De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hofam − Module Communicatie. 2 Programma 1e dag −Introductie en kennismaking −Schriftelijk rapporteren −Presenteren −Collegiale Consultatie −Opdrachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hofam − Module Communicatie. 2 Programma 1e dag −Introductie en kennismaking −Schriftelijk rapporteren −Presenteren −Collegiale Consultatie −Opdrachten."— Transcript van de presentatie:

1 Hofam − Module Communicatie

2 2 Programma 1e dag −Introductie en kennismaking −Schriftelijk rapporteren −Presenteren −Collegiale Consultatie −Opdrachten bespreken

3 3 Programma 2 e dag in CC-groep −Verloop consultaties −Feedback −Bespreking opdracht schriftelijk rapporteren −Presentaties door studenten −Verbeterpunten presentaties −Afsluiting (Blik vooruit naar dag 3)

4 4 Programma 3 e dag −Verloop consultaties −Het maken van een plan van aanpak + analyseren probleemstellingen −Debatteren / stellingen verdedigen −Moeilijke presentaties – tips −Impact en overtuigingskracht −Afsluitende feedback aan elkaar

5 5 Selfmanagement-cyclus

6 6 Programma 1e dag −Introductie en kennismaking −Schriftelijk rapporteren −Presenteren −Collegiale Consultatie −Opdrachten bespreken

7 7 Richtlijnen HOFAM afstudeerscriptie −Doel −Probleemstelling −Inhoud scriptie −Uitwerken van probleemstelling

8 8 Procedure afstudeerscriptie −Plan van aanpak (tijdig, goedkeuring nodig, vormt uitgangspunt) −Begeleiding (per consultatiegroep, datum afstuderen vastgesteld, “verdedigbaar”) −Beoordeling scriptie a.d.h.v. criteria (zie volg sheet) −Mondeling examen (46-60 min pp, per cc-groep, 1 ste vragensteller)

9 9 Beoordelingscriteria −Niveau −Actualiteit −Controllerfunctie −Aspecten HOFAM-opleiding (min 2 modules) −Probleemstelling, analyse en oplossing −20-30 blz inclusief bijlagen −Managementsamenvatting −Lay-out en leesbaarheid −Zelfstandigheid / eigen mening

10 10 Het schrijfproces in stappen en activiteiten

11 11 Probleemstructuur −Wat is het probleem? −Waarom is het een probleem en voor wie? −Wat zijn de mogelijke oorzaken? −Wat zijn de mogelijke oplossingen? −Welke oplossing verdient de voorkeur? −Wat kan of moet er (dus) gedaan worden?

12 12 Helder schrijven in 7 lessen 1. Schrijf in de actieve vorm 2. Vervang voorzetselconstructies door voorzetsels 3. Laat werkwoorden werken 4. Varieer de zinslengte 5. Schrijf wat u bedoelt 6. Werk met beelden 7. Schrijf in verzorgde spreektaal

13 13 Voor wie schrijf je?

14 Zoals het niet moet Er is nog weinig onderzoek dat psychologische testjes van automatische processen die in dit hoofdstuk besproken zijn in verband brengt met hersenactiviteit in emotionele systemen die niet direct toegankelijk zijn voor introspectie, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend, zoals het onderzoek dat eerder genoemd is waarin iemands score op een etnische IAT sterk bleek samen te hangen met de activiteit van de amygdala in reactie op zwarte gezichten. 14

15 15 Programma 1e dag −Introductie en kennismaking −Schriftelijk rapporteren −Presenteren −Collegiale Consultatie −Opdrachten bespreken

16 16 Voordelen van presenteren −Onduidelijkheden meteen verhelderen −Meteen inzicht in effect boodschap −Mogelijkheid tot sturen en bijsturen −Gehoor actief betrekken −Soms meteen beslissingen nemen

17 17 Mogelijke nadelen van presenteren −Is éénmalig −Risico spontaan woordgebruik −Kans om een slecht figuur te slaan −Krijg je iedereen bij elkaar? −Groep tegen presentator

18 18 Doelen met presenteren −Vaak gemengde doelstelling −Informatief −Expressief, goed overkomen −Relatie opbouwen of relatie verbeteren −Gedragsverandering −Meningsvorming beïnvloeden

19 19 Effectieve openingen −Doel en onderwerp noemen −Uitdaging of verrassing −Statistieken of grafiek −Retorische vraag −Citaat of anekdote −Vragen stellen aan publiek

20 20 Verkeerde openingen −Verontschuldigingen −Politiek gekleurde of anderszins riskante opmerking −Universele (saaie) opening −Irrelevante opening −Flauwe grappen

21 21 Het kop-romp-staart model −Kop Begin, doel inleiding, overzicht −Romp (feitelijk verhaal, kern) −Staart Samenvatting Conclusies Vervolg en eventuele opdracht

22 Presentatie-oefening −Groepjes van 3 −Ieder geeft een bedrijfspresentatie van 5 min. −5 min voorbereiding −5 min feedback/nabespreking −Verplichte onderdelen: Opening Inleiding (doel/inhoud/structuur/verwachtingen tav publiek) Kop/romp/staart 22

23 23 Programma 1e dag −Introductie en kennismaking −Schriftelijk rapporteren −Presenteren −Collegiale Consultatie −Opdrachten bespreken

24 24 Collegiale Consultatie toepassingen Binnen de modules Handige snelle methode Groepjes constant Voor verdieping stof Praktijksituaties bespreken Buiten de modules Geregelde sessies! Voor nog meer praktijkbesprekingen Voorbereiding op brede beroepspraktijk

25 25 Collegiale Consultatie −Adviseren bij werkproblemen −Op gelijke voet – geen hiërarchie −Gericht op eigen functioneren of eigen keuzes −Geen bindende adviezen, inbrenger kiest −Zo veel mogelijk gedragsalternatieven −Inbrenger stelt duidelijke vraag −Gefaseerd proces

26 26 Collegiale Consultatie Fasering 1.Introductie werkprobleem 2.Korte informatieve vragen + antwoorden 3.Bedenktijd: “Wat is de kern?” 4.In stilte formuleren van adviezen 5.Om de beurt adviezen verwoorden (inbrenger luistert en stelt ev. Vragen) 6.Inbrenger reageert inhoudelijk 7.(facultatief: discussie over elkaars adviezen)

27 Model/Fasering Probleeminbrenger uitleg probleem (1.) vragenronde (2.) Adviseurs bedenktijd (3.) (gespreksleider?) formuleren adviezen (4.) reactie P (5.) Probleeminbrenger P 1 4 A1 23 A2 A3 A4 P

28 Bespreekpunten (10 min.) −Uitwisselen contactgegevens −Frequentie CC-bijeenkomsten −Plaats, tijd −Beurten −Voorinformatie? 28

29 Enkele valkuilen 29 1.Geen echt probleem 2.Probleem veralgemeniseren 3.In 10 sec …………… 4.Niet openstaan voor adviezen 5.Geen of onbekwame gespreksleider

30 30 Programma 1e dag −Introductie en kennismaking −Schriftelijk rapporteren −Presenteren −Collegiale Consultatie −Opdrachten bespreken

31 Opdrachten voor volgende keer 1.Lees deel 1 van het boek “de scriptie supporter”. 2.Maak een paper van max. 4 blz. over een (financieel) probleem van je afdeling. 3.Bereid een presentatie voor van max. 10 min. over dit paper. 4.Lees en becommentarieer de papers van de overige leden van je cc-groep.

32 32 Programma 3 e dag −Het maken van een scriptie-ontwerp (plan van aanpak, analyseren probleemstellingen) −Indicatoren Impact en overtuigingskracht −Fragmenten debat na gem.raads verkiezing −Debatteren / stellingen verdedigen −Moeilijke presentaties – tips −Feedback in CC-groep −Oefeningen impact en overtuigingskracht

33 Opzet 33 Groep Probleemstelling Groep Commentaar Groep Jury - Formulering - Structuur - Relevantie - Kracht/zwakte Kwaliteit Verdediging Kwaliteit van inhoud en vorm feedback

34 Procedure 1.Toelichting Flaps in plusminus 5 minuten 2.Commentaargroep mag daarbij vragen stellen 3.Bezinning op commentaar dat je gaat geven 4.Bespreking per Probleemstelling in 15 minuten (tussen probleemeigenaar en commentaargroep) 5.Jury geeft oordeel in 5 minuten over kwaliteit verdediging en feedback 6.Stap 3 en 4 herhalen per consultatiegroep met telkens wisselende commentaargroep en jury 34

35 35 Beoordelingscriteria −Niveau −Actualiteit −Aansluitend bij controllerfunctie −Zinvol voor de eigen organisatie −Aspecten HOFAM-opleiding (2 modules!) −Analyse en oplossing −(Managementsamenvatting) −(Lay-out en leesbaarheid) −Zelfstandigheid / eigen mening

36 Aanbevelingen goede probleemstelling −Liefst met vraagteken −Haalbaar / Beantwoordbaar −Relevant −Ondubbelzinnig / concreet −Bondigheid (eventueel nuanceren in deelvragen) 36

37 37 Impact - indicatoren −Representatieve indruk −Handelen conform rol −Makkelijk contact leggen −Rustig en zelfverzekerd −Beleefd

38 38 Overtuigingskracht - indicatoren −Aansprekende argumenten kiezen −Enthousiast en beslist −Heeft er plezier in −Doseert argumenten −Kiest juiste moment

39 Stelling 1 De controller is de uitvoerder van het beleid van de directie 39

40 Debatteren −Zakelijke versus emotionele argumenten −Hoeveelheid argumenten −Volgorde argumenten (eerst sterke?) −Is herhalen van je boodschap effectief? −Ingaan op de argumenten van de ander of niet? −Begrip tonen voor standpunt van de ander? −Eénzijdige of tweezijdige argumentatie= −Vragen om onderbouwing 40

41 Stelling 2 Creatief boekhouden is een must voor elke controller 41

42 42 Feedback-tips −Beschrijf gedrag −Vraag of het herkend wordt −Geef aan wat het effect is −Geef een alternatief + verwacht effect −Vraag om een reactie


Download ppt "Hofam − Module Communicatie. 2 Programma 1e dag −Introductie en kennismaking −Schriftelijk rapporteren −Presenteren −Collegiale Consultatie −Opdrachten."

Verwante presentaties


Ads door Google