De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project 10 puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’ Jaarlijkse terugkomdag 17 juni 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project 10 puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’ Jaarlijkse terugkomdag 17 juni 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Project 10 puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’ Jaarlijkse terugkomdag 17 juni 2008.

2 Opzet terugkomdag Tijd:Onderwerp: 09.30 – 10.00 uurOntvangst 10.00 – 10.05 uurWelkom door dagvoorzitter Esther Daniëls 10.05 – 10.15 uur Algemene inleiding 10.15 – 11.15 uurInformatie-uitwisseling deelplannen van het project 10 puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’. Een eerste impressie (beeld van resultaten). 11.15 – 11.30 uurPauze 11.30 – 12.15 uurVoorlichting, PR en Toolkit 12.15 – 13.00 uurInteractieve sessie m.b.t. het delen van bevindingen 13.00 – 13.15 uurAfsluiting 13.15 – 14.15 uurLunch

3 10-puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’ Motie Rabbae: zwemvaardig in groep 8 Basis uitkomsten rapport “Het hoofd boven water houden” Nadere analyse en verspreiding inzichten Stimulering zwemvaardigheid Verankering binnen bestaand lokaal beleid Formulering plan op basis evaluatie rapport Vertaling in concrete plannen en activiteiten Periode tot en met 2009

4 10-puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’ Het 10-puntenplan brengt zwemvaardigheid in Nederland op een positieve en effectieve wijze opnieuw onder de aandacht. Dit doen we door alle aanwezige kennis en ervaring te verzamelen, te beoordelen en vervolgens voor iedereen beschikbaar te stellen.

5 Doel Het analyseren en verzamelen van informatie op basis waarvan verspreiding van kennis en verdere verankering van die kennis over zwemvaardigheid van kinderen in de lokale situatie bij gemeenten, ouders en scholen kan plaatsvinden. Coördinatie in handen van VSG Uitvoering door projectteam  Expertise en begeleiding  Commissie zwembaden VSG  NPZ/NRZ

6 Werkgroepen Zweminstructie en groepsgrootte Methodieken en Analyse Zwemvaardigheid in Nederland Meetmoment en registratie Integratie schoolzwemmen NSO/BSO/BOS en brede school

7 Formats werkgroepen 1.Naam organisatie: Contactpersoon: Corr. Adres: Postcode/plaats: Telefoon: 2.Periode waarop het PvA betrekking heeft: 2008-2009. 3.A.Naam/titel/omschrijving B.Beschrijving van het probleem/aanleiding tot de pilot C.Doelstelling van het project D.Groepen van mensen/situatie waarop het project gericht is E.Werkzaamheden en methode/aanpak waarmee men het doel wilt bereiken F.Verschillende fasen/stappen binnen het project 4.Fase 0): 30 oktober 2007KICK OFF, uiteenzetting totale project en betrokkenheid actieve deelname Fase 1): 4 of 11 april 2008Inzicht in PvA en bewustwording belang deelproces Fase 2): mei / juni 2008Inventarisatie en eerste analyse lokale situatie Fase 3):In kaart brengen lokaal netwerk. Hoe zit het integraal? Fase 4):Implementatiefase, implementatieplan omschrijven

8 DOEL Rapport ‘Het hoofd boven water houden’ verder analyseren. DOELSTELLING Streven naar ontwikkeling uniforme scan die bij geconstateerde zwem- achterstand kan leiden tot maatwerk. Dick Bentvelzen, Samenwerkende Stadsdelen Amsterdam Analyse Methodieken

9 Witte vlekken DOEL Onderzoeken of gemeenten (zwemvaardigheid) achterstanden niet meten. Wat zijn de “achterstanden” en hoe kunnen die weggewerkt worden? DOELSTELLING Plan van Aanpak wegwerken achterstanden. Chris Jaasma, Als adviseur betrokken bij Cie Zwembaden VSG

10 Witte vlekken krijgen extra aandacht in een plan van aanpak. 58% heeft te weinig zwemwater voor het geven van zwemles en 52% is de wachtlijst de laatste drie jaar toegenomen. 47% heeft geen gemeentelijk beleid om kinderen zwemvaardigheid/- veiligheid aan te leren. Bij 68% van de gemeenten wordt de zwemvaardigheid niet gemeten. 62% van de gemeenten welke de enquête hebben ingevuld zegt dat er geen schoolzwemmen is. Bij 79% van de zwembaden is een wachtlijst bij het les- zwemmen, waarvan 4% langer 3 maand,29% langer dan 7 maand. In 81% van de zwembaden worden zwemlessen gehouden voor volwassenen.

11 DOEL Onderzoek wat de invloed is van groepsgrootte op beoogde resultaat. DOELSTELLING Voor de factor groepsgrootte moet onderzoek inzicht geven in effectiviteit. Wat is het effect op het rendement als groepsgrootte kleiner wordt? Ronald ter Hoeven, Directeur Nationaal Platform Zwembaden | NRZ Effectmeting groepsgrootte

12 Sociaal Agogisch Onderzoek DOEL Onderzocht wordt of sociaal agogische interventie bij kan dragen aan een verbetering van het sociaal handelen van ouders die hun kinderen niet op zwemles doen. DOELSTELLING in kaart gebracht op welke wijze sociaal agogische interventie bij kan dragen aan de algemene zwemvaardigheid. Het onderzoek dient antwoorden op te leveren voor gerichte ondersteuning van individuen en groepen in hun sociale en culturele ontplooiing met het verhogen van de zwemvaardigheid als doel. Ester Wisse WJH Mulier Instituut

13 Landelijk meetmoment en registratie Doel: Het opzetten van een pilot met als doel te onderzoeken of een jaarlijks landelijk meetmoment zwemvaardigheid onder basisschoolleerlingen wenselijk is. –Indien gewenst: wat is de beste aanpak? –Is centrale registratie van de geconstateerde zwemvaardigheid wenselijk? –Is deze registratie te koppelen aan reeds bestaande methodieken of systemen? Doel complementair: –Motorische ontwikkeling en vaardigheid –Mee kunnen en mogen doen aan activiteiten –Ondersteuning op maat –Vroegsignalering Titus Mennen en Koen Breedveld

14 Integreren (school)zwemlessen in NSO/BSO en/of BOS DOEL Samenwerking met organisaties die zorg dragen voor enigerlei vorm van “registratie” in het primair onderwijs DOELSTELLING Samenwerking om te komen tot een pilot “beweegvaardigheden” in het primair onderwijs die uiteindelijk moet leiden tot een applicatie in het leerlingvolgsysteem. Eduard Leurs Zwembad Aquapulca

15 PAUZE

16 Voorlichting, PR en Toolkit Deksels & Drommels PR (Creatieve Geesten en werkgroep) Toolkit

17 Voorlichtingsmateriaal Deksels & Drommels, Campagne “Ik wil ook zwemmen” Compleet product dat een mentaliteitsverandering beoogt en bewerkstelligt. Inpassing van organisatie specifieke informatie. DVD, zeven films en mastertape ter uitzending CD-rom, voorbeelden begeleidende materialen - Stripboek, folder, campagne affiche, gebruikershandleiding Voorlichtingsmateriaal ontwikkeld uit project zwemvaardigheid/zwemvang- netten verzamelen. Analyseren van voorlichtingsmateriaal en geschikt maken voor algemeen gebruik.

18 PR Landelijke helpdesk centraal informatiepunt (helpdesk) voor zwemvaardigheid/schoolzwemmen Esther Daniëls Creatieve Geesten

19 Toolkit DOEL Alle informatie verzamelen en beschikbaar stellen. DOELSTELLING De informatie wordt gebundeld in een toolkit waar scholen, zwembaden en gemeenten gebruik van kunnen maken.

20 Interactieve sessie, delen van bevindingen Van bevindingen zal een verslag rondgestuurd worden.

21 Bedankt voor jullie komst. Succes met verdere uitwerkingen om zwemvaardigheid in Nederland op een positieve en effectieve wijze opnieuw onder de aandacht te brengen.


Download ppt "Project 10 puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’ Jaarlijkse terugkomdag 17 juni 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google