De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Debat tussen Hugo Bos en Peter Vandebuerie 1. De bijbel is de enige bron door God geïnspireerd die ons vandaag de dag leert wat en hoe we moeten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Debat tussen Hugo Bos en Peter Vandebuerie 1. De bijbel is de enige bron door God geïnspireerd die ons vandaag de dag leert wat en hoe we moeten."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Debat tussen Hugo Bos en Peter Vandebuerie 1. De bijbel is de enige bron door God geïnspireerd die ons vandaag de dag leert wat en hoe we moeten geloven 2. God regeert Zijn (Katholieke) Kerk door opvolging van onfeilbare Pausen en een college van Bisschoppen

2 De bijbel VS + + De bijbel Kerkvaders, concilies Paus, bisschoppen

3 Johannes “Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven … Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. … Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal” Openbaring 1:1-2,19. “Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens (het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is) hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij” 1 Johannes 1:1-4 “Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam” Johannes 20:30-31

4 Petrus “Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden, want ik weet, dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Here Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken” 2 Petrus 1:12-15. “Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland” 2 Petrus 3:1-2.

5 Paulus “Dit schrijf ik u, hoewel ik vrij spoedig tot u hoop te komen. Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid” 1 Timoteus 3:14-15. “Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven: dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten” Efeziërs 3:2-4.

6 God bevestigde hun woord
+ “Daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben, dan zullen we niet uit de koers raken. …, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord? Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, …” Hebreeën 2:1-4 (NBV) – vgl Markus 16:15-20. GOD “De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten.” 2 Korintiërs 12:12 ? Geen ooggetuige Geen tekenen

7 Het geschreven woord is voldoende
“Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust” 2 Timoteus 3:16-17. NIET DOOR GOD INGEGEVEN NIET DOOR GOD INGEGEVEN

8 Hoe herkennen wij Gods Woord?
“Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” 2 Petrus 1:20-21. “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon” Hebreen 1:1 ‘Er staat geschreven’, ‘Zo zegt de Here’, … (Matteus 4:1) Historische nauwkeurigheid (archeologie) De eenheid van de bijbel (rode draad + leringen + moraal, vb Luther) Vervulling van profetieën (Lukas 24:44) God bevestigde de woorden van de profeten d.m.v. tekenen en wonderen (Handelingen 2:22) Ooggetuigen hebben het neergeschreven Geïnspireerde mensen verwijzen naar eerdere Schriften of elkaars geschriften (2 Petrus 3:15-16) De mensen aan wie het werd gegeven ontvingen en erkenden het (Handelingen 17:11)

9 God waakt over Zijn Woord
“als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is” 1 Petrus 1:23-25 (vgl Matteus 24:35). Het geloof is ééns voor altijd overgeleverd (Judas 1:3) Niet toevoegen, anders leugenaar (Spreuken 30:5-6) Niet vermengen met menselijke tradities, anders tevergeefs (Markus 7:1-13) Niet veranderen, anders vervloekt (Galaten 1:6-10) De woorden van Jezus en Zijn apostelen zullen ons oordelen (Johannes 12:48; Romeinen 2:5-10,16) Wie niet blijft in de leer van Christus heeft noch de Vader, noch de Zoon (2 Johannes 1:9)

10 God heeft ons de bijbel gegeven
“Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd” Romeinen 3:1-2. “Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend” Jesaja 55:10-11. “Doch het zal geschieden, wanneer de Here zijn ganse werk op de berg Sion en in Jeruzalem voleindigd heeft, dat Ik de vrucht der hooghartigheid van de koning van Assur bezoeken zal en de trots van zijn hovaardige ogen, omdat hij gedacht heeft: Door de kracht van mijn hand heb ik het gedaan en door mijn wijsheid, want ik ben verstandig; daarom wis ik de grenzen der volken uit, plunder hun voorraden en stoot als een stier de inwoners neer” Jesaja 10:12-13. 2 Koningen 22 – het wetboek was kwijtgeraakt “Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.” Lukas 3:8.

11

12 De bijbel, een Katholiek boek?
165. Wat verstaan wij onder de Heilige Schrift? Onder de Heilige Schrift of de Bijbel verstaan wij de heilige boeken, die onder bijzondere ingeving van de Heilige Geest geschreven zijn en door de Heilige Kerk tot ons gekomen zijn. (catechismus bisdom Roermond 1948, p 48). De verdere boeken (dat wat de Joden de geschriften noemen) kennen niet zo een scherpe canonieke afsluiting in het oude testament. In de tijd dat de bijbel in het Grieks werd vertaald, kwamen er uit de authentieke gemeenschap boeken bij, die in de Hebreeuwse bijbel niet staan. … De Katholieke Traditie zet ze toch in de bijbel, … De kwestie is niet zo belangrijk als het wel lijkt. … Dat deze overigens vaak zeer mooie boeken in de Schrift staan, wil nog niet zeggen dat ze even belangrijk zijn als de andere. En zij voegen geen nieuwe boodschap toe. (de nieuwe catechismus bisdom 1966, p 59-60).

13 Josephus Flavius (37-100 na Ch.)
‘Want wij hebben niet een ontelbare hoeveelheid boeken onder ons, die niet met elkaar overeenstemmen, of die elkaar tegenspreken (zoals de Grieken hebben), maar enkel tweeëntwintig boeken, die de verhalen van de verleden tijden bevatten; die men terecht als goddelijk beschouwt; en hiervan behoren er vijf aan Mozes toe, die zijn wetten en de overlevering van de oorsprong van de mensheid tot aan zijn dood bevatten. … maar vanaf de tijd van Mozes’ dood tot de regering van Artaxerxes, de koning van Perzië, die regeerde na Xerxes, schreven de profeten in dertien boeken neer hetgeen in hun tijd geschiedde. De vier overige boeken bevatten gezangen ter ere van God en voorschriften voor het gedrag in het mensenleven. Het is waar dat onze geschiedenis sinds de tijd van Antaxerxes zeer uiteengezet is neergeschreven, maar deze geschriften worden niet als gelijkwaardig beschouwd aan de vroegere kronieken van onze voorvaderen, omdat er geen exacte opeenvolging van de profeten is geweest sinds die tijd’ Contra Apionem, vers (vertaald door PV uit The Works of Josephus, by William Whiston)

14 Melito, bisschop Sardis (170 n Ch)
‘In uw ijver voor de leer heeft u dikwijls gevraagd om geselecteerde passages uit de Wet en de Profeten die betrekking hebben op de Redder en ons hele geloof. Ook wilde u nauwkeurige kennis vergaren over het aantal en de volgorde van de oude boeken. … Ik ben naar het Oosten gegaan, en toen ik op de plaats waar alles verkondigd en gebeurd is, gekomen was, heb ik nauwkeurige informatie gekregen over de boeken van de oude ordening, en die stuur ik u hierbij. De namen ervan zijn: de vijf boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Numeri, Leviticus, Deuteronomium; Jozua, zoon van Nun; Rechters; Ruth; Koningen (vier boeken); Kronieken (twee boeken); Psalmen van David; Spreuken en Wijsheid van Salomo; Prediker; Hooglied; Job; Profeten: Jesaja, Jeremia, de twaalf (kleine profeten) in één boek; Daniël, Ezechiël, Ezra’ Eusebius The church history, Paul L. Maier, p – vertaald door PV.

15 Athanasius van Alexandrië (367 na Ch) geeft ons een lijst van de nieuwtestamentische boeken. Kort daarna omschrijven ook Jerome en Augustinius de 27 boeken. (evidence that demands a verdict, Josh McDowell – p 41, 2D+3D) De christenen die voor 325 na Ch. schreven, quoteren het N.T. ongeveer keer. Tegen 200 na Ch. hebben ze in hun verschillende geschriften alle, behalve 11 verzen, van het N.T. gequoteerd. Er zijn manuscripten van de vroege vertalingen van het N.T. in het Oudsyrisch, Syrisch en Oudlatijn ( na Ch) en de Latijnse Vulgate (384 na Ch.).

16


Download ppt "Welkom Debat tussen Hugo Bos en Peter Vandebuerie 1. De bijbel is de enige bron door God geïnspireerd die ons vandaag de dag leert wat en hoe we moeten."

Verwante presentaties


Ads door Google