De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

19 juni 2013 ADRESPROBLEMATIEK M. Ruymen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "19 juni 2013 ADRESPROBLEMATIEK M. Ruymen."— Transcript van de presentatie:

1 19 juni 2013 ADRESPROBLEMATIEK M. Ruymen

2 Adresregistratie Context
Problemen met huidige wijze van adresregistratie Mogelijke oplossingen Aanpak 19 juni 2013

3 Adresregistratie - Context
Inspire Best Evoluties in de gewesten - CRAB 19 juni 2013

4 Inspire INSPIRE staat voor INfrastructure for Spatial InfoRmation in the European Community. De INSPIRE-richtlijn werd op 15 mei 2007 van kracht. Met deze richtlijn schept de Europese Commissie een kader waarbij een Europese Geografische Data Infrastructuur wordt opgericht ten behoeve van het gemeenschappelijk milieubeleid, of het beleid met een directe of indirecte impact op het milieu 19 juni 2013

5 Inspire Belangrijkste principes
Eenmalige inzameling van de gegevens; het bijhouden, ter beschikking stellen en actualiseren gebeurt door de meest competente instelling Het moet mogelijk zijn om de geografische gegevens afkomstig van diverse bronnen binnen Europa op een makkelijke en coherente wijze te linken alsook deze te delen met verschillende gebruikers en toepassingen 19 juni 2013

6 Inspire Geografische informatie moet beschikbaar zijn onder voorwaarden die een extensief gebruik niet in de weg staan Informatie ingezameld door een publieke overheid moet beschikbaar zijn voor het geheel van andere overheidsinstellingen ongeacht hun hierarchisch of administratief niveau 19 juni 2013

7 Inspire Gemakkelijk te ontdekken welke geografische informatie beschikbaar is, voor welke doeleinden en onder welke voorwaarden 19 juni 2013

8 Best Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gewesten met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens. Het uiteindelijk doel is het op punt stellen van een nationaal codificatiesysteem van straten en adressen dat dient gebruikt te worden in alle federale, gewestelijke en lokale toepassingen. 19 juni 2013

9 Best de oprichting van een gegevensuitwisseling platform dat de bijwerking van referentiebestanden van de straten en adressen moet verzekeren. Voor de bijwerking zullen de verschillende actoren en partners ieder hun eigen rol moeten vervullen. 19 juni 2013

10 CRAB CRAB Centraal Referentieadressenbestand is een bestand waarin alle geldige adressen van Vlaanderen opgenomen zijn. Wettelijk kader: Het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (B.S. 1 juli 2009), Dit decreet is in werking getreden op 1 juni 2011. 19 juni 2013

11 CRAB Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (BS ) Ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot vaststelling van de CRAB-specificaties (B.S ) 19 juni 2013

12 CRAB Kernpunten Gemeentes zijn de unieke initiator van adresgegevens
Gemeentes verzorgen de inhoud en de kwaliteit van alle adressen op hun grondgebied De gemeente stelt een contactpunt aan, dit zijn één of meerdere personen die gemachtigd zijn CRAB-gegevens te wijzigen Het AGIV beheert de databank en verzorgt de ontsluiting naar de gebruikers 19 juni 2013

13 CRAB Op 1 juni 2011 wordt het CRAB de authentieke gegevensbron voor adressen De gemeentes hebben maximaal 4 jaar om het CRAB te controleren, te corrigeren, aan te vullen en ten slotte te valideren 19 juni 2013

14 Problemen met huidige wijze van adresregistratie
Algemeen Een adres wordt beschouwd als een eigenschap bij een ander (hoofd)gegeven, in de plaats van als een op zichzelf staand gegeven. Heel wat (overheids)organisaties hanteren, elk vanuit hun specifieke taak, onderling licht afwijkende adresmodellen. Postbedeling: postadres Patrimoniumdocumentatie (Kadaster): liggingsadres voor de lokalisering van percelen 19 juni 2013

15 Problemen met huidige wijze van adresregistratie
Rijksregister: verblijfsadres gebruikt om natuurlijke personen te registreren en geografisch te lokaliseren Er bestaat geen gebiedsdekkend bestand met ‘adresposities’, meer specifiek met de posities van de geografische objecten waarnaar de adressen verwijzen. 19 juni 2013

16 Problemen met huidige wijze van adresregistratie
Er is geen enkel adressenbestand in ons land dat alle straatnamen en huisnummers bevat. Organisaties met ‘gebiedsdekkende’ adresbestanden, zoals Patrimoniumdocumentatie en Rijksregister, bewaren enkel die adressen die nodig zijn voor hun specifieke taak 19 juni 2013

17 Problemen met huidige wijze van adresregistratie – IT020
datum postcode: Een code in 4 cijfers die door de Post wordt toegekend ter identificatie van een gemeente (of een deel ervan). straatcode: Een code in 4 cijfers, die een straat in de gemeente bepaalt. Deze code wordt toegekend door het Rijksregister, op verzoek en in overleg met de gemeente huisnummer: numeriek veld index: alfanumeriek veld 19 juni 2013

18 Problemen met huidige wijze van adresregistratie – IT020
Indexveld 1ste positie : eventueel een hoofdletter (zoniet Δ) om een nummer te creëren voor een ander gebouw en alzo een hernummering van de volledige straat te vermijden; 2de en 3de positie : aanduiding van de verdieping 4de positie : nummer van de wooneenheid op die verdieping; gebruik van de cijfers 1 tot 9, en daarna de letters van het alfabet (kleine letters). 19 juni 2013

19 Problemen met huidige wijze van adresregistratie – IT020
Straatnamen (analyse Bpost) Straatnamen met naam deelgemeente 32 % van de gemeenten Courte-rue, Treignies in Viroinval Brugstraat (Oph) in Kinrooi Hoopstraat (O) in Maasmechelen Zelfde straatnamen in een zelfde gemeente Kerkweg (1702 en 1703) 19 juni 2013

20 Problemen met huidige wijze van adresregistratie – IT020
Straatnamen die nauwelijks verschillen Verschil in wegtype Elzendreef – Elzenstraat Namen die enkel verschillen in voornaam Paul Orbanlaan – Jean Orbanlaan Namen waarbij slechts één letter verschilt Herinckxlaan - Nerinckxlaan Namen waarvan één terugkomt in naam van een andere Molenstraat – Oude Molenstraat 19 juni 2013

21 Problemen met huidige wijze van adresregistratie – IT020
Straatnamen met nummers 10e zijweg, 14e zijweg 19 juni 2013

22 Problemen met huidige wijze van adresregistratie – IT020
Huisnummering Afwezigheid van een numerieke extensie Registratie van samengestelde nummers Indexveld Busnummer is niet hetzelfde als appartementsnummer Geografische component die voor verwarring zorgt omdat de instructies van het Rijksregister enkel best pratices vermelden die door de gemeentes op de meest diverse wijze worden opgevolgd 19 juni 2013

23 Problemen met huidige wijze van adresregistratie – IT020
Interpretatie indexveld Voorbeeld: Dorpsstraat 4/B301 Dorpsstraat 4 bus 301 Dorpsstraat 4B bus 301 Dorpsstraat 4 blok B appartement 301 Dorpsstraat 4B appartement 1 op 30e verd. Juiste interpretatie enkel te achterhalen via gemeentelijk reglement inzake toekenning huisnummers en/of bezoek ter plaatse 19 juni 2013

24 Problemen met huidige wijze van adresregistratie – IT020
Postaal adres Straatnaam, huisnummer en busnummer Postcode – gemeente Fysiek adres Straatnaam, huisnummer postcode – gemeente Waar in het gebouw (verdieping, vleugel, gang,appartementsnummer) Wie is de persoon 19 juni 2013

25 Mogelijke oplossingen
Straatnaam in de vertalers een aparte vermelding die de naam van de deelgemeente bevat om te vermijden dat deze naam (al dan niet afgekort) vermeld wordt bij de straatnaam Registratie van de unieke straatcode voor zover er een 1 op 1 relatie is met de straatcodes van het Rijksregister 19 juni 2013

26 Mogelijke oplossingen
Nummer aanpassing zodat ook het zogenaamde “bisnummer” in de zone huisnummer kan opgenomen worden Uitbreiding van de zone zodat ook samengestelde nummers kunnen geregistreerd worden Indexveld Omvormen naar het busnummer (nummer vermeld op de brievenbus). Om de overgang te vergemakkelijken is het wellicht aangewezen een apart veld te voorzien voor het busnummer 19 juni 2013

27 Mogelijke oplossingen
Toevoeging van extra velden met fysieke elementen appartementsnummer Wing: vleugel, paviljoen of flat Stairwell: trap of gang Floor: verdieping Door:deur, suite, lokaal, flat of kamer Type verblijf 19 juni 2013

28 Mogelijke oplossingen
appartement n°24 van links op eerste verdieping van ingang 10 van het gebouwnummer 360 in Hoofdstraat heeft busnummer 3 Voldoende velden Straat Hoofdstraatt Nummer 360 Busnummer 3 Dhr Paul Janssen Ingang 10 - Verdiep 1 - Linkerkant - Appt. 24 Hoofdstraat 360 bus 3 1000 Brussel ingang 10 Building/Constructie verdieping 1 Bijkomende gegevens kant links appartement 24 19 juni 2013

29 Aanpak en timing Opvolging van de evolutie BeSt
Overleg met alle betrokken partijen: in eerste plaats met gemeenten de verantwoordelijken voor de toekenning van adressen de grote gebruikers die adresgegevens nodig hebben in het kader van de opdrachten die zij uitvoeren vb: FOD Financiën, KSZ, FOD Economische Zaken, Bpost Analyse van de rechtstreekse impact op de toepassingen van het Rijksregister 19 juni 2013

30 Aanpak en timing Analyse van verdere aanpassingen in de wijze waarop adresgegevens gebruikt en verwerkt worden: vb.: transpositie, gebruik Best Geen aanpassingen voor de verkiezingen van 2014 19 juni 2013

31 BEDANKT VOOR UW AANDACHT
19 juni 2013


Download ppt "19 juni 2013 ADRESPROBLEMATIEK M. Ruymen."

Verwante presentaties


Ads door Google