De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gelijke OnderwijsKansen ZELFEVALUATIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gelijke OnderwijsKansen ZELFEVALUATIE"— Transcript van de presentatie:

1 Gelijke OnderwijsKansen ZELFEVALUATIE
Gelijke OnderwijsKansen ZELFEVALUATIE 13 januari 2010 – Heverlee 26 januari 2010 – Wemmel 27 januari 2010 – Sint-Pieters-Leeuw Diocesane Pedagogisch Begeleidingsdienst Basisonderwijs Mechelen-Brussel Layout Edwin Kindermans GOK ZE

2 DOELSTELLINGEN Zelfevaluatie situeren als onderdeel van interne kwaliteitszorg instrumenten aanbieden om de zelfevaluatie aan te pakken Effecten van GOK zien GOK ZE

3 interne kwaliteitszorg
INHOUDSDUIDING ZE verantwoording interne kwaliteitszorg stappenplan instrumenten GOK ZE

4 ZELFEVALUATIE ALS VERANTWOORDING
ZELFEVALUATIE ALS VERANTWOORDING Het decreet Gelijke onderwijskansen Omzendbrief het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs Referentie: BaO/2006/01 Layout Edwin Kindermans GOK ZE

5 BIJLAGE 1: EVALUATIE VAN HET PROCES
BIJLAGE 1: EVALUATIE VAN HET PROCES + - Naar welke bronnen en documenten kan er verwezen worden ? Hoe staaf je de vaststelling ? Welke verantwoording geef je ? 1 De school schreef een schooleigen visie uit voor GOK . 2 De school maakte een analyse van de beginsituatie m.b.t. GOK. de beginanalyse was kwaliteitsvol. de analyse handelde over alle GOK thema’s met de analyse kon de school de feitelijke situatie bepalen van de GOK thema’s vanuit de diagnose kreeg het team een zicht op de noden van zowel school als klas 3 Aan de hand van de vastgestelde noden bepaalde de school ten minste 2 thema’s of één cluster waaraan ze gedurende 3 schooljaren werkt. 4 De school schreef een beleidsplan uit m.b.t. de uit te werken thema’s of cluster het beleidsplan bestaat uit een oplijsting van haalbare doelstellingen waaraan de school wil werken VISIE: Schooleigen GOK/zorg BSA: Volledig, Kwaliteitsvol – instrument: waarom dit Analyse BSA: berust op objectieve kindgegevens of hoofdzakelijk op perceptie/bevindingen van team – ook voortgebouwd op ZE 2 thema’s of 1 cluster: waarom deze? Team correcte visie op thema? GOK-beleidsplan DOELEN: Concreet, operationeel, realiseerbaar, SMART evalueerbaar De Algemene Doelen van omzendbrief meer schoolspecifiek vertaald Keuze doelen: Schoolvisie richtinggevend – houdt verband met GOK 3 niveaus – samenhangend geheel – vage en/of te uitgebreide doelen maken het moeilijk on effecten in kaart te brengen STAPPENPLAN/Draaiboek: welke acties – wie – hoe – wanneer – waar – hoe evalueren – hoe effect vaststellen en wanneer zijn we tevreden? ACTIES: concreet – evenwichtige verdeling op 3 niveaus - verhoging van handelingsbekwaamheid van leraren of eerder procedures? Handelingsbekwaamheid bevorderen via leren van en met elkaar - Teamgerichte nascholing – expertise in SG aanwenden om acties te realiseren AANWENDING GOKLT: meerwaarde om beoogde doelen realiseren - Schoolraad GOK ZE

6 ZELFEVALUATIE EN KWALITEITSZORG ONDERWIJSSPIEGEL 2007 – 2008 GOK II
ZELFEVALUATIE EN KWALITEITSZORG ONDERWIJSSPIEGEL 2007 – 2008 GOK II Vooruitgang Verband BSA en keuze van de doelstellingen Realiseren van GOK-doelen Er is in beide niveaus een duidelijk streven naar het zoeken van verbanden tussen de beginsituatieanalyse en de keuze van de doelstellingen: scholen kunnen hun prioriteiten onderkennen en hun doelen daarop afstemmen. GOK ZE

7 ZELFEVALUATIE EN KWALITEITSZORG ONDERWIJSSPIEGEL 2007 – 2008 GOK II
ZELFEVALUATIE EN KWALITEITSZORG ONDERWIJSSPIEGEL 2007 – 2008 GOK II De PIJNPUNTEN uit de 1ste cyclus blijven bestaan! Te veel doelstellingen en acties (fragmentair/ niet doordacht): te veel hooi op de vork. Het formuleren van te vage doelstellingen, waardoor de effectmeting hapert. Het niet vertrouwd zijn met de vertaalslag van doelstellingen in acties. Vaak te weinig doelstellingen en acties op leerkrachtniveau Gebrek aan een gericht nascholingsbeleid om de competentie van de leraren te versterken. Het onvoldoende waken over de geleidelijke inpassing van de GOK-werking in de algehele schoolwerking en het schoolbeleid/zorgbeleid GOK ZE

8 ZELFEVALUATIE EN KWALITEITSZORG ONDERWIJSSPIEGEL 2007 – 2008 GOK II
ZELFEVALUATIE EN KWALITEITSZORG ONDERWIJSSPIEGEL 2007 – 2008 GOK II Werkpunten Zelfevaluatie Effectmeting Bereiken van de doelstellingen:effect op lerarenniveau Werkpunten zowel voor bao als so, betreffen vooral het zelfevaluerend vermogen en de effectmeting. Bij de zelfevaluatie blijven het analyseren en zeker het verbeteren of bijsturen van doelen en acties duidelijke werkpunten. Er is in het bao wel een gunstige evolutie om gegevens op adequate wijze te verzamelen. Wat het bereiken van de doelstellingen betreft, blijft het effect van de GOK-werking op lerarenniveau in beide niveaus nog een probleem. De effecten op school- en leerlingenniveau zijn beduidend beter in het bao dan in so. GOK ZE

9 ZELFEVALUATIE EN KWALITEITSZORG ONDERWIJSSPIEGEL 2007 – 2008 GOK II
ZELFEVALUATIE EN KWALITEITSZORG ONDERWIJSSPIEGEL 2007 – 2008 GOK II Duidelijke effecten van het GOK-beleid zijn het gevolg van een sterk beleidsvoerend en zelfevaluerend vermogen de betrokkenheid van het schoolteam Werkpunten zowel voor bao als so, betreffen vooral het zelfevaluerend vermogen en de effectmeting. Bij de zelfevaluatie blijven het analyseren en zeker het verbeteren of bijsturen van doelen en acties duidelijke werkpunten. Er is in het bao wel een gunstige evolutie om gegevens op adequate wijze te verzamelen. Wat het bereiken van de doelstellingen betreft, blijft het effect van de GOK-werking op lerarenniveau in beide niveaus nog een probleem. De effecten op school- en leerlingenniveau zijn beduidend beter in het bao dan in so. Mensen laten zich niet veranderen of verbeteren door anderen maar kiezen daar zelf voor GOK ZE

10 Al GOKkend werken aan het BELEIDSVOEREND VERMOGEN
Al GOKkend werken aan het BELEIDSVOEREND VERMOGEN Layout Edwin Kindermans GOK ZE

11 pijlers van BeleidsVoerend Vermogen
pijlers van BeleidsVoerend Vermogen Reflectie en zelfevaluatie Leiderschap Gezamenlijke verantwoordelijkheid Responsief vermogen Professionalisering Samenwerking Zorg voor vernieuwingsproces Betrokkenheid Visie en doelgerichtheid GOK ZE 11

12 HET LEREN VAN DE KINDEREN BEVORDEREN
OVERKOEPELEND DOEL HET LEREN VAN DE KINDEREN BEVORDEREN GOK ZE 12

13 ZELFEVALUATIE ALS SCHOOLONTWIKKELING
ZELFEVALUATIE ALS SCHOOLONTWIKKELING Door het zichzelf evalueren, door het gesprek met elkaar en met anderen (de omgeving) over het functioneren van de school, ontstaat er binnen de school meer openheid en kwaliteitsbewusztijn INTERNE KWALITEITSZORG Layout Edwin Kindermans GOK ZE

14 Interne kwaliteitszorg: taak van de school
Interne kwaliteitszorg: taak van de school De school is de verantwoordelijke om de kwaliteit van haar onderwijs voortdurend te evalueren en bij te sturen. In elke professionele organisatie, en dus ook in de school, is de interne kwaliteitszorg de basis van het kwaliteitsproces. De school ontwikkelt daarvoor zelf kwaliteitszorginstrumenten, aangepast aan haar specifieke situatie. Die geven systematisch feedback over haar kernprocessen en over de vraag of zij haar doelen bereikt. Het staat een school volledig vrij haar eigen kwaliteitszorgsysteem te kiezen, en sowieso om aan interne kwaliteitszorg te doen. We stimuleren wel dat scholen aan interne kwaliteitszorg en aan zelfevaluatie doen. Om zelf systematisch te beschrijven én te beoordelen hoe ze functioneren en welke resultaten ze gerealiseerd hebben. Om dan hun beleid waar nodig bij te sturen. Frank Vandenbroucke 2008 GOK ZE

15 gedragen door het schoolteam.”
“In de loop van het tweede trimester van het tweede schooljaar ( ) voert elke school een zelfevaluatie uit.” = 1. de school gaat na of de gegevens verzameld en geanalyseerd werden met betrekking tot de vooropgestelde doelstellingen 2. de zelfevaluatie resulteert in voorstellen tot verbetering van de eigen werking en in eventuele bijsturingen 3. de zelfevaluatie wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de schoolraad Algemeen wordt aangenomen dat de kwaliteit van de zelfevaluatie verhoogt wanneer het zelfevaluatieproces wordt gedragen door het schoolteam.” Het is aan school zelf om te bepalen hoe zij de zelfevaluatie doorvoert. GOK ZE

16 zelfevaluatie UITVOERING
zelfevaluatie UITVOERING Zelfevaluatie Verzamelen & Analyseren Effect Verbeteren & Bijsturen GOK ZE

17  www.vlor.be > publicaties > gelijke onderwijskansen
 > publicaties > gelijke onderwijskansen GOK-zelfevaluatie: inspiratietekst Bao 16/11/2006 Steunpunt GOK & Vlor-werkgroep Zelfevaluatie GOK ZE

18  www.steunpuntgok.be > GOKSCHRIFT 13 > GOKTIP
 > GOKSCHRIFT 13 > GOKTIP zelfevaluatie: hoe begin je eraan? Effecten van GOK in kaart brengen GOK ZE

19 Kwaliteitscirkel GOK ZELFEVALUATIE Is er beweging?
Kwaliteitscirkel GOK BEGINSITUATIE ANALYSE 1. Kinderen 8. kansengelijkheid Kwaliteit 2. onderwijs 7. Kwaliteit verhoogd? ZELFEVALUATIE GOK doelstellingen 3. bepalen Is er beweging? 6. Effecten vaststellen Werden de acties uitgevoerd? Stellen we effecten vast? Is dankzij het uitvoeren van de acties de totale kwaliteit van het onderwijs toegenomen? Zijn de gelijke kansen tot maximale ontplooiing voor alle leerlingen verhoogd? Doelstellingen omzetten in acties Samenstellen operationeel plan Acties uitgevoerd? Uitvoeren operationeel plan PLANNING UITVOERING VAN DE ACTIES GOK ZE

20 RECEPT VOOR EEN GESLAAGDE EVALUATIE
RECEPT VOOR EEN GESLAAGDE EVALUATIE Layout Edwin Kindermans GOK ZE

21 zelfevaluatie STIMULERENDE SCHOOLLEIDING
zelfevaluatie STIMULERENDE SCHOOLLEIDING  leden leren van en door mekaar stimuleren en continueren Middelen ter beschikking stellen blijven opvolgen Creëer een voldoende breed draagvlak: personeel, leerlingen, oudercomité, de (allochtone) ouders, het leerlingenparlement als de klasbegeleiders … Geef alle betrokkenen een stem. Betrek ze niet alleen als u de resultaten bespreekt, maar ook bij de planning van de evaluatie en de gegevensverzameling. GOK ZE

22 zelfevaluatie DUIDELIJKE COMMUNICATIE
zelfevaluatie DUIDELIJKE COMMUNICATIE TRANSPARANTIE belang en doel van zelfevaluatie DIALOOG Geef alle betrokkenen een stem: personeel, leerlingen, ouders…. niet alleen bij bespreking van de resultaten, maar ook bij de gegevensverzameling. Functioneren kritisch bekijken: Zorg voor een sfeer van respect, veiligheid en vertrouwen Creëer een voldoende breed draagvlak: personeel, leerlingen, oudercomité, de (allochtone) ouders, het leerlingenparlement als de klasbegeleiders … Geef alle betrokkenen een stem. Betrek ze niet alleen als u de resultaten bespreekt, maar ook bij de planning van de evaluatie en de gegevensverzameling. GOK ZE

23 Kwaliteitscirkel GOK Is er beweging? 1. Kinderen 8. kansengelijkheid
Kwaliteitscirkel GOK 1. Kinderen 8. kansengelijkheid Kwaliteit 2. onderwijs 7. Kwaliteit verhoogd? Borgen! Is er beweging? GOK doelstellingen 3. bepalen 6. Effecten vaststellen 5. Acties uitgevoerd? Doelstellingen omzetten in acties Samenstellen operationeel plan GOK ZE

24 BIJLAGE 3:EVALUATIE ACTIES
BIJLAGE 3:EVALUATIE ACTIES ACTIE Doel LL LKR SCHOOL Thema PR SEO TVO DIV PART DO BETROKKENE bij de actie: Werd de actie uitgevoerd?  Kon de actie binnen de voorziene tijd uitgevoerd worden? Was het voor jou duidelijk wat moest gebeuren? Was de actie een goede actie om de doelstelling te bereiken? Wat zijn de reacties? Veklaar Verklaar Wat zijn de effecten van de actie?Had je deze effecten voor ogen? Zijn er onverwachte effecten? Positief of negatief? Moet de actie bijgestuurd worden? GOK ZE

25 Hoe denken de kinderen erover?
Hoe denken de kinderen erover? In mijn klas heerst vaak een gezellige sfeer. Ik voel me goed in de klas Ik heb vrienden in de klas. Als ik blij, bang, boos of verdrietig ben, mag ik dat vertellen. Als iets niets goed lukt, word ik geholpen. Ik mag zeggen wat ik leuk of saai vond. Ik leer interessante dingen in de klas. Ik mag voorstellen / ideeën doen. In onze klas zijn niet alleen punten belangrijk. In onze klas wordt niemand uitgelachen. Mijn meester/juf ziet me graag. Mijn meester/juf luistert echt naar mij als ik wat zeg. Mijn meester/juf zegt ook wat ik al goed kan. GOK ZE

26 Verzamelen & analyseren gerelateerd aan de vooropgestelde doelen
Verzamelen & analyseren gerelateerd aan de vooropgestelde doelen BREDE evaluatie Verzamelen & Analyseren Effect Verbeteren & Bijsturen GOK ZE

27 Kwaliteitscirkel GOK Is er beweging? 1. Kinderen 8. kansengelijkheid
Kwaliteitscirkel GOK 1. Kinderen 8. kansengelijkheid Kwaliteit 2. onderwijs 7. Kwaliteit verhoogd? Borgen! Is er beweging? GOK doelstellingen 3. bepalen 6. Effecten vaststellen 5. Acties uitgevoerd? Doelstellingen omzetten in acties Samenstellen operationeel plan GOK ZE

28 Verzamel gegevens gerelateerd aan de vooropgestelde doelen
THEMA DOELEN BRONNEN EFFECTEN In hoeverre is het vooropgestelde doel behaald? LEERLINGNIVEAU _______I______ eerder eerder wel niet Verklaar LEERKRACHT NIVEAU eerder eerder wel niet SCHOOL NIERAU eerder eerder wel niet

29 Geleverde inspanningen en resultaten
Geleverde inspanningen en resultaten Zelfevaluatie Verzamelen & Analyseren Effect Verbeteren & Bijsturen GOK ZE

30 THEMA: Socio - emotionele ontwikkeling
THEMA: Socio - emotionele ontwikkeling BRONNEN EFFECTEN LEERLINGNIVEAU Kinderen leren zich bij conflicten beter uitdrukken en op een positieve manier conflict op te lossen. Bevraging bij kleuters Beeldend werk van kleuters gemaakt in gevoelenshoek Kleuters kiezen vaak voor gevoelenshoek - Kleuters gaan méér in overleg bij conflicten . - Welbevinden is toegenomen. LEERKRACHTNIVEAU Leerkrachten pakken socio- emotionele problemen in hun dagelijkse klaswerking aan. Observaties van leerkrachten in de klas ( o.a. in gevoelenshoek) - Leerkrachten vinden de gevoelenshoek een meerwaarde in hun klaspraktijk – ze willen deze nog verder uitbouwen . SCHOOLNIVEAU Actief ondersteunen door de schoolleiding van klaspraktijk en aanpak. - Verslagen van overlegmomenten leerkrachten / zorgco/ gok. - Verslagen van klasbezoeken - Ondersteuning positief : betrokkenheid , samenwerking van de leerkrachten met ondersteuners verloopt goed. GOK ZE

31 Effecten van GOK zien schoolniveau
Effecten van GOK zien schoolniveau Aanzetten tot uitwisseling en communicatie binnen het team Aanzetten tot uitwisselen van ervaringen en te rade gaan bij elkaar Professionaliseringsbeleid duidelijker afgestemd op schoolspicifieke noden Intervisie en collegiale coaching Gedeelde zorg Visie en plan worden voortdurend opgevolgd en bijgesteld Openheid binnen het team Gecoördineerde aanpak zorgverbredend denken en handelen Meer ruimte voor gedachtewisseling en inbreng Meer overlegmogelijkheden Meer samenhangend beleid Aanzetten tot bredere vormen van samenwerken met ouders Soepeler inspelen op verschillen in gezinssituaties Verandering verbetering verschuiving in handelen/denken Wat lees je anders Wat zie je anders Wat doet men anders Wat zegt men anders 31 GOK ZE

32 Effecten van GOK zien leerkrachtniveau
Effecten van GOK zien leerkrachtniveau Meer aandacht voor ontwikkelingsproces Meer gebruik van soepele organisatievormen Aanzetten tot groepswerk, vormen van coöperatief leren, zelfstandig werken Onderlinge afstemming over de klassen heen Handelingsbekwaamheid van leerkrachten Vernieuwingsbereidheid gebruik van differentiatie Activerende werkvormen Kritische ingesteldheid tov eigen functioneren Mentaliteitsverandering op vlak van ondersteuning, begeleiding en remediëring Breed evalueren Verandering verbetering verschuiving in handelen/denken Wat lees je anders Wat zie je anders Wat doet men anders Wat zegt men anders 32 GOK ZE

33 Effecten van GOK zien leerlingniveau Welbevinden Betrokkenheid
Effecten van GOK zien leerlingniveau Welbevinden Betrokkenheid Ontwikkeling op alle dimensies (competenties, motivatie, zelfsturing, sociaal-emotionele,…) Schoolloopbaan Meer inbreng van kinderen bij keuze en invulling van inhouden, materiaal,… Meer leerlinginitiatief en participatie 33 GOK ZE

34 VOORBEELD PREVENTIE EN REMEDIËRING van ontwikkelings- en leerachterstanden Doelstelling: Leerling: De betrokkenheid en leermotivatie van de leerlingen verhogen door ze actief te laten werken met de computer Leerkracht: Een ICT ondersteunende leeromgeving scheppen School: Overleggen wie welke begeleiding/nascholing nodig heeft Acties: Studiedag: Werken aan de realisatie van ICT-leerplandoelen Leerkrachten wisselen interessante ICT-toepassingen uit Aanduiden in klasboek in welk leergebied ICT-activiteiten aan bod komt Takenbord/Hoekenwerk/ Contractwerk verrijken met ICT-opdrachten tijdens de middag het computerlokaal openstellen Via samenwerking en interactie oefenkansen creëren Layout Edwin Kindermans GOK ZE

35 In hoeverre is het vooropgestelde doel behaald?
THEMA DOELEN BRONNEN EFFECTEN In hoeverre is het vooropgestelde doel behaald? LEERLINGNIVEAU De betrokkenheid en leermotivatie van de leerlingen verhogen door ze actief te laten werken met de computer. Screening: welbevinden & betrokkenheid Klasobservaties Aantal lln tijdens de middagpauze Leerlingen zijn betrokken bij ICT-toepassingen Het respecteren van timing lukt nog niet Leerlingen helpen elkaar – geven en vragen spontaan hulp Zwakke leerlingen boeken vooruitgang door inoefenprogramma’s Opkomst is zeer groot tijdens de middagpauze _______I______ eerder eerder wel niet Verklaar LEERKRACHT NIVEAU Een ICT ondersteunende leeromgeving scheppen Observaties klasdagboek Pc staan in de meeste klassen dagelijks aan. Kansen zien om ICT een zinvolle plaats te geven binnen een les/activiteit lukt nog niet eerder eerder wel niet SCHOOL NIERAU Overleggen wie welke begeleiding/nascholing nodig heeft? Invullijst weekrooster ondersteuning Nascholingsplan Nascholing heeft de visie verruimd Opstart ouderwerkgroep ICT Leerkrachten willen meer tips i.v.m. interessante websites Aankoop materiaal: laptop eerder eerder wel niet

36 Effecten van GOK zien Acties uitgevoerd? Doelstellingen behaald? Is de betrokkenheid van alle kinderen verhoogd door ze actief te laten werken met de computer? Zijn leerkrachten bekwamer in het organiseren van de ICT op klasniveau ? Weet en kan het schoolteam beter omgaan met ICT? 36 GOK ZE

37 Samenhang tussen vaststellingen
Samenhang tussen vaststellingen Als het schoolteam (op schoolniveau) een concrete indicatie heeft van de professionalisering op het vlak van ICT én bij de leerkrachten wordt krachtiger gedrag rond klasorganisatie vastgesteld én de prestaties van de leerlingen gaan erop vooruit, dan hebben wij als schoolteam redenen om aan te nemen dat de geplande GOK-acties een effect hebben gehad op de drie niveaus, en dat de drie niveaus mekaar onderling positief hebben beïnvloed. 37 GOK ZE 37 37

38 Kwaliteitscirkel GOK 1. Kinderen 8. kansengelijkheid Kwaliteit 2.
Kwaliteitscirkel GOK 1. Kinderen 8. kansengelijkheid Kwaliteit 2. onderwijs 7. Kwaliteit verhoogd? GOK doelstellingen 3. bepalen 6. Effecten vaststellen 5. Uitvoeren operationeel plan Doelstellingen omzetten in acties Samenstellen operationeel plan GOK ZE

39 Zelfevaluatie: onderwijskwaliteit verbeterd?
Zelfevaluatie: onderwijskwaliteit verbeterd? Hebben de acties en de resultaten een blijvend karakter? • Zijn de acties eenmalig of worden ze opgenomen in de dagelijkse praktijk? Blijven we de acties verderzetten naar de toekomst toe? (verankering/kwaliteitsborging) Hebben de acties een structureel karakter? • Zijn de acties gelinkt aan aan het hele team? Wordt de actie opgenomen door enkele leerkrachten of door alle teamleden niet alleen op een bepaald moment, maar voortdurend maakt de actie deel uit van het schoolgebeuren. (breed gedragen) Zijn de acties integraal of hebben ze dat potentieel? • Stromen de acties en resultaten door naar alle inhouden en ontwikkelingsgebieden? (doorheen het curriculum) Layout Edwin Kindermans GOK ZE

40 Zelfevaluatie: Gelijke kansen voor maximale ontplooiing van alle leerlingen verhoogd?
Zijn we er als school in vergelijking met de vorige evaluatie (of beginsituatie-analyse) in geslaagd om ervoor te zorgen dat: meer leerlingen goed op weg zijn om de minimumdoelstellingen (eindtermen) van alle (of meer) ontwikkelingsgebieden te halen? er meer leerlingen zijn die hun capaciteiten maximaal kunnen ontplooien? de leerlingen die systematisch zwakker scoorden bij de vorige analyse het nu beter doen? Layout Edwin Kindermans GOK ZE

41 Geleverde inspanningen en resultaten
Geleverde inspanningen en resultaten Zelfevaluatie Verzamelen & Analyseren Effect Verbeteren & Bijsturen GOK ZE

42 Lestijden in het kader van kleuterparticipatie: GOK +
Lestijden in het kader van kleuterparticipatie: GOK + Scholen met ≥40% onderwijskansarme kleuters Maximale ondersteuning en begeleiding van onderwijskansarme kleuters GEEN afzonderlijk GOK+plan Elke maatregel ter bevordering van gelijke onderwijskansen, op welk niveau ook, Is maar zo krachtig als de kracht waarmee ze de kwetsbare leerling bereikt. Elke maatregel is maar zo krachtig als de leer-kracht die ze in de individuele leerling losweekt. GOK ZE

43 ZELFEVALUATIE STAPPENPLAN
ZELFEVALUATIE STAPPENPLAN Layout Edwin Kindermans GOK ZE

44 ZELFEVALUATIE VOORBEREIDING WERKMOMENTEN TEAM
VERWERKING & INTERPRETATIE ZELFEVALUATIEVERSLAG BESPREKEN CONCLUSIES EN VOORSTELLEN BIJSTURING GOK-WERKING BIJSTELLEN GOK-PLAN

45 VOORBEREIDING  Keuze maken over:
VOORBEREIDING  Keuze maken over: de instrumenten die je gaat gebruiken de betrokken partijen en de bronnen die je wil aanspreken welke actie/doel evalueert het GOKteam, het team, de leerling, de ouder, externen.  Uitwerken van een evaluatiescenario met haalbare timing met helder taken- en activiteitenoverzicht (‘wie doet wat wanneer?’)  Aanmaken van een instrument of schooleigen maken van een instrument  Inhoudelijke voorbereiding informatie naar het schoolteam Layout Edwin Kindermans GOK ZE

46 WERKMOMENTEN TEAM Evaluatie van de concrete acties.
WERKMOMENTEN TEAM Evaluatie van de concrete acties. Individuele reflectie Reflectie met betrokkenen Groepsgesprekken Evaluatie van doelen en Effecten van GOK Layout Edwin Kindermans GOK ZE

47 VERWERKING & INTERPRETATIE
VERWERKING & INTERPRETATIE Gegevens verwerken kost tijd. Trek hiervoor voldoende tijd uit! Op basis van de conclusies nieuwe beslissingen nemen: bevestiging van eerdere keuzes Andere acties en/of thema’s meenemen ifv gekozen doelen Gooi niet weg wat al goed werkt verdieping van een actie bijsturing van een doelstelling of actie Layout Edwin Kindermans GOK ZE

48 HET ZELFEVALUATIEVESLAG
HET ZELFEVALUATIEVESLAG  De school beslist zelf hoe ze het verslag van de zelfevalutie noteert  Conclusies van de zelfevaluatie op 1 à 2 bladzijden samenvatten Uitspraak doen over “effect” (1ste niveau) = over de bijdrage van de actie aan het halen van de doelstelling(en). Uitspraak doen over effect (2de niveau) = bijdrage aan algehele kwaliteit van onderwijs en kansengelijkheid in de school  Eerlijk sterke én zwakke punten Ook andere bijdragende factoren of storende factoren vermelden  Leesbaar voor alle betrokkenen klemtoon op bevindingen en bijsturingen,niet op cijfers Layout Edwin Kindermans GOK ZE

49 BESPREKEN CONCLUSIES & NIEUWE VOORSTELLEN
BESPREKEN CONCLUSIES & NIEUWE VOORSTELLEN Bespreken zelfevaluatieverslag Bespreken nieuwe voorstellen: verdiepen - bijsturen Layout Edwin Kindermans GOK ZE

50 GOK-PLAN BIJSTELLEN Stel de concrete planning van de GOK-werking bij
GOK-PLAN BIJSTELLEN 3de trimester ( ) Stel de concrete planning van de GOK-werking bij Evalueer de gevolgde procedure zelfevaluatie Maak afspraken wanneer een volgende evaluatie van de GOK –werking gebeurt Layout Edwin Kindermans GOK ZE

51 GOK ZE

52 INFO www.vlor.be www.steunpuntgok.be www.ond.vlaanderen.be/GOK/faq
ond.vsko.be School+visie n° 2: okt-nov 2008 Oog voor gelijke kansen


Download ppt "Gelijke OnderwijsKansen ZELFEVALUATIE"

Verwante presentaties


Ads door Google