De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-government in de Belgische sociale zekerheid: best practice in Europa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-government in de Belgische sociale zekerheid: best practice in Europa."— Transcript van de presentatie:

1 E-government in de Belgische sociale zekerheid: best practice in Europa

2 Persconferentie 11/03/2003 - 2 Structuur van de uiteenzetting n doelstellingen n overzicht van de bestaande en geplande dienstverlening n gehanteerde principes n demonstratie: -Dimona -attesten

3 Persconferentie 11/03/2003 - 3 Participerende instellingen RSZ-ONSS KSZ-BCSS FAT-FAO

4 Persconferentie 11/03/2003 - 4 Deel 1 Doelstellingen Dhr. Frank Vandenbroucke Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

5 Persconferentie 11/03/2003 - 5 Doelstellingen n een effectieve, efficiënte en gebruikersgerichte dienst- verlening aan sociaal verzekerden en ondernemingen n met een minimum aan administratieve lasten n door de herziening van alle processen en relaties -binnen elke instelling van sociale zekerheid -tussen instellingen van sociale zekerheid onderling -tussen instellingen van sociale zekerheid enerzijds en sociaal verzekerden en ondernemingen anderzijds n met een maximale inzet van moderne technologieën n uitgaande van een duidelijke visie inzake strategisch informatiebeheer

6 Persconferentie 11/03/2003 - 6 Effectieve dienstverlening n een dienstverlening die de sociale zekerheid toelaat haar doelstelling, zijnde het waarborgen van bestaanszekerheid voor elkeen, zo goed mogelijk te bereiken n o.a. door -het aanbod van nieuwe soorten diensten, bvb. maximale automatische toekenning van rechten automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen worden toegekend actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken rechtstreekse controle over de eigen gegevens gepersonaliseerde simulatie-omgevingen -de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening juister gepersonaliseerder transparanter (motivatieplicht, begrijpbaar begrippenapparaat,...) veiliger en met een grotere bescherming van de persoonlijke levenssfeer -mogelijkheid tot kwaliteitscontrole op het dienstverleningsproces door de gebruiker, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de stand van zaken van het dienstverleningsproces

7 Persconferentie 11/03/2003 - 7 Efficiënte dienstverlening n de beschikbare middelen zo zuinig mogelijk inzetten voor een maximale dienstverlening -goedkoop: dezelfde diensten aan een lagere totale kost, bvb. eenmalige inzameling van informatie aan de hand van gecoördineerde begrippen en instructies zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing, zonder manuele herinvoer minder onnodige contacten achteraf -zoveel mogelijk: meer diensten aan een zelfde totale kost, bvb. de diensten zijn beschikbaar van overal en op elk ogenblik de diensten (informatie, transacties,...) zijn geïntegreerd op één portaal -snel: dezelfde diensten aan eenzelfde totale kost in minder tijd, bvb. vermindering van de reisduur en de wachttijd voor de gebruiker rechtstreekse interactie van de gebruiker met de bevoegde instelling van sociale zekerheid real time feed back voor de gebruiker

8 Persconferentie 11/03/2003 - 8 Overzicht van de bestaande en geplande dienstverlening Deel 2

9 Persconferentie 11/03/2003 - 9 Overzicht dienstverlening: back office n aantallen: in 2002 -tussen zowat 2.000 instellingen van sociale zekerheid -werden 242,5 miljoen berichten elektronisch uitgewisseld -die evenveel papieren aangiften of attesten hebben uitgespaard n performantie: on line opvragingen van elektronische informatie geschiedde in 99,3% van de gevallen met een end-to- end responstijd van minder dan 4 seconden n voordelen: deze elektronische gegevensuitwisseling zorgt voor: -een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten en kosten -de mogelijkheid tot automatische toekenning van bepaalde rechten -een betere ondersteuning van het sociaal beleid -een efficiëntere fraudebestrijding

10 Persconferentie 11/03/2003 - 10 242.476.481 uitgewisselde berichten in 2002 110100100010000100000100000010000000 100000000 LATG en werkgeversrepertorium RSZ 63.566.469 Rijksregister en KSZ-registers 59.242.296 Aantal uitgewisselde berichten DIMONA 45.947.874 Attesten bijdragebons 13.655.104 Attesten fiscale franchise 10.949.492 Toename verwijzingsrepertorium 8.183.178 Attesten bijzondere bijdrage sociale zekerheid 7.091.010 Attesten werklozen/loopbaanonderbrekers 6.059.158 Attesten belastingvermindering/vrijstelling 5.532.952 OASIS 5.441.466 Attesten sociale franchise 3.875.656 Nominatieve controlekaarten 3.396.698 Attesten arbeidsongeschikten 2.623.667 Inhoudingen op pensioenen 2.260.265 Preventieve mammografie 1.170.195 Raadpleging personenrepertorium 1.063.683 SIS- en SAM-kaarten 880.357 Attesten jonge werkzoekenden 355.312 Automatische pensioenaanvraag 262.172 Attesten chronisch zieken 215.624 Attesten zorgverzekering 174.918 Attesten zelfstandigen 164.267 Attesten openbaar vervoer 113.494 Attesten bestaansminimum 77.049 Migrerende werknemers 55.739 Attesten VMM 45.072 Attesten gehandicapten 7.314 Attesten dioxinecrisis 5.048

11 Persconferentie 11/03/2003 - 11 Overzicht dienstverlening: front office n sociaal verzekerden -informatie over de hele sociale zekerheid is via een vraag- antwoordsysteem beschikbaar op een portaal n ondernemingen -over de hele sociale zekerheid geharmoniseerde instructies zijn beschikbaar op een portaal -elke werkgever heeft een persoonlijke pagina op het portaal -alle transacties kunnen geleidelijk elektronisch gebeuren hetzij via de uitwisseling van gestructureerde elektronische berichten hetzij via het portaal

12 Persconferentie 11/03/2003 - 12 Operationele transacties n Dimona-aangifte n raadpleging van het eigen personeelsbestand n geïntegreerde elektronische melding van een bouwwerf n raadpleging inningsplicht n aanvraag tot detachering van een werknemer naar het buitenland n voorafgaande mededeling van tijdelijke werkloosheid n aangifte van een arbeidsongeval en maandelijks rapport n aangifte van de aanvang van deeltijdse arbeid met behoud van rechten in de werkloosheidsverzekering n maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering n maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats n maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma n gemachtigde aanvraag van verwijdering van een zwangere werkneemster (privé-sector)

13 Persconferentie 11/03/2003 - 13 Nieuwe transacties 2003 n 1 januari 2003 -veralgemening Dimona n 1 april 2003 -RSZ-kwartaalaangifte -aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugdvakantie -maandelijkse aangifte van de uren jeugdvakantie n 1 juli 2003 -aangifte van een werkhervatting na een arbeidsongeval n 1 oktober 2003 -jaarlijkse aangifte tijdelijke werkloosheid -maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid

14 Persconferentie 11/03/2003 - 14 Nieuwe transacties 2004 n 1 januari 2004 -aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, volledige werkverwijdering als maatregel ter bescherming van het moederschap, gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel ter bescherming van het moederschap, vaderschapsverlof en adoptieverlof -maandelijkse aangifte in geval van hervatting van aangepaste arbeid in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid -attest met het oog op de vergoeding van de borstvoedingspauzes -postnatale rust (verlenging) -aangifte van de vakantiedagen van een bediende -aangifte van werkhervatting na een arbeidsongeschiktheid

15 Persconferentie 11/03/2003 - 15 Nieuwe transacties 2005 n 1 januari 2005 -aangifte einde arbeidsovereenkomst of voltijds brugpensioen -aangifte halftijds brugpensioen -gemachtigde aanvraag van verwijdering van een zwangere werkneemster (PPO-sector)

16 Persconferentie 11/03/2003 - 16 Schematisch overzicht DIMONA GOTOT ART. 30BIS WM RIP ASR 3 SC1 ASR 1 SC8 ASR 4 SC1 ASR 1 SC3 ASR 1 SC3B ASR 1 SC6 ASR 1 SC7 ASR 1 SC5 ASR 1 SC2 ASR 4 SC3 ASR 1 SC10 ASR 1 SC9 DMFA 1999 2001 Productie 2003 Voorzien 2003 Na 2003 ASR 2 SC4 ASR 2 SC2 ASR 2 SC3 ASR 2 SC5 ASR 2 SC6 ASR 1 SC1 ASR 1 SC4 ASR 2 SC1 ASR 2 SC2

17 Persconferentie 11/03/2003 - 17 Ondersteuning van de gebruiker n bijzondere aandacht aan begeleiding van de gebruikers van de portaalsite www.sociale- zekerheid.be door -instructies -help on line bij de toepassingen -FAQ -permanente supervisie op functioneren van de portaalsite -ContactCenter Eranova: 24u op 24 uur bereikbaar via telefoon, fax, e-mail, contactformulier 7 dagen op 7

18 Persconferentie 11/03/2003 - 18 Plaats in globaal E-government n mogelijkheid tot integratie van alle informatie en transacties in andere portalen (federaal, gewesten, gemeenschappen, ziekenfondsen, vakbonden, …) n voor de identificatie, authentificatie en elektronische handtekening zijn met FEDICT, de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenten afspraken gemaakt voor het gebruik van dezelfde middelen n aan de FOD Financiën is aangeboden op dit systeem verder te bouwen om te evolueren naar een vooringevulde belastingaangifte

19 Persconferentie 11/03/2003 - 19 Een gewaardeerd project n vermelding als best practice in recenste benchmark rapport inzake E-government van de Europese Commissie n model voor de ontwikkeling van E-government binnen de federale overheid n voorbeeld van een grondige business process re- engeneering doorgevoerd: -door alle openbare instellingen van sociale zekerheid, en -op eigen initiatief -in een perfecte onderlinge samenwerking -gedurende de voorbije 10 jaar


Download ppt "E-government in de Belgische sociale zekerheid: best practice in Europa."

Verwante presentaties


Ads door Google