De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leve de Fiscus Wemmel 11 juni 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leve de Fiscus Wemmel 11 juni 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Leve de Fiscus Wemmel 11 juni 2009

2 Vermogensbelasting Ja Nee

3 Wat is het financiële vermogen van een persoon?
Het netto financiële vermogen van een persoon is het verschil tussen zijn bezittingen en zijn schulden. Ze bestaan uit: Geld : muntstukken, bankbiljetten, zichtrekeningen, spaarboekjes Aandelen: dat zijn eigendomsbewijzen die een deel van het kapitaal van een onderneming vertegenwoordigen. Obligaties: Dat zijn bewijzen die een deel van een lening vertegenwoordigen die is uitgeschreven door een openbare instelling of een privé-bedrijf. Aandelen in instellingen voor collectieve beleggingen (ICB's). Dit zijn vennootschappen met een effectenportefeuille (aandelen en/of obligaties).

4 Hoe groot is het vermogen van de Belgen?
( cijfers eind 2006) Financiële bezittingen: ,7 miljard euro Onroerend vermogen: miljard euro Schulden: ,3 miljarsd euro Totale netto vermogen: miljard euro

5 Worden alle inkomens van de Belgen op
dezelfde manier belast? De belastingdruk in 2006 uitgedrukt in procent van het Bruto Nationaal Product bedraagt: Op arbeid: 43,8 % Op kapitaal: 33,8 %

6

7 Hoge belastingdruk in België?
Niet voor alle inkomsten. In België leveren de belastingen op kapitaal iets meer dan 1% van het BBP op; Het Europese gemiddelde = 2%; In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is de fiscale druk op de roerende inkomsten vrijwel twee keer zo hoog als in België.

8 Een onderzoek toont de verschillen in de belasting op
kapitaal in België en zijn buurlanden. Voorbeeld: op een financiële belegging van 5 miljoen euro (de helft in aandelen en de helft in obligaties) die elk jaar euro interest oplevert, betaal je in België euro belastingen. in Frankrijk betaalt men euro in Duitsland euro in Nederland euro (recent onderzoek door Price Waterhouse Coopers).

9 Hoe wordt het vermogen in Frankrijk belast?
Alle bezittingen van een gezin die ze op 1 januari bezitten worden opgeteld en daarvan worden de schulden afgetrokken. Zo krijg je het belastbaar vermogen. Dit wordt in zeven schijven opgedeeld en elke schijf wordt tegen een bepaald tarief belast (van 0,55% tot 1,80%).

10 Hoe wordt het vermogen in Frankrijk belast?
Belastbaar vermogen Tarief Tot euro 0 % Van € tot € 0,55 % Van € tot € 0,75 % Van € tot € 1,00 % Van € tot € 1,30 % Van € tot € 1,65 % Vanaf € 1,80 %

11 Stelt u zich eens voor dat u een grote erfenis verwerft waardoor uw totale vermogen op € zou komen te liggen. In dat geval zou het deel van uw vermogen boven de € belast worden tegen 0,55%. – = euro x 0,55% komt neer op een jaarlijkse belasting van 715 €.

12 Een belasting van 2% op vermogens van meer dan 1 miljoen euro, zonder
Een belasting van 2% op vermogens van meer dan 1 miljoen euro, zonder rekening te houden met de waarde van de eigen woning, zou theoretisch gezien 6,8 miljard euro opleveren. Standpunt ACV: een progressieve belasting op grote vermogens met vrijstelling voor de eerste euro

13 Bankgeheim opheffen Ja Nee

14 15 miljard euro wordt elke jaar verduisterd. dat pikken we niet!

15 De persoonlijke bezittingen die zich in belastingparadijzen bevinden worden wereldwijd door de OESO geschat op 5000 tot 7000 miljard dollar. Volgens laatste rapporten staat alleen al op de Zwitserse bankrekeningen 2200 miljard dollar. Het jaarlijks verlies aan fiscale inkomsten van de staten omwille van beleggingen in belastingparadijzen bedraagt ongeveer 250 miljard dollar. 50 miljard dollar wordt jaarlijks uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking.

16 Voorbeelden: Onder dictator Abacha had de centrale bank van Nigeria een bestendige opdracht om elke dag vijftien miljoen dollar over te boeken naar zijn Zwitserse bankrekening. Met het Liechtensteinschandaal gingen vele ogen open: het Duitse gerecht startte een onderzoek bij minstens 700 rijke Duitsers die in Liechtenstein enkele miljarden euro’s verstopt hielden voor de fiscus. Honderden niet-Duitsers, waaronder 50 Belgen, deden hetzelfde Sinds november 2005 vliegt VLM dagelijks op het Eiland Man vanuit Brussel en Antwerpen. Dit belastingparadijs telt inwoners en meer dan geregistreerde ondernemingen. Op de bankrekeningen staat ongeveer 46 miljard dollar spaargeld geparkeerd. Uit een onderzoek van SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) blijkt dat FORTIS eind 2007 meer dan 700 dochterbedrijven in belastingparadijzen telde. Test-aankoop telde bij Dexia 49 dochterondernemingen in belastingparadijzen, bij KBC 33 en bij ING 16

17 Bestaat het bankgeheim in België?
De administratie is niet gemachtigd in de rekeningen, boeken en documenten van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten. De administratie is wel gemachtigd om informatie op te vragen bij de banken inzake btw en de successierechten, na het akkoord van de door de minister aangewezen ambtenaar. De algemene belastingadministratie mag in twee specifieke gevallen informatie vragen aan de banken: 1/ wanneer een belastingplichtige een klacht indient. 2/ wanneer er na een “ernstig” onderzoek sterke vermoedens van fraude bestaan. In Frankrijk moeten de banken elk jaar alle info over rekeningen en rente digitaal afleveren bij de fiscus.

18 De Europese spaarrichtlijn
Vanaf 1 januari 2005 geven de EU-lidstaten informatie over de spaarinkomsten van onderdanen uit andere lidstaten aan de woonstaat door; De richtlijn bevat hiaten: Ze geldt alleen voor vastrentende activa (spaarrekeningen, kasbons, obligaties, e.d.) en niet voor risicovolle beleggingen (aandelen, fondsen die hoofdzakelijk in aandelen beleggen, levensverzekeringen in de vorm van een beleggingsfonds, e.d.). Drie lidstaten, Luxemburg, Oostenrijk en België, doen niet mee aan informatie-uitwisseling, maar passen een bronheffing op de spaarinkomsten van onderdanen uit andere EU-lidstaten toe. Vanaf procent, vanaf procent en vanaf procent. Hierdoor zullen de vele Belgen die in Luxemburg hun vermogen hebben verstopt, kunnen blijven genieten van de anonimiteit die het Luxemburgse bankgeheim hen schenkt. Minister Reynders heeft aangekondigd in de toekomst de bankgegevens van buitenlandse belastingplichtigen te zullen uitwisselen. Belgische belastingbetalers hoeven zich nog geen zorgen te maken!

19 Controletermijn opgetrokken Wanneer controleurs aanwijzingen van fraude of belastingontduiking vinden, kunnen ze voortaan tot zeven jaar teruggaan. Voordien was dit slechts vijf jaar. Voor inkomensbelastingen is de normale controletermijn drie jaar. De controletermijn begint te lopen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Vb: Voor de inkomsten van 2005 – aanslagjaar 2006 – heeft de fiscus tijd tot 31 december 2012 om alles uit te pluizen Ook voor BTW is de verjaringstermijn in geval van fraude opgetrokken tot zeven jaar in plaats van vijf.

20 De routinecontroles worden stopgezet omdat het niet lukt om de belastingplichtigen om de zes jaar te controleren. In plaats van om de zes jaar een bepaalde groep belastingplichtigen te controleren, zal per controledienst worden nagegaan welke de risicogevallen zijn. Die worden opgelijst. De dossiers met een hoog risicoprofiel worden elk jaar tegen het licht gehouden.

21 Onderzoekscommissie Fiscale Fraude doet aanbevelingen: 1/ Het bankgeheim versoepelen: de Fiscus moet de banken kunnen ondervragen als er aanwijzingen van fraude zijn. 2/ Adviseurs strenger straffen: boekhouders, accountants, fiscale raadgevers..; 3/ Una Via-werkwijze: het gerecht behandelt de grote fiscale fraudedossiers, de belastingadministratie de rest; 4/ De wet Franchimont aanpassen: die wet wordt vaak door advocaten gebruikt om met allerhande procedures de rechtszaken te rekken, met het oog op verjaring; 5/ Aanstellen van gespecialiseerde magistraten 6/ Makkelijker beslag leggen: al te vaak gebeurt het dat er niets meer te recupereren valt als er een veroordeling wegens fraude wordt uitgesproken.

22 10 miljard euro gevonden! Moest België erin slagen om het fraudepercentage in België op hetzelfde niveau te brengen als dat van de buurlanden, dan zou dat jaarlijks 10 miljard euro opbrengen. Volgens de nationale bank moeten de Belgische overheden samen voor 7 miljard euro bezuinigen op de uitgaven of nieuwe inkomsten vinden bij de opmaak van de begroting Het planbureau verwacht in 2014 een tekort van 14 miljard euro.

23 VLAKTAKS Ja Nee

24 Belastingschalen 50 % 55 % 52,5 % 50 % 45 % 40 % 40 % 30 % 30 % 25 %
54540 52,5 % 37185 50 % 24800 45 % 10785 40 % 7565 30 % 5705 25 % 4095 0 % 50 % 24800 45 % 13530 40 % 8120 30 % 5705 25 % 4095 0 %

25 Progressief tarief 50 % 45 % Inkomen wordt in "schijven" verdeeld 40 %
31700 45 % 17300 40 % 10380 30 % 7290 25 % 5940 0 % Inkomen wordt in "schijven" verdeeld Elke schijf wordt aan haar tarief belast Belastingvrije som Laagste tarief: 25% Hoogste tarief 50%

26 “De afschaffing van de hoogste belastingschijven van 55 en 52,5 kost de schatkist jaarlijks zes miljard euro. Het optrekken van de sociale minima tot boven de armoedegrens zou slechts 1,25 miljard euro kosten.” Bron: De schande van een rijk land, Jan Béghin (SP.A)

27 Zijn de belastingen progressief voor iedereen?
Hervorming van 2001: maximumtarief verlaagd van 55% naar 50%. In 1989 lag dit maximum op 70%; De vele mogelijkheden tot belastingaftrek komen vooral ten goede aan de hogere inkomens. Deze mensen weten bovendien hoe ze op de beste manier gebruik kunnen maken van al die verschillende aftrekmogelijkheden; Niet alle belastingplichtigen geven hun inkomen correct aan; Roerende inkomsten hoeven niet te worden aangegeven. Belastingplichtigen met een aanzienlijk roerend vermogen ontsnappen op die manier aan de progressiviteit van de belasting; Vervennootschappelijking;

28 Vlaktaks De bestaande belastingschalen vervangen door één enkel tarief; LDD pleit voor een vlaktaks van 25%; Belastingvrije som: euro Resultaat: De 10% rijkste Belgen winnen euro per maand De 10% armsten winnen 18 euro per maand Bron: André De Coster, Kris De Swert – Cenrum Economische Studiën

29 Jean-Marie Dedecker Knack: Uw zogenaamde vlaktaks, één tarief voor iedereen, is nochtans vooral gericht op de rijken. Dedecker: Maar nee, dat is helemaal niet zo. De rijken worden er beter van, en verhoudingsgewijs zelfs meer dan de armen, dat klopt. Dat moeten we durven zeggen. Maar de superrijken betalen nu ook al geen belastingen, want zij hebben hele goede boekhouders. Mijn vlaktaks is er vooral voor de gewone tweeverdieners….

30 Niet alleen in België wordt de progressiviteit van de belastingen aangetast. In Frankrijk is het aantal schijven teruggebracht van zeven naar vijf. In Duitsland is de aanslagvoet van de hoogste schijf van 51 naar 42% gebracht.

31 Meerwaardebelasting Ja Nee

32 Meerwaardebelasting: voorbeeld Indien je als ondernemer de winst die je hebt gemaakt niet uitkeert maar voortdurend opspaart, betaal je enkel vennootschapsbelasting. Indien je op het einde van je loopbaan de aandelen in de vennootschap gewoon verkoopt, betaal je helemaal geen belasting, want meerwaarden op privévermogen worden niet belast.

33 Meerwaardebelasting Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben een belasting op meerwaarden uit een aanmerkelijk belang. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben een algemene belasting op meerwaarden. In België worden de meerwaarden op aandelen verwezenlijkt door particulieren niet belast. Uitzondering: in het wetboek van de Inkomstenbelasting staat dat alleen speculatieve winsten op aandelen worden belast en voorts alleen winsten op belangrijke aandelenparticipaties verkocht aan niet EU vennootschappen, iets wat zeer zelden voorkomt.

34 Standpunt ACV Invoering van een meerwaardebelasting op aandelen, obligaties en opties, dalend met de duurtijd dat die titels bijgehouden worden. Voorbeeld: Verenigde Staten: Minwaarden zijn aftrekbaar: bij minwaarden kan jaarlijks maximaal 3000 dollar afgetrokken worden van meerwaarden of andere inkomsten Tot 2010 is de meerwaarde belast tegen een verlaagd tarief als men een aandeel meer dan 12 maanden bijhoudt.

35 Opstellen van een kadaster van financiële vermogens Ja Nee

36 Door het bestaan van registers beschikt de fiscus over de volgende informatie:
over lonen, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ziekte-uitkeringen, over het onroerend vermogen (woningen, appartementen, ateliers, fabrieken, gronden); over auto's. Op deze inkomsten of bezittingen worden veel belastingen en taksen geheven. Mist over de financiën de banken zijn op geen enkele manier verplicht om jaarlijks een lijst op te stellen met de namen van de begunstigden van financiële inkomsten; er bestaat geen kadaster van financiële vermogens; de banken verspreiden geen enkele informatie over de kapitaalvlucht

37 De permanente fiscale amnestie moet worden afgeschaft Ja Nee

38 FISCALE AMNESTIE. Hoe is het gestart
FISCALE AMNESTIE?   Hoe is het gestart?  §       Tussen 1 januari en 31 december 2004 konden Belgen geld dat zij in het buitenland hadden geplaatst, naar België repatriëren, waardoor zij van een aantal fiscale verplichtingen werden bevrijd.   §       Op de som van het gerepatrieerde kapitaal werd een boete van 6 of 9 procent geheven. De lagere boete van 6 procent is van toepassing wanneer de berouwvolle spaarder het kapitaal ‘investeert’. Indien hij het geld gewoon op een rekening plaatst, moest hij 9 procent betalen.   §       De boete werd afgehouden door de banken die het gerepatrieerde kapitaal opnamen. De banken verstrekten een regularisatie-attest.

39 Fiscale Amnestie Vanaf 2006 een permanente procedure; De regularisatie wordt afgerekend tegen het normale tarief + 10% boete (vanaf 2007); Op ontdoken belastingen uit beroepsinkomsten moet alleen de verschuldigde belasting worden betaald; Iedereen mag slechts éénmaal gebruik maken van de procedure; Niet voor: Ontdoken RSZ; Georganiseerde fraude; Inkomsten waar de fiscus al een onderzoek naar heeft gestart; Witwasoperaties; Misbruik van vennootschapsgoederen. Kritiek Een belastingplichtige kan jarenlang inkomsten niet aangeven; Door eerst te frauderen en daarna pas aan te geven wordt nog geld verdiend; De fiscale regularisatie is niet bestand tegen misdaadgeld: een eenvoudige verklaring op eer volstaat om aan te tonen dat de aangegeven sommen niet voortvloeien uit criminele activiteiten;


Download ppt "Leve de Fiscus Wemmel 11 juni 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google