De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitgangspunt. Het Senioren Belang Valkenswaard streeft naar een gemeenschap waarin iedereen, in het bijzonder de senioren, maar ook de jongeren, gezond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitgangspunt. Het Senioren Belang Valkenswaard streeft naar een gemeenschap waarin iedereen, in het bijzonder de senioren, maar ook de jongeren, gezond."— Transcript van de presentatie:

1

2 Uitgangspunt. Het Senioren Belang Valkenswaard streeft naar een gemeenschap waarin iedereen, in het bijzonder de senioren, maar ook de jongeren, gezond of hulpbehoevend zich thuisvoelt en kan deelnemen aan de maatschappij. Gezien de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst zal er op een andere manier politiek bedreven moeten worden dan tot nu toe. Deze presentatie is uitsluitend bedoeld om u een indruk te geven van hoe het SBV haar prioriteiten terugvindt in de partijprogramma’s.

3 Indeling in 11 velden a) Algemeen b) Veiligheid c) Wonen en ruimtelijke ordening d) Onderwijs e) Economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid f) Verkeer en vervoer g) Zorg en welzijn h) Sport i) Cultuur j) Natuur en milieu k) Geld en bestuur

4 a) Algemeen 1.Voer uit wat al is goedgekeurd (zoals o.a. Wijken met een accent, de woonvisie, de Meetlat en het BTB rapport). Maak werkplannen en controleer de uitvoering volgens de plannen. Uitvoering van beleid: - De regiefunctie moet door de gemeente worden uitgevoerd. - Verminder de bureaucratie - Meer cliëntgericht denken en werken. VVD: Streven naar minder bureaucratie. Eén-loket functie. Minder ambtenaren, minder regels en details, meer en betere service. PvdA:Veranderingsproces naar een klantvriendelijke en rechtvaardige gemeente. Geen onnodige regeltjes en prijskaartjes. Eén-loket functie. De gemeenteraad moet de lijnen naar de toekomst bepalen.

5 a) Algemeen 1.Voer uit wat al is goedgekeurd (zoals o.a. Wijken met een accent, de woonvisie, de Meetlat en het BTB rapport). Maak werkplannen en controleer de uitvoering volgens de plannen. Uitvoering van beleid: - De regiefunctie moet door de gemeente worden uitgevoerd. - Verminder de bureaucratie - Meer cliëntgericht denken en werken. CDA Voortvarend uitvoeren wat al aan plannen is goedgekeurd. Werkplannen worden gemaakt en de uitvoering van deze plannen vervolgens gecontroleerd. D66 Zoek samenwerking als dat efficiënter, goedkoper en beheersbaar is en maak gebruik van al die rapporten die in het verleden ongebruikt in de la zijn verdwenen. Dring inefficiëntie, bureaucratie en onduidelijke ambtelijke inzet terug en schrap onnodige regels. N.P. ----

6 a) Algemeen 1.Voer uit wat al is goedgekeurd (zoals o.a. Wijken met een accent, de woonvisie, de Meetlat en het BTB rapport). Maak werkplannen en controleer de uitvoering volgens de plannen. Uitvoering van beleid: - De regiefunctie moet door de gemeente worden uitgevoerd. - Verminder de bureaucratie - Meer cliëntgericht denken en werken. N.P. ---- H&G: De gemeentelijke organisatie stelt zich ten dienste van de gemeenschap. Daarbij denkt zij o.a. aan het geven van meer aandacht aan de vereenzaming van ouderen.

7 a) Algemeen 2. De leefbaarheid wordt beïnvloed door de bevolkingskrimp wat gevolgen heeft voor de woningvoorraad, de publieke ruimte, voorzieningen voor de verschillende bevolkingsgroepen (vergrijzing / ontgroening), de sociale samenhang en de veiligheid. Daarom moeten buurtschappen gefaciliteerd en gestimuleerd worden in relatie tot de sociale functies die ze hebben. Dit in samenwerking met de wijkcoördinator waarbij de bewoners centraal staan. VVD: --- PvdA: Veranderingsproces naar een klantvriendelijke en rechtvaardige gemeente. Geen onnodige regeltjes en prijskaartjes. Eén-loket functie. De gemeenteraad moet de lijnen naar de toekomst bepalen. Voorbereiden op krimp en minder bouwen. CDA: De leefbaarheid wordt beïnvloed door de bevolkingskrimp wat gevolgen heeft voor de woningvoorraad, de publieke ruimte, voorzieningen voor de verschillende bevolkingsgroepen (vergrijzing / ontgroening), de sociale samenhang en de veiligheid. Stimuleren en faciliteren buurtschappen in relatie tot sociale functies.

8 a) Algemeen 2. De leefbaarheid wordt beïnvloed door de bevolkingskrimp wat gevolgen heeft voor de woningvoorraad, de publieke ruimte, voorzieningen voor de verschillende bevolkingsgroepen (vergrijzing / ontgroening), de sociale samenhang en de veiligheid. Daarom moeten buurtschappen gefaciliteerd en gestimuleerd worden in relatie tot de sociale functies die ze hebben. Dit in samenwerking met de wijkcoördinator waarbij de bewoners centraal staan. D66 De gemeente dient de cohesie in de wijk te bevorderen. Buurtinitiatieven dienen door de gemeente gefaciliteerd en gestimuleerd te worden. Wijk- en dorpsraden samen met wijkcoördinatoren zullen dit ondersteunen. N.P. ----- H&G: De leefbaarheid moet in de wijken bevorderd worden door buurtschappen te stimuleren in relatie tot de sociale functies die zij kunnen vervullen.

9 a) Algemeen 3.Om de armoede te bestrijden moet de raad beleid vaststellen en uitvoeren. VVD: -- PvdA: Zij die moeilijk kunnen deelnemen aan gemeenschapsactiviteiten krijgen extra aandacht en inkomensondersteuning. CDA: Heldere voorlichting voor jongeren teneinde schuld te voorkomen. Stichtingen zoals “De Boodschappenmand” en “Leergeld” moeten ondersteund worden door de gemeente en daar waar nodig uitgebouwd worden tot plaatsen waar gericht hulp wordt aangeboden. D66 : --- N.P.: Er moet nog meer aandacht worden gevestigd op de mogelijkheden om de leefomstandigheden van de minder bedeelden te verlichten. H&G: Er zullen aanvullende middelen beschikbaar moeten worden gesteld voor noodlijdende AWBZ-behoeftigen.

10 a) Algemeen 4.Gezien het feit dat de gehele bevolkingsopbouw in Valkenswaard de komende jaren drastisch zal veranderen, dient de Raad het voortouw te nemen voor het opstellen van een lange termijn visie en beleid. VVD: -- PvdA: De gemeenteraad moet de lijnen naar de toekomst bepalen. De vraag of Valkenswaard zich gaat instellen op bevolkingskrimp of blijft geloven in onhaalbare groei moet beantwoord worden. CDA: -- D66: De gemeente ontwikkelt een actief woon- en doorstroombeleid op basis van de demografische ontwikkelingen. N.P.: --- H&G: ---

11 b) Veiligheid. 1.Maak een planning voor de uitvoering van het BTB rapport. Maak bekend waar onveilige situaties gemeld kunnen worden. VVD: --- PvdA: Openbare ruimte en gebouwen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Fysieke obstakels vermijden en wegnemen. Quick team lost klachten in twee dagen op. CDA: --- D66: --- N.P.: --- H&G: Het moet duidelijk zijn waar onveilige situaties gemeld kunnen worden.

12 b) Veiligheid. 2.De gemeente dient voor voldoende en goede voorlichting te zorgen op het gehele gebied van veiligheid. VVD: Preventie, toezicht en handhaving van de openbare orde. Beter inzetten van BOA's. Bevorderen buurtpreventie. PvdA: Vrijheid en veiligheid zijn belangrijke kenmerken. CDA: Uitbreiding van het aantal toezichthouders / handhavers op alle gebied en als dit nodig is moeten zij handelend kunnen optreden (BOA bevoegdheid). Veiligheid in wijken verhogen door wijkgerichte aanpak (Buurtpreventie). D66: ---

13 b) Veiligheid. 2.De gemeente dient voor voldoende en goede voorlichting te zorgen op het gehele gebied van veiligheid. N.P.: Het spreekt voor zich dat het veiligstellen van een goede openbare orde en veiligheid een absolute prioriteit heeft. H&G: Inwoners moeten zich veilig kunnen voelen zowel thuis als op straat. Een belangrijk aspect van de veiligheid is het bevorderen van de voorlichting en communicatie met ouderen, zodat zij zich in de huidige samenleving veiliger kunnen voelen.

14 c) Wonen en ruimtelijke ordening 1.Levensloop bestendig bouwen, incl. "vraaggerichte integratie van woon-zorg- en welzijn voorzieningen die door de bewoners op maat zijn af te nemen". De gemeente heeft hierbij de regierol. Zij mag dit niet overlaten aan woningcorporaties c.q. projectontwikkelaars. Als het gaat over doorstroming dient er een betere afstemming met alle belanghebbenden te zijn. VVD: Investeren in hoogwaardige en duurzame leefomgeving voor de bevolking in (meer)gezinswoningen met kinderen en mogelijkheden voor bedrijf aan huis. Meer mogelijkheden in en om huis. PvdA: Het gemeentelijk bouwprogramma en de woonvisie zijn uitgangspunten bij projecten.

15 c) Wonen en ruimtelijke ordening. 1.Levensloop bestendig bouwen, incl. "vraaggerichte integratie van woon-zorg- en welzijn voorzieningen die door de bewoners op maat zijn af te nemen". De gemeente heeft hierbij de regierol. Zij mag dit niet overlaten aan woningcorporaties c.q. projectontwikkelaars. Als het gaat over doorstroming dient er een betere afstemming met alle belanghebbenden te zijn. CDA: In 2014 moeten minimaal 200 nieuwe woningen zijn gebouwd die in het bijzonder geschikt zijn voor ouderen en / of voor mensen met (een) beperking(en). Deze woningen dienen levensloop bestendig te zijn. Op vier locaties wordt een woon-service zone gerealiseerd (Borkel & Schaft, Dommelen, Valkenswaard oost en Valkeswaard west).

16 c) Wonen en ruimtelijke ordening. 1.Levensloop bestendig bouwen, incl. "vraaggerichte integratie van woon-zorg- en welzijn voorzieningen die door de bewoners op maat zijn af te nemen". De gemeente heeft hierbij de regierol. Zij mag dit niet overlaten aan woningcorporaties c.q. projectontwikkelaars. Als het gaat over doorstroming dient er een betere afstemming met alle belanghebbenden te zijn. D66: De gemeente dient niet enkel een visie en beleid over wonen en bouwen te ontwikkelen maar tevens nauwgezet op te volgen. De gemeente dient dit niet over te laten aan projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen. De regie voor wat betreft wonen en bouwen is aan de gemeente. N.P.: Het aantal woonzorggebouwen moet worden uitgebreid. Ouderenhuisvesting hoort in beginsel bij voorzieningen. Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen moeten de zorgfuncties naar de wijk gebracht worden. De woonzorgservicezones moeten worden uitgebreid. Nieuwbouw moet zoveel mogelijk levensloopbestendig gebouwd worden.

17 c) Wonen en ruimtelijke ordening. 1.Levensloop bestendig bouwen, incl. "vraaggerichte integratie van woon-zorg- en welzijn voorzieningen die door de bewoners op maat zijn af te nemen". De gemeente heeft hierbij de regierol. Zij mag dit niet overlaten aan woningcorporaties c.q. projectontwikkelaars. Als het gaat over doorstroming dient er een betere afstemming met alle belanghebbenden te zijn. H&G beschouwt de kernen Dommelen en Borkel & Schaft volwaardige gemeenschappen en moeten dan ook als zodanig behandeld worden. Mede vanwege de toename van het aantal oudere mensen, zet H&G zich in voor basisvoorzieningen in alle kernen, zoals de pinautomaat en het op gezette tijden op locatie aanbieden van bank- en overheidsdiensten. De gemeente moet de regie weer in eigen hand nemen en deze niet over laten aan projectontwikkelaars. Er moeten voldoende starterwoningen maar ook levensloopbestendige woningen komen, zo mogelijk geïntegreerd met woon- en zorgvoorzieningen.

18 c) Wonen en ruimtelijke ordening. 2.Biedt mogelijkheden voor woningsplitsing op alle denkbare manieren (schuur / garage / kangeroewoning / etc.). VVD: --- PvdA: --- CDA: Alle wettelijke mogelijkheden inzetten voor woningsplitsing. D66: ---- N.P.: --- H&G: De zogenaamde mantelzorgwoningen voor ouderen moeten worden toegestaan.

19 c) Wonen en ruimtelijke ordening. 3.Maak een planning, ook t.a.v. geïntegreerde bevolkingsopbouw, en vul deze in zodra er een concrete vraag is. VVD: Streven naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling. PvdA: Huur en koopprojecten moeten passen bij de nood. CDA: --- D66: Bouwen naar behoefte conform de te verwachten demografische ontwikkelingen voor Valkenswaard. Voorrang voor eigen jongeren tot 35 jaar en ouderen vanaf 55 jaar. N.P.: --- H&G: ---

20 c) Wonen en ruimtelijke ordening. 4.Om de leefbaarheid te bevorderen grondgebonden woningen bouwen. VVD: Voorrang voor een betaalbaar huis met tuintje. PvdA: --- CDA: Uit gemeentelijke, regionale en provinciale cijfers blijkt dat er een overschot is aan appartementen. Mensen hechten aan een woning met een tuin. Bij ruimtelijke relevante besluiten moet deze scheefgroei worden hersteld en moet worden ingezet op de bouw van grondgebonden woningen. Hoogbouw moet alleen worden toegestaan op die locaties waar het echt kan. Het aantal appartementen moet zijn gebaseerd op een onafhankelijke behoefte peiling.

21 c) Wonen en ruimtelijke ordening 4.Om de leefbaarheid te bevorderen grondgebonden woningen bouwen. D66: --- N.P.: Gestapelde bebouwing in beginsel alleen in het centrum en daarbuiten grondgebonden. H&G: Hoogbouw levert veel weerstand op in de wijken en tast de leefbaarheid aan. H&G staat voor ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.

22 c) Wonen en ruimtelijke ordening. 5. Zorg dat schoolgebouwen ook voor andere doeleinden gebruikt mogen / kunnen worden dan alleen voor het onderwijs. Op deze manier kan een school gaan functioneren als dorps- of wijkcentrum. VVD: Schoolgebouwen ook openstellen voor voor- en naschoolse opvang. PvdA: Scholen voor andere doeleinden gebruiken na de schooluren (meer brede scholen dus) CDA: Schoolgebouwen moeten zo mogelijk ook voor anderen doeleinden gebruikt worden dan alleen voor het onderwijs, bijvoorbeeld als dorps- of wijkcentrum.

23 c) Wonen en ruimtelijke ordening. 5.Zorg dat schoolgebouwen ook voor andere doeleinden gebruikt mogen / kunnen worden dan alleen voor het onderwijs. Op deze manier kan een school gaan functioneren als dorps- of wijkcentrum. D66: Waar mogelijkheden zijn voor multifunctionele inzet (zoals op scholen en in sportkantines) zal dit met beleid worden bevorderd en gestimuleerd in plaats van overal een aparte huisvesting voor te realiseren. N.P.: --- H&G: De school in de wijk moet gezien worden als een onderdeel van de gemeenschap waarin die zich bevindt. Dit betekent ook dat de school buiten de reguliere schooltijden een belangrijke functie kan vervullen in relatie tot de wijk en het verenigingsleven.

24 d) Onderwijs 1.Stimuleer dat medioren en senioren meer betrokken worden bij het onderwijs door gebruik te maken van hun kennis en ervaring. VVD: --- PvdA: --- CDA: --- D66: --- N.P.: --- H&G: ---

25 e) Economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid 1.Als ouderen langer doorwerken, dan zal de gemeente daarop moeten anticiperen en beleid ontwikkelen. De gemeente als werkgever moet hier een voorbeeldfunctie vervullen. VVD: --- PvdA: --- CDA: --- D66: --- N.P.: --- H&G: ---

26 e) Economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid 2.Maak als gemeente meer gebruik van de senioren door hen in te zetten bij onderzoeken en beleidsvoorbereidingen waar nu dure adviesbureaus voor worden ingehuurd. VVD: --- PvdA: Vrijwilligerswerk verdient steun. CDA: De gemeente maakt meer gebruik van de senioren door daar, waar mogelijk, hen in te zetten bij onderzoeken en beleidsvoorbereidingen. D66: --- N.P.: Vrijwilligers zijn de bepalende en doorslaggevende factor in het functioneren van de Valkenswaardse gemeenschap; de voorwaarden om vrijwilligerswerk te doen worden versterkt. H&G: ---

27 e) Economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid 3. Senioren worden steeds belangrijker voor de economie, denk aan het uitgavenpatroon, de plaatselijke middenstand en horeca moeten hierop kunnen inspelen. De gemeente moet hier stimulerend en faciliterend werken. VVD: --- PvdA: --- CDA: --- D66: --- N.P.: --- H&G: ---

28 f) Verkeer en vervoer 1.De gemeente moet zo snel mogelijk een mobiliteitsplan maken met speciale aandacht voor de zwakkere verkeersdeelnemers, m.n. ouderen en gehandicapten. VVD: Focus op N69, HOV en fietsroutes. PvdA: Aanpak verkeersonveilige plaatsen. CDA: Het industrieterrein moet bereikbaar worden voor openbaar vervoer. Veel aandacht voor een goede kwaliteit van voetpaden en fietspaden. Elk jaar minimaal 1 km nieuw fiets- / voetpad aanleggen, of bestaande fiets- / voetpad verbeteren. Waar mogelijk moet worden aangesloten op (regionale) fietsroutes. Winkelcentra moeten gecontroleerd worden op bereikbaarheid voor rollators, kinderwagens en rolstoelen; noodzakelijke aanpassingen moeten worden aangebracht.

29 f) Verkeer en vervoer 1.De gemeente moet zo snel mogelijk een mobiliteitsplan maken met speciale aandacht voor de zwakkere verkeersdeelnemers, m.n. ouderen en gehandicapten. D66: Goede en veilige wegen, fietspaden en voetgangers gebieden voor valide en mindervalide mensen in combinatie met een goed openbaar vervoer is essentieel voor Valkenswaard. N.P.: --- H&G: De inrichting van de openbare ruimte moet van een dusdanig kwaliteit zijn, dat ook ouderen, gehandicapten en fietsers op een normale en veilige manier daarvan gebruik kunnen maken.

30 f) Verkeer en vervoer 2.Plaatselijk wijkvervoer vanuit de gemeente regelen (fijnmazig, opstapplaats binnen 400 m.). Te vervoeren personen naar de hoofdverkeersader brengen. Zorgdragen voor een betaalbare prijs. VVD: Busverbinding over de Vest en Kennedylaan. PvdA: Mobiliteitsplan opstellen waardoor mensen die minder mobiel zijn toch snel bij het regulier openbaar vervoer kunnen komen en zo uit het sociaal isolement kunnen komen c.q. er uit weg kunnen blijven. Hoogwaardig openbaar vervoer tussen Bergeijk, Valkenswaard, Aalst en Eindhoven. Indien mogelijk moet dit gratis openbaar vervoer zijn. CDA: ---

31 f) Verkeer en vervoer 2.Plaatselijk wijkvervoer vanuit de gemeente regelen (fijnmazig, opstapplaats binnen 400 m.). Te vervoeren personen naar de hoofdverkeersader brengen. Zorgdragen voor een betaalbare prijs. D66: Binnen de bebouwde kom van geheel Valkenswaard op maximaal 400 meter afstand toegang tot het openbaar vervoer. N.P.: Indien mogelijk de HOV tussen Eindhoven en Valkenswaard en mogelijk doorgetrokken naar België, versneld aanleggen. H&G: ---

32 f) Verkeer en vervoer 3. De overheid moet de doelgroepen tijdig betrekken bij aanbestedingsprocedures of aanpassingen van het openbaar vervoer. VVD: --- PvdA: --- CDA: --- D66: --- N.P.: Betrek de burgers bij die activiteiten en die voorzieningen die belangrijk zijn voor hen. H&G: ---

33 f) Verkeer en vervoer 4.Als verkeersmaatregelen getroffen worden dan moet ook gezorgd worden voor voldoende handhaving. VVD: --- PvdA: In het algemeen wordt er te weinig gecontroleerd op afgesproken regels. CDA: --- D66: --- N.P.: --- H&G: Een strikte handhaving van wettelijke regels moet worden gerespecteerd, maar er moet ook gezocht worden naar eventuele juridische mogelijkheden om persoonlijk maatwerk te leveren. H&G blijft zich inzetten voor een strikte handhaving.

34 f) Verkeer en vervoer 5. Collectief vraagafhankelijk vervoer dat niet inkomensafhankelijk is. VVD: --- PvdA: Meer deelname mogelijk maken aan het collectief vraagafhankelijk vervoer (bijv. Door het inkomensonafhankelijk te maken qua bijdrage waardoor wel veel meer mensen een pasje krijgen waardoor ook Valys gebruikt kan worden. CDA: Georganiseerd vervoer voor ouderen en mensen met een beperking moet voor een grotere doelgroep financieel betaalbaar zijn. D66: --- N.P.: --- H&G: Een belangrijk uitgangspunt is de invoering van collectief vraagafhankelijk vervoer voor met name gehandicapten en bejaarden.

35 g) Zorg en welzijn 1.De gemeente moet samen met doelgroepen en gebruikmakend van senioren, op korte termijn een vraaggericht WMO beleid gaan formuleren en implementeren. VVD: Minder schrijven maar meer doen aan daadwerkelijke hulp. PvdA: Zorg en welzijn intensiveren. CDA: --- D66: --- N.P.: --- H&G: Er zal een vraaggericht WMO-beleid ontwikkeld moeten worden.

36 g) Zorg en welzijn 2. Zorg dat mensen die getroffen worden door de afbouw van de AWBZ niet in de problemen geraken. Denk hierbij zeker aan de minder draagkrachtige in de samenleving. VVD: Een vangnet bieden aan hen die buiten hun schuld geen inkomen kunnen verwerven. PvdA: AWBZ-korting op - met name - de dagopvang zoveel als mogelijk op laten vangen door de gemeente. Dit vanuit de WMO-gedachte om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in de samenleving. CDA: Oplossen van de problemen van mensen die getroffen worden door de afbouw van de AWBZ, voor zover zij dat zelf niet kunnen oplossen. D66: --- N.P.: --- H&G: ---

37 g) Zorg en welzijn 3.Realiseer de reeds lange tijd afgesproken meld - informatiepunten in Dommelen en Borkel & Schaft (Meetlat en IDOP). VVD: --- PvdA: --- CDA: In iedere wijk komt een zorgsteunpunt, waar iedereen terecht kan met vragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De afgesproken meld- en informatiepunten in Dommelen, Borkel & Schaft, Valkenswaard oost en west (Meetlat en IDOP) worden gerealiseerd. D66: --- N.P.: Het bieden van een mobiel gemeentelijk informatie en servicepunt. H&G: ---

38 g) Zorg en welzijn 4.Uit de praktijk blijkt dat ouderen zich vaak beter voordoen dan ze zijn. De indicatiestelling dient hierop te worden aangepast. VVD: --- PvdA: --- CDA: Uit de praktijk blijkt dat ouderen zich vaak beter voordoen dan ze zijn. De indicatiestelling dient hierop te worden aangepast. D66: --- N.P.: --- H&G: Er moet meer rekening gehouden worden met ouderen die zich i.h.a. beter voordoen dan ze zijn waardoor ze belangrijke hulp(middelen) moeten ontberen.

39 i) Sport 1.Stimuleer voor senioren aangepaste sport teneinde de gezondheid te bevorderen en de zorgkosten te verlagen. VVD: Aantal sportaccommodaties verbeteren en uitbreiden. PvdA: Stimuleren sport voor senioren. CDA: De gemeente stimuleert sportbeoefening door jong en oud, met bijzondere aandacht voor de jeugd en mensen met lichamelijke en / of verstandelijke beperkingen. D66: --- N.P.: --- H&G: Sport moet in zijn algemeenheid bevorderd worden, in het bijzonder voor jongeren, ouderen en minder vermogenden.

40 j) Cultuur

41 k) Natuur en milieu 1.Stimuleer het gebruik van duurzame energie door een soepele verlening van vergunningen en het invoeren van een stimulerend subsidiebeleid. (Neem als voorbeeld het beleid in Duitsland en maak een aangepaste vorm voor de gemeente) VVD: Stimuleren van de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Bij nieuwbouwwijken gebruik maken van aardwarmte en een kleine snipperhoutcentrale. PvdA: Voorstellen voor alternatief vervoer en bijzondere aandacht voor groen en natuur. CDA: De gemeente geeft voorlichting en stimuleert het duurzaam en energiezuinig bouwen, zoals bijvoorbeeld door gebruik van koude- / warmteopslag systemen.

42 k) Natuur en milieu 1.Stimuleer het gebruik van duurzame energie door een soepele verlening van vergunningen en het invoeren van een stimulerend subsidiebeleid. (Neem als voorbeeld het beleid in Duitsland en maak een aangepaste vorm voor de gemeente) D66: Duurzaam gebruik van water en energie en toepassen van alternatieve vormen als warmtepompen en zonnepanelen en een slimme afvalverwerking. Bouwen met duurzame middelen en milieuvriendelijke materialen. N.P.: Diverse woongebieden zoveel als mogelijk energieneutraal uitvoeren. H&G: De gemeente moet een voorbeeldfunctie vervullen met het energiezuinig maken van overheidsgebouwen. Ook moet de regelgeving dusdanig worden aangepast dat energiebesparende maatregelen eenvoudig kunnen worden gerealiseerd.

43 k) Geld en bestuur 1.De raad moet haar rol beter waarmaken door o.a. harde afspraken te maken met het college over de uitvoering van het beleid, het daarbij afgesproken budget en planning. (Door het maken van goede afspraken kan voorkomen worden dat tussentijds het college vervangen wordt.) VVD: Er wordt gesproken over dualisme waarbij dan alleen gedacht wordt aan eisen te stellen aan de te benoemen wethouders. Dualisme gaat veel verder en moet ook zodanig worden ingevoerd. PvdA: --- CDA: De raad moet haar rol beter waarmaken door o.a. harde afspraken te maken met het college over de uitvoering van het beleid, het daarbij afgesproken budget en planning.

44 k) Geld en bestuur 1.De raad moet haar rol beter waarmaken door o.a. harde afspraken te maken met het college over de uitvoering van het beleid, het daarbij afgesproken budget en planning. (Door het maken van goede afspraken kan voorkomen worden dat tussentijds het college vervangen wordt.) D66: Vaste agendapunten in de gemeenteraad op basis van gedegen projectplanningen en vooraf afgesproken meetpunten (financieel, duurzaamheid en voortgang). N.P.: Er moet een duidelijke invulling zijn van de rollen van de raad, het college en het ambtelijk apparaat. H&G: ---

45 k) Geld en bestuur 2.Voorkom zoveel mogelijk kapitaal vernietiging. Dit geldt ook voor onderzoeken van de gemeente. Maak gebruik van senioren die vaak veel kennis op de diverse beleidsterreinen hebben. De raad moet haar controlerende taak uitvoeren in overleg met de lokale rekenkamer. VVD: --- PvdA: Meer ouderen betrekken bij de planvoorbereidingen, beleidsontwikkelingen, etc. en daarmee de vele externe en peperdure bureaus "er uit gooien". CDA: --- D66: ---

46 k) Geld en bestuur 2.Voorkom zoveel mogelijk kapitaal vernietiging. Dit geldt ook voor onderzoeken van de gemeente. Maak gebruik van senioren die vaak veel kennis op de diverse beleidsterreinen hebben. De raad moet haar controlerende taak uitvoeren in overleg met de lokale rekenkamer. N.P.: Er wordt gebruik gemaakt van de bij ouderen aanwezige kennis, om het vrijwilligerswerk kwalitatief op een nog hoger niveau te brengen. H&G: Inzetten voor een grotere betrokkenheid van de inwoners. Daarbij moet gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring van inwonersgroepen, zoals bijvoorbeeld ouderen, jongeren en gehandicapten, die veelal een beter inzicht hebben in de praktijk dan dure externe bureaus.

47 k) Geld en bestuur 3.Betrek doelgroepen (gebruikers) veel vaker bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering. VVD: --- PvdA: Overleg met inwoners over besteding van de gelden. CDA: --- D66: Betrek de burgers bij die activiteiten en die voorzieningen die voor hen belangrijk zijn. N.P.: Lokaal aanwezige kennis en creativiteit beter benutten. H&G: Burgers tijdig informeren en betrekken bij gemeentelijke beleidsvoornemens en de uitwerking daarvan.

48 Het SBV dankt u voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Uitgangspunt. Het Senioren Belang Valkenswaard streeft naar een gemeenschap waarin iedereen, in het bijzonder de senioren, maar ook de jongeren, gezond."

Verwante presentaties


Ads door Google