De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Argus Registratie, analyse en feedback

Verwante presentaties


Presentatie over: "Argus Registratie, analyse en feedback"— Transcript van de presentatie:

1 Argus Registratie, analyse en feedback
Eric Noorthoorn, Wim Janssen, Floor van Dijk, Henk Nijman Yolande Voskes & Guy Widdershoven

2 Wat is Argus? Argus is methodiek:
een registratie vrijheidsbeperkende interventies, op basis waarvan analyses worden uitgevoerd met als doel terugkoppeling aan Afdelingen over hun eigen cijfers De instelling over hun kwaliteit en beleid Landelijke stakeholders over trends en beleid Registratie Analyse Feedback

3 Projectgroep Argus Leden:
Drs. F. van Dijk, Directeur Aventurijn (voorzitter) Prof. Dr. GAM Widdershoven, VUMC Prof. Dr. HLI Nijman, RUN & Altrecht Aventurijn Dr. EO Noorthoorn , Altrecht Aventurijn Dr. WA Janssen, Altrecht Aventurijn Drs. Y Voskes, VUMC Secretariaat M. Verdult, Altrecht Aventurijn

4 Argus casusregister Heden : Onderzoekers en onderzoekassistenten.
Werkt met cijfers over vrijheidsbeperkende interventies Interviews t.b.v. verklaringen Onderdeel van Altrecht Expertisecentrum Agressiemanagement Wordt betaald middels een contributie (NZA 2012) Werkt op basis inbreng ‘ klanten ‘ Toekomst : Bestending casusregister Argus Doorontwikkeling voor de VG, PPC en V&V

5 Case register participants
Wie doen mee? Psychiatrie Forensische zorg Jeugdpsychiatrie 64 instellingen 100% instellingen BOPZ Catchement area (2011) Nieuw VG TBS Psychogeriatrie Lentis Jeugdhulp freisland Hanzeborg GGZ Friesland Accare GGZ NHN GGZ Drenthe Parnassia Dijk & Duin Triversum MC groep SLAZ Dimence Rode kruis Ziekenhuis De bascule Arkin Ingeest Riagg Amersfoort Ziekenhuisgroep Twente AMC Sinai Amstelveen MC groep GGNet MS Twente Altrecht Mediant Centrum Maliebaan Hofppoort Karakter Curium Rivierduinen Mesos Oldenkotte UMC Utrecht Gelderse Roos De Jutters Parnassia Pompestichting Yulius Erasmus Rijnstate GGz Nijmegen Delta Reinier van arkel ADRZ Vlissingen GGZ WNB GGz Breburggroep FPP de horst UMC Radboud GGZ Oost Brabant GGz E Emergis St Anna Geldrop Zorgsaam Terneuzen Canisius RGC Weert Vincent van Gogh RPC Brugge Mondriaan

6 Wat registreer je in Argus?
Toepassing Aantal gestarte interventies aaneensluiting episodes zonder onderbreking > 24 uur Tijd start + einde interventie Duur per interventie Interventies Separeren Afzonderen Fixeren Dwangmedicatie Vocht en voeding Overige interventies onder dwang (vb. ECT, EBI, SCU, HIC) Voorbeeld Dag 1 Dag 2 Dag 3 Uur van de dagr N 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 - 6 Separatie x Separatie en toezicht

7 Hoe registreert je in Argus?
Kernpunten Patiënt kan niet anders dan interventie ondergaan Patiënt heeft geen keuze mogelijkheid Patiënt kan de interventie niet ongedaan maken Heldere interventies herkenbaar voor de praktijk Cijfers terugzien en begrijpen Implementatie inbedden

8 Berekeningen op Argus data
Absolute cijfers Interventies: aaneensluiting episodes zonder onderbreking > 24 uur. Aantallen per kwartaal Duur: in uren aantallen per kwartaal (tevens patiënten, dagen en episoden)

9 Berekeningen op Argus data
Gerelateerde cijfers: 1. Aantal per aantal opnames (opname/ specialistisch / forensisch) Beperking : gevoelig voor aantallen opnames gevoelig voor duur per interventie 2. Uren per uren opname (voor alle afdelingen) Beperking : afhankelijk duur opname 3. Gecorrigeerd voor Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, diagnose en juridische titel opname – transmuraal – kind – verblijf - speciaal – ouderen - forensisch bevolking verzorgingsgebied

10 Gebruik van cijfers in feedback : Theorie
Beleid Doelen Preferenties en gewoonten Discrepanties Gedragingen Feedback Evaluatie Uitvoering Argus (Carver & Scheier 1981, Locke & Latham 1990, Sapyta et al 2005 ),

11 Opbouw benchmark Per instelling een beschrijving door de tijd heen met: Aantal gestarte separaties per kwartaal Duur in uren separaties per kwartaal Aantal patiënten Aandeel verzet Tijdstippen en dagen in de week (piekmomenten) Hetzelfde over afzonderingen, insluitingen en fixaties Aantal verstrekkingen dwangmedicatie onder verzet

12 Hoe analyseer je in Argus (voorbeeld)?
Op instellingsniveau Gestarte interventies per kwartaal Uren interventies per kwartaal

13 Hoe analyseer je Argus (voorbeeld)?

14 Opbouw benchmark (ook in overleg ‘klant’)
Per jaar een analyse van de samenhang tussen samenstelling patiëntenpopulatie en het risico op VBI Ratiocijfers aantal VBI per aantal opnames Ratiocijfers uren per aantal opname uren Voorkomen van en kenmerken patiënten met langdurende separaties

15 Werkwijze Doorberekening cijfers Vergelijking cijfers met zichzelf
Terugkoppeling met de instelling (member check) Controle cijfers ‘ onder water ’ Duiding uitkomst en advies

16 Werkwijze Landelijke vergelijking
Interpretatie verschillen aantallen per opnames, uren per uren en aantallen langdurige separaties Blinderen vergelijking in rapport De – blinderen vergelijking naar de instelling Contractuele verplichting blind houden vergelijking

17 Feedback: “Van tellen naar vertellen”
Feedback is onderdeel van de kwaliteitscyclus. Instellingen en medewerkers investeren in goede en veilige zorg en willen weten wat het oplevert. Regelmatige terugkoppeling van data aan medewerkers Discrepantie tussen cijfers en eigen waarneming? Verklaring? Duiding door Interviews stakeholders Niveau afdeling Niveau instelling landelijk Bewustwording, discussie en toename betrouwbaarheid gegevens Terugkoppeling gegevens Motivatie goed invoeren Betrouw- baarheid gegevens

18 Wat is het belang van een landelijke benchmark?
Een benchmark stimuleert leren van elkaar en biedt transparantie aan landelijke stake holders. Kwaliteit van de data is een centraal kenmerk. Binnen Argus veel kennis over werkzame factoren en kennis over best practices Argus geeft terugkoppeling en advies aan instellingen gebaseerd op cijfers en interviews Argus werkt aan permanente verbetering van de registratie in de instellingen Argus publiceert benchmark alleen nadat van een criterium de betekenis wetenschappelijk is vastgesteld Het risico van een benchmark is afrekenen op basis van onjuiste conclusies. Toelichting: Dataverzameling Anonimiseren bij medewerker zorgadministratie Tijdstip start en einde vastgelegd Controle brongegevens ter voorkomen dubbele registratie per record Bezoeken afdelingen om zicht te krijgen op afdelingstype Feedback op het niveau van de instelling om ‘fit‘ met de eigen perceptie te kunnen Feedback naar systeembeheerders om invoer- procedures te verbeteren Toelichting op kwaliteit van analyse: Transparantie longitudinale cijfers (aantal gestart en duur per afdeling per kwartaal) Geen externe transparantie vergelijkende cijfers voor de betekenis bekend is1 Vergelijking transparant naar instelling voor Interne sturing 1 Bijvoorbeeld: Opname afdelingen bekend, transmuraal en forensisch niet bekend 18

19 Landelijke feedback met Argus

20 Voorbeeld uitkomstmaat
Voorbeeld instelling x in benchmark (fictief) Plaats 6 in uren separatie per opname-uren Plaats 16 in ratio aantal separaties per aantal opnames Duiding op basis samenstelling afdelingen x

21 Vergelijking: Toe of afname 2010 - 2011
Anoniem wegens gedragenheid

22 Wat heb je aan correctiefactoren? Analyse determinanten
Huidige database (n=42937 patienten en n=93324 Opnames) geeft correctiefactoren. Bij een combinatie nemen risico’s toe. Ieder jaar risico’s opnieuw vaststellen. OR Jonge leeftijd Mannelijk geslacht 1.28 Bipolair Psychose Kortdurende opname 2.73 Forensisch 3.53 Instituut Bijvoorbeeld kliniek met veel forensische patiënten of patiënten met een psychose meer risico op agressie en separatie

23 Voorbeeld risico berekening gewogen risico inschatting
Landelijke cijfers 35% Opname afdelingen % < 35 jaar % Behandelafdelingen % psychosen 10% langdurige zorg % bipolaire stoornis 5% Jeugd % schizofrenie 10% Ouderen % persoonlijkheidsstoornis Instelling met 50% - 60% opname afdelingen factor 2 hoger ratio cijfer Instelling met 15% forensische afdeling factor 1,25 hoger ratio cijfer Instelling met 12% bipolair factor 1,3 hoger ratio cijfer

24 Toekomstige ontwikkelingen
Verschillende wetten hebben consequenties voor vrijheids- beperkende maatregelen in de zorg, met argus kan het effect van deze wetten worden onderzocht: Wet Verplichte GGZ Wet Forensische zorg Bezuiniging en beddenreductie Ambulantisering Wet zorg en dwang

25 Wet verplichte GGZ Veranderingen ten opzichte van BOPZ
Argus verplicht in de wet Wijziging in mogelijkheden ingrijpen Ambulante dwang mogelijk Invloed cliënt in eerder stadium Minder escalatie Minder dwang Minder opnames per inwoners

26 Wet verplichte GGZ en beddenreductie
Samen met beddenreductie te verwachten: Ziekere patiënten bij opname (lagere GAF) Meer TBS – en Juridische titels in de GGZ (registratie) Hoger percentage EPA (MD, schizofrenie, NAH) Meer en kortere (her) opnames Toename agressie Toename ingrijpen (dwangmedicatie – ook ambulant) Geen toename separatie

27 Wet Forensische zorg en bezuinigingen
Verschuiving populaties Afname TBS bedden Relatieve toename TBS en FPA bedden in GGZ Meer agressie in de GGZ Meer ‘containment’ in de GGZ, niet noodzakelijk VBI Alleen EPA in klinische GGZ Minor disorders ambulant, PAAZ en vrijgevestigd

28 Wet zorg en dwang Ontwerpen Argus VG
Explicietere omschrijvingen omstandigheden vrijheidsbeperkende interventies Vrijheidsbeperkende interventies scheiden van Pedagogische interventies Scholing personeel in regelgeving Scholing personeel in maken keuzes bij escalatie Registratie inbedden in terugkoppeling en beleidscyclus Ervaring door uitvoering in de praktijk

29 Auteurs 1-2-3-4 & 5 jaar Argus:
Dit is Argus! Nog vragen? Auteurs & 5 jaar Argus: Eric Noorthoorn - Wim Janssen - Yolande Voskes - Henk Nijman - Guy Widdershoven - Roland van de Sande - Annet Smit - Adriaan Hoogendoorn - Annelea Bousardt Niels Mulder


Download ppt "Argus Registratie, analyse en feedback"

Verwante presentaties


Ads door Google