De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieplan IOOV Aansluiting bij de praktijk. Informatieplan Stap 5 actieplan - projecten - activiteiten, inzet, kosten Stap 2 omgeving en kaders:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieplan IOOV Aansluiting bij de praktijk. Informatieplan Stap 5 actieplan - projecten - activiteiten, inzet, kosten Stap 2 omgeving en kaders:"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieplan IOOV Aansluiting bij de praktijk

2 Informatieplan Stap 5 actieplan - projecten - activiteiten, inzet, kosten Stap 2 omgeving en kaders: - Rijksbrede ontwikkelingen - E-inspecties - ICT beleid VenJ - Meerjarenvisie IOOV Gewenste situatie migratiepad Huidige situatie Stap 1 vertrekpunt - Stand IV huidige situatie - Ambities en knelpunten - Doelstelling IV Stap 4 aanpak - Spoor 1 – korte termijn - Spoor 2 – middellange termijn - hergebruik applicaties - aansluiten ext. ontwikkelingen Stap 3 globale analyse - Model Informatiehuishouding - Gat met de huidige situatie - samengaan met IST Stap 6 besluiten / acties MT

3 Inhoudsopgave informatieplan IOOV Hoe 4. Aanpak a.Twee sporen b.Hergebruik applicaties c.Aansluiten bij ontwikkelingen 5. Actieplan a.Projecten b.Inzet en kosten Wat 1. V ertrekpunt a.Huidige situatie IV b.Ambities en knelpunten c.Doelstellingen IV 2. Omgeving en kaders a.Kaders b.Externe ontwikkelingen 3. Gewenste IV a.Model Informatievoorziening b.Gat met de huidige situatie c.Samenwerking ISt

4 Huidige Informatievoorziening (IV) Applicaties ICT infrastructuur Kosten Werkplekken - PC - Laptop - Smartphone - Externe toegang - etc. Werkplekken en telefonie in kaart Gebruik applicaties in kaart van de IOOV en van andere Inspecties en VenJ (t.b.v. eventueel hergebruik) ICT Infrastructuur in kaart Totale kosten huidige ICT na overdracht aan VenJ € 279.318

5 OnderwerpAmbitieKnelpunt A) Efficiency –sturingsinfo ontbreekt waardoor geen zicht op efficiency inzet, geen overzicht bezoekinformatie, geen mobiele werkplek en mogelijkheid om informatie vanaf een andere locaties op te roepen, onvoldoende vaardigheden m.b.t. gebruik van applicaties X B) Efficiency – plannen van aanpak, onderzoeksvragen zijn vooraf niet altijd goed uitgewerkt, waardoor tijdens onderzoeken ‘rework’ ontstaat X C) Kwetsbaarheid – kennis in de hoofden en niet gestructureerd opgeslagen, afhankelijkheid van betreffende medewerker die weet wat waar te vinden is X D) Effectiviteit – structureel bijhouden of de situatie is verbeterd na onderzoek X E) Risicoanalyse – de Minister vooraf kunnen informeren over waar de risico’s zitten (geen gestructureerde opslag van gegevens waardoor er geen analyses mogelijk zijn) X F) Er is behoefte aan integrale overzichten (bijv. situatie per regio of domein, trendanalyses) t.b.v. analyses, toezichteffect X Ambities en knelpunten

6 Doelstellingen IV Structureel borgen van kennis: –vastlegging onderzoekgegevens –(op)bouwen toegankelijk collectief geheugen –gebruik van externe bronnen t.b.v. (management)informatie, (risico)analyses, opvolging aanbevelingen uit onderzoeken. Verbeteren efficiency en effectiviteit werkproces: –mobiel werken –delen bezoekinformatie –ondersteunen onderzoeksopzet –opleiding IOOV heeft beperkte middelen; toekomstbestendige informatiehuishouding maar kostenefficiënt

7 Kaders Meerjarenvisie IOOV VenJ beleid: Baseline ICT management Digijust is voorgeschreven besluit bestuursraad IOOV valt onder SG-lijn dus: verplichte afname GDI, DBOB- regie is aanspreekpunt voor wensen vanuit de IOOV Invlechting ICT in VenJ Overgang naar VenJ werkplek, maar datum nog niet bekend Invlechting VenJ – consequenties en planning op ICT gebied nog onduidelijk

8 Externe ontwikkelingen - VenJ en e-inspecties OntwikkelingenplanningRealisatie Aansluiting Digidoc/digijustjuli 2012 planningtraject onzeker Onderzoek gezamenlijk DMSeind mei 2011vervolg nog onbekend Webbased Survey (IGZ)beschikbaar Financiering door e-Inspecties indien vragenlijst voor eind 2011 gereed t.b.v. pilot Rampenbestrijding op Orde Holmes  Beschikbaar op ICT omgeving rijksinspecties  Aansluiting overige Inspecties Januari 2012 2 e kwartaal 2012 Planning is onzeker Digitale werkomgeving Inspecties (DWI) PvE wordt opgesteldPlanning onbekend Inspectieview Bedrijven Voorziening beschikbaar Nog besluitvorming over hoe en wanneer in te passen binnen IOOV. Vraagpunt is de kosten van het beschikbaar stellen van bronnen en of dit wenselijk is. MARTHE / RITHmOntwikkelingPlanning onbekend Risico-analyseInventarisatiePlanning onbekend Conclusie: nog veel in de planfase

9 Aansluiten basisregistraties (geen landelijke planning) Compacte rijksdienstsnota: –Één ICT infrastructuur (DWR) –Één ICT dienstenaanbieder (SSO-ICT) –Verder werken aan één rijksinspectie Nota I-strategie: –Integraal actieplan hergebruik informatiesystemen > 2011 –Rijksbrede informatiearchitectuur gereed in 2013 (één rijksinspectie onder één gemeenschappelijke informatiearchitectuur) –Opstellen van een overheidscloud (beschikbaarheid gegevens, beeld en geluid > gepland 2013) –Uitrol DWR gehele rijksoverheid in 2015 –Voldoen aan de basisvoorwaarden informatiehuishouding rijk > te implementeren in 2015 –Archiefachterstanden (digitalisering) in 2020 weggewerkt Conclusie: ook hier nog veel in planfase Externe ontwikkelingen – rijksbreed > DGOBR

10 Externe ontwikkelingen - aanbevelingen Externe ontwikkelingActieVolgenStatus Inspectieraad BasisregistratiesX Business Case (e-Inspecties) Holmes XFit-gap analyse (e-Inspecties) Digitale werkomgeving Inspecties (DWI) XProg. van Eisen (e-Inspecties) Inspectieview BedrijvenXXPresentatie in PL-overleg. Korte Termijn aansluiten voor gebruik. Langere termijn eventueel aanleveren gegevens MARTHE / RITHm X Risico-analyse XBespreken inventarisatieronde en factsheet Ministerie VenJ Invlechting VenJX Bespreken in stuurgroep VenJ werkplekX Bespreken in stuurgroep Aansluiting Digidoc/digijust XJuli 2012 samenvoegen Pentagroep Onderzoek gezamenlijk DMS XInventarisatieronde (e-Inspecties) Webbased Survey (IGZ)X Voorstel in PL-overleg en MT Rijksbreed Compacte Rijksdienst X I-strategie X

11 Gewenste IV – huidig primaire proces als basis 7. Afronden en evalueren 1. Voororiëntatie 2. Uitvoeren oriëntatie 4. Uitwerken onderzoeks- instrumentarium 5. Veldwerk / analyse 6. Beoordelen Fase 1 Fase 3 Fase 2 II. Structureel toetsingskader (indicatoren + normering + weging) IIIa Risicoanalyse 3. Opstellen Plan van Aanpak Trigger thematisch/incidenten/ actualiteiten systematisch cyclische werkwijze I. Informatie vergaren IIIb Doorlichting 8. Effectmeting Proces nog niet uitgekristalliseerd, nog geen eenduidige zienswijze

12 Gewenste IV - model informatievoorziening broninfo onderzoek doc Analyse toetskaders bronnen Kwaliteits- controle Bevraging projectplanning Werkstroom beheer Stakeholders Toezichtsobjecten Vraag/antwoord Interventie Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering (F, P, productie)

13 Gewenste IV - 1 e inventarisatie gewenste info broninfo onderzoek doc BVH BVI (BVO + blueview) BVCM GMS Beaufort MTO POLBIS ondermijnende criminaliteit (zwacri) proces verbaal Politiekennisnet Integrale Veiligheidsmonitor Bestanden van toezichtsobjecten (video-, geluidsopnamen, documenten) Praktijkwaarnemingen Interviewverslagen Resultaten analyse Opbrengsten risicoanalyse (landelijk en regionaal) Systeemuitdraaien (GMS, etc Zelfevaluatie door regio Kwaliteitssystemen Voorgaande onderzoeken Dashboard en indicatoren Normerings- en wegingskader Jaarverslagen Risicoprofiel Aanvullende documenten uit het veld

14 Gewenste IV – gat met de huidige situatie broninfo onderzoek doc Analyse toetskaders bronnen Kwaliteits- controle Bevraging projectplanning Werkstroom beheer Stakeholders Toezichtsobjecten Vraag/antwoord Interventie Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering ) Excel, SPSS Email MS-projects P-direct, BINK Digidoc

15 Gewenste IV – vergelijking met ISt broninfo onderzoek doc Analyse toetskaders bronnen Kwaliteits- controle Bevraging projectplanning Werkstroom beheer Stakeholders Toezichtsobjecten Vraag/antwoord Interventie Bedrijfsvoering Excel, SPSS Email MS-projects TKG Isist TKG Bedrijfsvoering ) P-direct, BINK

16 Gewenste IV – kansen samenwerking IOOV/ISt Kansen samenwerking IStActie Toelichting Gezamenlijke webportalX Quick Win: Bespreken met ISt Implementeren TKGX Quick Win: Datum volgt (afhankelijk van invlechting VenJ) Gezamenlijk informatiemanagement XQuick Win: Afgestemde afvaardiging in overleggen Selecteren, inkopen, ontwikkelen ICT voorzieningen ISISTX Overnemen Bezoekinformatiesysteem (afhankelijk van invlechting VenJ Onderzoek of ISIST bruikbaar is voor Document Management en werkstroombeheer IOOV Toegang en analyse bronbestandenXGezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden bronbestanden OnderzoeksdatabaseXGezamenlijk onderzoek naar applicaties/ontwikkeling Analyse- en bevragingstoolsXGezamenlijk onderzoek naar tools

17 Aanpak Twee sporen: –Spoor 1 korte termijn acties en quick wins Realisatie in 2011 –Spoor 2 middellange termijn – structureel borgen van kennis Voorbereiding in 2011 Realisatie 2012 Uitgangspunten –Zoveel mogelijk hergebruik van bestaande applicaties –Zoveel mogelijk aansluiten op ontwikkelingen inspectieraad, Pentagroep en VenJ

18 Actieplan – spoor 1 – korte termijn Projecten spoor 1 Aanleiding Status 1. Plaats- en Tijdongebonden werken knelpunten/ambities A Loopt 2 Toetsingskader Generator (TKG) knelpunten/ambities B Loopt 3. Inspectieview Bedrijven (gebruik) Inspectieraad Starten 4. Webbased Survey Pentagroep Starten 5, Overdracht ICT Invlechting IOOV in Ministerie VenJ Loopt 6. Webportal IOOV en Ist Fusie IOOV / Ist Starten 7. Quick Wins Informatiemanagement - afvaardiging overleggen - selectie, ontwikkeling en inkoop ICT Fusie IOOV / Ist Starten

19 Actieplan – spoor 2 – middellange termijn Projecten spoor 2 Aanleiding Status 1. Kennisbank - Informatiebehoefte - Applicatiekeuze - Realisatie en implementatie knelpunten/ambities C, D, E en F Starten 2. Applicatieportfolio - hergebruik applicaties / nieuwe applicaties 3. Informatiemanagement - borgen informatiemanagementfunctie inspectie 4. Aansluiting e-inspecties - aansluiting basisregistraties - Holmes - DWI - MARTHE/RITHm - Risicoanalyse - gezamenlijk DMS Inspectieraad, Pentagroep Loopt 5. Digidoc / Digijust Invlechting IOOV in Ministerie VenJ Loopt

20 Actieplan – besluiten / acties MT 1.Akkoord te gaan met de lijn van dit informatieplan en het actieplan voor spoor 1 en spoor 2 2.Migratie naar VenJ werkplek Knelpunt: Het is van groot belang dat IOOV z.s.m. aansluit op het VenJ-netwerk i.v.m. communicatie met departement, TKG, Bist. Om ook de BZK faciliteiten (Digidoc en e-mail) te kunnen blijven gebruiken is een externe toegang tot het BZK-netwerk nodig. Dit is nog niet gerealiseerd. Aanvraag hiertoe is ingediend door de projectleider TKG. Opdracht aan VenJ en BZK om versneld toegang te regelen.

21 Actieplan – besluiten / acties MT 3.Realisatie mobiele werkplek. Knelpunt: beveiligingsbeleid staat niet toe dat een laptop op het Lokale Netwerk op kantoor wordt aangesloten. Dit betekent in feite dat per medewerker twee werkplekken (dubbele kosten) noodzakelijk zijn indien mobiel werken wordt doorgevoerd (bij 40 PC’s ca. € 100.000 extra). Actie naar PSG?: - óf toestemming voor gebruik van laptop op kantoor - óf financiële dekking voor dubbele werkplekken 4.Inspectieraad Actie naar Jenny Thunnissen en Ferry de Rijcke - Bekostigen activiteiten e-Inspecties uit budget e-Inspecties: -Webbased Survey -Aansluiting basisregistraties (actielijn 3 Pentagroep) - Planning voor het uitvoeren van de activiteiten: - Fit-gap analyse HOLMES - Prog. van Eisen Digitale Werkomgeving Inspectie - Inventariseren gezamenlijk Document Management Systeem

22 Actieplan – besluiten / acties MT 5.Kansen samenwerking met ISt - Gezamenlijke webportal - Implementeren TKG - Gedeelde afvaardiging in overleggen (mbt ICT) - Selecteren, inkoop en ontwikkelen ICT voorzieningen - Bezoekinformatiesysteem overnemen - Inventariseren: - Mogelijkheden ISIST; - Toegang en analyse bronbestanden - Onderzoeksdatabase - Analyse- en bevragingstools. Actie naar: Wouter Meurs Bespreken en afspraken over gezamenlijke aanpak


Download ppt "Informatieplan IOOV Aansluiting bij de praktijk. Informatieplan Stap 5 actieplan - projecten - activiteiten, inzet, kosten Stap 2 omgeving en kaders:"

Verwante presentaties


Ads door Google