De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijk perspectief Jos Hartman april 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijk perspectief Jos Hartman april 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Regionale werkgeversdienstverlening gebruik van applicaties in samenwerking
Gemeentelijk perspectief Jos Hartman april 2012 © 2009 Capgemini. All rights reserved

2 Organizations should implement change, not applications - Forbes
© 2010 Capgemini. All rights reserved.

3 Opdracht Het UWV WERKbedrijf beoogt de daadwerkelijke integratie en gezamenlijk gebruik van applicaties en voorzieningen in regionale samenwerking te bevorderen. De toegevoegde waarde van UWV applicaties en systemen met de focus op werkgeversdienstverlening vanuit gemeentelijk perspectief in beeld brengen. positioneren van de tooling en instrumenten vanuit perspectief van de gemeenten feedback voor verbetering en ontwikkeling van de tooling. © 2010 Capgemini. All rights reserved.

4 Ontwikkelingen IT-overheid
Standaardisatie ontwikkeling zet door Op afstand plaatsen van IT en geautomatiseerde bedrijfsfuncties steeds makkelijker (Cloud Computing) Samenwerkingsmodellen in business en IT (40-50 Shared Service Centers lokaal bestuur) Impact? organisatie Co-creatie en ketensamenwerking vanuit een nieuw perspectief Landelijke voorzieningen die functies overnemen: identificatie, machtigingen basisregistraties elektronisch betalen en factureren © 2009 Capgemini. All rights reserved

5 Taakverschuiving ; een ander klantperspectief, een nieuw bedieningsconcept
CV Werkverkenner E-intake Jobindicator Matchen © 2009 Capgemini. All rights reserved

6 Oplossingen gemeenten
verscherpte keuzes in dienstverlening en gerichte inzet op basis van klantsegmentatie (scherpe diagnosticering aan de voorkant van het proces) kwalitatieve ontwikkeling van eigen professionals en invoeren van (relatieve) specialisaties betere regionale afstemming tussen relevante partners: gemeenten onderling, UWV, onderwijs, private partijen (uitzendbureaus, etc.) verbeteren van relatie met (regionale) bedrijfsleven (via WSP) bedrijfsleven betrekken in sociaal beleid; ingangen creëren voor doelgroepen inzet van re-integratiebudgetten efficiënter en effectiever maken: kortere trajecten i.s.m. bedrijfsleven © 2010 Capgemini. All rights reserved.

7 Verbinding Wat creëert waarde? klant werkgever organisatie
Wat zijn klantbehoeften? Visie Business doelstellingen Strategie Bedieningsconcept Organisatie Personeel 2.0 Gebruikersbehoeften Backoffice processen Mentale model Gebruikersbehoeften Doelgroepanalyses Marketingonderzoek Service essentials Benchmarking Taakanalyses Simulaties & prototyping applicatie Wat is mogelijk? Hergebruik Beheer Ontwikkeling en onderhoud © 2010 Capgemini. All rights reserved.

8 dienstverleningsconcept
Toetsingskader klantbehoeften Vermogen om te veranderen dienstverleningsconcept Organisatorische effectiviteit samenwerking overigen Ontwikkeling Hergebruik Applicatie levering Vermogen om aan te passen aan nieuwe omgeving Beheer Basis operationele kenmerken Aanpak wensen en eisen van gemeenten in het hergebruik van applicaties ten behoeve van de werkgeversdienstverlening (klantbehoeften) in de bijdrage aan doelstellingen en ambities en integratie in de dienstverlening (bedieningsconcept) en samenwerking © 2010 Capgemini. All rights reserved.

9 Dienstverleningsconcept
Marktbewerkingsplan Werkgeversbenadering Voorselectie en levering van kandidaten Informatie en advies © 2010 Capgemini. All rights reserved.

10 Marktbewerkingsplan Feedback vanuit huidig beleid en realisatie is niet of nauwelijks verwerkt. Uitwerking van het HOE ontbreekt vaak De marktbewerkingsplannen van gemeenten richten zich vooral op lokaal en subregionaal niveau. Richtinggevend Operationeel Inzicht in (regionale) vacatures en werkgevers Inzicht in (preferente) vraag (werkgevers en vacatures) matchingsresultaten van werkzoekenden met vacatures vervullingsquote in sectoren-branches marktbereik in sectoren-branches uitbreidings- / vervangingsratio in sectoren-branches verwachte personele knelpunten in sectoren-branches Inzicht in gegevens van werkgevers, vacatures en werkzoekenden Selectiemogelijkheden naar sector, werkgebied, accountmanager, etc. Relatiebeheer preferente vraag (werkgevers en vacatures) © 2010 Capgemini. All rights reserved.

11 Werkgeversbenadering
© 2010 Capgemini. All rights reserved.

12 Werkgeversbenadering
Gecoördineerde dienstverlening op het niveau van de regionale arbeidsmarkt begint bij adequate afstemming over marktbenadering WBS als regionaal platform als basis voor gecoördineerde regionale dienstverlening aan werkgevers © 2010 Capgemini. All rights reserved.

13 WBS als regionaal platform
de kracht van lokale aanwezigheid gebruiken in een regionaal bedieningsconcept ten behoeve van werkgevers én werkzoekenden. Het geeft concrete handvatten om de gemeentelijke regierol bestuurlijk én operationeel in te vullen. Gemeenten zonder WSP kunnen eigen werkzoekenden op regionale schaal te matchen en lokale werkgevers vanuit een breder perspectief te bedienen. WBS als CRM-systeem ? © 2010 Capgemini. All rights reserved.

14 SHARE Arrangementen en contracten vastleggen in WBS
Regionale verbinding aan landelijke convenanten SHARE ter beschikking stellen leveringsafspraken van kandidaten Activeren / overhalen werkgevers in de regio Sturing en KPI’s aanpassen © 2010 Capgemini. All rights reserved.

15 Selectie en levering van potentiële kandidaten
© 2010 Capgemini. All rights reserved.

16 Regionale benadering en levering
© 2010 Capgemini. All rights reserved.

17 Hergebruik applicaties
geen actief dienstverleningspad in Sonar – éénrichtingsmatching UWV overweegt ‘zoeken en vinden’ bij intensieve dienstverlening Matching is ‘ambachtelijk proces’ Actueel vacaturebestand en actueel CV-bestand “tweezijdige” selecties: initiatief voor matching aan twee kanten vergroot het bereik voor matching: werkgevers en werkzoekenden kunnen profiteren van de inspanningen van de publieke partners op regionale schaal; Mogelijkheden om concepten van zelfregie en eigen verantwoordelijkheid vanuit de basisdienstverlening (WERK.nl) te importeren in intensieve dienstverlening Uitbreiding vacaturetyperingen in WBS Verbijzondering selectiekenmerken – WBS en Sonar Kortom, een proces dat: beperkt gebruik maakt van de mogelijkheden van ondersteuning door de systemen; veel transacties en handelingen met zich meebrengt en dus hoge transactiekosten kent; resulteert in een beperkt bereik onder potentiële kandidaten voor werkgevers; kansen op een succesvolle match op preferente vacatures verkleint. © 2010 Capgemini. All rights reserved.

18 Kritische succesfactoren
Eenduidige segmentatie van het klantenbestand werkzoekenden op basis van afstand tot regulier werk, arbeidsvermogen en/of competenties; Heldere registratie op specifieke selectiekenmerken en klantgroepkenmerken op basis waarvan matching effectief wordt ondersteund; Professionalisering van de consulenten/ werkcoaches waarbij toeleiding naar de arbeidsmarkt een belangrijke drijfveer van handelen wordt; Invoering van relatieve specialisaties onder de consulenten op basis van de specifieke inzet in het dienstverleningsproces © 2010 Capgemini. All rights reserved.

19 Voorlichting, informatie en advies
online – offline concepten regionale binding marketing: 1 publieke organisatie innovatie ook voor kleinere gemeenten goede bereikbaarheid en ontsluiting van informatie Info over verminderen van werkgeversrisico’s doorontwikkeling naar gerichte informatie- en adviesdiensten voor specifieke werkgevers traffic, klikgedrag en navigatiepatronen van bezoekers monitoren Regionale websites © 2010 Capgemini. All rights reserved.

20 Beheer en onderhoud betrouwbaarheid – bedrijfszekerheid
koppeling met GWS4all autorisatie van gebruikers ‘goed beheerd systeem’ – normering look & feel (genereren van berichten) invloed op verbetering en ontwikkeling gebruikersplatform Gemeenten competentiecentrum “Collaborative werken” (innovatie, pilots, kennis- overdracht, trainingen, special interest seminars, templates beheren) succesfactoren: goede antenne voor gebruikerswensen gemeenten open/transparante communicatie snelle time to market ontwikkelen op aanvraag (gemeentebreed) niet te vasthoudend aan oorspronkelijke principes en doelen © 2010 Capgemini. All rights reserved.

21 Vragen? © 2010 Capgemini. All rights reserved.

22 Context In relatief korte tijd zijn gemeenten een eigen route ingeslagen ten aanzien van werkgeversdienstverlening (L / E). Daarmee is in veel gevallen momentum in de samenwerking verloren gegaan dat opnieuw moet worden herwonnen. De ‘maturity’ van gemeenten met betrekking tot werkgeversdienstverlening en toeleiding/bemiddeling van werkzoekenden is relatief laag. Detacheringunits van SW-bedrijven beschikken wel over deze expertise (beleidskeuzes segmentatie / voorbereiden WWNV / methode / procesinrichting / etc.) Er zijn nog beperkt ideeën over bedieningsconcepten en uitgangspunten of deze staan nog ter discussie. Vragen over wanneer inzet van de applicaties ter ondersteuning professionals en wanneer eigen regie door werkgevers en werkzoekenden. Samenwerkingshistorie en samenwerkingsintentie zijn zeer bepalend in de waardering en gebruik van de applicaties. Met de professionalisering van de gemeentelijke organisatie op dit domein zullen wensen en eisen ten aanzien van de faciliteiten toenemen. UWV wordt doorgaans gewaardeerd als regionaal partner. Ten aanzien van landelijk beleid, samenwerking en communicatie is men doorgaans sceptisch (zwart gat). Gemeenten zijn primair lokaal georiënteerd. © 2010 Capgemini. All rights reserved.

23 eenvoud; transparantie; experience; gemak
Bedieningsconcept eenvoud; transparantie; experience; gemak Informeren oriënteren inspireren verbinden service afronden online mobiel helpdesk coach post


Download ppt "Gemeentelijk perspectief Jos Hartman april 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google