De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Online peer feedback Seminar RU, 10 maart 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Online peer feedback Seminar RU, 10 maart 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Online peer feedback Seminar RU, 10 maart 2011
Inhoudsoverzicht 0. Traditioneel: feedback van docent alleen 1. Basisschema peer feedback 2. Peer feedback met reflectie 3. Repliek en peer beoordeling 4. Samenwerken en peer feedback A. Doel, product, criteria B. Feedbackrondes C. Begeleiding en beoordeling scheiden X. Zie verder, contact Willibrord Huisman, IOWO Bea Edlinger, IOWO Tekeningen Eva Huisman, 2011 Hoe werkt deze powerpoint? U kunt deze powerpoint alleen als diavoorstelling bestuderen (druk nu op F5). Klik telkens met uw muis of gebruik uw muiswiel of druk op de toets PgDn. Zo worden de schema's stapsgewijs opgebouwd en verschijnen deze gele toelichtingen. Gebruik niet de schuifbalk. U kunt deze ppt niet afdrukken. Gij zult deze ppt niet kopiëren, maar u wordt verzocht er wel naar te verwijzen: Daar staat altijd de meest recente versie, plus de contactinformatie. Deze ppt is niet bedoeld om lineair door te nemen, maar het kan wel. Lineair: klik of gebruik de pijltoetsen of je muiswiel, vooruit en achteruit. Per dia: je gaat naar een dia door in bovenstaand menu op de blauwe cijfers of letters te klikken. Als laatste animatie in elke dia verschijnt een knopje rechtsonder. Klik erop om naar het menu terug te gaan. Klik ernaast om naar de volgende dia te gaan. Overal kun je op het IOWO-logootje klikken om naar het menu terug te keren. NB: Willibrord werkt deze PPT om tot een zelfstudieversie met geeltjes; elke avond één dia. U ziet dus werk in uitvoering. Kijk op voor de meest recente versie.

2 Willibrord Huisman - Online peer feedback
0. Traditioneel 5. Eén op één interactie In deze 'traditionele' gang van zaken werken studenten zelfstandig, hetgeen de helderheid van de beoordeling ten goede komt. Er zijn echter drie grote nadelen. 1) De studenten zien het werk van anderen niet en spreken er nauwelijks met elkaar over (uitzonderingen daargelaten), terwijl ze van 'afkijken' en bespreken veel kunnen leren. 2) De studenten krijgen betrekkelijk weinig en vaak nogal laat feedback doordat de docent onvoldoende tijd aan elke individuele student kan besteden. 3) De docent raakt overwerkt bij grote studentenaantallen. Tijd Student 1 Student 2 Student 3 concept- werkstuk schrijffase 1 - lees opdracht en instructie - schrijf concept - lever concept in 4. Beoordelingsproblemen De docent geeft uiteindelijk een beoordeling. Veel docenten verdisconteren daarin de aard en de mate van feedback die ze eerder gegeven hebben: een goed werkstuk dat tot stand is gekomen met veel begeleiding krijgt eenzelfde cijfer als een minder goed, maar zelfstandig gemaakt werkstuk. Studenten hebben weinig zicht op deze gang van zaken. feedback feedbackfase: - lees feedback definitief werkstuk schrijffase 2 - verwerk feedback - heroverweeg concept - schrijf definitief werkstuk inleveren 1. Studentperspectief Het échte primaire proces in het onderwijs is het leerproces. Het is niet de docent, maar de student die leert en daar zelf verantwoordelijk voor is. De opleiding ondersteunt de student daarbij zo goed mogelijk, en is daarvoor verantwoordelijk. Dit gebeurt door een leeromgeving aan te bieden met faciliteiten, leermateriaal, en docenten. In veel gevallen verzorgt de opleiding ook de toetsing. In het WO is de docent vaak zowel de begeleider als de expert als de toetser en beoordelaar. Deze schema's volgen één student en twee medestudenten. In de praktijk zijn het er eerder 20 tot 600; voor het principe van peer feedback maakt dat geen verschil. 2. Leren door te doen Mensen leren vooral door iets te dóen. Ze leren ook wel door lezen, luisteren, of imiteren, maar alleen wanneer dat op dat moment aansluit bij iets wat ze aan het doen zijn. Om deze reden bestaat onderwijs voor een flink deel uit het verstrekken van opdrachten, en het begeleiden van studenten die ze uitvoeren. 3. Feedback ontvangen Het belang van terugkoppeling wordt algemeen onderkend. Idealiter is het terugkoppeling op het juiste moment van het juiste niveau en met de juiste mate van uitdaging (goede feedback zegt niet voor hoe het dan wel moet). Docenten besteden veel tijd aan het geven van feedback. Velen klagen dat ze niet aan feedback op het goede niveau toekomen doordat het meer basale niveau alle tijd vergt. docent beoordeelt werkstuk (?) beoordelen 6+ 7 8 Willibrord Huisman - Online peer feedback (c) IOWO 2011

3 1. Peer feedback: basisschema
Student 1 Student 2 Student 3 concept- werkstuk Tijd schrijffase 1 - lees opdracht en instructie - schrijf concept forum 1. Online versus bijeenkomsten We beschrijven hier online peer feedback, omdat werken in online forums veel voordelen heeft boven peer feedback in groepsbijeenkomsten. in de digitale leeromgeving is het hele proces is tevoren goed te structureren; de producten en feedback blijven in onderlinge samenhang zichtbaar; men kan op elk tijdstip op elke plek werken; schriftelijke communicatie is in het algemeen veel zorgvuldiger; de wetenschappelijke praktijk werkt ook voor een groot deel schriftelijk (veelal via ). Niettemin zijn er situaties waarin peer feedback beter face-to-face functioneert, bijvoorbeeld als het gaat om mondelinge vaardigheden. Soms kan men in één cursus beide vormen van feedback combineren. 5. Beoordelingskwesties In principe beoordeelt de docent (als examinator) alleen het werkstuk, en niet de forumactiviteit, want die is immers voor & door studenten onderling. In de praktijk geldt echter vaak dat iets wat niet meetelt ook wel niet belangrijk zal zijn. Daarom willen veel docenten én studenten dat de activiteiten in de forums wél meetellen in de eindbeoordeling. De volgende drie schema's geven verschillende manieren waarop docenten met dit dilemma omgaan. feedback feedbackfase: - lees concept van 2 anderen - schrijf daar feedback op - lees je ontvangen feedback definitief werkstuk schrijffase 2 - verwerk feedback - heroverweeg concept - schrijf definitief werkstuk inleveren 3. Peer feedback: aannemelijk maken Mensen geven niet vanzelf goede feedback op elkaars werk. Ook in onderwijs is er veel voor nodig voordat het goed loopt. Tenminste: maak het nut van feedback geven duidelijk; laat zien wat goede feedback is; zorg voor heldere regels en deadlines. (Hierover meer elders in deze powerpoint.) 4. Activerend onderwijs Met peer feedback zijn de studenten veel actiever dan zonder; als het goed loopt werken ze er met meer plezier aan. Het kost hun ook meer tijd (hoewel ze een deel terugverdienen doordat ze minder in hun eentje ploeteren). Bij het invoeren van peer feedback dient de docent te berekenen wat de studiebelasting is, hoe die verdeeld is over de cursusduur, en of het allemaal past in de beschikbare studietijd. Doorgaans betekent het invoeren van peer feedback dat andere onderwijsonderdelen kunnen of moeten vervallen. 2. Informeel en formeel deel scheiden Bij peer feedback zijn de forums van de peers (de studenten). De docent kijkt hooguit mee volgens tevoren bekend gemaakte gedragsregels. Het bij de docent inleveren van een te beoordelen product kan juist beter niet in een forum. Een digitale leeromgeving heeft daartoe een aparte, beveiligde constructie. In Blackboard heet die een assignment. NB: we zoeken nog een eleganter weergave voor het activiteitenpad. docent beoordeelt werkstuk beoordelen BB-assignment en/of papier Willibrord Huisman - Online peer feedback (c) IOWO 2011

4 Willibrord Huisman - Online peer feedback
2. Reflectie op feedback Student 1 Student 2 Student 3 concept- werkstuk Tijd schrijffase 1 - lees opdracht en instructie - schrijf concept forum feedback feedbackfase: - lees concept van 2 anderen - schrijf daar feedback op - lees je ontvangen feedback definitief werkstuk schrijffase 2 - verwerk feedback - heroverweeg concept - schrijf definitief werkstuk inleveren paragraaf over de feedback: ontvangen gegeven docent beoordeelt werkstuk beoordelen assignment en/of papier plus feedbackparagraaf Willibrord Huisman - Online peer feedback (c) IOWO 2011

5 3. Repliek; peer beoordeling
Student 1 Student 2 Student 3 concept- werkstuk Tijd schrijffase 1 - lees opdracht en instructie - schrijf concept forum feedbackfase: - lees concept van 2 anderen - schrijf daar feedback feedback repliekfase: - lees de ontvangen feedback - schrijf een repliek - inclusief een beoordeling begeleider bekijkt de replieken en kijkt en handelt waar nodig definitief werkstuk schrijffase 2 - verwerk feedback - heroverweeg concept - schrijf definitief werkstuk inleveren docent beoordeelt werkstuk beoordelen assignment en/of papier peer beoordeling van de feedback telt voor 10% mee Willibrord Huisman - Online peer feedback (c) IOWO 2011

6 4. Samenwerken en peer feedback
conceptwerkstuk van student 3 + 4 conceptwerkstuk van student 1 + 2 conceptwerkstuk van student 5 + 6 conceptwerkstuk van student 7 + 8 conceptwerkstuk van student Student 5 Deelproduct schrijven In duo's: Student 6 feedback van student 9 feedback van student 7 feedback van student 4 feedback van student 2 Feedback krijgen vervolgwerk van student 5 + 6 Feedback verwerken feedback van student 5 feedback van student 6 Feedback geven Zelfstandig: Feedbackregel: Oneven student geeft fb aan twee vorige duo's; even student geeft fb aan twee volgende duo's. Tijd Willibrord Huisman - Online peer feedback (c) IOWO 2011

7 A. Doel, product, criteria
eindtermen A. Doel, product, criteria doel begeleider opdrachten medestudenten oefenproduct Willibrord Huisman - Online peer feedback (c) IOWO 2011

8 Willibrord Huisman - Online peer feedback
B. Feedbackrondes inhoudelijk begeleiden introduceren opdracht 1 opdracht 2 opdracht 3 oefenproduct 2 oefenproduct 1 oefenproduct 3 deadlines regels NB: derde oefenproduct moet eigenlijk een al verder voltooide boog zijn. Plaatje uit elem 63 nog invoegen. proces begeleiden Willibrord Huisman - Online peer feedback (c) IOWO 2011

9 C. Begeleiding en beoordeling scheiden
doel begeleider medestudenten examinator summatieve, beoordelende toetsing nieuw toetsproduct oefenproduct 1 oefenproduct 2 Willibrord Huisman - Online peer feedback (c) IOWO 2011

10 Willibrord Huisman - Online peer feedback
Meer… U krijgt een mail met verwijzingen naar: deze powerpoint in zelfstudievorm webpublicatie "Didactische consistentie" praktijkvoorbeeld van Prof. Anneke Smelik, IOWO's docentadviespunt andere bronnen die tijdens het seminar genoemd worden Bea Edlinger en Willibrord Huisman, IOWO Willibrord Huisman - Online peer feedback (c) IOWO 2011

11 Willibrord Huisman - Online peer feedback
(c) IOWO 2011


Download ppt "Online peer feedback Seminar RU, 10 maart 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google