De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GIS Stad Dilsen-Stokkem

Verwante presentaties


Presentatie over: "GIS Stad Dilsen-Stokkem"— Transcript van de presentatie:

1 GIS Stad Dilsen-Stokkem
Martin Severijns Gis Coördinator

2 Ligging

3 GIS= Geografisch Informatiesysteem
Wat is gis? GIS= Geografisch Informatiesysteem Computertoepassingen die toelaten data met een ruimtelijke component te verzamelen, te beheren, te bewerken, te analyseren en voor te stellen.

4 GIS is niet alleen Een softwarepakket Computercartografie Digitale plannen

5 Welke zijn de componenten van een Gis?
Software Kaarten en data Processen Computers Mensen

6 Historiek MAART 2003 Beslissing tot de actieve uitwerking van een WEB-GIS OKTOBER 2003 Opstelling van een GIS- behoefteplan waaruit 16 concreet uit te voeren projecten rolden, vervolgstappen en een kosten-batenanalyse (baten=verbeterde dienstverlening) JUNI 2004 Goedkeuring van het GIS stappenplan SEPTEMBER 2004 installatie van: WebGIS Autodesk MapGuide Basissoftware WebGIS module kadaster (integratie met Remmicom) WebGIS Milieu (integratie met Remmicom) WebGIS module tekenen Voor een bedrag van € 3.720,00

7 Historiek MEI 2005 Uitbreiding en upgrade van het GIS tot een volwaardig beheer- en raadpleegsysteem Module beheer Begraafplaatsbeheer Adresbeheer (koppeling Cipal) Rop Bodemattesten Plannen- en vergunningenregister Implementatie van divers digitaal kaartmateriaal (gewestplan, topografische kaarten, luchtfoto’s, kadasterkaarten,….. Kostprijs € 9.680

8 Historiek Vanaf 2006 worden via de tekenmodule diverse eigen kaartlagen ten behoeve van verschillende diensten aangemaakt waarbij de bijhouding door de diensten zelf dient te gebeuren Bosbeheer (milieudienst) Wandel- en fietsroutes (toeristische dienst) Bermbeheer (milieudienst) Werkatlas der waterlopen (RO) Mobiliteit Processierupsen (milieudienst) Evacuatie dijkdoorbraak (rampenambtenaar) Groenbeheer (technische dienst) Inventarisaties (technische dienst)

9 Omschakeling Wegens stopzetting van de GIS activiteiten door onze softwareleverancier Soresma moest er in 2009 overgeschakeld worden naar een nieuwe GIS leverancier Kostprijs voor de totale omzetting van alle modules en upgrade van het systeem € 2.460,00

10 Huidige stand Het GIS is raadpleegbaar voor alle interne- en externe diensten en voor de politie. Momenteel beschikken we over de navolgende modules: module raadplegen en notities module integratie met Remmicom RO, klachten en meldingen, notarisbrief en uittreksels module integratie met Remmicom Leefmilieu, notarisbrief en uittreksels module plannenregister opmaak en beheer module ROP module koppeling Cipal bevolking en integratie adressenbeheer (GRAB) module tekenen en editeren module RUP voor AutoCAD map 3D module begraafplaatsen module Mobile Mapping

11 Ruimtelijke Ordening/Milieu
Basiskaart: GRB (administratieve percelen en gebouwen) gewestplan

12 Ruimtelijke Ordening/Milieu
Vergunningen: Raadpleging via kaart (koppeling met Remmicom) Uittreksel vergunningenregister

13 Ruimtelijke Ordening/Milieu

14 Ruimtelijke Ordening/Milieu
Plannen: Raadpleging via kaart Uittreksel plannenregister

15 Ruimtelijke Ordening/Milieu

16 De tekenmodule In de teken-en editeer module kunnen de verschillende diensten op eenvoudige wijze kaarten en lagen naar eigen behoeften en wensen samenstellen en onderhouden

17 Enkele voorbeelden van zelf aangemaakte kaarten
Project bosbeheer Project waterlopen Project Atlas van de buurtwegen Project digitale opmetingen onderhoud wegen

18 Project bosbeheer

19 Onderhoud van wandelwegen
Plan van aanpak: Alle wandelwegen werden geïnventariseerd Alle locaties werden ingetekend in de kaart bosbeheer (laag onderhoud wandelwegen) Een aanbesteding met herhaalopdracht werd uitgeschreven Uitvoering door een externe firma

20 kaart van wandelwegen Te onderhouden wandelwegen

21 Bestrijding Amerikaanse vogelkers
Doelstelling: Bestrijden van Amerikaanse vogelkers Samenwerking met inwoners van Dilsen-Stokkem Brandhout in ruil voor het geleverde werk Werkwijze: Overeenkomst afsluiten Stad – particulier Veiligheidsmaatregelen Volgen van een cursus Waarborg storten Intekenen in GIS

22 Kaart van de exotenbestrijding
Kleur is het jaar van bestrijding

23 Data gegevens exotenbestrijding
Export naar excel

24 Alle kapmachtigingen worden ingetekend in het gemeentelijk GIS :
Aanvrager Datum Voorwerp Geldigheidsduur Bijzondere voorwaarden Dossiernummer ANB

25 Kaart kapmachtigingen

26 Kaart en tabel dunningen

27 Project waterlopen

28 Atlas van de waterlopen
Doel: Creëren van een digitale werkatlas van waterlopen die op een eenvoudige manier kan bijgehouden worden. (onderhoudswerken, afschaffingen, nieuwe punten van oorsprong e.a.) Aanpak: Intekenen van waterlopen, overstorten en overwelvingen van de originele atlas. Invullen van de diverse data scannen van de detailgegevens en koppelen

29 Intekenen van de gegevens

30 Detail gegevens waterloop

31 Gekoppelde gegevens waterloop

32 Detail gegevens overwelving

33 Gekoppelde gegevens overwelving

34 Detail gegevens overstort

35 Gekoppelde gegevens overstort

36 Koppeling van de kunstwerken

37 Project Atlas van de buurtwegen
DOEL Opwaarderen van de originele atlas van de buurtwegen aan de huidige toestand door alle wijzigingen op digitale wijze te verwerken in de gescande versie .

38 Werkwijze Inscannen van de verschillende kaarten van de atlas van de buurtwegen tot 1 digitale kaart Inventarisatie uit het archief van de gemeente en de provincie van alle: Afgeschafte buurtwegen Omgelegde buurtwegen Intekenen via de tekenmodule van de inventarisaties (kaart Atlas buurtwegen met als lagen: afschaffing omlegging in onbruik (onderzoek op het terrein) Terug in gebruik te nemen: - voor landbouw - voor voetgangers - voor fietsers Af te schaffen Onderzoek ter plaatse van alle bestaande buurtwegen voor het opstellen van een onderhoudsfiche

39 De inventarisatie op kaart

40 Project onderhoud buurtwegen Combinatie van toepassingen
AutoCad MAP 3D GIS GPS metingen met Trimble GeoXH handheld met geïntegreerde GPS Trimble GNSS Zephyr 2 antenne

41 Waarom digitale metingen?
Traditionele metingen (meten met het meetwiel)  onnauwkeurigheid van de metingen (v.b. bochten)  omslachtige verwerking van de opgemeten gegevens Digitale meting  nauwkeurigheid van de metingen (0-10 cm)  snelle verwerking van de opgemeten gegevens (shape files kunnen rechtstreeks ingelezen worden in het GIS of bewerkt in AutoCAD Map)

42 Traditionele meetmethode:
Budgetverschil Traditionele meetmethode: 2009: budget onderhoud wegen € kosten ereloon studiebureau € Digitale meetmethode 2010: budget onderhoud wegen € kosten ereloon € 0 Waarom € 0 ereloon bij de digitale metingen? De stad deed een eenmalige investering van euro voor de aankoop van digitale meetapparatuur waardoor de technische dienst zelf de ontwerpen en lastenboeken kan opstellen. Hierdoor zijn er geen erelonen meer te voorzien.

43 Digitale opmeting Kruisveldstraat

44 Meten van: Oppervlakte van de te bestrijken weg (oppervlakte)
Scheuren en barsten in de weg (lengte) Plaatselijke herstellingen weg (oppervlakte) Plaatselijke herstelling straatgoot (lengte) Ophaling straatkolk (punt) Straatkolk nieuw (punt) Ophaling inspectieput (punt) Inspectieput nieuw (punt) Kantstrook borduur (lengte) Borduur (lengte) Kantstrook 20/50 (lengte) Boordstenen ophalen (punt) Boordsteen nieuw (punt)

45

46 Resultaat van de digitale opmeting

47

48

49

50

51 Waar willen we naar toe Inventarisaties dewelke een meerwaarde betekenen voor de organisatie, het beleid en de burger. Industrie en detailhandel Buurtwegen (digitale opmetingen) in het kader van heroriëntering voor landbouw, wandel of fietswegen Alle uitgegeven onderhoudswerken digitaal in kaart brengen(digitale controle na uitvoering) Milieu (vuilnisbakken, sluikstorten…) Gemeentelijk patrimonium (parken, speelpleinen, bermen en groenvoorzieningen Verdere uitbreiding van het digitale aanbod voor de burger, notaris( bevraging percelen met het digitale paspoort…, Op korte termijn de invoering van de digitale bouwaanvraag in samenspraak met de bouwheer en de ontwerper

52 Jaarlijks budget Onderhoudscontracten voor de verschillende modules
Module Mobile Mapping € Module Raadplegen en Notites Module Integratie met Remmicom RO Module Integratie met Remmicom Leefmilieu Module Plannenregister Module ROP Module koppeling CIPAL Bevolking Module tekenen en editeren € Module adresbeheer € Module begraafplaatsbeheer € Module RUP voor AutoCAD Map3D € Onderhoud AutoCAD Map en LT software € Totaal € Aankoop van nieuwe modules groenbeheer en mobiliteit € Data Zeer veel data kan gratis bekomen worden via het AGIV Hardware Aankoop van een nieuwe server en Workstation na afschrijfperiode van 5 jaar Mensen Opleidingen voor de gebruikers en 1 fulltime equivalent giscoördinator

53 Baten Ontvoogding: De invoering van het GIS systeem vanaf 2004, de interne opleidingen hebben ertoe bijgedragen dat op 19 september 2008 een ministerieel besluit genomen werd waarbij de Stad Dilsen-Stokkem voldoet aan de 5 voorwaarden van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening. goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (25/08/2005) conform verklaard plannenregister (MB 07/04/2006) goedgekeurd ROP (06/06/2008) goedgekeurd vergunningenregister (01/07/2008) stedenbouwkundige ambtenaar (12/04/2001 en 01/07/2008) Efficiëntere werking van het personeel, kostenbesparend (tijd / personeel) en een betere dienstverlening naar de burger toe.

54 Conclusie Het GIS is ‘van uit de buik’ gegroeid tot een organisatiedeel dat ver buiten de werking van de eigen diensten reikt. Het GIS is als motor in het netwerk gepositioneerd. De huidige stand geeft duidelijk aan dat het ambitieniveau nog verder kan en moet opgetrokken worden buiten de traditionele diensten: RO,Milieu, Bevolking, technische dienst en de dienst mobiliteit .

55 Vragen


Download ppt "GIS Stad Dilsen-Stokkem"

Verwante presentaties


Ads door Google