De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aansluiting bij de praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aansluiting bij de praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Aansluiting bij de praktijk
Informatieplan IOOV Aansluiting bij de praktijk

2 Informatieplan Huidige situatie Gewenste situatie migratiepad
Stap 1 vertrekpunt - Stand IV huidige situatie - Ambities en knelpunten - Doelstelling IV Huidige situatie Stap 4 aanpak Spoor 1 – korte termijn Spoor 2 – middellange termijn hergebruik applicaties aansluiten ext. ontwikkelingen migratiepad Stap 2 omgeving en kaders: Rijksbrede ontwikkelingen E-inspecties ICT beleid VenJ Meerjarenvisie IOOV Stap 5 actieplan projecten activiteiten, inzet, kosten Gewenste situatie Stap 3 globale analyse Model Informatiehuishouding Gat met de huidige situatie samengaan met IST Stap 6 besluiten / acties MT

3 Inhoudsopgave informatieplan IOOV
Wat Vertrekpunt Huidige situatie IV Ambities en knelpunten Doelstellingen IV Omgeving en kaders Kaders Externe ontwikkelingen Gewenste IV Model Informatievoorziening Gat met de huidige situatie Samenwerking ISt Hoe Aanpak Twee sporen Hergebruik applicaties Aansluiten bij ontwikkelingen Actieplan Projecten Inzet en kosten

4 Huidige Informatievoorziening (IV)
- PC - Laptop - Smartphone - Externe toegang - etc. Werkplekken Kosten Applicaties ICT infrastructuur Werkplekken en telefonie in kaart Gebruik applicaties in kaart van de IOOV en van andere Inspecties en VenJ (t.b.v. eventueel hergebruik) ICT Infrastructuur in kaart Totale kosten huidige ICT na overdracht aan VenJ €

5 Ambities en knelpunten
Onderwerp Ambitie Knelpunt A) Efficiency –sturingsinfo ontbreekt waardoor geen zicht op efficiency inzet, geen overzicht bezoekinformatie, geen mobiele werkplek en mogelijkheid om informatie vanaf een andere locaties op te roepen, onvoldoende vaardigheden m.b.t. gebruik van applicaties X B) Efficiency – plannen van aanpak, onderzoeksvragen zijn vooraf niet altijd goed uitgewerkt, waardoor tijdens onderzoeken ‘rework’ ontstaat C) Kwetsbaarheid – kennis in de hoofden en niet gestructureerd opgeslagen, afhankelijkheid van betreffende medewerker die weet wat waar te vinden is D) Effectiviteit – structureel bijhouden of de situatie is verbeterd na onderzoek E) Risicoanalyse – de Minister vooraf kunnen informeren over waar de risico’s zitten (geen gestructureerde opslag van gegevens waardoor er geen analyses mogelijk zijn) F) Er is behoefte aan integrale overzichten (bijv. situatie per regio of domein, trendanalyses) t.b.v. analyses, toezichteffect

6 Doelstellingen IV Structureel borgen van kennis:
vastlegging onderzoekgegevens (op)bouwen toegankelijk collectief geheugen gebruik van externe bronnen t.b.v. (management)informatie, (risico)analyses, opvolging aanbevelingen uit onderzoeken. Verbeteren efficiency en effectiviteit werkproces: mobiel werken delen bezoekinformatie ondersteunen onderzoeksopzet opleiding IOOV heeft beperkte middelen; toekomstbestendige informatiehuishouding maar kostenefficiënt

7 Kaders Meerjarenvisie IOOV VenJ beleid: Baseline ICT management
Digijust is voorgeschreven besluit bestuursraad IOOV valt onder SG-lijn dus: verplichte afname GDI, DBOB-regie is aanspreekpunt voor wensen vanuit de IOOV Invlechting ICT in VenJ Overgang naar VenJ werkplek, maar datum nog niet bekend Invlechting VenJ – consequenties en planning op ICT gebied nog onduidelijk 7

8 Externe ontwikkelingen - VenJ en e-inspecties
planning Realisatie Aansluiting Digidoc/digijust juli 2012 planning traject onzeker Onderzoek gezamenlijk DMS eind mei 2011 vervolg nog onbekend Webbased Survey (IGZ) beschikbaar Financiering door e-Inspecties indien vragenlijst voor eind 2011 gereed t.b.v. pilot Rampenbestrijding op Orde Holmes Beschikbaar op ICT omgeving rijksinspecties Aansluiting overige Inspecties Januari 2012 2e kwartaal 2012 Planning is onzeker Digitale werkomgeving Inspecties (DWI) PvE wordt opgesteld Planning onbekend Inspectieview Bedrijven Voorziening beschikbaar Nog besluitvorming over hoe en wanneer in te passen binnen IOOV. Vraagpunt is de kosten van het beschikbaar stellen van bronnen en of dit wenselijk is. MARTHE / RITHm Ontwikkeling Risico-analyse Inventarisatie Conclusie: nog veel in de planfase

9 Externe ontwikkelingen – rijksbreed > DGOBR
Aansluiten basisregistraties (geen landelijke planning) Compacte rijksdienstsnota: Één ICT infrastructuur (DWR) Één ICT dienstenaanbieder (SSO-ICT) Verder werken aan één rijksinspectie Nota I-strategie: Integraal actieplan hergebruik informatiesystemen > 2011 Rijksbrede informatiearchitectuur gereed in 2013 (één rijksinspectie onder één gemeenschappelijke informatiearchitectuur) Opstellen van een overheidscloud (beschikbaarheid gegevens, beeld en geluid > gepland 2013) Uitrol DWR gehele rijksoverheid in 2015 Voldoen aan de basisvoorwaarden informatiehuishouding rijk > te implementeren in 2015 Archiefachterstanden (digitalisering) in 2020 weggewerkt Conclusie: ook hier nog veel in planfase

10 Externe ontwikkelingen - aanbevelingen
Actie Volgen Status Inspectieraad Basisregistraties X Business Case (e-Inspecties) Holmes Fit-gap analyse (e-Inspecties) Digitale werkomgeving Inspecties (DWI) Prog. van Eisen (e-Inspecties) Inspectieview Bedrijven Presentatie in PL-overleg. Korte Termijn aansluiten voor gebruik. Langere termijn eventueel aanleveren gegevens MARTHE / RITHm Risico-analyse Bespreken inventarisatieronde en factsheet Ministerie VenJ Invlechting VenJ Bespreken in stuurgroep VenJ werkplek Aansluiting Digidoc/digijust Juli 2012 samenvoegen Pentagroep Onderzoek gezamenlijk DMS Inventarisatieronde (e-Inspecties) Webbased Survey (IGZ) Voorstel in PL-overleg en MT Rijksbreed Compacte Rijksdienst I-strategie

11 Gewenste IV – huidig primaire proces als basis
Trigger thematisch/incidenten/ actualiteiten systematisch I. Informatie vergaren 1. Voororiëntatie II. Structureel toetsingskader (indicatoren + normering + weging) Fase 1 2. Uitvoeren oriëntatie IIIa Risicoanalyse IIIb Doorlichting 3. Opstellen Plan van Aanpak Fase 2 4. Uitwerken onderzoeks- instrumentarium 5. Veldwerk / analyse cyclische werkwijze 6. Beoordelen 7. Afronden en evalueren Fase 3 Proces nog niet uitgekristalliseerd, nog geen eenduidige zienswijze 8. Effectmeting

12 Gewenste IV - model informatievoorziening
Bedrijfsvoering bronnen Bedrijfsvoering (F, P, productie) Stakeholders Bevraging Analyse broninfo Kwaliteits- controle Interventie onderzoek doc Vraag/antwoord Toezichtsobjecten toetskaders Werkstroom beheer projectplanning

13 Gewenste IV - 1e inventarisatie gewenste info
broninfo onderzoek doc BVH BVI (BVO + blueview) BVCM GMS Beaufort MTO POLBIS ondermijnende criminaliteit (zwacri) proces verbaal Politiekennisnet Integrale Veiligheidsmonitor Bestanden van toezichtsobjecten (video-, geluidsopnamen, documenten) Praktijkwaarnemingen Interviewverslagen Resultaten analyse Opbrengsten risicoanalyse (landelijk en regionaal) Systeemuitdraaien (GMS, etc Zelfevaluatie door regio Kwaliteitssystemen Voorgaande onderzoeken Dashboard en indicatoren Normerings- en wegingskader Jaarverslagen Risicoprofiel Aanvullende documenten uit het veld

14 Gewenste IV – gat met de huidige situatie
Bedrijfsvoering bronnen Bedrijfsvoering ) P-direct, BINK Stakeholders Bevraging Analyse Excel, SPSS broninfo Kwaliteits- controle Interventie onderzoek doc Vraag/antwoord Toezichtsobjecten Digidoc toetskaders Werkstroom beheer projectplanning MS-projects

15 Gewenste IV – vergelijking met ISt
Bedrijfsvoering bronnen Bedrijfsvoering ) P-direct, BINK Stakeholders Bevraging TKG Analyse Excel, SPSS broninfo Kwaliteits- controle Interventie onderzoek doc Vraag/antwoord Toezichtsobjecten TKG toetskaders Werkstroom beheer Isist projectplanning MS-projects

16 Gewenste IV – kansen samenwerking IOOV/ISt
Kansen samenwerking ISt Actie    Toelichting Gezamenlijke webportal X Quick Win: Bespreken met ISt Implementeren TKG Quick Win: Datum volgt (afhankelijk van invlechting VenJ) Gezamenlijk informatiemanagement Quick Win: Afgestemde afvaardiging in overleggen Selecteren, inkopen, ontwikkelen ICT voorzieningen ISIST Overnemen Bezoekinformatiesysteem (afhankelijk van invlechting VenJ Onderzoek of ISIST bruikbaar is voor Document Management en werkstroombeheer IOOV Toegang en analyse bronbestanden Gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden bronbestanden Onderzoeksdatabase Gezamenlijk onderzoek naar applicaties/ontwikkeling Analyse- en bevragingstools Gezamenlijk onderzoek naar tools

17 Aanpak Twee sporen: Spoor 1 korte termijn acties en quick wins
Realisatie in 2011 Spoor 2 middellange termijn – structureel borgen van kennis Voorbereiding in 2011 Realisatie 2012 Uitgangspunten Zoveel mogelijk hergebruik van bestaande applicaties Zoveel mogelijk aansluiten op ontwikkelingen inspectieraad, Pentagroep en VenJ

18 Actieplan – spoor 1 – korte termijn
Projecten spoor 1 Aanleiding Status 1. Plaats- en Tijdongebonden werken knelpunten/ambities A Loopt 2 Toetsingskader Generator (TKG) knelpunten/ambities B 3. Inspectieview Bedrijven (gebruik) Inspectieraad Starten 4. Webbased Survey Pentagroep 5, Overdracht ICT Invlechting IOOV in Ministerie VenJ 6. Webportal IOOV en Ist Fusie IOOV / Ist 7. Quick Wins Informatiemanagement afvaardiging overleggen selectie, ontwikkeling en inkoop ICT

19 Actieplan – spoor 2 – middellange termijn
Projecten spoor 2 Aanleiding Status 1. Kennisbank Informatiebehoefte Applicatiekeuze Realisatie en implementatie knelpunten/ambities C, D, E en F Starten 2. Applicatieportfolio hergebruik applicaties / nieuwe applicaties 3. Informatiemanagement borgen informatiemanagementfunctie inspectie 4. Aansluiting e-inspecties aansluiting basisregistraties - Holmes DWI MARTHE/RITHm Risicoanalyse gezamenlijk DMS Inspectieraad, Pentagroep Loopt 5. Digidoc / Digijust Invlechting IOOV in Ministerie VenJ

20 Actieplan – besluiten / acties MT
Akkoord te gaan met de lijn van dit informatieplan en het actieplan voor spoor 1 en spoor 2 Migratie naar VenJ werkplek Knelpunt: Het is van groot belang dat IOOV z.s.m. aansluit op het VenJ-netwerk i.v.m. communicatie met departement, TKG, Bist. Om ook de BZK faciliteiten (Digidoc en ) te kunnen blijven gebruiken is een externe toegang tot het BZK-netwerk nodig. Dit is nog niet gerealiseerd. Aanvraag hiertoe is ingediend door de projectleider TKG. Opdracht aan VenJ en BZK om versneld toegang te regelen.

21 Actieplan – besluiten / acties MT
Realisatie mobiele werkplek. Knelpunt: beveiligingsbeleid staat niet toe dat een laptop op het Lokale Netwerk op kantoor wordt aangesloten. Dit betekent in feite dat per medewerker twee werkplekken (dubbele kosten) noodzakelijk zijn indien mobiel werken wordt doorgevoerd (bij 40 PC’s ca. € extra). Actie naar PSG?: - óf toestemming voor gebruik van laptop op kantoor óf financiële dekking voor dubbele werkplekken Inspectieraad Actie naar Jenny Thunnissen en Ferry de Rijcke Bekostigen activiteiten e-Inspecties uit budget e-Inspecties: Webbased Survey Aansluiting basisregistraties (actielijn 3 Pentagroep) Planning voor het uitvoeren van de activiteiten: Fit-gap analyse HOLMES Prog. van Eisen Digitale Werkomgeving Inspectie Inventariseren gezamenlijk Document Management Systeem

22 Actieplan – besluiten / acties MT
Kansen samenwerking met ISt - Gezamenlijke webportal - Implementeren TKG - Gedeelde afvaardiging in overleggen (mbt ICT) - Selecteren, inkoop en ontwikkelen ICT voorzieningen - Bezoekinformatiesysteem overnemen - Inventariseren: - Mogelijkheden ISIST; - Toegang en analyse bronbestanden - Onderzoeksdatabase - Analyse- en bevragingstools. Actie naar: Wouter Meurs Bespreken en afspraken over gezamenlijke aanpak


Download ppt "Aansluiting bij de praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google