De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bachelorthesis 2005-2006 Onderwijskunde FSW UU.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bachelorthesis 2005-2006 Onderwijskunde FSW UU."— Transcript van de presentatie:

1 Bachelorthesis Onderwijskunde FSW UU

2 Wat is een onderzoek? Sociale context Probleem > Probleemstelling
Wetenschappelijke context Vraagstelling Ontwerp: instrument, design, steekproef, analyses Organisatie: planning, afspraken, … (per 1/4 rond ?!) Data: verzamelen, verwerken, analyseren Opbrengst: uitkomsten, conclusies, evaluatie Communicatie: presenteren, rapporteren

3 Meer kanten van onderzoek doen
Inhoudelijk (probleem, theorie, meetinstrumenten, analysevragen, conclusies, …) Methoden en technieken, statistiek Sociaal Organisatorisch Communicatief NB: De tijdsverdeling kan sterk verschillen

4 Wie schrijft, die blijft
Begin vroeg met opschrijven (keuzes, argumenten, etc.) Begin vroeg met uitschrijven Spreiden van schrijfwerk (geen berg aan het eind) Tussentijdse controle op kwaliteit van doordenking Een rapport schrijven is reviseren

5 Van probleem naar empirie en terug
Onderzoeksvraagstelling (in kader) Ontwerp (design, steekproef, instrument, analyse) Gegevensverzameling Gegevensanalyse Uitkomsten (evalueren, interpreteren) Conclusies Rapportage Gebruik

6 Onderzoekscompetenties
Kennis Context Inhoud MTS (het ambacht) Houding Systematisch, objectief, kritisch, precies, e.d. Vaardigheden Coherente redenering (vraagstelling, opzet, conclusies) Dataverzameling (interviewen, observeren, e.a.) Data-analyse (accuratesse, spss) Rapportage (schrijven) Organisatie en communicatie

7 Samenwerken in groep Benutten van elkaars sterke punten
Wel als team blijven opereren Leerproces Kwaliteit resultaat Dus beter niet: taken verdelen Wat te doen bij problemen? Onderling bespreken Eventueel met docent overleggen Zonodig splitsen (afhankelijk van fase)

8 Soorten onderzoek? Vermijd kreten Weeg normen af
(bijv. betrouwbaarheid vs validiteit) Varianten en combinaties mogelijk (zie hierna) Verantwoord je keuzen

9 Soorten onderzoek 1 Beschrijvend Instrumentontwikkelend Toetsend
Interpretatief - exploratief Effectmetend

10 Soorten onderzoek 2 Behoeftenonderzoek Ontwikkelingsonderzoek
Implementatieonderzoek Evaluatieonderzoek Actieonderzoek (?) Praktijkonderzoek (?) Beleidsonderzoek

11 Soorten onderzoek 3 Case studie Survey Experiment Panel Longitudinaal
Netwerk

12 Soorten onderzoek 4 Kwantitatief Kwalitatief Mengvormen
Meten (in welke mate) Tellen (hoe vaak), statistische analyse Kwalitatief Zonder meten en tellen? Zonder steekproeftrekking? Kleine aantallen? Niet-verstorend? (interpretatief, ecologisch valide, e.d.) Onderzoek op basis van teksten Mengvormen Bijv. case studies + survey

13 Meestal (deels) kwantitatief
Veel variabelen en vraagstellingen zijn van kwantitatieve aard Goed meten is essentieel voor de kwaliteit van je onderzoek Ruim tijd in voor keuze (!) en/of ontwikkeling, try-out, en bijstelling instrument Meervoudige operationalisering, schalen Voordelen van kwantitatieve variabelen (vanaf ordinaal meetniveau) en schalen

14 Ondersteunende informatie
De Bibliotheek! Aanvullend: scholar.google.nl De “Bouwstenen” (op Studion) De docent(en) Medestudenten

15 De Bibliotheek Catalogus UBU: papieren collectie
Full-text > Omega tijdschriftenlijst Bibliografiën en naslagwerken > alle bestanden alfabetisch E > ERIC N > NCC O > Online contents Van elders? IBL-account

16 De “Bouwstenen” Probleemstelling uitwerken
Kiezen en uitwerken onderzoeksopzet Allerlei soorten onderzoek Werken met steekproeven, planning van metingen Inschatten van de haalbaarheid Verzamelen van gegevens Alles over meten 13 soorten meetinstrumenten! Aanpak gegevensverzameling Verwerken en analyseren van gegevens Kwalitatief en kwantitatief Rapporteren

17 “Doe het eens anders, doe het precies”
Schriftelijke vragenlijst Mondeling interview Kennistoets Concept mapping Leerrapport Observeren Inhoudsanalyse ICT (van -enquete tot chat-protocol) Beoordeling van producten Portfolio Assessment van vaardigheden, competenties Sociometrische methoden Bronnenonderzoek

18 Vragen?

19 Opzet Bachelorthesis Combinatie van: Probleem Leerproces Project
Studieonderdeel

20 “Academische vorming”
Onderzoek doen (andere) academische vaardigheden denken, communiceren, handelen Onderwijskundige competenties ontwerpen, adviseren, evalueren Afronding opleiding (Bachelor) Voorbereiding op Masteropleiding

21 Globale planning Februari-maart: uitwerken probleemstelling en onderzoeksopzet, beginnen met schrijven, en voorbereiden gegevensverzameling (instrumenten, steekproef, afspraken) 31 maart: inleveren tussenproduct April-mei: verzamelen en analyseren van gegevens, verder gaan met schrijven Juni: rapportage 29 juni: presentatie op congresdag (hele dag!) Uiterlijk 3 juli: inleveren eindverslag Uiterlijk 3 juli: inleveren individueel reflectief verslag Begin juli: afronding portfolio

22 Afspraken, overleggen In je groepje
NB: Studion Met de begeleider (docent) (als groepje, individueel) NB: , telefoon Plenair per docent (Plenair, alle deelnemers) De behoefte aan begeleiding kan verschillen

23 Producten (ter beoordeling)
Tussenproduct (20%) Eindverslag (60%) Format wetenschappelijk artikel Beperkte omvang Bepaalde structuur Verwerking literatuur Verantwoording van keuzes Kwaliteit van schrijven Individueel reflectief verslag (20%)

24 Tussenproduct Uitwerking probleemstelling (context, aanleiding/probleem, vraagstelling) Theoretisch kader Onderzoeksopzet (soort onderzoek, onderzoeksgroep(en), meting(en), haalbaarheid) (concept) Instrument(en) Analyseplan Rapportageplan (indeling eindverslag) (Planning en taakverdeling)

25 Eindverslag Beperkte omvang
< woorden, incl. literatuurlijst en evt. Bijlagen Bepaalde structuur, ongeveer: Inleiding (context, aanleiding) Probleemstelling (context, theor. kader, vraagstelling) Opzet en uitvoering van het onderzoek (soort onderzoek, design, instrumentarium, steekproef, analyseopzet, organisatie en tijdsperiode afname, respons, kwaliteit van de metingen) Uitkomsten Conclusies en discussie Literatuurlijst Evt. Bijlagen Verwerking literatuur Ook zelfgezochte, Engelstalige, wetenschappelijke! (Bieb) APA-richtlijnen

26 Individueel reflectief verslag
Reflectie op persoonlijke ervaringen en leeropbrengsten, ten aanzien van: Het eigen functioneren Het samenwerken in de groep Het doen van onderzoek Het onderzochte probleem De wetenschappelijkheid van het uitgevoerde onderzoek De eigen houding ten opzichte van het doen van onderzoek

27 Portfolio Kijk goed naar de feedback die je rond februari van Frieda krijgt Benut de bachelorthesis om nog te werken aan evt. zwakkere punten Preciseer eerdere teksten, vul aan, en mik evt. overbodige stukken eruit Check op criteria: Breedte en niveau academische vorming Ontwikkeling zichtbaar Voldoende gebruik gemaakt van mogelijkheden Inhoud portfolio volledig en beargumenteerd

28 Help! Vertraging! (Onvoldoende!)
Overleg tijdig met begeleider! Evt. iets later inleveren/nakijken? (alleen voor noodgevallen) Evt. in augustus inleveren/nakijken (uiteraard risico!) Bij (nog) onvoldoende beoordeling: “aanvullende toets” = revisie Evt. afronding in najaar (start master in tweede instroom, februari)

29 Vragen?


Download ppt "Bachelorthesis 2005-2006 Onderwijskunde FSW UU."

Verwante presentaties


Ads door Google