De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

European Cooperation in the Field of

Verwante presentaties


Presentatie over: "European Cooperation in the Field of"— Transcript van de presentatie:

1 European Cooperation in the Field of
Scientific and Technological Research

2 COST: Mission statement
Europa versterken in wetenschappelijk en technologisch onderzoek voor vreedzame doeleinden door het ondersteunen van de samenwerking en interactie tussen Europese onderzoekers

3 COST Wat? = Intergouvernementeel samenwerkingsverband van landen aan specifieke acties = internationale coördinatie van bestaande nationale en/of regionale onderzoeksprogramma’s en -projecten = samenwerkingskader onderzoekers uit 34 landen = basis-, precompetitief of toegepast onderzoek, onderverdeeld in 9 verschillende wetenschappelijke en technologische domeinen

4 COST Kenmerken en principes bottom-up autofinanciering à la carte
voorstel voor een actie (in een bepaald wetenschappelijk of onderzoeksdomein) gaat uit van een COST-lidstaat of de Europese Commissie (als lid van COST) bestaande onderzoeksgroep in een bepaald domein en actief binnen een instelling (met rechtspersoonlijkheid) met interesse voor internationale samenwerking rond gelijklopend onderzoek autofinanciering de deelnemende onderzoeker / groep heeft eigen middelen voor de uitvoering van het onderzoek binnen de COST-actie (in casu nationale of regionale onderzoeks-programma’s, onderzoeksfonds, beurs, O&O-bedrijfsbudget, private sponsors) à la carte de deelname van een COST-lidstaat aan een nieuwe / bestaande actie is vrij enkel de landen met interesse in een actieve deelname sluiten zich aan bij een nieuwe / bestaande actie (er is geen verplichting om aan alles deel te nemen)

5 COST Kenmerken en principes ondersteuning beheer complementariteit
de coördinatiekosten van een actie worden gedragen door de EU en het land dat aan een actie deelneemt COST vergoedt de reis- en verblijfskosten van officiële afgevaardigden in een actie beheer het onderzoek en de onderzoekers zelf blijven onder de verantwoordelijkheid van het land dat aan een bepaalde actie deelneemt, maar de actie zelf wordt door een internationaal beheerscomité bestuurd complementariteit het onderzoek in een COST-actie is normaal gezien aanvullend bij de werkdomeinen van het EU Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (EU KP voor OTO) en andere, waaronder de European Science Foundation, ESF

6 COST Kenmerken en principes een COST-actie...
…..kan starten indien minstens 5 COST-lidstaten het “Memorandum of Understanding (MoU)” hebben ondertekend. Een MoU = “gentlemen’s agreement” tussen de aan de actie deelnemende landen plechtige belofte om principes en doelstellingen van de actie uit te voeren de Technische Bijlage geeft een detailbeschrijving van de doelstellingen van het onderzoek mogelijke ondertekenende landen zijn: de 34 COST-lidstaten + het Co-operating country (= Israel) internationale organisaties en onderzoeksinstellingen van niet-COST-lidstaten (COST staat dus ook open voor bredere samenwerking) de Europese Commissie

7 COST Kenmerken en principes een COST-actie….
bevordert de onderlinge Europese samenwerking op het gebied van OTO zet op relatief eenvoudige wijze een internationaal netwerk(je) van nationaal / regionaal ondersteund onderzoek op en creëert aldus een hefboomeffect is makkelijk op te starten / eenvoudig bij aan te sluiten; door de laagdrempelige en vlotte structuur zijn er in principe geen barrières dekt een breed scala van disciplines en bevordert ook de multidisciplinaire samenwerking speelt in op nieuwe tendensen of heeft soms ook een voortrekkersrol

8 COST Kenmerken en principes ….levert resultaten!
duizenden papers in gerefereerde tijdschriften en boeken; erkenning van de COST wetenschappelijke gemeenschap buiten Europa, met blijvende netwerken tussen verschillende onderzoekers en wetenschappers kan leiden tot consortia van onderzoeksprojecten in verschillende domeinen en tot beleids- of EU-aanbevelingen; bv. door zijn inbreng ten behoeve van normatieve instellingen kan COST bijdragen aan de Europese concurrentiekracht geeft bruikbare resultaten voor maatschappelijk relevante thema’s of objectieve informatie; sommige KMO’s zijn ontstaan door een COST-actie draagt bij tot de Europese Onderzoeksruimte, EOR: COST loopt voor op de onderzoeksprojecten (inclusief de excellentienetwerken in de EU KP’s voor OTO)

9 COST en EU onderzoek: Historiek
1971: oprichting van COST te Brussel tijdens een conferentie van ministers van wetenschap en technologie van 19 stichtende COST-landen: Oostenrijk, België, Spanje, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Zweden, Turkije, VK, Joegoslavië. COST is de enige vorm van samenwerking in wetenschap en technologie in Europa !! 1974: oprichting van de European Science Foundation, ESF 1984: start 1e Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (KP voor OTO) in de EU 1986: start van het EUREKA Programma jaren 1990: sterke stijging van het aantal COST-lidstaten door de toetreding van de Balkan-, Baltische, Midden- en Oost-Europese landen

10 COST en EU onderzoek: Historiek
: toetreding Hongarije, Tsjechoslowakije (later: Tsjechië en Slovakije), Polen, IJsland, Slovenië, Kroatië. Joegoslavië wordt geschorst 1994: COST haalt de grens van 100 lopende acties : toetreding Estland, Malta, Roemenië, Letland, Bulgarije, Litouwen, Cyprus : Israel krijgt de status van COST-Cooperating State, toetreding van ex-Joegoslavië en de Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM 2003: ministeriële conferentie in Dubrovnik, Kroatië: het Commissie COST-secretariaat wordt een afzonderlijk COST-Office binnen de ESF te Brussel (aanvang vanaf 2004). De ESF dient een “specific support action” voorstel in bij 6KP voor OTO en sluit met de Commissie vervolgens een MoU af over de rol en de werking van het COST-Office 2005: het Comité van Hoge Ambtenaren neemt in Reading (VK) 2 belangrijke beslissingen m.b.t. de werking van COST: 1) een domeinherstructurering, met 9 wetenschappelijke domeinnamen als resultaat en 2) de introductie van een 3/4de meerderheid, ter vervanging van de vroegere nood aan consensus 2007: Bosnië-Herzegovina en Albanië als enige Europese landen geen COST-lidstaat Ondanks nieuwe en belangrijke initiatieven is de interesse van de Europese (en internationale) onderzoeks-gemeenschap in COST toch voortdurend toegenomen.

11 COST Lidstaten in 2007  27 EU-lidstaten
3 Kandidaat-lidstaten  Kroatië *  Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM)*  Turkije 3 EVA-lidstaten  IJsland  Noorwegen  Zwitserland Andere Europese landen  Servië 1 COST-samenwerkingsland  Israël * Niet geassocieerd met het KP

12 COST Enkele cijfers meer dan 200 lopende acties….
….uit 34 COST-landen & 13 niet-COST-landen en NGO’s ( = 46 instellingen)... ….vertegenwoordigen samen onderzoek ter waarde van meer dan 2 miljard euro... ….met in totaal meer dan betrokken onderzoekers…. ….die elk minder dan euro per jaar aan netwerking vertegenwoordigen in het beheerscomité van 115 COST-acties zitten afgevaardigden en/of plaatsvervangers van Vlaamse Gemeenschap/Gewest*: universiteiten Vlaamse Gemeenschap : 101 Vlaamse onderzoeksinstellingen** : 27 Vlaamse wetenschappelijke instellingen : 3 Vlaamse hogescholen : 1 Vlaamse universitaire ziekenhuizen : 2 bedrijven in het Vlaamse Gewest : 5 Ministerie van de Vlaamse Gem. + VOI’s : 1 andere : 5 ** onderzoeksinstellingen zijnde VITO, VIB, IMEC, ITG, CLO-Gent *cijfers 10 maart 2005

13 COST: Organisatie CSO TCs FP Council & EP Decision European European
Consultation EP Decision Contract Implementation European European COST ESF Research Commission Office Community ESF/CSO Negotiation MoU ESF Actions

14 COST: Beheer COST COST Ministeriële Conferentie Ministerial Conference
Secretariaat Comité van Hoge Ambtenaren Committee of Senior Officials Secretariaat Europese European JAF JAF EU Raad Commission Commissie (partner) (observer) Domeincomités Technical Committees COST COST Materials, Physical and Nanosciences Transport and Urban Development Chemistry and Molecular Sciences and Technologies Biomedecine and Molecular Biosciences Office Office Information and Communication Technologies Individuals, Societies, Cultures and Health Forests, their Products and Services Earth System Science and Environmental Management Food and Agriculture Wetenschappelijk NOTE: The colour scheme is intended to broadly suggest the flavours of the scientific and technical domains. Another way of looking at it: - Hard sciences; - Life sciences; - Social and other sciences. Note the progression in time: COST ADAPTS itself to needs. Secretariaat Actions Management Committees Acties Beheerscomités Working Groups Werkgroepen

15 Comité van Hoge Ambtenaren (Committee of Senior Officials, CSO)
2 afgevaardigden (+ 2 plaatsvervangers) per COST-lidstaat = hoogste bestuursorgaan van COST (onder de ministers van de COST-lidstaten) algemene strategie en richting van COST aandachtspunten organisatie, werking (bvb. doorlichtingen) eindbeslissing over opstarten van nieuwe COST-acties en verlenging / uitbreiding lopende acties = bestaat uit 2 werkgroepen, open subgroepen: JAF (legale, financiële en administratieve aangelegenheden) en SIG (strategische aangelegenheden) JAF bereidt de beslissingen van het CSO voor en doet voorstellen ivm de te volgen procedures SIG bereidt de voorstellen voor de toekomstige strategische COST-doelstellingen voor en onderzoekt synergiën tussen COST en anderzijds de Commissie DG’s, KP-eenheden en ESF

16 Technische Comités (TC’s)
2 afgevaardigden per land + 2 plaatsvervangers = de monitoring van de respectievelijke COST-domeinen = 9 thematische TC ’s = het wetenschappelijke sleutelniveau in het COST-systeem stafleden uit het betrokken wetenschappelijke veld (universiteiten, (semi-)overheidsinstellingen, onderzoeks- en wetenschappelijke instellingen, bedrijven) met goede contacten en voldoende expertise selectie nieuwe COST-acties en kwaliteitscontrole van voorstellen (assessment), monitoring lopende acties, evaluatie afgelopen acties, verspreiding en valorisering COST activiteiten staan in voor de synergie met relevante entiteiten als de Europese Commissie, de ESF Scientific Standing Committees, de European Environment Agency, EurAGRI,...

17 2 afgevaardigden per land + 2 plaatsvervangers
Beheerscomité (MC) 2 afgevaardigden per land + 2 plaatsvervangers ( + 1 extra voor COST-land dat de actie opstart indien dit de MC-voorzitter levert) ( slechts 1 afgevaardigde indien het een niet-COST instelling betreft) ( afgevaardigden van de Europese Commissie als waarnemer) ( eventueel waarnemers van andere organisaties) = elke COST-actie heeft een beheerscomité samengesteld uit de officieel aangeduide afgevaardigden van de deelnemende COST-lidstaten superviseren en coördineren van de goede uitvoering van de betrokken COST-actie verzekeren van de wetenschappelijke coördinatie binnen de eigen COST-lidstaat / deelnemende overheid

18 klein aantal onderzoekers werken samen per thematische werkgroep
Werkgroep (WG) klein aantal onderzoekers werken samen per thematische werkgroep = elke COST-actie heeft een aantal werkgroepen (meestal 2 tot 4) uitvoering COST-actie volgens onderverdeelde taken en welbepaald tijdschema vergaderen afzonderlijk van het beheerscomité bestaat uit de leden van het MC van de actie + andere onderzoekers van de deelnemende COST-lidstaten + eventueel uitgenodigde experten (deelnemende / andere landen) + eventuele deelnemers van niet-COST lidstaten / internationale instellingen

19 COST: Domeinen BM.. BIOMEDISCHE EN MOLECULAIRE BIOWETENSCHAPPEN
Code BM.. BIOMEDISCHE EN MOLECULAIRE BIOWETENSCHAPPEN CM.. CHEMISCHE EN MOLECULAIRE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIËN FA.. VOEDING EN LANDBOUW FP.. BOSBOUW, BOSPRODUCTEN EN - DIENSTEN MP.. MATERIALEN, FYSISCHE EN NANOWETENSCHAPPEN ES.. AARDESYSTEEMWETENSCHAP EN LEEFMILIEUMANAGEMENT IC.. INFORMATIE EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIEEN TU.. TRANSPORT EN STEDELIJKE ONTWIKKELING IS.. INDIVIDUEN, MAATSCHAPPIJ, CULTUUR EN GEZONDHEID BIOMEDICINE AND MOLECULAR BIOSCIENCES CHEMISTRY AND MOLECULAR SCIENCES AND TECHNOLOGIES FOOD AND AGRICULTURE FORESTS, THEIR PRODUCTS AND SERVICES MATERIALS, PHYSICAL AND NANOSCIENCES EARTH SYSTEM SCIENCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES TRANSPORT AND URBAN DEVELOPMENT INDIVIDUALS, SOCIETY, CULTURE AND HEALTH NOTE: The colour scheme is intended to broadly suggest the flavours of the scientific and technical domains. Another way of looking at it: - Hard sciences; - Life sciences; - Social and other sciences. Note the progression in time: COST ADAPTS itself to needs.

20 COST: Acties Voorbeelden van COST-acties per domein
- BM0601: Advanced Methods For The Estimation Of Human Brain Activity And Connectivity - CM0601: Electron Controlled Chemical Lithography with molecular resolution ES0602: Towards a European Network on Chemical Weather Forecasting and Information Systems FA0604: Triticeace genomics for the advancement of essential European crops FP0602: Forest Management and the Water Cycle IC0603: Antenna Systems & Sensors for Information Society Technologies IS0603: Health and social care for migrants and ethnic minorities in Europe - MP0603: Chemical imaging by means of CARS-microscopyse an - TU0602: Land Management for Urban Dynamics

21 COST: Acties per domein 2006

22 COST: Acties per domein 2006

23 COST: Evolutie jaarlijks aantal acties

24 COST: Verdeling deelnames alle acties
Aantal handtekeningen in 2003: wv (= 90%) van lidstaten van EU en aan KP-geassocieerd Spanje: 176 ; UK: 174 ; Duitsland: 174 ; Frankrijk 171 ; Italië: 170 ; België : 160 ; Nederland : 142 ; Oostenrijk: 140 ; Zwitserland: 138 ; Finland: 136 ; Zweden: 130 ; Denemarken: 128 ; Hongarije: 125 ; Noorwegen: 123 ; Griekenland: 116 ; Polen: 107 ; Tsjechië: 106 ; Ierland: 100 ; Slovenië: 96 ; Portugal: 86; Roemenië: 71 ; Bulgarije: 64 ; Cyprus: 49 ; Slovakije: 48 ; Litouwen: 48 ; Letland: 38 ; Kroatië: 33 ; Israel: 31 ; Turkije: 23 ; IJsland: 15 ; Servië & Montenegro: 13 ; Malta: 12 ; Estland: 11 ; FYROM: 6 ; Luxemburg:5

25 COST: Deelnames niet-COST landen in 2006
Russia - 40 Canada - 26 Ukraina - 19 Bosnia & Herzegovina - 2 Armenia - 1 USA - 24 Albania - 1 Japan - 10 Rep of Korea - 1 Tunisia - 1 China - 10 Algeria - 1 China (Taiwan) - 1 Cuba - 1 Eritrea - 1 China (Macao) - 1 India - 1 Ethiopia - 1 Brazil - 2 Australia - 9 South Africa - 3 Argentina - 2 New-Zealand - 2 Total number of participations in running Actions: 78 Total number of participations in running Actions: 160

26 = intentieverklaring betreffende de doelstellingen van de COST-actie
COST-actie: Inhoud Juridische basis = Memorandum of Understanding (MoU) = intentieverklaring betreffende de doelstellingen van de COST-actie 1) Memorandum Proper ondertekend door de ministers van Buitenlandse Zaken (praktisch: ambassadeur van het land bij de EU) 2) Technical Annex (TA) bijhorende tekst met de details van de COST-actie (opmaak volgens vast schema) A. Achtergrond B. Doelstellingen en te verwachten voordelen C. Wetenschappelijk programma D. Organisatie (werkgroepen...) E. Tijdstabel F. Economische verspreiding G. Plan tot verspreiding Bijkomende informatie (= referenties, basis, lijst experts)

27 COST-actie: Deelnameprocedure
Deelname aan bestaande actie onderzoeker(s) met eigen onderzoeks- middelen heeft / hebben interesse voor (nieuwe / lopende) COST-actie X toesturen aan de COST-coördinator van een volledig en correct ingevuld deelnameformulier COST-coördinator selecteert 1 of 2 onderzoekers voor MC + eventuele plaatsvervangende leden overheid start onverwijld de procedure voor toetreding tot COST-actie X ondertekening land van MoU van actie X indien 5 of meer COST-lidstaten het MoU hebben ondertekend kan de actie starten COST-Office stuurt uitnodiging opstart-vergadering aan alle COST-coördinatoren uitnodiging aan de eigen deelnemer(s) Nieuwe actie voorstellen onderzoeker / onderzoeksgroep wil nieuwe COST-actie voorstellen opstellen van draft-versie van de nieuwe COST-actie (= inhoud en details TA) informeren COST-coördinator en indienen voorstel bij COST-Office voorstel naar de COST-coördinatoren bij voldoende interesse => voortzetting voorbereiding COST-actie TC voert kwaliteitscontrole uit indien OK => agendering bij CSO goedkeuring nieuwe actie door CSO indien 5 of meer COST-lidstaten het MoU hebben ondertekend kan de actie starten COST-Office stuurt uitnodiging opstart-vergadering aan alle COST-coördinatoren uitnodiging aan de eigen deelnemer(s)

28 COST-actie: Levenscyclus
CSO keurt draft MoU goed Voorbereiding (6 maanden - 1 jaar) Resultatenverspreiding (jaren) tijd 5 COST-lidstaten tekenen MoU 1e draft (2 maanden) Uitvoering (4 jaar) Monitoring TC keurt draft MoU goed TC onder-zoekt voorstel Assessment Evaluatie 1e MC vergadering, de “kick-off”

29 COST-acties: Financiële ondersteuning
samenkomsten voor wetenschappelijk beheer van de actie (MC en WG) wetenschappelijke workshops en seminaries Kortetermijn wetenschappelijke zendingen (STSMs) onderzoeksconferenties evaluaties en studies informatieverspreiding STSMs = promoten van een uitwisseling binnen de wetenschappelijke doelstellingen van de betrokken actie ….. ….. door een wetenschapper toe te staan tijdelijk naar de infrastructuur van een andere COST-lidstaat te gaan…. ….. om een nieuwe techniek aan te leren of metingen / waarnemingen te doen door het gebruik van instrumenten / methoden die onbeschikbaar zijn in de eigen infrastructuur…. …... voor een periode van 5 tot 30 dagen en een bedrag tot maximaal 2000 euro

30 European Science Foundation
COST: rol ESF European Science Foundation non-profit organisatie opgericht in 1974 financiële ondersteuning van 70 nationale agentschappen en academieën uit 27 Europese landen voornaamste taken: integratie bevorderen van de Europese onderzoeksgemeenschap door “bottom-up” netwerkinstrumenten wetenschappelijke uitmuntendheid verzekeren door peer review procedures stimuleren van innovatief onderzoek op Europees niveau en het versterken van de Europese wetenschappelijke capaciteit en kunde 27 mei 2003: ministeriële conferentie in Dubrovnik, Kroatië ESF is bereid om per 1 januari 2003 als wettelijke entiteit te fungeren, om…. …...het administratieve, technische, en wetenschappelijke secretariaat waar te nemen voor COST, zijn TC’s en zijn acties (afh. van de middelen in het KP voor OTO) op 1 januari 2004 gaat hiertoe bij het ESF te Brussel een COST-Office van start COST behoudt de kenmerken van een intergouvernementeel samenwerkingsmecha-nisme met het CSO als hoogste beslissingsorgaan, én zijn specifieke identiteit het CSO-secretariaat en zijn ondercomités bijven bij sec-gen van de Raad van de EU

31 COST: Financiering EU Framework EU Framework Specific Specific
Programme Programme Support Support COST COST COST COST ESF ESF European European Action Action Office Office Budget Budget Commission Commission Contract Contract Non Non - - FP Countries FP Countries Contributions Contributions Council COST Council COST Member States Member States Other Secretariat Secretariat CSO CSO Contributions Contributions Expenses COST Fund COST Fund

32 COST: Financiering (cijfers 2006)
Agriculture and Biotechnology Chemistry Environment Food Technology Forests and Forestry Products Materials Medicine and Health Metereology Miscellaneous Physics Social Sciences TIST Transport Urban Civil Engineering + New Actions TOTAL (€)

33 COST-Office Adres : Louisalaan 149, 1050 Brussel Tel : 02 533 38 00
Fax : Web :

34 COST: deelnames uit België
1991: samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten België: Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid, IMCWB => Commissie Internationale Samenwerking, CIS Commissie Federale Samenwerking, CFS --> een van de subgroepen van de CIS is de CIS/COST CIS/COST komt officieel elke 3 maanden samen onder jaarlijks roterend voorzitterschap van een van de deelnemende overheden (volgens een vastgelegd schema dat het geheel der CIS en CFS samenkomsten dekt)

35 COST: deelnames uit België
Doel en werking CIS/COST - deelnemers: de verschillende COST-coördinatoren uit ons land - vaststellen welke overheid / overheden bevoegd is / zijn voor elke nieuwe actie in een bepaald domein (de “tabel met kruisjes”) - bespreking kandidaturen voor deelname aan COST-acties - vaststellen mandaten afgevaardigden in TC’s - problemen oplossen (bij specifieke moeilijkheden: bi- / tri-lateraal overleg) - kandidaat is valabel indien voldoende expertise, (infrastructuur), ervaring, autofinanciering, en tot een relevante rechtspersoon behoort Speciale rol van de POD Wetenschapsbeleid - neemt deel aan de CSO-vergaderingen en vertegenwoordigt daarbij alle CIS/COST deelnemers - rol van intermediaire tussen COST en Belgische overheden (informatie-uitwisseling en regelmatige informele contacten met CIS/COST-leden en afgevaardigden in de MC’s) - vertegenwoordigt eveneens de deelnemers uit federale instellingen - verzorgt het CIS/COST secretariaat op Belgisch - overkoepelend - niveau - zorgt voor de ondertekening van de MoUs door ons land

36 COST: deelnames uit België
Deelnames aan MC COST-actie volgens de principes institutionele bevoegdheidsverdeling (federalisme, asymmetrie, Brussel) first comes, first takes ! rekening houdend met principe : deelname van: - zoveel mogelijk verschillende overheden - zoveel mogelijk verschillende moedertalen (indien het kan) - zoveel mogelijk verschillende instellingen per overheid (indien het kan) - zoveel mogelijk verschillende expertise in één actie (indien het kan) - meest geschikte deelnemer rekening houdend met deelname aan vorige / voorafgaande COST-acties, ervaring, specifieke inbreng in de betrokken actie indien 1 of meer Belgische deelnemers in het MC van een actie: => OK voor deelname aan de werkgroep(en) van die actie => DUS: beslissingname is vaak een afweging van opties

37 COST: deelnames uit België
Rol Vlaamse COST-coördinator prioritair: regelen / aanmelden deelnemers uit Vlaamse instellingen aan COST-acties na ontvangst van een volledig en correct ingevuld deelnameformulier door onderzoeker of onderzoeksgroep van een instelling die in aanmerking komt => (in)formele aanmelding bij de nationale COST-coördinator => ter bespreking legging van kandidatuur op volgende CIS/COST-overlegvergadering verspreiden informatie nieuwe COST-acties aan geïnteresseerden (eveneens on-line te consulteren via de Vlaamse COST-webstek) verspreiden uitnodiging opstartvergadering aan afgevaardigde of potentieel geïnteresseerde (indien België het MoU nog niet heeft ondertekend) (vermeende) problemen oplossen die zich voordoen voor onderzoekers bij de uitvoering van de COST-actie of binnen de Belgische vertegenwoordiging zelf

38 COST: deelnames uit België
Rol Vlaamse COST-coördinator ondersteuning onderzoekers met interesse in opstarten van nieuwe COST- actie handleiding Technical Annex + deskundige in het betrokken Technisch Comité + COST scientific officer van het domein benoemen van deskundigen die zetelen voor de Vlaamse overheid in de verschillende TC’s / ad hoc werkgroepen promotie verspreiden van informatie over COST (mondelinge mededelingen, schriftelijk, de speciale COST-folder)

39 COST: deelnames uit België
Rol Vlaamse COST-coördinator afhandelen financiële ondersteuning van deelnemers aan een actie (“deelnemer” = afgevaardigd door de Vlaamse Gemeenschap in het MC en/of duurzaam actief in een van de werkgroepen van de COST-actie) Voorwaarden: UITSLUITEND indien de deelnemer van het COST-office geen terugbetaling ontvangt UITSLUITEND de werkelijke reis- en verblijfkosten volgend uit de deelname aan samenkomsten van het beheerscomité of de werkgroepen, COST-workshops, en COST-werkvergaderingen worden vergoed TIJDIGE indiening van een volledige, realistische, en correct ingevulde zendingsaanvraag (inclusief de nodige stukken)

40 COST: deelnames uit België
Rol Vlaamse COST-coördinator afhandelen financiële ondersteuning van deelnemers aan een actie terugbetaling is voorwaardelijk voor de terugbetaling gelden dezelfde principes als bij COST zelf enkel de werkelijk gemaakte kosten worden terugbetaald na de toezending van bepaalde documenten (wetenschappelijk verslag,…) vergaderingen binnen België worden nooit terugbetaald terugbetaling is beperkt in tijd en bereik maximaal 2 zendingen en 20 (man)dagen verblijf per jaar per "deelnemer aan COST" of per "vertegenwoordiger in het Management Committee" voor één COST-actie kan hoogstens twee keer binnen hetzelfde kalenderjaar een terugbetaling worden voorzien per instelling wordt in principe 1 deelnemer per samenkomst terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap

41 COST: deelnames uit België
Rol Vlaamse COST-coördinator afhandelen van financiële ondersteuning voor leden TC / ad hoc werkgroepen van een actie die zijn afgevaardigd door de Vlaamse Gemeenschap en die niet door COST vergoed worden tijdens hun opdracht afhandelen van financiële ondersteuning voor het organiseren van een workshop of seminarie in het Vlaamse Gewest / Vlaamse instellingen gevestigd te Brussel in het kader van een COST-actie De financiering vanwege de Vlaamse Gemeenschap is beperkt tot onderzoekers uit Vlaamse universiteiten en wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen, en steeds afhankelijk van de beschikbare financiële middelen

42 COST–secretariaat Vlaanderen
Adres : Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Tel : Fax : URL :


Download ppt "European Cooperation in the Field of"

Verwante presentaties


Ads door Google