De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hofam Module Communicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hofam Module Communicatie."— Transcript van de presentatie:

1 Hofam Module Communicatie

2 Programma 1e dag Introductie en kennismaking Schriftelijk rapporteren
Presenteren Collegiale Consultatie Opdrachten bespreken

3 Programma 2e dag in CC-groep
Verloop consultaties Feedback Bespreking opdracht schriftelijk rapporteren Presentaties door studenten Verbeterpunten presentaties Afsluiting (Blik vooruit naar dag 3)

4 Programma 3e dag Verloop consultaties
Het maken van een plan van aanpak + analyseren probleemstellingen Debatteren / stellingen verdedigen Moeilijke presentaties – tips Impact en overtuigingskracht Afsluitende feedback aan elkaar

5 Selfmanagement-cyclus

6 Programma 1e dag Introductie en kennismaking Schriftelijk rapporteren
Presenteren Collegiale Consultatie Opdrachten bespreken

7 Richtlijnen HOFAM afstudeerscriptie
Doel Probleemstelling Inhoud scriptie Uitwerken van probleemstelling

8 Procedure afstudeerscriptie
Plan van aanpak (tijdig, goedkeuring nodig, vormt uitgangspunt) Begeleiding (per consultatiegroep, datum afstuderen vastgesteld, “verdedigbaar”) Beoordeling scriptie a.d.h.v. criteria (zie volg sheet) Mondeling examen (46-60 min pp, per cc-groep, 1ste vragensteller)

9 Beoordelingscriteria
Niveau Actualiteit Controllerfunctie Aspecten HOFAM-opleiding (min 2 modules) Probleemstelling, analyse en oplossing 20-30 blz inclusief bijlagen Managementsamenvatting Lay-out en leesbaarheid Zelfstandigheid / eigen mening

10 Het schrijfproces in stappen en activiteiten

11 Probleemstructuur Wat is het probleem?
Waarom is het een probleem en voor wie? Wat zijn de mogelijke oorzaken? Wat zijn de mogelijke oplossingen? Welke oplossing verdient de voorkeur? Wat kan of moet er (dus) gedaan worden?

12 Helder schrijven in 7 lessen
1. Schrijf in de actieve vorm 2. Vervang voorzetselconstructies door voorzetsels 3. Laat werkwoorden werken 4. Varieer de zinslengte 5. Schrijf wat u bedoelt 6. Werk met beelden 7. Schrijf in verzorgde spreektaal

13 Voor wie schrijf je?

14 Zoals het niet moet Er is nog weinig onderzoek dat psychologische testjes van automatische processen die in dit hoofdstuk besproken zijn in verband brengt met hersenactiviteit in emotionele systemen die niet direct toegankelijk zijn voor introspectie, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend, zoals het onderzoek dat eerder genoemd is waarin iemands score op een etnische IAT sterk bleek samen te hangen met de activiteit van de amygdala in reactie op zwarte gezichten.

15 Programma 1e dag Introductie en kennismaking Schriftelijk rapporteren
Presenteren Collegiale Consultatie Opdrachten bespreken

16 Voordelen van presenteren
Onduidelijkheden meteen verhelderen Meteen inzicht in effect boodschap Mogelijkheid tot sturen en bijsturen Gehoor actief betrekken Soms meteen beslissingen nemen

17 Mogelijke nadelen van presenteren
Is éénmalig Risico spontaan woordgebruik Kans om een slecht figuur te slaan Krijg je iedereen bij elkaar? Groep tegen presentator

18 Doelen met presenteren
Vaak gemengde doelstelling Informatief Expressief, goed overkomen Relatie opbouwen of relatie verbeteren Gedragsverandering Meningsvorming beïnvloeden

19 Effectieve openingen Doel en onderwerp noemen Uitdaging of verrassing
Statistieken of grafiek Retorische vraag Citaat of anekdote Vragen stellen aan publiek

20 Verkeerde openingen Verontschuldigingen
Politiek gekleurde of anderszins riskante opmerking Universele (saaie) opening Irrelevante opening Flauwe grappen

21 Het kop-romp-staart model
Begin, doel inleiding, overzicht Romp (feitelijk verhaal, kern) Staart Samenvatting Conclusies Vervolg en eventuele opdracht

22 Presentatie-oefening
Groepjes van 3 Ieder geeft een bedrijfspresentatie van 5 min. 5 min voorbereiding 5 min feedback/nabespreking Verplichte onderdelen: Opening Inleiding (doel/inhoud/structuur/verwachtingen tav publiek) Kop/romp/staart

23 Programma 1e dag Introductie en kennismaking Schriftelijk rapporteren
Presenteren Collegiale Consultatie Opdrachten bespreken

24 Collegiale Consultatie toepassingen
Binnen de modules Handige snelle methode Groepjes constant Voor verdieping stof Praktijksituaties bespreken Buiten de modules Geregelde sessies! Voor nog meer praktijkbesprekingen Voorbereiding op brede beroepspraktijk

25 Collegiale Consultatie
Adviseren bij werkproblemen Op gelijke voet – geen hiërarchie Gericht op eigen functioneren of eigen keuzes Geen bindende adviezen, inbrenger kiest Zo veel mogelijk gedragsalternatieven Inbrenger stelt duidelijke vraag Gefaseerd proces

26 Collegiale Consultatie Fasering
Introductie werkprobleem Korte informatieve vragen + antwoorden Bedenktijd: “Wat is de kern?” In stilte formuleren van adviezen Om de beurt adviezen verwoorden (inbrenger luistert en stelt ev. Vragen) Inbrenger reageert inhoudelijk (facultatief: discussie over elkaars adviezen)

27 Model/Fasering Probleeminbrenger
uitleg probleem (1.) vragenronde (2.) Adviseurs bedenktijd (3.) (gespreksleider?) formuleren adviezen (4.) reactie P (5.) Probleeminbrenger P 2 3 1 4 A3 A4 A1 A2 P

28 Bespreekpunten (10 min.) Uitwisselen contactgegevens
Frequentie CC-bijeenkomsten Plaats, tijd Beurten Voorinformatie?

29 Enkele valkuilen Geen echt probleem Probleem veralgemeniseren
In 10 sec …………… Niet openstaan voor adviezen Geen of onbekwame gespreksleider Enkele valkuilen

30 Programma 1e dag Introductie en kennismaking Schriftelijk rapporteren
Presenteren Collegiale Consultatie Opdrachten bespreken

31 Opdrachten voor volgende keer
Lees deel 1 van het boek “de scriptie supporter”. Maak een paper van max. 4 blz. over een (financieel) probleem van je afdeling. Bereid een presentatie voor van max. 10 min. over dit paper. Lees en becommentarieer de papers van de overige leden van je cc-groep.

32 Programma 3e dag Het maken van een scriptie-ontwerp (plan van aanpak, analyseren probleemstellingen) Indicatoren Impact en overtuigingskracht Fragmenten debat na gem.raads verkiezing Debatteren / stellingen verdedigen Moeilijke presentaties – tips Feedback in CC-groep Oefeningen impact en overtuigingskracht

33 Groep Probleemstelling
Opzet Groep Probleemstelling Groep Commentaar Formulering Structuur Relevantie Kracht/zwakte Kwaliteit van inhoud en vorm feedback Kwaliteit Verdediging Groep Jury

34 Procedure Toelichting Flaps in plusminus 5 minuten
Commentaargroep mag daarbij vragen stellen Bezinning op commentaar dat je gaat geven Bespreking per Probleemstelling in 15 minuten (tussen probleemeigenaar en commentaargroep) Jury geeft oordeel in 5 minuten over kwaliteit verdediging en feedback Stap 3 en 4 herhalen per consultatiegroep met telkens wisselende commentaargroep en jury

35 Beoordelingscriteria
Niveau Actualiteit Aansluitend bij controllerfunctie Zinvol voor de eigen organisatie Aspecten HOFAM-opleiding (2 modules!) Analyse en oplossing (Managementsamenvatting) (Lay-out en leesbaarheid) Zelfstandigheid / eigen mening

36 Aanbevelingen goede probleemstelling
Liefst met vraagteken Haalbaar / Beantwoordbaar Relevant Ondubbelzinnig / concreet Bondigheid (eventueel nuanceren in deelvragen)

37 Impact - indicatoren Representatieve indruk Handelen conform rol
Makkelijk contact leggen Rustig en zelfverzekerd Beleefd

38 Overtuigingskracht - indicatoren
Aansprekende argumenten kiezen Enthousiast en beslist Heeft er plezier in Doseert argumenten Kiest juiste moment

39 De controller is de uitvoerder van het beleid van de directie
Stelling 1 De controller is de uitvoerder van het beleid van de directie

40 Debatteren Zakelijke versus emotionele argumenten
Hoeveelheid argumenten Volgorde argumenten (eerst sterke?) Is herhalen van je boodschap effectief? Ingaan op de argumenten van de ander of niet? Begrip tonen voor standpunt van de ander? Eénzijdige of tweezijdige argumentatie= Vragen om onderbouwing

41 Creatief boekhouden is een must voor elke controller
Stelling 2 Creatief boekhouden is een must voor elke controller

42 Feedback-tips Beschrijf gedrag Vraag of het herkend wordt
Geef aan wat het effect is Geef een alternatief + verwacht effect Vraag om een reactie


Download ppt "Hofam Module Communicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google