De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom !. Waar komen de SVK’s vandaan ? sociale woningbouw ↓ schaarste van de middelen ↓ andere mogelijkheden zoeken om het woningprobleem op te lossen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom !. Waar komen de SVK’s vandaan ? sociale woningbouw ↓ schaarste van de middelen ↓ andere mogelijkheden zoeken om het woningprobleem op te lossen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom !

2 Waar komen de SVK’s vandaan ? sociale woningbouw ↓ schaarste van de middelen ↓ andere mogelijkheden zoeken om het woningprobleem op te lossen ↓ SVK’s ondersteunen : inhoudelijk en financieel

3 Waarom SVK ‘Het Scharnier’ ? een scharnier is … … een middel om ‘een deur te openen’ (letterlijk en figuurlijk) … een middel, een opstapje tot het verkrijgen van een kwalitatieve woning … een middel, een opstapje tot een beter leven

4 Wie zijn de 11 partners van SVK Het Scharnier ? -stadsbestuur en OCMW-Genk -gemeentebestuur en OCMW-As -gemeentebestuur en OCMW-Opglabbeek -gemeentebestuur en OCMW-Zutendaal -sociale huisvestingsmaatschappij Landwaarts (koopsector) -sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak (huursector) -CAW Sonar

5 Deze samenstelling is uniek omdat … … het een bundeling is van gemeentebesturen en OCMW’s … het een samenwerking is tussen openbare besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen … het een samenwerking is tussen sociale huisvestings- maatschappijen in de koop- en in de huursector … er veel aandacht geschonken is aan de ‘woonbegeleiding’ via de opname van CAW Sonar in het samenwerkingsverband

6 De samenwerking in de vorm van een vzw, is gebruikelijker. Dit is niet zo uniek. Er zijn statuten uitgeschreven die neergelegd zijn bij de Rechtbank van Koophandel. Er is een samenwerkingsprotocol opgemaakt tussen de 11 partners en de vzw SVK Het Scharnier. De zetel is gelegen te : Dorpsstraat 9, 3660 Opglabbeek.

7 SVK Het Scharnier is op korte tijd tot stand gekomen : eerste verkennend gesprek – mei 2005 ↓ eerste voorbereidingen rond opmaak statuten en samenwerkingsprotocol – november 2005 ↓ oprichting : 10 maart 2006 (in het bijzijn van minister Keulen en gedeputeerde Claessens) ↓ aanwerving coördinator : 1 mei 2006 ↓ op punt stellen van inschrijvingsvoorwaarden en –procedure + toekenningsprocedure – raad van bestuur van juni 2006

8 Vzw SVK Het Scharnier : bestaande uit natuurlijke personen Algemene Vergadering : 22 stemgerechtigde leden (2 leden per partner) ↓ Raad van Bestuur : 7 stemgerechtigde leden bestaande uit -1 lid per OCMW (dus 4 in het totaal) -1 lid van Landwaarts -1 lid van Nieuw Dak -1 lid van CAW sonar aangevuld met 4 raadgevende leden (de 4 OCMW-secretarissen of hun afgevaardigde)

9 Dagelijks bestuur : Voorzitter : Johan Vanroye OCMW-Opglabbeek Ondervoorzitter : Myriam Indenkleef Nieuw Dak Secretaris : Johan Huygen CAW Sonar Coördinator : Elke Acciani + raadgevend : Miet Remans (OCMW-Opglabbeek)

10 Werkingsgebied : Genk – As – Opglabbeek – Zutendaal = ook werkingsgebied Nieuw Dak = ook hetzelfde als enkele andere vormen van samenwerking tussen de OCMW’s = politiezone

11 vanuit het oogpunt van de eigenaar van een woning ↕ vanuit het oogpunt van een gezin dat op zoek is naar een woning

12 Erkende SVK’s : 4 kerntaken 1.woningen huren om ze te verhuren, met aandacht voor de woonzekerheid 2.de huurders begeleiden bij rechten én plichten 3.samenwerking andere diensten 4.openstaan voor iedereen

13 Concrete werking van SVK Het Scharnier vzw Toelichting van de 4 kerntaken

14 Huren & Onderverhuren Eigenaar: particulier, rechtspersoon, bestuur Stipte huur Onderhoud Juridische en administratieve last - toestemming OH - SVK Het Scharnier vzw Onderhuurder =SVK-huurder Toegankelijkheid Doelgroep - kennisgeving OH - Huurder én verhuurder Huurdersstandpunt (renovatie)

15 Woningen Aantal woningen als maatstaf voor berekening van de (provinciale en gewestelijke) subsidie: –Woningen eigendom van particulier Natuurlijke of Rechtspersoon –Niet-subsidieerbaar: eigendom van SVK, gemeente, OCMW, SHM, VWF, provincie Kamers –Wel subsidieerbaar Sociaal beheer woningen (geen voorbeelden)

16 Huurdersbegeleiding Huurdersbegeleiding: dé kernopdracht SVK –begeleiden huurders bij rechten én plichten SVK-subsidiëring: beheerssubsidie –Min. 75% aan personeelkost –Personeel: coördinatie en begeleiding Samenwerken met andere diensten –Huurders- versus woonbegeleiding Garantie voor de eigenaar (en SVK)

17 Praktische samenwerking: –Deelnemen aan overleg –Afspraken met welzijnsector: inschrijving, begeleiding, ….. –Tewerkstellingsinitiatieven –Aanbrengen van woningen Bestuurlijke samenwerking –Lokale besturen, welzijn en huisvesting in’t SVK- bestuur Samenwerking

18 Nu in huur: In huur app. In huur huizen In onder- handeling huizen In onder- handeling app. Genk447 As1 Opglabbeek135 Zutendaal424 TOTAAL91016

19 Doelgroep SVK -Eigenaars / verhuurders van woningen -Kandidaat – huurders

20 De werking van SVK Het Scharnier vanuit het standpunt van de SVK- (kandidaat)huurder

21 Doelgroep kandidaat - huurders : inschrijvingsvoorwaarden - Meerderjarigheidsvoorwaarde - Inkomensvoorwaarde - Eigendomsvoorwaarde (- Taalvoorwaarden )

22 Naar aanleiding van het kaderbesluit sociale huur worden deze voorwaarden ingevuld. Van zodra deze gekend zijn, wordt u hiervan in kennis gesteld per email.

23 Inkomensvoorwaarde Inkomensgrens : netto belastbaar inkomen van het jaar, 3 jaar voor de inschrijving Huidige inkomensgrenzen 2007 (referentiejaar NBI 2004): gehuwden/samenwonenden :€ 23.557,00 alleenstaanden met personen ten laste : € 22.301,00 anderen :€ 15.077,00 extra per persoon ten laste : € 1.291,00 euro

24 Eigendomsvoorwaarde Geen onroerend goed in volle eigendom of volledig vruchtgebruik in de drie jaar voorafgaand aan de inschrijving

25 Inschrijvingsprocedure - zitdagen: As, Genk, Opglabbeek, Zutendaal - doorverwijzing via sociale diensten

26 Puntensysteem Deze 6 categorieën zijn: 1. Besteedbaar inkomen 2. Kinderlast 3. De behoefte aan herhuisvesting 4. Anciënniteit 5. SVK-huurder 6. Inwoner van de gemeente/ werkingsgebied

27 Jan Janssen & Mie Peeters Jan Jansen en familie: totaal 46 punten Inkomen: 20 punten –leefloon Kinderlast: 3 punten –2 kinderen TL + 1 bezoekrecht Herhuisvestingsbehoefte: 17 punten –Opzegging huurcontract < 3 maanden Anciënniteit: nvt SVK-huurder: neen Inwoner werkingsgebied : 6punten

28 Meneer Pieters Woont in Genk: 6 punten Inkomen: 1200€ -300€ (schulden in budgetbeheer) = 900€ = 11 punten huurt aan 450€ = 50% van besteedsbaar inkomen =14 punten TOTAAL: 31 punten  Chronologie

29 Voordelen SVK-huurder: - woonzekerheid -kwaliteit woning -aanspreekpunt = SVK -woonondersteuning -installatiepremie / huursubsidie

30 Huurprijzen - Onderhandeling met eigenaar - Eerlijke huurprijs/ kwaliteit - Huurprijs in functie van betaalbaarheid van cliënt

31 Huursubsidie: Voor wie: alle SVK-huurders (contracten na 1/5/07) die binnen de inkomensgrenzen vallen Inkomensgrenzen: Huurprijzen: PTL01234 HP485518552586620 PTL0123Iedere PTL Ink.14550158501715018450+1300

32 Concreet: Inkomen(+1300PPTL) Van TOT 1ste mnd 2-2425-4849-72 12400 14550100 300 IP 1008060 9000 12400150 450 IP 15012090 9000200 600IP 200160120

33 Woonbegeleiding :rol SVK SVK:- huisbaas met aandacht voor hulpverlening - hulp bij (SVK-) administratie - makkelijk bereikbaar: - huisbezoeken - zitdagen SVK - preventief werken Woonbegeleiding door Caw Sonar is reden waarom caw één van de partners is.

34 Het SVK onderneemt stappen: -bij huurachterstal -in een overlast situatie (buren, eigenaar…) -schade aan de woning

35 De werking van SVK Het Scharnier vanuit het standpunt van de eigenaar.

36 Voordelen eigenaar: - zeker van de huur -omstandige plaatsbeschrijving -renovatiepremie mogelijk (Vl. Gewest) -administratie: SVK -aanspreekpunt = SVK

37 Renovatiepremie: Alle eigenaars die voor 9 jaar aan het SVK verhuren ongeacht: -Meerdere eigendommen -Belastbaar inkomen Welk werken? structurele ingrepen,technische installaties, vernieuwen dak, buitenschrijnwerk,…

38 Premie: Kostprijs werken:Minimaal 10.000€ excl. BTW -30% van de aanvaarde kostprijs met max. van 10.000€ (facturen van materialen of geregistreerde aannemers) -Belastingsvermindering (De belastingsvermindering kan tot 45% van de aanvaardbare renovatiekosten oplopen, weliswaar verspreid over 9 jaar (9 x 5%). Hieraan zijn een aantal voorwaarden gekoppeld, zoals de minimuminvestering, de werken, de uitvoerder van de werken en zo meer) -Bevriezing van het kadastraal inkomen van deze woningen voor een periode van negen jaar

39 Waar is het SVK naar op zoek? -Eigenlijk alle woningen; -Studio’s, appartementen, woningen;…. -Gaande van een nieuwbouwstudio tot een woning van een senior die in een rusthuis is opgenomen -Alles van degelijke kwaliteit -Renovatieprojecten -Sociaal beheersrecht

40 Wat biedt het SVK aan de eigenaar: - huurcontract van 9 jaar - 9 jaar zekerheid van het betalen van de huurprijs ook bij leegstand of een huurderswissel - één vast aanspreekpunt, de coördinator van het SVK

41 Hoofdhuurcontract; tussen SVK en eigenaar -Contract 9 jaar met volgende opzeg- mogelijkheden: - eigen gebruik - verbouwingswerken - ongemotiveerd -Private huurwet -Rechten/plichten eigenaar

42 einde van de uiteenzetting

43 Zijn er nog vragen ?


Download ppt "Welkom !. Waar komen de SVK’s vandaan ? sociale woningbouw ↓ schaarste van de middelen ↓ andere mogelijkheden zoeken om het woningprobleem op te lossen."

Verwante presentaties


Ads door Google