De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium 4C-ID Model Van probleem naar uitvoerbare blauwdruk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium 4C-ID Model Van probleem naar uitvoerbare blauwdruk"— Transcript van de presentatie:

1 Symposium 4C-ID Model Van probleem naar uitvoerbare blauwdruk
Rotterdam 13 november 2008 Ameike Janssen-Noordman UNIVERSITEIT MAASTRICHT ajn08

2 Probleem Hoe ontwerp ik een cursus Mot. Rev.
met 6 kerncompetenties als einddoel cursisten werken in revalidatie kliniek maximaal 20 cursusdagen optimale volgorde kerncompetenties? eerst theorie dan praktijk? relatie werkveld? LifeLongLearning? ajn08 ajn07 2 2

3 Uitvoeren therapie bij CVA patient
(sub) Doelen formuleren Behandelplan uitvoeren Behandeling evalueren Hulpvraag vaststellen Factoren benoemen die bepalend zijn Interventies selecteren en toepassen Functionele prognose & Probleemanalyse ajn08

4 Kerncompetenties (I-VI)
II III IV V VI (sub) Doelen formuleren Behandelplan uitvoeren Behandeling evalueren Hulpvraag vaststellen Factoren benoemen die bepalend zijn Interventies selecteren en toepassen Functionele prognose & Probleemanalyse ajn08

5 3 Themata Evaluatie Diagnostiek Prognostiek Behandeling I II III IV V
VI Evaluatie Diagnostiek Prognostiek Behandeling ajn08

6 3 Blokken Blok 3 Blok 2 Blok 1 Evaluatie Diagnostiek Prognostiek
Behandeling ajn08

7 Blok 1 Balans en Lopen Arm- en Handvaardig heid & Blok 2 Blok 3 ajn08

8 blauwdruk Blok 1 Blok 2 Blok 3 Opklimmend in moeilijkheid casus casus
VAKINHOUD balans,lopen, arm- handvaardigheid Blok 1 evaluatie Blok 2 behandeling (+evaluatie) Blok 3 diagnostiek (+beh. + eval.) casus casus casus Doorlopende leerlijn werkplek&cursus Opklimmend in moeilijkheid blauwdruk 4 dagen dagen dagen

9 Docenten aan de slag Ontwikkelen leeromgeving en productie materiaal
Implementatie Evaluatie ajn08

10 Opklimmend in moeilijkheid
VAKINHOUD balans,lopen, arm- handvaardigheid Blok 1 evaluatie casus 1 + VH oefenen casus 2 collegedag landelijk casus 3 Oefenen met patienten Voortgang bespreken & reflectie Blok 2 behandeling (+evaluatie) Blok 3 diagnostiek (+beh. + eval.) casus 1 …5 …4 collegedagen collegedag Voortgang bespreken & Reflectie & intervisie Pat. dag in kliniek Proeve van bekwaamheid Doorlopende leerlijn werkplek&cursus Opklimmend in moeilijkheid 4 dagen dagen dagen

11 Blok 1 casus 3 “een vraag op de valreep”
Je werkt als paramedicus in een instelling. Op vrijdagmiddag wordt er op de afdeling een nieuwe patiënt opgenomen en de verpleegkundige komt met de volgende vraag: “Hr. B is net opgenomen vanuit het ziekenhuis. In de overdracht staat dat de TCT 100% scoort. Hij heeft afasie en kan zelf niet uitleggen hoe hij de transfer maakte in het ziekenhuis. Mag patiënt in het weekend zelfstandig een transfer maken?” ajn08

12 ameike janssen-noordman
Wat gebruikt? backward chaining + sneeuwbaleffect + nadrukmanipulatie authentieke taken in zijn geheel theorie als ondersteunende informatie performance assessment reflectie verslag / portfolio / intervisie/ LLL (persoonlijke) leerdoelen in een doorlopend leertraject ameike janssen-noordman

13 Eerst theorie en dan praktijk?
Geen evidentie dat studenten complexe taken beter leren door eerst de feiten en regels te leren en dan pas te oefenen of handelen. Er is wel evidentie voor het omgekeerde: studenten leren feiten en regels beter als ze worden aangeboden in een vruchtbare cognitieve context, bv wanneer zij nodig zijn in het kader van betekenisvol handelen (Boshuizen & Schmidt, 1995) ajn08

14 Probleem …Transferprobleem Hoe leert de student
de juiste kennis op het juiste moment in te zetten in de juiste situatie? …Transferprobleem Het vermogen om het geleerde in verschillende situaties te kunnen toepassen (Simons, 1990) ajn08 ajn07 14 14

15 Spreekuur patient met rugklachten onderzoeken diagnosticeren adviseren
inventariseren klachten uitvoeren lich.onderzoek interpreteren bevindingen lasegue ajn08 ajn07 15 15

16 transferprobleem wat biedt het 4 C-ID model?
Aanbieden van een authentieke taak in zijn geheel (K-V-A en NA-A) (van Merrienboer, 1997; deeltaakbenadering belemmert transfer, Wightman & Lintern, 1985; informatie in schema’s georganiseerd is beter toegankelijk voor gebruik, Boshuizen & Schmidt, 1995) Continu in- en uitzoomen; eerst geheel, daarna details (zoomlensmetafoor, elaboratietheorie , Reigeluth, 1983) ajn08

17 Van meet af aan oefenen van combinaties in vele variaties en
afnemende ondersteuning (Paas & van Merrienboer, 1994) Indien nodig automatiseren door herhaling / drill & practice /overlearning Deeltaakoefening altijd afwisselen met het werken aan de hele taak (Bray, 1948;Dempster, 1988) Onderscheid in aanpak en feedback van te automatiseren en niet te automatiseren aspecten En tot slot geeft het model richtlijnen voor het vormgeven van deeltaakoefening. Soms bieden leertaken onvoldoende oefening in recurrente taakaspecten, en is extra deeltaakoefening nodig. Ik noemde al het oefenen van toonladders bij het leren spelen van een muziekinstrument. Maar we kunnen ook natuurlijk ook denken aan het leren van de tafels. Ook in realistisch rekenonderwijs, waarin we realistische leertaken centraal stellen, kan het nodig zijn om bepaalde aspecten extra te trainen. Iets dat jammer genoeg wel eens vergeten wordt. Het centrale element bij deeltaakoefening is, zoals we allemaal weten, herhaling of repetitie. Het Engelse “practice makes perferct” is weliswaar niet zonder meer van toepassing op de leertaken maar wel op deeltaakoefening. En tijdens deze deeltaakoefening speelt opnieuw just-in-time informatie een rol. Het belangrijkste hier is wel de cognitieve context, of de koppeling van deeltaakoefening aan de leertaken. In het algemeen begin je pas met deeltaakoefening nadat deze geintroduceerd is in de leertaken. Je kunt het dan plaatsen in een kader: de cognitieve context is gecreerd. ajn08 ajn07 17

18 Oefenen test Lasegue e.a.
Veel ondersteuning uitgewerkt voorbeeld omgekeerd probleem doelvrij probleem aanvulprobleem En tot slot geeft het model richtlijnen voor het vormgeven van deeltaakoefening. Soms bieden leertaken onvoldoende oefening in recurrente taakaspecten, en is extra deeltaakoefening nodig. Ik noemde al het oefenen van toonladders bij het leren spelen van een muziekinstrument. Maar we kunnen ook natuurlijk ook denken aan het leren van de tafels. Ook in realistisch rekenonderwijs, waarin we realistische leertaken centraal stellen, kan het nodig zijn om bepaalde aspecten extra te trainen. Iets dat jammer genoeg wel eens vergeten wordt. Het centrale element bij deeltaakoefening is, zoals we allemaal weten, herhaling of repetitie. Het Engelse “practice makes perferct” is weliswaar niet zonder meer van toepassing op de leertaken maar wel op deeltaakoefening. En tijdens deze deeltaakoefening speelt opnieuw just-in-time informatie een rol. Het belangrijkste hier is wel de cognitieve context, of de koppeling van deeltaakoefening aan de leertaken. In het algemeen begin je pas met deeltaakoefening nadat deze geintroduceerd is in de leertaken. Je kunt het dan plaatsen in een kader: de cognitieve context is gecreerd. Weinig ondersteuning conventioneel probleem ajn08 ajn08 18

19 Aanvulprobleem Studenten krijgen een beschrijving van een patiënt met lage rugklachten en informatie over enkele onderzoeken die zijn uitgevoerd. Studenten moeten bedenken of ze meer onderzoek en bijbehorende testen zouden willen doen, deze ook uitvoeren op elkaar. Zonodig testen apart trainen. Ze moeten tot een diagnose en advies komen rekening houdend met deze specifieke patiënt. ajn08

20 Transfer vindt niet spontaan plaats
Aanpak niet te automatiseren en te automatiseren aspecten Niet te automatiseren Toverwoord voor transfer = veel variatie & veel oefenen (10 verschillende casus van patiënten met rugklachten die verschillen in klachten en in looppatroon op basis van dezelfde pathologie, Paas & van Merrienboer, 1994) Te automatiseren Veranderen van uitvoeringscriteria Verkorten van de simulatietijd Spreiden van oefensituaties ajn08 ajn07

21 Feedback niet te automatiseren en te automatiseren aspecten
Cognitieve feedback Feedback op de kwaliteit van de uitvoering van niet te automatiseren aspecten In termen van beter, minder goed . Meer of minder effectieve aanpak. Vragen naar voor- en nadelen van verschil in aanpak Eigen probleemoplos proces kritisch vergelijken en contrasteren met die van anderen Correctieve feedback Feedback op de kwaliteit van de uitvoering van te automatiseren aspecten In termen van goed of fout. Verklaringen en hints geven. ajn08 ajn07

22 Probleem Docentenprofessionalisering Hoe?
Toetscursus PGO cursus Cursus Vaardigheidsonderwijs E-learning …en zo verder…maar ook… Lerarenopleidingen Basisschool, VWO, HO ajn08 ajn07 22 22

23 Verzorgen van een korte cursus
Ontwerpen Cursus Uitvoeren Cursus Toetsen/ Evalueren Volgorde vaststellen Doel bepalen Begeleiden Constructie Toets/Vragenlijst VH demonstreren ajn08

24 Van eenvoudig naar complex
Simplificerende assumpties Complexiteit inhoud Beschikbaarheid materiaal Groep studenten Beschikbare tijd ajn08

25 Taakklasse 1 Taakklasse 2 Taakklasse 3
Eenduidig, min of meer standaard Minder eenduidig Discutabel Inhoud Beschikbaar- heid materiaal Veel lesmateriaal voorhanden Niet alles voorhanden Geen lesmateriaal voorhanden Bereid tot feedback Onwil, onbegrip Uitermate lastig Studenten Beschikbare tijd Onbeperkt Matige tijdsdruk Tijdsdruk ajn08

26 “Lastig maar leuk?” Marjo zit met de voorbereiding van de volgende onderwijsbijeenkomst in haar maag; ze ligt er zelfs wakker van. Ze komt in tijdnood, dat voelt ze al aankomen. Ze heeft erg weinig materiaal over dit onderwerp gevonden. En op het laatste congres bleek er nauwelijks consensus te bestaan. Toch is het een belangrijk onderwerp. Daar komt nog eens bij dat ze dit jaar een lastige groep heeft. Vooral die ene jongen die bij het bespreken van zijn portfolio steeds in de verdediging schiet. Hij luistert helemaal niet. ajn08

27 Inhoud/ problematiek tamelijk discutabel
Taakklasse 3: Inhoud/ problematiek tamelijk discutabel Geen lesmateriaal etc voorhanden Het geven van feedback is uitermate lastig Tijdsdruk is vrij groot De nadruk ligt in deze taakklasse op de voorbereiding, maar toetsing + uitvoering horen er ook bij. ameike janssen

28 verzorgen van een korte cursus
Backward chaining & Sneeuwbal effect & Nadrukmanipulatie & Taakklassen Cursus Ontwerpen Cursus Uitvoeren Cursus Toetsen/ Evalueren Volgorde vaststellen Begeleiden Doel bepalen Constructie Toets/Vragenlijst VH demonstreren ajn08

29 Opklimmend in complexiteit
Taakklasse Inhoud, Materiaal Student Tijd Toetsing + evaluatie Uitvoering (toetsing+ evaluatie) Ontwerpen, voorbereiden (uitv.+toets+ casus 1 casus 3 college casus 5 casus 2 casus 4 casus 6 reflectie assessment & reflectie - verslag Doorlopende leerlijn werkplek&cursus Opklimmend in complexiteit Follow up 2 dagen dagen dagen 1 dag

30 ameike janssen-noordman
Wat gebruikt? simplificerende assumpties + backward chaining + sneeuwbaleffect + nadrukmanipulatie taakklassen authentieke taken in zijn geheel theorie als ondersteunende informatie performance assessment reflectie verslag / portfolio / intervisie/ LLL (persoonlijke) leerdoelen in een doorlopend leertraject ameike janssen-noordman


Download ppt "Symposium 4C-ID Model Van probleem naar uitvoerbare blauwdruk"

Verwante presentaties


Ads door Google