De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themabijeenkomst wijkraad Lent 13 dec. 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themabijeenkomst wijkraad Lent 13 dec. 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Themabijeenkomst wijkraad Lent 13 dec. 2012
Burgerparticipatie Themabijeenkomst wijkraad Lent 13 dec. 2012

2 Burgerparticipatie is actueel
: Conferentie “Maak het met elkaar”. (Goffert) : WRR-nota: “Vertrouwen in burgers” : Ambitiedocument gemeente : notitie “Mee(r) doen” + UVS* (SSGN) Er komt binnenkort een voorstel van B&W * Uitvoeringsvoorschrift ad 3-4: de nota’s zijn onduidelijk. Goede eerste stap. Nog te betuttelend. Gemeente moet nog in ondersteunende rol. Sommige afdelingen zijn daar nog lang niet aan toe. Budget voor de wijk is prima. ad 5: experiment in Lindenholt en Nijmegen Noord

3 Wat is burgerparticipatie?
Voor de overheid: De burgers doen het zelf Voor de burgers: We willen een stem in het beleid Overheid: burgerbetrokkenheid (wrr) actief burgerschap en verantwoordelijkheid voor de eigen buurt te vergroten (ambitiedocument) burgers doen meer zelf: (mee(r) doen) Burgers Eigenlijk wordt er nergens besproken wat burgers verstaan onder burgerparticipatie.

4 Waarom burgerparticipatie?
Meer vertrouwen tussen burgers en overheid leeft prettiger Minder onverschilligheid, protesten, rechts-zaken, populisme Betere kwaliteit dienstverlening door inbreng van ervarings- en andere kennis van burgers Kostenbesparing ad 1: wantrouwen is ook zinvol (Rosanvallon). Meer vertrouwen leeft prettiger. ad 3: Punt van Tankir ad 4: Rutte: minder overheid

5 Tegengeluiden Burgerparticipatie is een loze kreet:
onze democratie is een Haagse / Nijmeegse aristocratie geworden; dat zal niet veranderen Burgerparticipatie kun je niet van bovenaf opleggen: zij komt van de straat (contra-democratie)

6 Drempels voor de burgers
Overheid overschat burgers (jargon – bureaucratie – formeel) Overheid onderschat burgers (negatie ervaringskennis en opleiding, verdenking van eigenbelang) Doorschuifcultuur Macht maakt op den duur het eigen gelijk vanzelfsprekend ad 1: vervreemding door ambtenarenjargon – ingewikkelde bureaucratie (verkokering, fusies) – formele toestanden en wetten ad 2: vervreemding door negatie ervaringskennis – negatie opleidingsniveau burgers – verdenking van eigenbelang ad 3: kun je ook zien als een kant van de bureaucratie ad 4: Pas op voor institutionalisering → veroorzaakt vaak makkelijk afstand en vervreemding (bv. bij inspraak) Overige drempels: - Korte-termijn-oriëntatie (adhd-sfeer) → pas op voor haastige burgers of beleidsmakers. - Onzekerheid voor de sleutelfiguren (trekkers en verbinders bij de burgers en bij de overheid) → ze moeten ergens op terug kunnen vallen: - burgers op mede-initiatief-nemers en beleidsmakers - frontlijnwerkers op hun superieuren en doelgroepen

7 Drempels voor de overheid
Burgers communiceren/netwerken informeel. Burgers verwachten teveel van de overheid Zelforganisatie (door burgers) heeft ook schaduwkanten: continuïteit niet gewaarborgd steeds opnieuw het wiel uitvinden onvindbaar, geen centrum, geen top ad 1: Burgers netwerken: voor de (formele) overheid is dat vaak onbegrijpelijk. Zie volgende sheet. ad 2: (erfenis verzorgingsstaat: merendeel burgers is tevreden) ad 3: de nadelen van flexibiliteit

8 Cultuurverschil Netwerkcultuur Traditionele cultuur
(Digitale) netwerken Hiërarchie Grote reactiesnelheid Kleiner Groter leervermogen Minder Grotere creativiteit Onduidelijk wie leidt Duidelijke leiding Onduidelijke grenzen Duidelijke grenzen Onvoorspelbaar Meer voorspelbaar Onbeheersbaar Meer beheersbaar Burgers Overheid Voorbeeld hockeystick op één vinger (zie WRR, 193) 1. Goed observeren 2. Schakel hoofdkantoor uit (niet rekenen) Achteraf bijsturen (altijd goed)

9 Wat is er al in Lent? Vrijwilligerswerk (5,5 miljoen in Nederland)
‘t Durstige Bluumke Sport & Spel Sportclubs: trainers , bestuur, barcommissie Harmonie St.Theresia Scouting UdaExposed Mantelzorg (?) Ondernemersnetwerk Bel- en herstellijn Wijkschouw Lent Wijkraad Lent Platform Waalsprong Lentse Lucht Lent 800 De vieze broek Plan cultuurcafé Plan volkstuin Klankbord bus Klankbord school ??? ad 1: ook vrijwilligers die maar 1x per jaar iets doen.

10 Betrokkenheidsstijlen*
volgzamen (15%): buurt gaat vóór, vervreem-ding m.b.t. de overheid, verbinders nodig verantwoordelijken (35%): grote wereld, hoog opgeleid, osm* voor overheid, meeste invloed pragmatici (25%): te porren voor eenmalige actie, stemmen niet, druk, vaak in e-sferen critici (25%): conservatief, consumptief, kan niet, wil niet, verbinders nodig ____________________________ * ons soort mensen Zie WRR 37, 64ev, 135ev, 178ev

11 WRR-adviezen voor de burgers
Heb moed hebben om kritiek te geven Vind dat dat zinvol is Vertrouw elkaar (de burgers onderling) Maak gebruik van de sleutelfiguren Maak gebruik van de nieuwe media ad 1: wantrouwen is ook nodig ad 3: ook buiten de overheid om ad 5: als tegenspeler van de overheid: kritiek mobiliseren, netwerken, informatie publiek toegankelijk maken

12 WRR-adviezen voor de overheid
Denk vanuit de burger Denk aan álle burgers Geef tijdig openheid over beleidsvoornemens Bij slecht nieuws geen geheimzinnigdoenerij of radiostilte. Maak gebruik van de sleutelfiguren Stimuleer maatschappelijk verkeer Zorg voor rommelbudgetten ad 1: geef dit hoge prioriteit, anders komt er niks van terecht ad 2: niet alleen de invloedrijke burgers ad 3: wees echt open, nodig uit tot tegenspel en wees duidelijk Voorstellen van te voren zo min mogelijk dichttimmeren. De kaders vergroten: niet alleen in de planningsfase, maar ook bij agendavorming, beleidsuitvoering, crisisbeheersing Uitnodigen tot kritiek en tegenspel WRR-advies 1) De moed hebben om er naar te luisteren en er iets op uit te doen Verwelkom ook ideeën die niet passen in het eigen beleidsperspectief. Laat het in de wijk “gonzen” Vraag ook de frontlijnwerkers: die weten veel Geef duidelijke informatie over wat er wel en niet kan Alle grote dossiers onderwerpen aan publieke toetsing Zoek evenwicht tussen sturen en loslaten: loslaten als het kan, sturen wanneer het nodig is ad 4. Laat merken dat de argumenten van de burgers meegenomen zijn in de besluitvorming Meldingen altijd afsluiten met een afloopbericht ad 5. Neem daarvoor de beste mensen en wissel die niet te veel ad 6 (WRR-advies 3): Richt de openbare ruimte zo in dat de mensen elkaar tegenkomen (winkelgebied, pleinen, scholen, sportvoorzieningen) (vgl. de 4K’s: Kerk, Kantine, Kapper, Kroeg) ad 7: daar zijn concrete plannen voor. Andere adviezen zijn: Vergroot de alledaagse invloed (WRR-advies 2) Ontbundel de grote, verticale instituties → werk kleinschalig (wijkgebonden) Stimuleer vrijwilligerswerk (bv. lagere OZB voor buurtpreventie) Maak op regionaal niveau goede afspraken. Laat je niet afleiden door privatisering, concurrentie, de afrekencultuur (WRR-advies 4)

13 De 7 punten van Tankir Er is al veel Accent op interne opdracht (?)
De meedenk-ambtenaar Ruimte voor initiatief Minder regels Nieuwe media en gewoon ontmoeten Experimenten Deze punten vormden het slot van de bespreking van de gemeentenota’s in de SSGN. Wat vinden wij van de nota’s van de gemeente? Goede eerste stap Wijkbudget goed idee (rommelbudget) Samenhang nota’s? Twee nota’s, twee werelden. Teveel: wij weten wat goed voor u is. Nog te betuttelend Teveel onduidelijke voorstellen (wedstrijd, social media) Gemeente mag nog veel meer in de ondersteunende rol. Sommige afdelingen zijn daar nog lang niet aan toe

14 Wat willen wij als wijk? Dat ambtenaren in en vanuit de wijk denken
Ondersteuning op maat bij bewonersinitiatieven Dat participatie iets van het hele college is Participatie bij het hele traject Duidelijkheid van participatieprocessen Echte ruimte voor participatie Terugkoppeling: wat gebeurt er met onze inbreng? ad 1: en handelen en daar zichtbaar en benaderbaar zijn ad 2: in plaats van: wij bedenken wat goed voor U is. ad 3: niet alleen iets van één wethouder ad 4: niet alleen aan het begin en aan het eind ad 5: welke ruimte, welke stappen (loslaten als het kan, sturen wanneer het nodig is) ad 6: inhoudelijk en fysiek (tijd/capaciteit). ad 7: een beargumenteerd nee is altijd beter dan stilte of een onechte openheid 8. een beperkt experiment, want het is moeilijker dan je denkt. bv. perfecte bel- en herstellijn?

15 Wat kunnen wij als wijk? Geduld oefenen:
het gaat om cultuurverandering Zelf nadenken/praten over succesvol participeren Meedoen in feitelijke participatieprocessen Begrip hebben voor het algemeen belang Initiatieven blijven ontplooien voor een leefbare wijk Ad 5: er is een regiegroep waarin initiatieven worden geëvalueerd. daar is geen bewoner bij betrokken?

16 De hamvraag Wat staat de gemeente te doen in Lent?
Wat staat de bewoners te doen in Lent?


Download ppt "Themabijeenkomst wijkraad Lent 13 dec. 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google