De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Viva Belgica - Viva La Corrupción

Verwante presentaties


Presentatie over: "Viva Belgica - Viva La Corrupción"— Transcript van de presentatie:

1 Viva Belgica - Viva La Corrupción

2 Er zijn … twee soorten verzekeringsmaatschappijen: Slechte … en … Hele Slechte

3 Deze maken gebruik van … 3 soorten verzekeringsartsen:
Corrupte … Corruptere …en Nog Meer Corrupt

4 De klucht van de code geneeskundige plichtenleer
De geneesheer waakt in alle omstandigheden over de gezondheid van de gemeenschap. Teneinde deze opdracht te vervullen moet de geneesheer, welke discipline van de geneeskunde hij ook uitoefent, ten volle bevoegd  zijn en de menselijke persoon steeds eerbiedigen. Om zijn patiënt met de beste zorgen te kunnen omringen, moet de geneesheer zich op de hoogte houden van de vooruitgang van de geneeskundige wetenschap. De geneesheer mag geen gewag maken van een bevoegdheid die hij niet bezit. De geneesheer mag zijn bevoegdheid niet overschrijden. Hij moet het advies inwinnen van confraters, ondermeer van specialisten, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de patiënt, telkens wanneer dit binnen de diagnostische of therapeutische context nuttig of noodzakelijk blijkt. De medische ethiek verbiedt alle onderzoekingen die het psychische of het morele bewustzijn van de patiënt kunnen schaden of een aanslag zou kunnen betekenen op zijn waardigheid. Overeenkomstig de beschikkingen van artikels 13 & 15 moeten de geneesheren betrokken bij de preventieve geneeskunde, erover waken dat  de noodzakelijk verstrekte informatie nooit de indruk zouden kunnen wekken als zouden de centra of instellingen voor preventieve geneeskunde over uitsluitende bevoegdheden en rechten beschikken op gebied van de één of andere tak van de geneeskunde.

5 Ik zal mijn collegae als mijn broeders beschouwen.
De Eed van Hippocrates Op het ogenblik dat ik opgenomen word onder de beoefenaars van het medisch beroep, verbind ik mij plechtig mijn leven te wijden aan de dienst van de mens. Ik zal mijn leraars en meesters de achting en dankbaarheid betonen die hun verschuldigd zijn. Ik zal de gezondheid van mijn patiënt als mijn voornaamste bekommernis beschouwen Ik zal het geheim eerbiedigen van al wie zich aan mijn zorgen toevertrouwt. Ik zal mijn collegae als mijn broeders beschouwen. Ik zal niet gedogen dat mijn houding tegenover mijn patiënt beïnvloed wordt door beschouwingen van godsdienst, nationaliteit, partij of sociale stand. Zelfs onder bedreiging, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden in strijd met de wetten der menselijkheid. Dit verklaar ik plechtig, vrijwillig en op mijn woord van eer.

6 Verzekeringsexperten
Toen ik in het begin begon te zoeken naar een expert die mij wilde verdedigen, heb ik er zeker een dertigtal opgebeld (ik kom uit de verzekeringsbranche en bezat de lijsten van medische experten).   Ik heb er ook een tiental bezocht. Bij de meesten kreeg ik het antwoord dat zij geen ervaring hadden met de materie, deze niet beheersten en dan ook het dossier niet konden aannemen.  Verwonderlijk dat ik dezelfde (!) mensen later evenwel tegenkwam in dossiers van andere patiënten. Als expert van verzekeringsinstellingen, mutualiteiten, Riziv en zelfs in een latere fase als gerechtsexpert. Overal ondervond ik tegenwerking en dus begon ik te zoeken naar het hoe en het waarom van deze tegenwerking. Niettegenstaande ongeveer geneesheren is het wereldje erg klein en stoot men steeds op dezelfde namen. Lijst afgestudeerde experten

7 “Deskundige: een man die zich volgens de regels vergist.” P.Valéry
Van verzekeringsartsen is geweten dat zij het beroep niet uitoefenen omwille van hun capaciteiten,maar juist omwille van het gebrek ervan. Het is een soort tweede kansonderwijs voor zij die er niet in slagen hun beroep omwille van allerlei omstandigheden op een normale manier uit te oefenen. Van belang is nog te weten dat hun mandaat om de 5 jaar vernieuwd wordt op voordracht van de benoemingscommissie experten en dat ze dus ook heel beïnvloedbaar zijn door verschillende factoren

8 De Orde der Geneesheren
een select groepje dat In wezen ongrondwettelijk is   Zou op frauduleuze manier opgericht zijn (1967) Niemand kan tegelijk rechter en partij kan zijn.  De Orde heeft een alleenrecht aangaande de medische deontologie. Zij alleen oefent tuchtrecht uit De toepassing van regels wordt verbonden aan disciplinaire sancties die uitgevaardigd worden maar door de buitenstaander niet geweten mogen worden De Orde is vooral belangenbehartiger van de artsen. De Orde gebruikt haar disciplinaire functie ter verdediging van een bepaalde visie op de geneeskunde. Corporatistische belangen primeren op kwaliteit van het beroep van de arts en dus op de belangen van de patiënt Dit alles is in strijd met de democratische basisprincipes van een rechtstaat.

9 De Orde en CVS Het is onmogelijk discussiëren met iemand, die zegt de waarheid niet te zoeken, maar deze reeds te kennen. Romain Roland Een patiënt die gaat aankloppen bij de Orde blijft in de kou staan en wordt niet ingelicht over het resultaat van een klacht. Geen mogelijkheden tot beroep Een schadevergoeding vragen kan niet De wetgever is er in 1938 van uitgegaan dat deontologie en tucht alleen de betrokken arts en 'zijn' orde aanbelangen.  Meer dan de rol van “klokkenluider” kan de patiënt niet spelen. De tuchtraden bestaan uitsluitend uit verkozen collega's van de aangeklaagde arts. De aanwezige beroepsmagistraat heeft alleen een adviserende stem. Patiënten hebben dan ook vaak de indruk bij de duivel te biecht te gaan. Op dit ogenblik worden alle klachten over CVS geseponeerd door de orde

10 Onduidelijk welke handelingen tuchtrechterlijk laakbaar zijn
Een strafrechter past het strafwetboek toe, dat is klaar en duidelijk. Maar … de code van medische plichtenleer, opgesteld in 1975 en talrijke keren aangepast, … is juridisch niet bindend (!). - De tuchtraden doen aan eigen rechtsvinding, - Hun uitspraken worden niet systematisch gepubliceerd. Door dit gebrek aan openheid: wantrouwen tov tuchtraden verhindert dat artsen en patiënten er lessen uit trekken Belangrijkste kritiek: Het bestaande tuchtrecht is niet geschikt als instrument om de deskundigheid en de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. Vroegere pogingen om het tuchtrecht in die zin te wijzigen, onder meer door de toenmalige minister van Sociale Zaken Jean-Luc Dehaene in 1987, zijn op niets uitgelopen. Sedertdien zijn deze pogingen een zachte dood gestorven.

11 Wie of wat wordt wél gesanctioneerd door de Orde?
Het niet betalen van het lidgeld is een zware fout Een patiënt aanraden te veranderen van ziekenfonds blijkt een zware fout te zijn. Werken tegen terugbetalingstarieven wordt heel ernstig genomen. Colloque singulier- Omerta - Conspiracy of silence De “conspiracy of silence” in de medische wereld  is eigenlijk: de omerta (zwijgplicht) van de witte maffia. Het is belangrijk te vermelden dat het alleszins niet mijn bedoeling is dit te veralgemenen en de toch ook talrijke oprechte, integere artsen onrecht aan te doen. Helaas vindt men sporen van deze “zwijgplicht” tot in de hoogste gelederen. Geen “vertel en herstel”, maar “conspiracy of silence”. Wanneer men aanklopt bij andere artsen voor advies, wordt men vaak afgewimpeld, omdat artsen gebonden zijn door de regel van de "collegialiteit", waar de Orde der Geneesheren streng over waakt. Een collega "bekladden" is uit den boze, ook al heeft die een zware en onvergeeflijke fout begaan. Een vraag die zich hier automatisch aandient, is wel de volgende: Waarom grijpt de Orde NIET in wanneer verzekeringsartsen verslagen van collega’s wél in de prullenmand gooien als zijnde niet relevant of waardeloos? Zijn verzekeringsartsen bekwamer? of … zijn ze corrupter?

12  De Orde: aanpassen, afschaffen of … “kop in ‘t zand”?
Om de toekomst van het medisch tuchtrecht, en daarmee ook de orde van artsen, te vrijwaren, moet de eer en de waardigheid van het beroep als maatstaf worden ingeruild voor deskundigheid en kwaliteit van de beroepsuitoefening. De wetgever moet nu eindelijk maar eens uitmaken wat hij wil: de orde afschaffen of ze aanpassen.  Is er trouwens geen recente uitspraak van het Europees hof, dat tuchtraden die sancties opleggen buiten de rechtbank om niet meer getolereerd worden ? Is dit dan geen dwingende reden om spoed te zetten achter de herstructurering van de orde en het sanctierecht terug toe te vertrouwen aan rechtbanken? De top van het bedrijfsleven, de bank- en verzekeringscommissies (Assuralia, CBFA = bankcommissie) en onze politici zijn zeker van deze zaken op de hoogte. ( maar weigeren er iets aan te verhelpen uit eigenbelang.

13 Orde der geneesheren – wie?
Wie vindt men terug in het bestuur van de Orde? Nederlandstalige afdeling : Benoemde leden op voordracht van de universiteiten (B.S ) : Voorzitter : prof. dr. W. MICHIELSEN Uz Gent - geriatrie gewezen coördinator psychosomatisch centrum Gent ( referentiecentrum Gent ) Plaatsvervanger : prof. dr. R. RUBENS endocrinoloog , verbonden aan Radboud ziekenhuis Nijmegen Leden verkozen door de provinciale raden : Plaatsvervanger : prof. dr. P. COSYNS, (voorzitter regio Antwerpen)) Hoogleraar psychiatrie - nieuwe voorzitter HGR CVS – medeacteur van KCE rapport

14 Opleiding van verzekeringsartsen: objectief?
1) Lesgevers voor Leuven, Antwerpen en Gent Donceel Peter, Van Sprundel Marc, Stassijns, Dusesoi( Antwerpen)  2) Benoemingscommissie experten: Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise  Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad 15/02/08 11:16 Opvallend : ze zijn -en lesgever en benoemen verzekeringsartsen en zijn zelf expert en oefenen toezicht uit via allerlei organismen

15 Dia 10 a: op voordracht van de faculteit geneeskunde, volgende artsen
Dr. Donceel Peter, Herent; opleiding verzekeringsarts in Leuven, Gent en Antwerpen Voorzitter WEMS. : K.U.Leuven “Werkgroep voor Evaluatie van Menselijke Schade”. Expertisebureau met stafleden oa. Peter Donceel, Marc Justaert, Marc Dubois : allen CM (!) Secretaris van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde en Secretaris-generaal  van de European Union of Medicine in Assurance and Social Security. De volledige staf van het WEMS Prof. G(uido) Moens, afdeling arbeids- en verzekerings- geneeskunde KU Leuven Prof. Dr. P. Donceel, afdeling arbeids- en verzekeringsgeneeskunde KU Leuven Prof. dr. D. Lahaye, emeritus hoogleraar afdeling arbeids- en verzekeringsgeneeskunde Dr. S. Bulterys, bedrijfsarts, algemeen directeur IDEWE. Du Bois Marc : Geneesheer Specialiteit: Arbeidsgeneeskunde - Arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongevallen - Verzekeringsgeneeskunde - Evaluatie menselijke schade - Beroepsziekten - Medische aansprakelijkheid - Hulp van derden - CM Vandeweerdt, Marc, Asse; huisarts- verzekeringsgeneeskunde Dr. Brusselmans Wilfried, Melle; Dr. Braeckman, Lutgart, Schoonaarde; Dr. Van Sprundel Marc, Edegem; Sociale geneeskunde UZ Antwerpen- docent opleiding verzekeringsgeneeskunde Dr. Stassijns Gaetane, Antwerpen; Fysische geneeskunde en revalidatie Dr. Casteleyn, Pierre-Paul, Dilbeek; diensthoofd orthopedie AZ/VUB Dr. Janssens Jan, Groot-Bijgaarden.

16 Dia 10 b: op voordracht van hun beroepsvereniging, volgende artsen
Dr. Goubau Jean, Loppem Dr. Janssens Xavier, Gent  Dr. Lindemans, Ignaas, Halle; (KUL 1974) Kreeg zowel vorming in de psychiatrie als in de functionele revalidatie te Leuven (KUL), en vorming neurologie te Brugge (A.Z.St. Jan ) , Leiden (NL-Rijksuniversiteit ) en Brussel (V.U.B.neurofysiologie) Hij is verbonden aan de Europaklinieken te Ukkel en was medische directeur van het Revalidatiecentrum te Zottegem. Hij houdt zich vooral onledig als gerechtsdeskundige en expert in evaluatie van neurocognitieve schade.Hij is vennoot en bestuurder-directeur van de vennootschap.Hij is tevens erkend specialist in verzekeringsgeneeskunde en medische expertises en lid van de ministriële erkenningscommissie van die medische expertises Dr. Linden, Patrick Specialist fysische, sport- & arbeidsgeneeskunde, Stedelijk ziekenhuis Roeselare Dr. Swinnen, Floribert, Oostduinkerke; Dr. Verborgh, Christian, Meise; Dr. Verlooy, Jan, Antwerpen; diensthoofd neurochirurgie Uz Antwerpen - Verzekeringsgeneeskunde. Dr. Duprez Herman, Tielt. Verzekeringsarts, Adviserend geneesheer, verzekeringsgeneesheer Medico-legale expertise - Arbeidsgeneeskunde - Arbeidsdeskundige - Evaluatie menselijke schade - Beroepsziekten. Vanderstraeten Guido Raadgevend geneesheer Specialiteit: Verzekeringsgeneeskunde - Tropische geneeskunde - Multidisciplinair onderzoek – Algemene geneeskunde - Traumatologie. Werkadres: Mensura : De verzekeringsmaatschappijen ASSUBEL-APRA (arbeidsongevallen) en ASSUBEL-APRA N.V. (collectieve ongevallen en gewaarborgd loon), de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk MSR-Famedi en APRIM, ASSUBEL Consult en APRA Medische Controle heten voortaan Mensura.

17 Dr. Lindemans Anekdote : Dr Lindemans heeft een expertisebureau “ Mediter” in Halle, met een 20-tal personeelsleden, allen neuropsychiater, psychiaters, psychologen enz… Ik werd er onderzocht op verzoek van de verzekeringsmaatschappij en aangezien ik geen psychische afwijkingen of letsels had en een doodgewoon normaal persoon bleek te zijn (waar vindt men dat nog ?) werd … het vermoeden van CVS … NIET weerhouden.

18 Franstalige kamer - op voordracht van de faculteit geneeskunde
 Anciaux Yves Geneesheer Specialiteit: Algemene geneeskunde - CT - Echografie - Pathologische anatomie - Traumatologie (& -chirurgie) Dr. Bonbled, Frédéric, Lasne; Dr. Dubuc, Jean-Emile, Marche-en-Famenne; Dr. Lucas, Pierre, Brussel; European Confederation of Medical Experts in the Assessment and Compensation of Physical Injury (CEREDOC), Free University Brussels Verzekeringen arbeidsongevallen CEREDOC, Confédération européenne d’experts en évaluation et réparation du dommage corporel. hoogleraar U.L.B. Ludo Jonckheer, dokter en ondervoorzitter van de Belgische Vereniging van Raadgevende Geneesheren-Deskundigen.( N) Dr. Falez, Freddy, Pottes; Riziv Le Dr Freddy Falez est attaché à la Direction Etudes de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes. Il est aussi membre du Collège d'Enseignement du DES en Evaluation des Atteintes à la Santé de l'ULB (Prof. Pierre Lucas). Il y donne entre autres un cours consacré aux instruments de mesures, à leur validation et à la CIF. INAMI. Dr. Boxho, Philippe, Beaufays; Dr. Huskin, Jean-Pierre, Liège.

19 Op voordracht van hun beroepsvereniging
Dr. Bremen, Jacques, Brussel; Dr. Bergiers, Guy, Alsemberg; Dr. Werquin, Jean Pierre, Brussel; Dr. Milbouw, Germain, Vezin; Dr. Grignet, Jean-François, Liège; Dr. Castaigne, Luc, Thuin.

20 Verzekeringsgeneeskunde Vlaanderen
WVV = Wetenschappelijke vereniging voor verzekeringsgeneeskunde Als Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde wil de WVV in de eerste plaats - alle Vlaamse verzekeringsartsen bereiken, maar - tegelijk openstaan naar alle andere disciplines die betrokken zijn bij het beleid en de uitvoering van sociale en private verzekeringen.  Hiermee onderschrijft de WVV het belang van multidisciplinariteit in de sociale geneeskunde en de verzekeringsgeneeskunde Art. 36. De W.V.V. is lid van de EUMASS (" European Union of Medicine in Assurance and Social Security "). Haar vertegenwoordiging wordt aangewezen overeenkomstig de statuten van de EUMASS. (Get.) Bronckaers Jean-Pierre; Donceel, Peter; Coessens Jozef; Galloo Patrick, Hepp Bernard.

21 Huidige samenstelling verzekeringsgeneeskunde Vlaanderen
 Leden voorgesteld door de Vlaamse universiteiten Voor de K.U.Leuven: Peter Donceel, Marc Du Bois Voor de U.Gent: Jef Coessens, Fernand De Smet Voor de U.Antwerpen: Marc van Sprundel, Josse Van Steenberge Voor de V.U.Brussel: Jean-Pierre Bronckaers ( Liberale mutualiteiten), Anne-Marie Depoorter (opleiding arbeidsgeneeskunde UZ Brussel)  Verkozen WVV-leden: Luc Cools, Herman Duprez ( CM Zuid West Vlaanderen), Patrick Galloo(geneesheer-directeur van soc mut), Bernard Hepp (Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het Riziv.), Jean-Philippe Mousset, Jean-Pierre Peumans, Joost Rampelberg, Francis Somville , Anne-Marie Van Rossen ( inspecteur-generaal van het R.I.Z.I.V.), Luc Vantomme, Lutgarde Van Wynsberghe (Hoofd raadsgeneesheer, ING Insurance) Erevoorzitters van de WVV (wems) Dr. L. Lebeer Prof. Dr. D. Lahaye Dr. J. Coessens

22 Dia 12 c: Raad v Bestuur verzekeringsgeneeskunde Vlaanderen
Dr. J. BRONCKAERS, Bollestraat 14, 3090 Overijse, Landsbond van Liberale Mutualiteiten Livornostraat 25, 1050 Brussel. Dr. J. COESSENS, Morekstraat 440, 9032 Gent-Wondelgem. Prof. Dr. A.-M. DEPOORTER, Torhoutsesteenweg 220, 8200 Brugge, SMGZ, Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel. Dr. J. DEPUYDT, Magretstraat 77, 9080 Beervelde, RIZIV, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel. Dr. F. DE SMET, Congreslaan 38, 9000 Gent, N.M.B.S., Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel. Prof. Dr. P. DONCEEL, Vilvoordsebaan 110, 3020 Winksele, LCM, Haachtsesteenweg 579, Brussel. Dr. M. DU BOIS, Nederveldstraat 28, 9300 Aalst, LCM, Haachtsesteenweg 579, Brussel. Dr. H. DUPREZ, Plantinstraat 29, 8700 Tielt, L.C.M., Sint-Janslaan 10, 8500 Kortrijk. Dr. P. GALLOO, Heideroosje 6, 1861 Meise, NVSM, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel. Dr. B. HEPP, Jozef Balstraat 3, 2600 Berchem, RIZIV, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel. Dr. J.-Ph. MOUSSET, J. Verbovenlei 23, 2100 Deurne, LCM, Haachtsestwg 579, PB 40, Brussel. Dr. J.-P. PEUMANS, Trekschurenstraat 91, 3500 Hasselt, Postland, Uilenbaan 90, Wommelgem. Dr. J. RAMPELBERG, Brudi, Hertog Janlaan 48, 1083 Brussel. Dr. A.M. VAN ROSSEN, Vogelheide 4, 9052 Zwijnaarde, RIZIV, Hertogenstraat 71, Brugge. Prof. Dr. M. VAN SPRUNDEL, Gebroeders van Raemdoncklaan 86, 2650 Edegem, UA - Vakgroep Epidemiologie & Sociale Geneeskunde, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk. Prof. Dr. J. VAN STEENBERGE, Sijsjeslaan 22, 3191 Hever, UA, Universiteitsplein 1, Wilrijk. Dr. L. VANTOMME, Dieseghemlei 8, 2640 Mortsel, LCM, Bogaerdstraat 33, Dendermonde. Dr. E. WITTERS, Meenseweg 267, 8900 Ieper, Colaertplein 21, bus 4, 8900 Ieper.

23 Laat ons hopen dat met de nieuwe erkenningscommissie ook de kwaliteit van het beroep verbetert. Dit zou normaal gezien moeten en blijken uit volgende brief :

24 Geachte professor , Ik heb met aandacht uw brief van 05/06/ 2007 gelezen De Erkenningscommissie in de verzekeringsgeneeskunde is nog niet samengesteld De artsen die een erkenning in deze specialiteit wensen te verkrijgen kunnen ons reeds een officiële aanvraag sturen. Zoals aangegeven in art 6 van het MB van 22/01/2007 "kan het bewijs dat hij algemeen bekend staat als bekwaam geleverd worden door o.a. persoonlijke publicaties , een verklaring van erkende specialisten met wie hij geregeld heeft samengewerkt, zijn deelname aan nationale en internationale congressen, aan wetenschappelijke vergaderingen m.b.t. verzekeringsgeneeskunde. De betrokken personen worden dus verzocht om nu reeds alle documenten waaruit blijkt dat ze deelnemen aan nationale en internationale congressen en aan wetenschappelijke vergaderingen, alsook kopies van hun persoonlijke publicaties te sturen. De administratie zal hun aanvraag zodra de bevoegde Erkenningscommissie officieel is samengesteld.

25 Victor Hortaplein 40, bus 10 , 1060 Brussel - www.health.fgov.be .be
De secretaris van de toekomstige Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie in de verzekeringsgeneeskunde is dhr. M Plumot (02/ of fgov.be) De briefwisseling kan naar volgend adres worden gestuurd: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Erkenningscommissie in de verzekeringsgeneeskunde Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel In de hoop dat ik u hiermee nuttige informatie heb verschaft, groet ik u inmiddels Hoogachtend , M Van Hoegaerden Directeur-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbebeer: Victor Hortaplein 40, bus 10 , 1060 Brussel be

26 Eerste vraag: heeft u een polis rechtsbijstand ? penningmeester
Belgische vereniging van geneesheren-specialisten in de lichamelijke schade-evaluatie voorzitter Pierre LUCAS ( insert ) avenue des Jardins BRUXELLES Tel.: vice-voorzitter Jean DUSESOI Renaissancelaan 57 B BRUSSEL Tel.: Eerste vraag: heeft u een polis rechtsbijstand ? penningmeester Michel STEHMAN Avenue Louise 129a 1050 BRUXELLES Tel.: secretaris-generaal Jean-Pol BEAUTHIER ( gerechtelijke geneeskunde) rue de Masses-Diarbois CHARLEROI Tel.: leden Luc DESSERS Tenierslaan HASSELT Tel.: Ludo JONCKHEER ( insert) Dalemstraat KORTENBERG Raadgevend Geneesheer hft in Leuven e eigen kabinet vr medische expertise. Hij is verbonden aan de medische directie van Assubel-Apra en adjunct- raadgevend geneesheer bij AXA Arbeidsongevallen. Als ondervoorzitter van de Belgische Vereniging van Raadgevende Geneesheren-Deskundigen is hij lid van het directiecomité van de Belgische vereniging van geneesheren-specialisten in letselschade-evaluatie.

27 Artsen Assuralia: beroepsorganisatie verzekeringsmaatschappijen
 Elke verzekeringsmij. vaardigt een verzekeringsarts af Voorzitter : Luc Vancamp (DKV Belgium) Ondervoorzitter : Ann De Waele (Fortis Insurance Belgium)  Leden: Bart Ameels (Securex) Michel Arnould (Delta Lloyd Life) Karel Coudré (Fortis Insurance Belgium) Damien de Laminne de Bex (DKV Belgium) Annick De Greef (Swiss Life) Jean-Claude Dumoulin (APRA Leven) Frédéric Gosselin (P & V Verzekeringen) Georges Holsbeek (Ethias) Frank Inghelbrecht (KBC Verzekeringen) Luc Jespers (Mercator Verzekeringen) Anne Lengelès (Allianz Insurance) Marius Meys (InterPartner Assistance) Jocelyne Posti (AXA Belgium) Ferdy Van der Borght (Dexia Verzekeringen België) Martine Vanden Wijngaert (ING Life Belgium)(thesis cvs) Jan Vervoort (Vivium)

28 Verder vindt men binnen Assuralia Adviserende Artsen-Verzekeraars
Piet Calcoen (DKV) voorzitter Adviserende Artsen-Verzekeraars Piet CALCOEN is arts en jurist. Hij is de medische directeur van DKV waar hij verantwoordelijk is voor medische en juridische zaken. Hij is bijzonder geïnteresseerd in ethische vraagstukken. Voor DKV werkte hij voor McKinsey&Company, de Christelijke Mutualiteiten en de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zijn mening over cvs : Zijn besluit: “Bevestiging van vroegere systematic reviews: CBT en GET zijn evidence-based Verder onderzoek gewenst voor andere therapieën (bijv. Magnesium) Omwille van de klinische heterogeniteit van de studies (verschillende interventies en uitkomstmaten), was statistische pooling en dus een meta-analyse niet mogelijk.” Samenwerking met Ergo in Duitsland Begin 1998 werd de verzekeringsgroep ERGO opgericht. Deze bestaat uit vier maatschappijen die hun krachten gebundeld hebben om een vooraanstaande rol te kunnen spelen in Duitsland en Europa: Victoria, D.A.S, Hamburg-Mannheimer en DKV. in Europa de belangrijkste ziekteverzekeraar, de grootste verzekeraar op het vlak van juridische bijstand en de tweede verzekeraar in Duitsland. Het actieterrein van de groep ERGO omvat gans Europa; een zekerheid,  zowel voor DKV als voor haar klanten. Via de groep ERGO, kan DKV haar klanten nieuwe diensten aanbieden. Samenwerking met Prisma in Duitsland

29 Dia 14-ter - Binnen Assuralia heeft men ook nog :
Insert : opleidingsinstituut van verzekeringsondernemingen Lesgevers: Lucas,Buelens, Decreton, Ludo Jonckheer Leren frauderen kost heel veel : 6 weken, 1 dag per week = 6 lessen = 1000 euro

30 Insert : en verder binnen Assuralia …
opleidingsinstituut van verzekeringsondernemingen Lesgevers: Lucas, Buelens, Decreton, Ludo Jonckheer Leren frauderen kost heel veel : 6 weken, 1 dag per week = 6 lessen = 1000 euro

31 BIOMED EXPERTS Analyze the expert profiles of more than 1.4 million scientists. Explore your personal network - starting with your direct co-authors and moving on to the co-authors of your co-authors. Identify researchers with the expertise you need in your broader network through easy- to-use search interfaces. Connect with other researchers whom you have identified via BME. Cultivate and grow your professional network. De manier waarop dit gebeurt hebben we gezien in het KCE rapport Donceel, Peter Mortelmans, Luc (nucleaire geneeskunde) Blanchette, Christopher Broos, P L O Buntinx, Frank Geys, Helena Gunzburg Robert Joshi, Ashish Jutten, Guido Lahaye, Dirk Lousbergh, D Molenberghs, Geert Szpalski, Marek Van Rossom, Paul

32 De letter van de wet heeft ook verschillende spellingen. Olaerts
Opleiding rechterlijke macht De letter van de wet heeft ook verschillende spellingen. Olaerts Deze gebeurt door de Federale Overheidsdienst Justitie – dienst Opleiding Rechterlijke Orde – Waterloolaan 115 te 1000 Brussel (fax : 02/ ).  Op Vrijdag 12 januari 2007 “MEDISCH-JURIDISCHE CONFRONTATIE OF SYMBIOSE ? DE EVALUATIE VAN DE SCHADE” Lesgevers : de heren Ludo JONCKHEER en Jean DUSESOI, Animatoren : mevrouw Marleen ZEGERS, de heren Antoon BOYEN ( raadsheer hof van beroep Brussel) en Robert STAS,(advocaat) De “nieuwe” ziekten: algodystrofie, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom. Valkuilen Terminologie: vaak misbruik van verkeerde termen. Medische en juridische begrippen zijn niet noodzakelijk gelijklopend Toekenbaarheid, oorzaak Letsel (is pijn een letsel ?) Consolidatie. Sequelen, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid Voorafbestaande toestand: duidelijk, latent, radiologisch, normaal verder evoluerend, voorbeschiktheid Ontdekking, uitlokkend, verergering, toename in evolutie, terugkeer naar voorafbestaande toestand. Synergie en asynergie.

33 De nieuwe “ombudsman” van de Vlaamse Overheid
= Paul Arteel, = ex-vertegenwoordiger van de farmaceutische industrie (Pharma) en van Caritas binnen de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg Daarmee is de Vlaamse Overheid gerust dat lastige of mondige burgers geen enkel gehoor, laat staan enige inzage of inspraak zullen krijgen in de soms duistere wandelgangen van ons Vlaams democratisch en economisch apparaat. Enkele jaren geleden nog verklaarde dhr. Arteel immers in een interview met Dag Allemaal dat er bij een VVGG-klachtenlijn in verband met psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg op relatief korte termijn zowat duizend klachten binnengelopen waren,” waarvan twee of drie ernstig”. We kunnen enkel vaststellen dat ook in Vlaanderen de trouw aan eigen overheid, farma en psychiatrie erg lonend is. De veiligheid (beter “het voortbestaan”?) van het biopsychiatrisch en farmaceutisch systeem wordt met de “juiste” persoon op de juiste plaats wederom gegarandeerd.

34 De nieuwe “ombudsman” van de Vlaamse Overheid
Pharma houdt ook media goed onder controle. De collusie van de media met de farmaceutische industrie Hun woordvoerder : Leo Neels = Prof. Antwerpen en directeur van Pharma Zijn tegenkantingen tegen het KIWI-model? zijn genoeg gekend Pharma controleert via lobbywerk een groot deel van de politieke besluitvorming. Pharma controleert via sponsoring het universitair opleiden en de post-universitaire opleiding van medische beroepen. Pharma controleert ook heel zwaar de niet-wetenschappelijke tak van de geneeskunde, nl. de psychiatrie.

35 De nieuwe “ombudsman” van de Vlaamse Overheid
Dhr Arteel liet reeds zijn “rechterhand” benoemen. Tot onze verbazing stellen wij vast dat Mevr. Mieke Craeymeersch, (directrice vzw Similes, en CDV-lid) door de Koning benoemd werd tot patiëntenvertegenwoordiger in de Federale Commissie “Rechten van de Patiënt”, die onder uw ministeriële bevoegdheid ressorteert Eén van haar taken was de zeven openbare ziekenhuizen in Antwerpen saneren en het onderhoudspersoneel in een aparte vzw steken met minder gunstige loonvoorwaarden Similes is een in 1972 gestichte pluralistische Vlaamse familievereniging voor familieleden van personen met een psychische problematiek en naar iedereen die zich op één of andere manier betrokken voelt bij deze thematiek. Zij brengt op haar beurt Rafael Daem mee van de Vzw Uilenspiegel patiëntenvereniging die ijvert voor een betere terugbetaling van psychofarmica.


Download ppt "Viva Belgica - Viva La Corrupción"

Verwante presentaties


Ads door Google