De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aangifte personenbelasting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aangifte personenbelasting"— Transcript van de presentatie:

1 Aangifte personenbelasting
Aanslagjaar 2013 Hugelier Sophie

2 Inleiding Praktische gegevens Hugelier Sophie

3 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Data Papieren aangifte: 26/06/2013 TOW burger: 17/07/2013 TOW ambtenaar: 26/06/2013 TOW mandataris: 16/10/2013 Voorstellen vereenvoudigde aangifte 2011 2012 2013

4 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Papieren aangifte De delen 1 en 2 vormen één enkel document. voorzijde (p. 1): enkel deel I: bankrekening en telefoonnummer overbrengen (Vak II) ook deel II: beroep en ondernemingsnummer overbrengen (Vak XIV) binnenzijde (p. 2-3): code-gegevens Deel I en II overbrengen achterzijde (p. 4): andere (niet gecodeerde) gegevens overbrengen

5 Nummering van de vakken
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Nummering van de vakken Verschuiving van Deel II naar Deel I: inkomsten van kapitalen en roerende goederen Verrekenbare woonstaatheffing Codes: 61 nieuwe en 31 geschrapte codes

6 Aanslagbiljet & Zoomit
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Aanslagbiljet & Zoomit Opteren voor Zoomit: via Tax-on-web MyMinFin AJ 2012: Zoomit + papieren aanslagbiljet AJ 2013: enkel Zoomit, geen papieren aanslagbiljet meer

7 Wijziging of eerste mededeling van uw bakrekening en telefoonnummer
Vak I. Wijziging of eerste mededeling van uw bakrekening en telefoonnummer

8 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Vak I. - Bankrekening Vak I. – WIJZIGING OF EERSTE MEDEDELING VAN UW BANKREKENING – TELEFOONNUMMER. In vak I van uw aangifte vindt u het rekeningnummer (IBAN) en de bankidentificatiecode (BIC) van uw bankrekening waarop de administra- tie uw eventuele teruggaven van inkomstenbelastingen, voorheffingen en voorafbetalingen in principe zal overschrijven. Zijn die gegevens correct en mogen uw teruggaven verder op die rekening worden overgeschreven, vul rubriek 1 dan niet in ! Als er in vak I van uw aangifte geen rekening vermeld is, als de vermelde gegevens niet correct zijn of als u uw teruggaven voortaan op een andere rekening wil laten overschrijven, vul dan hieronder het IBAN-rekeningnummer en de BIC-code in van de rekening (in België of in het buitenland) waarop uw teruggaven voortaan en tot herroeping mogen worden overgeschreven. Houder(s) :  (Vul 1, 2 of 3 in : 1 : de houder is een persoon die volgens de rood afgedrukte opmerking boven vak I, de linkerkolom moet invullen; 2 : de houder is een persoon die volgens de rood afgedrukte opmerking boven vak I, de rechterkolom moet invullen; 3 : de houders zijn twee echtgenoten of wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke aangifte indienen) Opgelet: een rekening op naam van een derde is niet toegelaten ! Nieuwe rekening: IBAN          BIC  (Het IBAN-rekeningnummer en de BIC-code zijn op de rekeninguittreksels terug te vinden of kunnen bij de bank worden nagevraagd) 2. Telefoonnummer waarop de belastingdienst u kan bereiken: 

9 PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN
Vak II. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN

10 Vak II. A – Persoonlijke gegevens
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Vak II. A – Persoonlijke gegevens Vak II. – PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. 1. U was op :  gehuwd  U bent in 2012 gehuwd en woonde sinds 2011 of vroeger, tot uw huwelijk, nog niet wettelijk samen met uw echtgenoot,  wiens nettobestaansmiddelen in 2012 niet meer dan EUR bedroegen  wiens nettobestaansmiddelen in 2012 meer dan EUR bedroegen  wettelijk samenwonend  U hebt in 2012 een verklaring afgelegd van wettelijke samenwoning met uw partner,  wiens nettobestaansmiddelen in 2012 niet meer dan EUR bedroegen  wiens nettobestaansmiddelen in 2012 meer dan EUR bedroegen → schrappen van twee overbodige codes

11 Belastingkrediet kinderlast
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Belastingkrediet kinderlast Zie ook Lexfin, Personenbelasting > DEEL 3 Persoonlijke gegevens en gezinslasten > HOOFDSTUK 4 Belastingvrije som > 3 Toeslagen voor kinderen ten laste > 3.4 Omzetting belastingvrije som in belastingkrediet wijziging in de berekening bij gemeenschappelijk belaste echtgenoten: op dit niet-gebruikte deel de tarieven toepassen waartegen een supplementair inkomen van eenzelfde bedrag zou belast worden vertrekkende van t.e.m. AJ 2012 het laagste gezamenlijk belastbaar netto inkomen vanaf AJ 2013 het hoogste gezamenlijk belastbaar netto inkomen niet de 25% zoals oorspronkelijk ingevoerd !!

12 Internationale ambtenaren
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Internationale ambtenaren Vak II. – PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. 3. Bent u: een belastingplichtige die, als ambtenaar, ander personeelslid of gepensioneerde van een internationale organisatie, in 2012 be-roepsinkomsten heeft verkregen die bij overeenkomst zijn vrijge- steld en niet in aanmerking komen voor de berekening van de be- lasting op zijn andere inkomsten ? Zo ja, bedroegen die beroepsinkomsten in 2012, meer dan 9.810 EUR ?  Ja  Ja  Ja gehuwd of wettelijk samenwonend met een in a bedoelde ambte- naar, enz. van een internationale organisatie, die in 2012 meer dan EUR beroepsinkomsten heeft verkregen die bij over- eenkomst zijn vrijgesteld en niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten ?  Ja een belastingplichtige met een zware handicap ?  Ja  Ja → hercodering handicap ‘rechter kolom’: 1029 wordt 2028 → codes 1380/2380 en 1381/2381 (belastingkrediet dienstencheques) codes 1345/2345 en 1346/2346 (belastingkrediet energie-uitgaven) vervangen door de codes 1062/2062 → codes 1020/2021 niet enkel voorbehouden voor gehuwden of wettelijke samenwonenden

13 Internationale ambtenaren
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Internationale ambtenaren  Ja per kolom  Ja beoordelen verlies belastingkrediet dienstencheques verlies belastingkrediet energie verlies belastingkrediet kinderlast  Ja, mits enige reden individuele aanslag verlies toeslag alleenstaande met kinderlast  Ja, mits enige reden individuele aanslag verlies belastingkrediet met kinderlast

14 INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN
Vak III. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

15 Nuttige cijfergegevens
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Nuttige cijfergegevens AJ 2013 AJ 2014 indexering kadastraal inkomen : 1,6349 1,6813 revalorisatiecoëfficiënt: 4,10

16 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
16 Twee afzonderlijke appartementen: één eigen woning? Zie ook Lexfin, Personenbelasting > DEEL 8 Fiscale voordelen verbonden aan een (hypothecaire) lening m.b.t. onroerende goederen > HOOFDSTUK 2 Overzicht van de fiscale voordelen > 1 Aftrek enige eigen woning (‘woonbonus’) > 1.2 Aftrekvoorwaarden hypothecaire lening > Het begrip ‘woning’ > Enige woning Hof van Cassatie, 29 november 2012 Feiten: een gezin betrok een appartement op de vierde verdieping van een appartementsgebouw. Het gezin kocht ook een appartement op het gelijkvloers als een uitbreiding van de familiale woning op de vierde verdieping. De echtgenoten (beiden professor) installeerden er elk hun bureau en computers, een dressing en een speelkamer. Hun meerderjarige zoon - die nog deel uitmaakte van het gezin - had er ook zijn slaapplaats ingericht. Het echtpaar beschouwde de twee appartementen in hun geheel als de eigen woning. Zij gaven het gecumuleerd kadastraal inkomen van de beide appartementen in de aangifte PB aan als het kadastraal inkomen van de eigen woning. Administratie: het echtpaar beschikt over twee woningen => keuze van eigen woning was vereist. 16

17 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
17 Twee afzonderlijke appartementen: één eigen woning? Hof van Cassatie, 29 november 2012 Hof van Cassatie: uit het betrokken wetsartikel inzake de woningaftrek volgt niet dat de woning niet samengesteld zou kunnen zijn uit verschillende kadastrale percelen de eigen woning van de belastingplichtige bestond uit de twee appartementen samen = één geheel totaal van beide KI is vrijgesteld Als verschillende kadastrale percelen gelijktijdig voor de huisvesting én het samenleven van een gezin worden gebruikt, is er sprake van één woning. 17

18 Vak IV. WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDS-UITEKRINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN BRUGPENSIOENEN

19 19 Aangifte Vak IV. – WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN BRUGPENSIOENEN. GEWONE BEZOLDIGINGEN. Wedden, lonen, enz. (andere dan bedoeld in 4; 13, a en 14, a): a) volgens fiches: b) die niet op een fiche zijn vermeld: 2. Terugname van belastingvermindering voor werkgeversaandelen: Totaal van de rubrieken 1 en 2: Wedden, lonen, enz. voor gepresteerde opzegtermijn, die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen (andere dan bedoeld in 13, a, 2° en 14, a, 2°): c) totaal van de rubrieken a en b: (250) (306) Verdwijnen van de opsplitsing van inkomsten die niet op fiche zijn vermeld: voorheen: vakantiegeld, voordelen van alle aard en andere. 19

20 Vrijstelling vergoedingen bij ontslag
20 Vrijstelling vergoedingen bij ontslag Opsplitsing van de codes in de vakken bezoldigingen werknemers en bedrijfsleiders in het kader van de nieuwe vrijstelling voor bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggingsvergoedingen. AJ 2012 AJ 2013 Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggings- vergoedingen die: NIET aan de vrijstellings- vw’n voldoen WEL aan de vrijstellings-vw’n voldoen WN - GEWOON  Vak 9. bezoldigingen [250] [306] Vak 11. b achterstallen [252] [307] – Vak 11, c opzeggingsvergoedingen [253] [308] [262] – Vak 11, c inschakelingsverg. [245] – Vak 11, d decemberwedde [247] [309] 20

21 Vrijstelling vergoedingen bij ontslag
21 Vrijstelling vergoedingen bij ontslag AJ 2012 AJ 2013 Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggings- vergoedingen die: NIET aan de vrijstellings- vw’n voldoen WEL aan de vrijstellings-vw’n voldoen WN - SPORT  – Vak 14, a bezoldigingen [273] [310] – Vak 14, c achterstallen [275] [311] – Vak 14, d opzeggingsvergoedingen [276] [238] WN - SPORTGERELATEERD  – Vak 15, a bezoldigingen [277] [312] – Vak 15, c achterstallen [279] [313] – Vak 15, d opzeggingsvergoedingen [280] [239] 21

22 Vrijstelling vergoedingen bij ontslag
22 Vrijstelling vergoedingen bij ontslag AJ 2012 AJ 2013 Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en opzeggings- vergoedingen die: NIET aan de vrijstellings- vw’n voldoen WEL aan de vrijstellings-vw’n voldoen BEDRIJFSLEIDERS  – Vak 9 bezoldigingen [400] [430] – Vak 12, b opzeggingsvergoedingen [403] [431] [432] – Vak 12, b inschakelingsvergoedingen [413] 22

23 Vrijstelling vergoedingen bij ontslag
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Vrijstelling vergoedingen bij ontslag Wet 19 juni 2011: Zie ook Lexfin, Personenbelasting > DEEL 6 Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden – vervangingsinkomsten > HOOFDSTUK 2 Belastbare inkomsten – Beroepskosten > 4 Vergoedingen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst invoering beperkte belastingvrijstelling (AJ 2013: € 620) voor bezoldigingen en vergoedingen verkregen in het kader van ontslag (verkregen vanaf voor zover de opzegging ten vroegste op ter kennis is gebracht) afschaffing van de drempel waarboven een opzeggings-vergoeding afzonderlijk belastbaar is (AJ 2012: € 870,00)

24 Vrijstelling vergoedingen bij ontslag
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Vrijstelling vergoedingen bij ontslag Beoogde bezoldigingen en vergoedingen: 1. Opzeggingsvergoedingen: Vergoedingen die door de werkgever zijn betaald uit hoofde van of naar aanleiding van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst 2. Bezoldigingen tijdens opzegtermijn: Bezoldigingen die zijn verkregen uit hoofde van of naar aanleiding van het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid tijdens de opzegtermijn (rechtstreekse band tussen de in aanmerking genomen bezoldigingen en tijdens de opzegtermijn uitgeoefende beroepswerkzaamheid)

25 Vrijstelling vergoedingen bij ontslag
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Vrijstelling vergoedingen bij ontslag Voorwaarden: arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur door werkgever beëindigd niet beëindigd tijdens proefperiode met het oog op brugpensioen of pensionering wegens dringende reden

26 Vrijstelling vergoedingen bij ontslag
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Vrijstelling vergoedingen bij ontslag Loonfiche en aangifte De bezoldigingen en/of opzeggingsvergoedingen worden volledig opgenomen op de loonfiches en ook volledig overgenomen op de aangifte. Het toekennen van de vrijstelling gebeurt automatisch op niveau van de berekening; de vrijstelling is dus nog niet verwerkt in de loonfiche.

27 Afzonderlijke belastbaarheid
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 27 Afzonderlijke belastbaarheid Na de vrijstelling zijn opzeggingsvergoedingen (van code 262, 308, 238, 276, 239 en 280) afzonderlijk belastbaar tegen de gemiddelde aanslagvoet van het meest recente jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft uitgeoefend, tenzij globalisatie voordeliger is (art. 171, 5°, a en f WIB 92). Administratie: referentiejaar = het meest recente vorige jaar waarin de belastingplichtige in België of in het buitenland gedurende twaalf maanden belastbare beroeps-inkomsten heeft genoten die tegen het progressieve tarief werden belast of zouden belast geweest zijn indien de betrokkene aan die belasting was onderworpen geweest, ongeacht de aard van de beroepsinkomsten (Com.IB 171/268 en 324). 27

28 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
28 Opzeggingsvergoedingen: welk tarief? Hof van Cassatie, 14 maart 2013 Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 6 Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden – vervangingsinkomsten > HOOFDSTUK 2 Belastbare inkomsten – Beroepskosten > 2 Eigenlijke bezoldigingen > 2.3 Tarief > Afzonderlijk belastbaar. Feiten: ontslagen piloot kreeg opzegvergoeding 2001 : 11 maanden als lijnpiloot voor Sabena gewerkt. 2002: 9 maanden vervangingsinkomsten + 3 maanden loon als piloot in dienst van een Italiaanse luchtvaartmaatschappij. Welk referentiejaar: 2001 of 2002? Administratie: referentiejaar = 2001 HvB Luik, 10 september 2010: referentiejaar = 2001 28

29 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
29 Opzeggingsvergoedingen: welk tarief? Hof van Cassatie, 14 maart 2013 Hof van Cassatie : referentiejaar = 2001 Het laatste normale activiteitsjaar is het laatste jaar waarin de belastingplichtige beroepsinkomsten heeft genoten uit een normale beroepswerkzaamheid, in casu 2001 Het jaar waarin overwegend vervangingsinkomsten werden genoten (ziekte-uitkering, werkloosheidsvergoeding, ed. ) telt niet. Boodschap = zoek zoveel mogelijk aansluiting bij een jaar met beroepsinkomsten uit een normale beroepswerkzaamheid = zoek naar het laatste vorige jaar waarin gedurende een essentieel gedeelte van het jaar beroepsinkomsten uit een normale beroepswerkzaamheid zijn genoten 29

30 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
30 Terugbetaling woon-werkverkeer Zie ook Lexfin, Personenbelasting > DEEL 6 Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden – vervangingsinkomsten > HOOFDSTUK 3 Vrijgestelde inkomsten > 3 Tussenkomst woon-werkverkeer (behalve fietsvergoeding) Vak IV. – WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN BRUGPENSIOENEN GEWONE BEZOLDIGINGEN 10. Terugbetaling woon-werkverkeer: a) totaal bedrag: b) vrijstelling: Tussenkomst v/d werkgever in de woonwerkverplaatsingen van WN : a) Totaal bedrag = vak 17 c op loonfiche b) Vrijstelling mits géén aftrek werkelijke beroepskosten (art. 38,§1 9° WIB92) 30

31 Terugbetaling woon-werkverkeer
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 31 Terugbetaling woon-werkverkeer vervoerswijze max. vrijstelling code [. 255] Openbaar gemeenschappelijk vervoer Volledig Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (uitz. bijzonder geval: carpooling met firmawagen; zie infra) Treinabonnement (week) 1° klas voor die afstand Ander vervoermiddel (incl. niet specifieke km gerelateerde fietsvergoeding) 370 EUR 31 31

32 VAA personenwagen, auto dubbel gebruik, minibus
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 32 VAA personenwagen, auto dubbel gebruik, minibus VAA personenwagen, auto dubbel gebruik, minibus cataloguswaarde ⨯ leeftijdsfactor ⨯ CO2-% ⨯ 6/7 met absoluut minimum van 1.200,00 EUR (inkomstenjaar 2012) Nieuwe ramingsregels werden rechtstreeks in het WIB92 ingeschreven (aanpassing art. 36 WIB 1992) 32

33 VAA personenwagen, auto dubbel gebruik, minibus
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 33 VAA personenwagen, auto dubbel gebruik, minibus Wanneer VAA ? Bij privé gebruik = zuivere privéverplaatsingen en/of woon-werk verkeer Woon-werkverkeer : verplaatsing van woonplaats naar vaste plaats van tewerkstelling en vice versa. Volgens adm.: ‘vaste’ plaats van tewerkstelling zodra men er gedurende het belastbare tijdperk minstens veertig dagen aanwezig is, met dien verstande dat die aanwezigheid een wezenlijke vorm van tewerkstelling moet betreffen. 33

34 VAA personenwagen, auto dubbel gebruik, minibus
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 34 VAA personenwagen, auto dubbel gebruik, minibus Te beperkte activiteiten: Verplaatsing elke dag van thuis uit naar een transitzone om aldaar de door klanten bestelde goederen in te laden (wat 15 à 60 min. in beslag neemt), om ze vervolgens bij de verschillende klanten af te leveren. Volgens Rulingcommissie is die transitzone niet aan te merken als vaste plaats van tewerkstelling (te beperkte activiteiten). Bijgevolg verplaatsingen van thuis uit naar die transitzone is geen woon-werkverkeer.(Voorafgaande beslissing nr. 2010,081). Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 6 Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden – vervangingsinkomsten > HOOFDSTUK 2 Belastbare inkomsten – Beroepskosten > 9 Beroepskosten > 9.2 Werkelijke beroepskosten > Kosten m.b.t. het woon-werkverkeer > Personenwagen, wagen dubbel gebruik en minibus > 5. In aanmerking komende verplaatsingen 34

35 VAA personenwagen, auto dubbel gebruik, minibus
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 35 VAA personenwagen, auto dubbel gebruik, minibus Te beperkte activiteiten: werknemers rijden dagelijks van thuis uit met een ter beschikking gestelde bestelwagen naar een ophaalpunt van het bedrijf, waar instructies worden gegeven over de uit te voeren opdrachten en collega’s worden opgepikt (duurt hoogstens 10 min.), om vervolgens door te rijden naar steeds wisselende plaatsen voor het uitvoeren van de werkzaamheden (en vice versa) Volgens Rulingcommissie is dat ophaalpunt niet aan te merken als vaste plaats van tewerkstelling (te beperkte activiteiten). Bijgevolg is er geen woon-werkverkeer. (Voorafgaande beslissing nr. 2012,194). 35

36 Gemengd gebruik (privé + woonwerk) van de firmawagen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 36 Gemengd gebruik (privé + woonwerk) van de firmawagen Voordeel (min eigen bijdrage) – 370 euro: code 250 VAA – 370,00 auto 370 euro: code 254 370,00 36

37 Gemengd gebruik (privé + woonwerk) van de firmawagen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 37 Gemengd gebruik (privé + woonwerk) van de firmawagen Werknemer bewijst kosten niet (code 258 niet ingevuld); vrijstelling woon-werkverkeer van max. 370 euro in te vullen onder code 255 Werknemer bewijst kosten wel (code 258 ingevuld); geen vrijstelling woon-werkverkeer. aftrekbare kost woon-werk verkeer (€ 0,15/km) (code 258) is maximum aangegeven VAA + eigen bijdrage = NIEUW sinds (art. 66 § 4 en §5 WIB92) Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 6 Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden – vervangingsinkomsten > HOOFDSTUK 2 Belastbare inkomsten – Beroepskosten > 9 Beroepskosten > 9.2 Werkelijke beroepskosten > Kosten m.b.t. het woon-werkverkeer > Personenwagen, wagen dubbel gebruik en minibus > 6 Combinatie forfait van 0,15 EUR/km met bedrijfswagen © Hugelier & Vankerchove 37

38 Gemengd gebruik (privé + woonwerk) van de firmawagen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 38 Gemengd gebruik (privé + woonwerk) van de firmawagen Werknemer bewijst kosten (code 258) VOORBEELD Werknemer gebruikt zijn firmawagen gemengd VAA (formule) = 2.500 Eigen bijdrage = 500 Kosten woon-werk = 50 km x 2 x 220 d x 0,15 = 3.300 Aangifte PB Aj 2013: Code 1250 = 1.630 Code 1254 = 370 Code 1255 = …… Code 1258 = ……. © Hugelier & Vankerchove 38

39 Vrijstelling (aj. 2013) max. 2.430 €
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 39 Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 13 Beroepsinkomsten van nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen (‘winsten’) > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 5 Niet-aftrekbare beroepskosten > 5.4 Sociale voordelen > Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel (‘loonbonus’) Vak IV. – WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN BRUGPENSIOENEN GEWONE BEZOLDIGINGEN Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen: a) gewone: b) achterstallen: c) vrijstelling: Vrijstelling (aj. 2013) max € 39

40 Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Wijziging AJ 2014 Wijziging op sociaal vlak : - verhoging plafond: € tot € - solidariteitsbijdrage van 13,07 % Fiscaal vlak : - geen verhoging van plafond : € ( na indexaanpassing)

41 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
41 Werkgeverstussenkomst m.b.t. privé-pc Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 6 Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden – vervangingsinkomsten > HOOFDSTUK 3 Vrijgestelde inkomsten > 5 PC–privéplan Vak IV. – WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN BRUGPENSIOENEN GEWONE BEZOLDIGINGEN Werkgeverstussenkomsten m.b.t. een privé-pc: a) totale bedrag van alle tussenkomsten: b) vrijstelling: Vrijstelling (aj. 2013) max. 810 € (onder voorwaarde bezoldiging in code 1250/2250 max. 31,620 € en de overige voorwaarden vervuld zijn) 41

42 Niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdrage
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 42 Niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdrage Ziekenfonds Algemene regel Zelfstandigen Landsbond der christelijke mutualiteiten 0,00 € 0,00€ Landsbond van de neutrale Ziekenfondsen Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten 1,20 € Landsbond van liberale mutualiteiten Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen 3,00 € Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS 18,00 € -

43 INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE INKOMSTEN
Vak VII. INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE INKOMSTEN

44 Vak VII. Roerende inkomsten
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Vak VII. Roerende inkomsten = privé inkomsten (dus buiten de beroepswerkzaamheid behaald): interesten en dividenden inkomsten uit verhuring, verpachting, concessie van roerende goederen lijfrenten of tijdelijke renten auteursinkomsten

45 (privé)interesten en dividenden
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove (privé)interesten en dividenden Vak VII. – INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN INKOMSTEN VAN KAPITALEN VOOR AFTREK VAN DE INNINGS- EN BEWARINGSKOSTEN. Opgelet: inkomsten als bedoeld in de rubrieken gemerkt met: (+): altijd verplicht aan te geven; (-): nooit verplicht aan te geven; (±): lees de toelichting en zie ook rubriek 3. INKOMSTEN MET ROERENDE VOORHEFFING: INKOMSTEN ZONDER ROERENDE VOORHEFFING: 3. VERKLARING. T.e.m. AJ 2012: NIET VERPICHT AAN TE GEVEN VERPLICHT AAN TE GEVEN

46 (privé)interesten en dividenden
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove (privé)interesten en dividenden Nieuwe onderverdeling voor interesten en dividenden: Steeds verplicht aan te geven (+) Nooit verplicht aan te geven (facultatief mag) (-) Overige: indien de totaliteit van de in verkregen interesten en dividenden (±) nog aanleiding kan geven tot de 4 pct. bijkomende heffing verplichte aangifte   geen aanleiding kan geven tot de 4 pct. bijkomende heffing   facultatieve aangifte

47 Altijd verplicht aan te geven (+)
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Altijd verplicht aan te geven (+) de interest op gewone Belgische spaardeposito’s boven de vrijgestelde schijf van € 1 830 (per belastingplichtige) als daarop geen roerende voorheffing ingehouden is dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen (boven de vrijgestelde schijf van € 180 per belastingplichtige) als daarop geen RV ingehouden is; dividenden en interesten van erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk (boven de vrijgestelde schijf van € 180 per belastingplichtige) als daarop geen roerende voorheffing ingehouden is;

48 Altijd verplicht aan te geven (+)
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Altijd verplicht aan te geven (+) andere interesten en dividenden zonder roerende voorheffing zoals buitenlandse dividenden en interesten van beleggingen in het buitenland die rechtstreeks in het buitenland zijn geïnd of verkregen zijn zonder bemiddeling van een in België gevestigde tussenpersoon het interestgedeelte m.b.t. onroerende leasing inkomsten uit hypothecaire schuldvorderingen dividenden van residentiële vastgoedbevaks interesten en dividenden uit beleggingen uit het buitenland rechtstreeks in buitenland geïnd (zonder Belgische tussenpersoon),…

49 Altijd verplicht aan te geven (+)
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Altijd verplicht aan te geven (+) Vak VII. – INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN INKOMSTEN VAN KAPITALEN VOOR AFTREK VAN DE INNINGS- EN BEWARINGSKOSTEN. 2. INKOMSTEN ZONDER ROERENDE VOORHEFFING: a) dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen, coöpera- tieve participatievennootschappen uitgezonderd, waarop geen roerende voorheffing is ingehouden (inkomen na aftrek van de per belastingplichtige vrijgestelde schijf van 180 EUR): 1° die belastbaar zijn tegen 25 pct. (+): 2° die belastbaar zijn tegen 21 pct. (+): 3° die belastbaar zijn tegen 10 pct. (+): b) interesten en dividenden van erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk, waarop geen roerende voorheffing is ingehou- den (inkomen na aftrek van de per belastingplichtige vrijgestelde schijf van 180 EUR): c) inkomsten van gewone Belgische spaardeposito’s, waarop geen belastingplichtige vrijgestelde schijf van EUR) (+): Principes inzake vrijstellingen van 180 euro en euro blijven ongewijzigd. Codes voor de 21 pct. tariefwijziging werden toegevoegd.

50 Altijd verplicht aan te geven (+)
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Altijd verplicht aan te geven (+) Vak VII. – INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN INKOMSTEN VAN KAPITALEN VOOR AFTREK VAN DE INNINGS- EN BEWARINGSKOSTEN. d) Andere inkomsten zonder roerende voorheffing: 1° die belastbaar zijn tegen 25 pct. (+): 2° die belastbaar zijn tegen 21 pct.: a. en waarop de bijkomende heffing van 4 pct. niet is ingehou- den (+): b. en waarop de bijkomende heffing van 4 pct. is ingehouden (±): 3° die belastbaar zijn tegen 10 pct. (+): Geen onderscheid meer naar oorsprong: Belgische, EER en andere Tarief van 21 pct. i.p.v. 15 pct.

51 Nooit verplicht aan te geven (-)
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Nooit verplicht aan te geven (-) Nooit verplicht aan te geven interesten en dividenden (facultatief mag) : interesten Leterme-staatsbons liquidatieboni waarop 10% RV is ingehouden Opmerking: Interesten en dividenden belastbaar tegen 21% waarop 4% pct. bijkomende heffing aan de bron is ingehouden zijn ook niet verplicht aan te geven mits geen teruggaaf van de 4 pct. heffing wordt gevraagd.

52 Nooit verplicht aan te geven (-)
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Nooit verplicht aan te geven (-) Vak VII. – INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN INKOMSTEN VAN KAPITALEN VOOR AFTREK VAN DE INNINGS- EN BEWARINGSKOSTEN. INKOMSTEN MET ROERENDE VOORHEFFING: a) die belastbaar zijn tegen 25 pct. (±): b) die belastbaar zijn tegen 21 pct.: 1° en waarop de bijkomende heffing van 4 pct. niet is ingehouden (±): 2° en waarop de bijkomende heffing van 4 pct. is ingehouden (±): c) die belastbaar zijn tegen 15 pct.: 1° inkomsten van gewone Belgische spaardeposito’s (inkomen waarop roerende voorheffing is ingehouden) (±): 2° inkomsten uit staatsbons waarop is ingeschreven van tot en die zijn uitgegeven op (-): d) die belastbaar zijn tegen 10 pct. (-): Toevoeging van de Leterme-staatsbons aan 15% Liquidatie- en verdelingsboni De codes 1152 en 1155 staat met (±) i.p.v. (-) gelet op de bijzondere regels inzake de terugvordering van de 4 pct. bijkomende heffing

53 Overige interesten en dividenden (±)
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Overige interesten en dividenden (±) De overige interesten en dividenden (±) bestaan uit twee categorieën: dividenden en interesten die belastbaar zijn tegen 21% en waarop de bijkomende heffing van 4 pct. aan de bron is ingehouden dividenden en interesten die een roerende voorheffing van 25 of 21 pct. (geen 4 pct. aan de bron ingehouden) hebben ondergaan en de inkomsten van gewone Belgische spaardeposito’s die een roerende voorheffing van 15 pct. hebben ondergaan.

54 Overige interesten en dividenden (±)
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Overige interesten en dividenden (±) Vak VII. – INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN INKOMSTEN VAN KAPITALEN VOOR AFTREK VAN DE INNINGS- EN BEWARINGSKOSTEN. INKOMSTEN MET ROERENDE VOORHEFFING: a) die belastbaar zijn tegen 25 pct. (±): b) die belastbaar zijn tegen 21 pct.: 1° en waarop de bijkomende heffing van 4 pct. niet is ingehouden (±): 2° en waarop de bijkomende heffing van 4 pct. is ingehouden (±): c) die belastbaar zijn tegen 15 pct.: 1° inkomsten van gewone Belgische spaardeposito’s (inkomen waarop roerende voorheffing is ingehouden) (±): 2° inkomsten uit staatsbons waarop is ingeschreven van tot en die zijn uitgegeven op (-): d) die belastbaar zijn tegen 10 pct. (-): 2. INKOMSTEN MET ROERENDE VOORHEFFING: … d) Andere inkomsten zonder roerende voorheffing: 1° die belastbaar zijn tegen 25 pct. (+): 2° die belastbaar zijn tegen 21 pct.: a. en waarop de bijkomende heffing van 4 pct. niet is ingehou- den (+): b. en waarop de bijkomende heffing van 4 pct. is ingehouden (±): 3° die belastbaar zijn tegen 10 pct. (+):

55 Overige interesten en dividenden (±)
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Overige interesten en dividenden (±) Heeft u inkomsten gemerkt met (±) (aangegeven of niet): Ik verklaar dat ik geen andere dan in mijn aangifte vermelde inkomsten heb verkregen die nog aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffing van 4 pct. Vak VII. – INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN INKOMSTEN VAN KAPITALEN VOOR AFTREK VAN DE INNINGS- EN BEWARINGSKOSTEN. 3. VERKLARING. Indien u (aangegeven of niet aangegeven) inkomsten als bedoeld in de rubrieken gemerkt met (±) hebt verkregen moet u ook onderstaande verklaring afleggen (door het passende vakje aan te kruisen) Ik verklaar dat ik geen andere dan in mijn aangifte vermelde inkomsten heb verkregen die nog aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffing van 4 pct.

56 Overige interesten en dividenden (±)
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Overige interesten en dividenden (±) Vraagt u (*) de verrekening van de 4 pct. aan de bron ingehouden bijkomende heffing door het invullen van enig bedrag in de code(s) .152 en/of .155 ? JA NEE Aangifteplicht voor alle interesten en dividenden (+) en (±) exclusief de nooit aan te geven: - Liquidatieboni (-) - Leterme-staatsbons (-) Aangifteplicht: codes .152 en .153: niet aangeven codes .160, .161 en verdere analyse vereist

57 Vak VII. – INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Aangifteplicht Aangifteplicht van: inkomsten uit verhuring, verpachting en concessie van roerende goederen (bv. meubilair, personenwagen,…) niet-vrijgestelde lijfrenten of tijdelijke renten inkomsten verkregen uit de (con)cessie van auteursrechten (vanaf AJ 2013) Vak VII. – INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN D. INKOMSTEN UIT DE CESSIE OF CONCESSIE VAN AUTEURS- RECHTEN, NABURIGE RECHTEN EN WETTELIJKE EN VERPLICHTE LICENTIES. Inkomsten (bruto): Kosten: Roerende voorheffing:

58 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
PB/gem en PB/agg Vanaf AJ 2013 (art. 466, 2e lid WIB92): Geen PB/agg en/of PB/gem op het gedeelte van de belastingen dat betrekking heeft op niet beroepsmatige interesten en dividenden. Wel PB/agg en/of PB/gem op: beroepsmatige interesten en dividenden andere roerende inkomsten dan interesten of dividenden (inclusief de auteursrechten)

59 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
59 Onroerende leasing vanuit privé vermogen : roerende inkomsten Voorafg.beslissing nr van Zie ook Lexfin, nieuwsbericht dd Een particulier staat een onroerende leasing voor periode van 15 jaar toe aan een vennootschap waarin hij zaakvoerder is. Behalve het gedeelte van de termijnen dat bestemd is om het in het gebouw geïnvesteerde kapitaal volledig weder samen te stellen, is de vergoeding belastbaar als interesten = roerende inkomsten (art. 19, § 1, 2° WIB 92). Is art. 37 WIB92 toepasbaar? Zijn de vergoedingen diverse inkomsten? Zijn de interesten herkwalificeerbaar in dividenden? 59

60 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
60 Onroerende leasing vanuit privé vermogen : roerende inkomsten Voorafg.beslissing nr van Deze roerende inkomsten uit de leasingverrichting kunnen NIET bij toepassing van art. 37 WIB92 worden beschouwd als beroepsinkomsten. De verrichting is in essentie een financieringsverrichting. De vergoedingen uit de leasingovereenkomst kunnen NIET bij toepassing van artikel 90, 1° WIB92 worden gekwalificeerd als een divers inkomen want deze verrichting kadert binnen het normaal beheer van het privévermogen. De interesten uit de leasingverrichting kunnen NIET worden geherkwalificeerd in dividenden bij toepassing van art. 18, eerste alinea, 4° WIB92 (geen geldlening). 60

61 VORIGE VERLIEZEN EN AFTREKBARE BESTEDINGEN
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 61 Vak VIII. VORIGE VERLIEZEN EN AFTREKBARE BESTEDINGEN 61

62 aftrekbare bestedingen t/m aanslagjaar 2012
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 62 aftrekbare bestedingen t/m aanslagjaar 2012 aanslagjaar 2013 woonbonus aftrekbare besteding IX bijkomende interestaftrek giften belast(-) aan 45% (art. 145/33 WIB92) kinderoppaskosten belast(-) aan 45% (art. 145/35 WIB92) uitgaven voor beschermde monumenten belast(-) aan 30% (art. 145/34 WIB92) bezoldiging huisbediende belast(-) aan 30% (art/ 145/36 WIB92) onderhoudsuitkeringen aftrekbare besteding VIII verdeling op basis van totale netto-inkomen verdeling op basis van gezamenlijk belastbare inkomen

63 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Gevolgen omzetting Andere fiscale en niet-fiscale gevolgen: 1. Hogere bijzondere bijdrage sociale zekerheid: hogere berekeningsbasis voor lage en middeninkomens 2. lagere belastingvrije sommen voor lage inkomens 3. Lagere belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomens 4. mogelijk verlies omzetting belastingvermindering dienstencheques in belastingkrediet 5. Verlies van premies of toelagen die gekoppeld zijn aan de grootte van het gezamenlijk belastbaar inkomen vb. studiebeurs, renovatiepremie, sociale huur… 6. Hogere prijs voor kinderopvang ( als de prijs gekoppeld wordt aan grootte van het gezamenlijk belastbar inkomen)

64 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
64 Vak Ix. INTERESTEN EN KAPITAALAFLOSSINGEN VAN LENINGEN EN PREMIES VAN IND.LV DIE RECHT GEVEN OP EEN BELASTINGVOORDEEL 64

65 Aftrek enige eigen woning (blijft aftrekbare besteding)
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Aftrek enige eigen woning (blijft aftrekbare besteding) Aj. 2013 Aj. 2014 Basisbedrag 2.200 2.260 Toeslag blijvende enige woning 730 750 Toeslag 3 KTL 70 80 MAXIMUM 3.000 3.090 65

66 Aftrek enige eigen woning
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 66 Aftrek enige eigen woning Korf AEEW en bouwsparen: cumul van de korven blijft mogelijk Kosten architect / veiligheidscoördinator mee ontleend? ( ci RH 26/ ( AAfisc 10/2013) dd ) AEEW Woonboot ( ci. RH 241/ dd )

67 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
67 AEEW Zie Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 8 Fiscale voordelen verbonden aan een (hypothecaire) lening m.b.t. onroerende goederen > HOOFDSTUK 2 Overzicht van de fiscale voordelen > 1 Aftrek enige eigen woning (‘woonbonus’) Blijft ( voorlopig) een aftrekbare besteding Korf AEEW en bouwsparen: cumul van de korven blijft mogelijk Kosten architect / veiligheidscoördinator mee ontleend? ( ci RH 26/ ( AAfisc 10/2013) dd ) AEEW Woonboot ( ci. RH 241/ dd )

68 Belastingvermindering groene lening
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Belastingvermindering groene lening Vak IX – Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel C. ANDERE DAN IN A BEDOELDE INTERESTEN 2. van leningen gesloten van tot ter financiering van energiebesparende uitgaven …………………. Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 7 Belastingvermindering voor intresten m.b.t. leningen voor energiebesparende maatregelen (‘groene lening’) Vanaf is het niet meer mogelijk om groene lening af te sluiten ( de leningen afgesloten voor 1/1/2012 blijven genieten van een belastingvermindering) Vanaf AJ 2013 ( d.w.z. voor de in betaalde interesten van groenen leningen afgesloten voor 1/1/2012) wordt het percentage van de belastingvermindering voor de interesten van een groene lening verlaagd tot 30% ( ipv 40% voor de interesten betaald in 2011)

69 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
69 Langetermijnsparen Belasting(-) aan 30% (ipv verbeterde gemiddelde aanslagvoet) 69

70 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
70 Vak x. (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN Soms uitgaven invullen in aangifte Soms belastingvermindering zelf berekenen en begrenzen en in aangifte invullen 70

71 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Giften Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 22 Belastingvermindering voor giften Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 71 AJ 2012 Vak VII. – Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen 3. Giften a) aan universitaire instellingen van de Vlaamse of Franse Gemeenschap, erkende universitaire ziekenhuizen, Koninklijke academiën, erkende instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of gelijkwaardige instellingen uit andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte : ……… ……….. b) andere : ………….. AJ 2013 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN A. GIFTEN: ………… vanaf aj. 2013: belastingvermindering tegen 45% (art. 145/33 WIB92) slechts 1 code meer voor de giften (1394 – 61) → regel dat de code .393 bij voorrang wordt afgetrokken van de code (prijzen, subsidies, renten,…) verdwijnt min. 40 € per erkende instelling 71

72 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Giften Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 72 verdeling van de belastingvermindering tegen 45% voor giften ingeval van een gemeenschappelijke aanslag op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen schrapping van giften gedaan aan het Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis voorlopige attesten (want KB nog niet aangepast) 72

73 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 73 Kinderoppaskosten Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 24 Belastingvermindering voor uitgaven voor kinderoppas AJ 2013 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN B. VOOR BELASTINGVERMINDERING IN AANMERKING KOMEND BEDRAG VAN DE UITGAVEN VOOR KINDEROPPAS: …………. vanaf aj. 2013: belastingvermindering tegen 45% (art. 145/35 WIB92) Toepassingsvoorwaarden ongewijzigd: max. bedrag van 11,20 € per opvangdag per kind => In aangifte begrensde bedrag invullen Parlementaire vraag: opvang van haar eigen kinderen door een onthaalouder komen niet in aanmerking voor fiscaal voordeel (mevrouw Jenne De Potter dd ) 73

74 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 74 Beschermde monumenten Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 25 Belastingvermindering voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen AJ 2013 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN NIET DOOR SUBSIDIES GEDEKT GEDEELTE VAN DE UITGAVEN VOOR ONDERHOUD EN DE RESTAURATIE VAN NIET VER- HUURDE, VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJKE EIGENDOMMEN DIE BESCHERMD ZIJN OVEREENKOMSTIG DE WETGEVING OP HET BEHOUD VAN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN OF EEN GELIJKAARDIGE WETGEVING IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE: ……… ………... vanaf aj. 2013: 30% belastingvermindering (art. 145/35 WIB92) 2 codes zijn gebleven: en → door grensbedrag per belastingplichtige per jaar ( 50% van de uitgaven met een max. van € ); na de beperkingen wordt het bedrag verdeeld over beide echtgenoten op basis van hun gezamenlijk belastbaar inkomen Cumulverbod met energiebesparende uitgaven (nieuw vanaf aj. 2013) voor rest toepassingvoorwaarden ongewijzigd 74

75 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
75 Beschermde monumenten Volgens administratie komt fiscaal voordeel voor uitgaven voor restauratie & onderhoud van beschermde monumenten toe aan de eigenaar = de volle eigenaar Volgens Hof van Gent 5 juni 2012 komt dit ook toe aan de blote eigenaar. Vruchtgebruik kan niet worden beschouwd als een soort vorm van verhuring. 75

76 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 76 Bezoldigingen van een huisbediende Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 23 Belastingvermindering voor bezoldigingen voor een huisbediende AJ 2013 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN D. BEZOLDIGINGEN VAN EEN HUISBEDIENDE: …………. vanaf aj. 2013: belastingvermindering tegen 30% (art. 145/36WIB92) toepassingsvoorwaarden zijn ongewijzigd na beperkingen wordt het bedrag verdeeld over beide echtgenoten/wettelijk samenwonenden op basis van hun gezamenlijk belastbaar inkomen 76

77 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 77 Betaling voor pensioensparen Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 1 Stortingen voor pensioensparen AJ 2013 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN E. BETALINGEN VOOR PENSIOENSPAREN: ………… …………. vanaf aj. 2013: belastingvermindering tegen 30% (i.p.v. verbeterde gemiddelde aanslagvoet) toepassingsvoorwaarden zijn ongewijzigd (nog steeds cumulverbod per belastingplichtige met stortingen voor het verwerven van werkgeversaandelen) max. betaling per persoon: 910,00 € © Hugelier & Vankerchove 77

78 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 78 Betaling voor werkgeversaandelen Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 2 Sommen besteed aan werkgeversaandelen AJ 2013 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN STORTINGEN VOOR HET VERWERVEN VAN NIEUWE KAPITAAL- AANDELEN VAN EEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE GEVESTIGDE VENNOOTSCHAP WAARIN U WERKNEMER BENT OF WAARVAN UW VENNOOTSCHAP-WERKGEEFSTER EEN (KLEIN)DOCHTERONDERNEMING IS: ………… …………. vanaf aj. 2013: belastingvermindering tegen 30% (i.p.v. verbeterde gemiddelde aanslagvoet) toepassingsvoorwaarden zijn ongewijzigd (nog steeds cumulverbod per belastingplichtige met stortingen voor pensioensparen) max. aan storting dat in aanmerking komt voor belast(-) : 730 € 78

79 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 79 Pwa-cheques Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 3 Uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen AJ 2013 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN BETALINGEN GEDAAN VOOR PRESTATIES IN HET KADER VAN PLAATSELIJKE WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAPPEN (PWA-CHEQUES): ………… ………… . vanaf aj. 2013: belastingvermindering tegen 30% (ipv verbeterde gemiddelde aanslagvoet) toepassingsvoorwaarden zijn ongewijzigd (max € aan stortingen per persoon aan pwa- en dienstencheques samen) de omdeling van de belastingvermindering PWA-cheques ingeval van een gemeenschappelijke aanslag gebeurt evenredig in functie van het gezamenlijk belastbaar inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van de beide echtgenoten. 79

80 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
80 Dienstencheques Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 4 Uitgaven voor prestaties betaald met dienstencheques AJ 2012 D. BETALINGEN GEDAAN VOOR PRESTATIES BETAALD MET DIENSTENCHEQUES: Hebt u in 2011 beroepsinkomsten verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten ? (Steeds door beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden te beantwoorden !)  Ja  Neen  Ja  Neen AJ 2013 BETALINGEN GEDAAN VOOR PRESTATIES BETAALD MET DIENSTENCHEQUES: blijft belastingvermindering aan 30%, mogelijks omzetbaar in terugbetaalbaar belastingkrediet vanaf AJ 2013: wegvallen van de vraagstelling in aangifte i.v.m. internationale ambtenaar: opgenomen in vak II. 3 a en b van de aangifte 80

81 Energiebesparende uitgaven Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 7 Belastingvermindering voor intresten m.b.t. leningen voor energiebesparende maatregelen (‘groene lening’) Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 81 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN K. (BELASTINGVERMINDERING VOOR) ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN IN EEN WONING: 1. Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna: a) uw aandeel in die woning: ……… pct ……… pct b) uw in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werken: 1° werken uitgevoerd in het kader van een vóór gesloten contract: a. aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken nog geen 5 jaar in gebruik genomen was: 1) de plaatsing van zonnecelpanelen ………… 2) - de installatie van zonneboilers - de plaatsing van een geothermische warmtepomp ………… b. aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was: 1) - de vervanging of onderhoud van stookketels - de isolatie van daken - de plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat ……….. met tijdsinschakeling - de energie-audit aan de woning 2)de plaatsing van zonnecelpanelen ……….. 3) - de installatie van zonneboilers - de plaatsing van een geothermische warmtepomp ……….. 2° werken uitgevoerd in het kader van een vanaf gesloten contract, aan de woning, die op 31 december van het jaar van aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was: de isolatie van daken: ………… 81

82 Energiebesparende uitgaven
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 82 Energiebesparende uitgaven Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN K. (BELASTINGVERMINDERING VOOR) ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN IN EEN WONING: 1. Indien de uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna: c) uw overgedragen verminderingen voor in 2011 betaalde uitgaven voor de volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was: 1° - de vervanging of onderhoud van stookketels - de plaatsing van dubbele beglazing - de isolatie van daken - de plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat ………... met tijdsinschakeling - de energie-audit aan de woning 2° de plaatsing van zonnecelpanelen ………… 3° - de installatie van zonneboilers - de plaatsing van een geothermische warmtepomp ………… 82

83 Energiebesparende uitgaven
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 83 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN K. (BELASTINGVERMINDERING VOOR) ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN IN EEN WONING: 1. Indien de uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna: d) uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor de volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was: 1° - de vervanging of onderhoud van stookketels - de plaatsing van dubbele beglazing - de isolatie van daken, muren en vloeren - de plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat …………. met tijdsinschakeling - de energie-audit aan de woning 2° de plaatsing van zonnecelpanelen …………. 3° - de installatie van zonneboilers - de plaatsing van een geothermische warmtepomp ………… 83

84 Energiebesparende uitgaven
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 84 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN K. (BELASTINGVERMINDERING VOOR) ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN IN EEN WONING: 1. Indien de uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna: e) uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor de volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was: 1° de isolatie van daken, muren en vloeren ……….. 2° de plaatsing van zonnecelpanelen ……….. 3° - de vervanging of onderhoud van stookketels - de installatie van zonneboilers - de plaatsing van een geothermische warmtepomp - de plaatsing van dubbele beglazing ……….. - de plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsinschakeling - de energie-audit aan de woning 2. Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen, lees aandachtig de toelichting en vermeld hierna: a) het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben b) het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2013 aanspraak maakt en dat volgens de wet: 1° in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet ……….. 2° niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet ……….. 84

85 Belastingvermindering energiebesparende uitgaven betaald in 2012
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 85 Belastingvermindering energiebesparende uitgaven betaald in 2012 Betalingen in 2012 voor energiebesparende uitgaven én de overeenkomst afgesloten voor 28/11/2011 Oude regeling blijft: Belastingvermindering van 40% Omzetting in belastingkrediet mogelijk Overdrachtmogelijkheid woning ≥ 5 jaar Maximum (Aj 2013) = € verhoogd met 880 € voor zonnecelpanelen Betalingen in 2012 voor dakisolatie aan woning ≥ 5 jaar in gebruik én de overeenkomst is afgesloten vanaf 28/11/2011 Belastingvermindering van 30 % Geen overdrachtmogelijkheid meer Maximum (AJ 2013) = € verhoogd met 880 € voor zonnecelpanelen ( enkel voor overdrachten) Betalingen in 2012 voor energiebesparende uitgaven ( andere dan dakisolatie aan woningen ≥5 jaar in gebruik) én overeenkomst gesloten vanaf 28/11/2011: geen belastingvermindering meer

86 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
86 energiebesparende uitgaven voor feitelijk samenwonenden Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 5 Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven > 5.6 Omdeling gehuwden – feitelijk samenwonenden Feitelijk samenwonenden Mondelinge vraag nr van de heer Van Hecke dd : Om de belastingvermindering te bekomen, moet het gaan om energiebesparende uitgaven die tijdens het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald. Wie dergelijke uitgaven niet zelf heeft gedaan, kan dus geen aanspraak maken op dat belastingvoordeel. Zonder huwelijk of wettelijk samenwonen moeten energiebesparende maatregelen worden betaald via een gemeenschappelijke rekening als beide personen in aanmerking willen komen om de energiebesparende maatregelen van hun belastingen af te trekken. Bij contante betaling hoeft geen bewijs geleverd te worden van welke rekening het geld komt. 86

87 energiebesparende uitgaven: werkelijke betaling
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 87 energiebesparende uitgaven: werkelijke betaling Vraag nr. 547 van de heer Geerts dd : De kinderen hebben, in onderling overleg met de ouders, gedurende jaren geld gestort op de rekening van de ouders. De ouders zijn eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van de woning waaraan de energiebesparende werken worden uitgevoerd. De ouders kunnen genieten van de belastingvermindering energiebesparende uitgaven aangezien zij de energiebesparende uitgaven werkelijk hebben betaald via een overschrijving van hun eigen bankrekening. Het feit dat de kinderen jarenlang gelden op deze rekening hebben gestort, doet hieraan geen afbreuk. De kinderen kunnen in deze situatie geen aanspraak maken op het voormelde belastingvoordeel, aangezien zij geen eigenaar, enzovoort zijn van de betrokken woning. 87

88 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
88 LAGE ENERGIE- PASSIEFWONING- NULENERGIEWONING Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 6 Belastingvermindering voor lage energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning Aj.2013 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN L. BELASTINGVERMINDERING VOOR:- LAGE ENERGIEWONINGEN ……… - PASSIEFWONINGEN ……… - NULENERGIEWONINGEN ……… Vanaf AJ 2013: afschaffing van de belastingvermindering Voor woningen gebouwd ( verbouwd) tussen 2007 en 2011 blijft de belasting(-) ( gespreid over 10 jaren ) bestaan: bedragen voor AJ 2013: Lage energie: 440€ Passiefhuis: 880 € Nulenergie: €

89 Lage energie- Passiefwoning- nulenergiewoning
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 89 Lage energie- Passiefwoning- nulenergiewoning Overgangsmaatregel: de bestaande belastingvermindering (gedurende 10 jarige periode voor zover eigenaar telkens op 31.12) blijft behouden voor de woningen waarvoor uiterlijk op het vereiste 'certificaat' is uitgereikt certificaten door de bevoegde instantie uitgereikt in periode van tot worden geacht te zijn uitgereikt op , op voorwaarde dat de aanvraag tot het verkrijgen van het certificaat uiterlijk op bij de bevoegde instantie is ingediend (schrapping art. 145/24 §2 WIB92 en nieuw art. 535 WIB92

90 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
90 BEVEILIGING TEGEN INBRAAK EN BRAND Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 16 Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiligingspreventie Aj.2012 Vak IX. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN K. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE BEVEILIGING VAN EEN WONING TEGEN INBRAAK OF BRAND 1. waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker bent ……… ……… 2. waarvan u huurder bent ……… Aj.2013 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN O. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE BEVEILIGING VAN EEN WONING TEGEN INBRAAK OF BRAND ………

91 Beveiliging tegen inbraak en brand
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 91 Beveiliging tegen inbraak en brand 1 Code (1383) ipv 3 codes ( 2 eigenaars – 1 huurder) Bij gemeenschappelijk belaste echtgenoten : omdeling van de belastingvermindering volgens gezamenlijk belastbaar inkomen Belastingvermindering tegen vast tarief van 30% ( ipv 50%) voor de uitgaven verbonden aan AJ 2013. Maximumbedrag AJ 2013: 730 € per woning

92 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Zone positief grootstedelijk beleid Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 8 Belastingvermindering voor woningvernieuwing in een zone voor positief grootstedelijk beleid Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 92 Aj.2012 Vak IX. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN I. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE VERNIEUWING VAN UW ENIGE EN SEDERT TEN MINSTE 15 JAAR IN GEBRUIK GENOMEN WONING, GELEGEN IN EEN ZONE VOOR POSITIEF GROOTSTEDELIJK BELEID ……… ……… Aj.2013 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN M. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE VERNIEUWING VAN UW ENIGE EN SEDERT TEN MINSTE 15 JAAR IN GEBRUIK GENOMEN WONING, GELEGEN IN EEN ZONE VOOR POSITIEF GROOTSTEDELIJK BELEID ……… - Enkel voor uitgaven betaald in 2012 voor de werken die zijn uitgevoerd uiterlijk op - Evenredige omdeling igv gemeenschappelijke aanslag → ifv belastb. inkomen 92

93 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
93 Woning verhuurd aan sociaal verhuurkantoor Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 14 Belastingvermindering voor de renovatie van een sociale verhuurwoning Aj.2012 Vak IX. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN J. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE VERNIEUWING VAN EEN WONING VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR ……… ……… Aj.2013 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN N. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE VERNIEUWING VAN EEN WONING VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR ……… 93

94 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
94 Elektrische wagens/motorfiets/drie- of vierwieler Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering > HOOFDSTUK 2 Belastingverminderingen opgenomen in vak IX van de aangifte > 19 Belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig Aj.2013 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN R. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE VERWERVING VAN EEN NIEUWE ELEKTRISCHE - PERSONENAUTO, AUTO DUBBEL GEBRUIK OF MINIBUS …….. - MOTORFIETS OF DRIEWIELER ……… - VIERWIELER ……… De belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrische motorfiets, driewieler, vierwieler is van toepassing vanaf 1 januari 2010 en is niet begrensd in de tijd. De belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrische personenauto, een auto dubbel gebruik of een minibus is enkel van toepassing voor de uitgaven die zijn betaald in de jaren 2010 tot 2012 Evenredige omdeling igv gemeenschappelijke aanslag → ifv belastb. inkomen

95 Belastingvermindering energiebesparende uitgaven betaald in 2012
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Belastingvermindering energiebesparende uitgaven betaald in 2012 Betalingen in 2012 voor energiebesparende uitgaven én de overeenkomst afgesloten voor 28/11/2011 Oude regeling blijft: Belastingvermindering van 40% Omzetting in belastingkrediet mogelijk Overdrachtmogelijkheid woning ≥ 5 jaar Maximum (Aj 2013) = € verhoogd met 880 € voor zonnecelpanelen Betalingen in 2012 voor dakisolatie aan woning ≥ 5 jaar in gebruik én de overeenkomst is afgesloten vanaf 28/11/2011 Belastingvermindering van 30 % Geen overdrachtmogelijkheid meer Maximum (AJ 2013) = € verhoogd met 880 € voor zonnecelpanelen ( enkel voor overdrachten) Betalingen in 2012 voor energiebesparende uitgaven ( andere dan dakisolatie aan woningen ≥5 jaar in gebruik) én overeenkomst gesloten vanaf 28/11/2011: geen belastingvermindering meer

96 Belastingvermindering energiebesparende uitgaven betaald in 2013
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Belastingvermindering energiebesparende uitgaven betaald in 2013 Enkel nog dakisolatie voor woningen ≥ 5 jaar in gebruik Belastingvermindering van 30% Maximum ( AJ 2014): € (verhoogd bedrag voor overgedragen verminderingen voor zonnecelpanelen: 900 €) Geen omzetting meer in belastingkrediet ( enkel nog omzetting in belastingkrediet voor overdrachten die betrekking hebben op uitgaven gedaan tot en met 2012 )

97 REKENINGEN EN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN IN HET BUITENLAND
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 97 Vak xIII. REKENINGEN EN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN IN HET BUITENLAND 97

98 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
98 Aangifte Zie ook Lexfin, commentaar Procedure > DEEL 1 De aangifte > HOOFDSTUK 8 Aangifte van buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen (vak XIII nog kopiëren) 98

99 Aangifteverplichting?
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 99 welke types individuele levensverzekeringen vallen onder aangifteplicht verzekeringen  levensverzekeringsovereenkomsten = personenverzekeringen waarvan de verzekerde gebeurtenis alleen afhangt van de duur v/h menselijk leven Aangifteverplichting? WEL LV- tak 21 (verzekeringen met gewaarborgd rendement) LV- tak 22 (bruidschatsverzekeringen en geboorteverzekeringen) LV- tak 23 (gekoppeld aan beleggingsfonds) Schuldsaldoverzekering NIET LV – tak 26 (kapitalisatiecontracten) 99 99

100 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
100 Aangifte - VAK XIII op welk ogenblik moet het levensverzekeringscontract bestaan vooraleer het bestaan ervan vermeld moet worden ? In de wettekst : niets ( buitenlandse bankrekening : op enigerlei ogenblik van het bt titularis,…) Volgens M.v.T en Mond. vraag nr van mevrouw Wouters dd : zowel voor de reeds in een vorig belastbaar tijdperk afgesloten LV-overeenkomsten als deze die in de loop van het belastbare tijdperk zelf zijn afgesloten. LV-overeenkomst bestaat in principe pas op moment van eerste premiebetaling 100 100

101 Vak VIII. DIVERSE INKOMSTEN

102 Diverse inkomsten van roerende aard
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Diverse inkomsten van roerende aard Vak VII. – INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN DIVERSE INKOMSTEN VAN ROERENDE AARD. INKOMSTEN MET ROERENDE VOORHEFFING: INKOMSTEN ZONDER ROERENDE VOORHEFFING: c) Concessie van het recht om zend- en ontvangstapparaten voor mobiele telefonie te installeren: 1° overeenkomsten gesloten vóór : a. totaal van de verkregen bedragen en voordelen (bruto): b. werkelijke kosten (alleen invullen indien u geen toepassing van het wettelijke forfait van 5 pct. wenst): 2° overeenkomsten gesloten vanaf : T.e.m. AJ 2012: NIET VERPICHT AAN TE GEVEN VERPLICHT AAN TE GEVEN NIEUW

103 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Concessie zend- en ontvangstapparaten Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 12 Diverse inkomsten > HOOFDSTUK 2 Bespreking van de belastbare diverse inkomsten > 7 Inkomsten uit de concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is te gebruiken om er zend- en ontvangstapparaten te installeren door de operatoren van de mobiele telefonie (gsm-operatoren) over welke vergoedingen gaat het? vergoedingen die operatoren van mobiele telefonie toekennen aan natuurlijke personen buiten kader v/d beroepswerkzaamheid in ruil voor verhuur stuk grond, dak, gevel… met oog op installatie van antennes, kabels,… De operatoren van mobiele telefonie sluiten regelmatig contracten af met natuurlijke personen , buiten het kader van de beroepswerkzaamheid van die natuurlijke personen) waarbij een stuk grond, een dak, een gevel, … worden verhuurd met het oog op de installatie van een antenne, kabels en dit in het kader van de mobiele telefonie.

104 Concessie zend- en ontvangstapparaten
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Concessie zend- en ontvangstapparaten Kwalificatie? aanpassing art. 90, 5° en 100,2°WIB92 toepassing van zelfde belastingstelsel als vergoedingen voor niet beroepsmatige concessie van recht om plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen inwerkingtreding: inkomsten toegekend vanaf 1/1/2012 “toekenning” = datum van betaling of overeenkomst?  art.204,4°,b KB/WIB92 : inkomsten van het BT zijn diverse inkomsten bestaande uit de tijdens dat tijdperk aan de belastingplichtige betaalde of toegekende sommen vermeld in art. 90,2° tot 7° (in casu : 90,5°) +

105 Concessie zend- en ontvangstapparaten
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 105 Concessie zend- en ontvangstapparaten Bij echtgenoten / wettelijk samenwonenden: inkomsten aangeven volgens vermogensrecht gehuwd met scheiding v. goederen / wettelijk samenwonend  DI belastbaar bij partner die eigenaar is van het onroerend goed gehuwd volgens het wettelijk stelsel  DI belastbaar voor de helft bij elke echtgenoot

106 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
106 Meerwaarden op aandelen advies Rulingdienst dd. 22 maart 2013 Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 12 Diverse inkomsten > HOOFDSTUK 2 Bespreking van de belastbare diverse inkomsten > 12 Meerwaarden op aandelen > ‘Interne’ meerwaarden Nieuwe passage uit de geactualiseerde versie van het advies (5de engagement): "De Rulingcommissie zal zich er ook van verzekeren dat de verrichting (inbreng/verkoop) niet tot doel heeft om overtollige liquiditeiten die voorheen door de operationele vennootschappen werden opgebouwd, belastingvrij uit te keren. De aanvragers zouden bij dergelijke situaties kunnen overwegen om voorafgaand aan de verrichting dividenden uit te keren die overeenstemmen met deze overtollige liquiditeiten. In elk geval zal bij de beoordeling van de overtollige liquiditeiten rekening gehouden worden met de bedrijfspolitiek alsook met de behoefte aan liquiditeiten die nodig zijn voor de normale werking van de groep waarop de verrichting betrekking heeft". 106

107 Vak XV. BEZOLDIGINGEN BEDRIJFLEIDERS
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 107 DEEL II Vak XV. BEZOLDIGINGEN BEDRIJFLEIDERS 107

108 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
108 Referentierentevoeten Aj gratis of goedkope leningen Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 6 Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden – vervangingsinkomsten > HOOFDSTUK 2 Belastbare inkomsten – Beroepskosten > 3 Voordelen van alle aard > 3.8 Forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard Hypothecaire leningen: gewaarborgd door gemengde LV: 4,63 % andere leningen: 3,32 % Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd: Financiering aankoop wagen: maandelijks lastenpercentage = 0,14 % andere leningen: maandelijks lastenpercentage = 0,17 % Niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd (debetrente R/C): 9,5% 108

109 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
109 Debetstand en creditstand RC Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 6 Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden – vervangingsinkomsten > HOOFDSTUK 2 Belastbare inkomsten – Beroepskosten > 3 Voordelen van alle aard > 3.8 Forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard > Niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd (debetstand rekening-courant) > Geen compensatie - schuldvergelijking tussen lening en debetstand RC HvB. Gent, 18 september 2012 Feiten: een zaakvoerder staat een lening toe aan zijn vennootschap terwijl zijn RC een debetstand vertoont. De vennootschap betaalt geen intresten op de lening in de mate dat er een debetstand rekening-courant bestaat en gaat ervan uit dat er in die mate geen VAA meer bestaat . Administratie: compensatie kan niet vermits de lening en de debetstand van de rekening-courant een verschillende oorsprong, aard of doel hebben en niet zomaar kunnen worden samengevoegd. HvB: roerende inkomsten (intresten op de lening) mogen niet zomaar worden gecompenseerd met beroepsinkomsten (fictieve debetintresten =VAA) => VAA uit fictieve debetinteresten werden terecht belast 109

110 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
110 Woonplaats en maatschappelijke zetel op hetzelfde adres: VAA? Rb. Luik, 5 september 2011 Feiten: maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd op hetzelfde adres als de woonplaats van de bedrijfsleider. De bedrijfsleider start er haar werkdag met een vergadering met de andere bedrijfsleiders om een administratieve kwesties te regelen. Daarna rijdt zij met bedrijfswagen zich naar de diverse exploitatiezetels (winkels) van de vennootschap. Administratie: belastbaar VAA want de bedrijfswagen wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. Basis = Cassatie, 21 november 2002 : 0,15 EUR/km kostenforfait geldt voor "alle verplaatsingen tussen de woonplaats van de belastingplichtige en de werkplaats, zelfs als de belastingplichtige een deel van zijn beroepswerkzaamheid thuis uitoefent”. 110

111 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
111 Woonplaats en maatschappelijke zetel op hetzelfde adres: VAA wagen? Rb. Luik, 5 september 2011 Rechtbank: géén belastbaar VAA voor deze verplaatsingen met de bedrijfswagen De aangehaalde cassatierechtspraak is niet van toepassing want het gaat hier om verplaatsingen tussen de maatschappelijke zetel van de vennootschap en één van haar exploitatiezetels. Het feit dat de maatschappelijke zetel op hetzelfde adres is gevestigd als de woonplaats van de bedrijfsleider, kan NIET tot gevolg hebben dat de trajecten tussen deze zetel en de exploitatiezetel woon-werkverplaatsingen in hoofde van de bedrijfsleider worden. Verplaatsingen tussen de maatschappelijk zetel en de exploitatiezetel = beroepsverplaatsingen (géén aanleiding tot VAA) 111

112 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
112 Woonplaats en maatschappelijke zetel op hetzelfde adres: VAA wagen? Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 6 Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden – vervangingsinkomsten > HOOFDSTUK 2 Belastbare inkomsten – Beroepskosten > 3 Voordelen van alle aard > 3.8 Forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard > Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (‘bedrijfswagen’) > Geen voordeel indien geen privaat gebruik Voorafg.Beslissing nr dd. 8 mei 2012 Ruling: géén belastbaar VAA bedrijfswagen Omdat de maatschappelijke zetel van zijn vennootschap samen valt met zijn eigen woonplaats is er geen sprake van woonwerkverkeer. Alle private verplaatsingen zullen worden afgelegd met de personenwagen die ingeschreven is op naam van de echtgenote. Er is géén grond om een voordeel te weerhouden voor zover met deze wagen vanaf die datum effectief geen privé-verplaatsingen meer worden afgelegd. 112

113 VAA firmawagen en aftrek beroepskosten woon-werkverkeer
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 113 VAA firmawagen en aftrek beroepskosten woon-werkverkeer Woon-werkverkeer = verplaatsingen van de woonplaats naar een vaste plaats van tewerkstelling Plaats waar bedrijfsleider ≥ 40 dagen aanwezig is voor wezenlijke tewerkstelling (hoeft niet opeenvolgend) = vaste plaats van tewerkstelling 113

114 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
114 VAA firmawagen en aftrek beroepskosten woon-werkverkeer Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 6 Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden – vervangingsinkomsten > HOOFDSTUK 2 Belastbare inkomsten – Beroepskosten > 9 Beroepskosten > 9.2 Werkelijke beroepskosten > Kosten m.b.t. het woon-werkverkeer > Personenwagen, wagen dubbel gebruik en minibus > 6 Combinatie forfait van 0,15 EUR/km met bedrijfswagen Wanneer de bedrijfsleider gebruik maakt van een door zijn vennootschap ter beschikking gestelde wagen, dan mag hij kosten voor woon-werkverkeer inbrengen à rato van 0,15 EUR/km, maar nooit voor een hoger bedrag dan het forfaitaire VAA wagen. (= aanpassing art. 66, §5 WIB 92). Bij deze berekening mag het belaste VAA verhoogd worden met de eigen bijdrage die de bedrijfsleider aan zijn vennootschap betaalt 114

115 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
115 Verhuur van de eigen wagen aan de vennootschap Zie ook Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 10 Bezoldigingen van het personeel > De eigenlijke bezoldiging en aanverwanten > Kosten eigen aan de werkgever > Kilometervergoeding auto, motorfiets en bromfiets > 6 Alternatief: verhuur auto aan vennootschap Voor professioneel gebruik = roerende verhuur Ontvangen huurinkomsten = roerende inkomsten Taxatie tegen tarief van 15% + aanv. gem.belast. (25% vanaf ) Belastbaar bedrag= netto inkomen (dwz na aftrek van bewezen kosten of 15% kostenforfait) Rechtspraak die kwalificatie als roerend inkomen bevestigt: Rb. Leuven, Rb. Antwerpen, (Audi A6 voor EUR/maand) Rb. Antwerpen, 115

116 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Tax & Law Services Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove April 4, 2017 116 VAA gratis woonst in 2012 Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 6 Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden – vervangingsinkomsten > HOOFDSTUK 2 Belastbare inkomsten – Beroepskosten > 3 Voordelen van alle aard > 3.8 Forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard > Kosteloze beschikking over een onroerend goed (gratis bewoning) Ter beschikkingstelling door een rechtspersoon - grond : VAA =geïnd. KI x 100/90 - gebouw KI < 745: VAA =geïnd. KI x 100/60 x 1,25 - gebouw: KI > 745 : VAA = geïnd. KI x 100/60 x 3,8 Indexatiecoëfficiënt voor inkomsten 2012 = 1,6349 Indien gemeubileerd: voordeel + 2/3 (KB van 23 februari 2012, B.S. 28 februari 2012) 116 116

117 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Tax & Law Services Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove April 4, 2017 117 VAA gratis woonst Welk kadastraal inkomen is als uitgangpunt nemen (voor vergelijking met € 745)? Indien de bedrijfsleider/werknemer slechts een gedeelte van het onroerend goed privatief betrekt : enkel het deel van het KI m.b.t. de privatieve delen is uw vertrek-KI (Parl. Vraag nr. 616 van Dhr Uyttersprot dd ) 117 117

118 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Tax & Law Services Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove April 4, 2017 118 VAA gratis woonst Voorbeeld : de zaakvoerder woont gans het jaar 2012 gratis in een gebouw (KI = 2.000,00 EUR) van zijn bvba met zijn gezin. 1. Indien KI (niet-geïndexeerd) privé betrokken door zaakvoerder en zijn gezin = 700,00 VAA voor inkomstenjaar 2012: (700 x 1,6349) x 100/60 x 1,25 = 2.383,33 2. Indien KI (niet-geïndexeerd) privé betrokken door zaakvoerder en zijn gezin = 800,00 (800 x 1,6349) x 100/60 x 3,8 = 8.284,00 118 118

119 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Tax & Law Services Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove April 4, 2017 119 VAA gratis woonst Vraag: Is er sprake van een voordeel indien er een marktconforme huurprijs wordt betaald? Speelt de forfaitaire raming wel indien er geen sprake is van een kosteloze terbeschikkingstellling maar van een marktconforme verhuring? Antwoord: de terbeschikkingstelling van een onroerend goed en het verstrekken van verwarming en elektriciteit geeft steeds aanleiding tot het belasten van een VAA op basis van de forfaitaire waardering opgenomen in art. 18 KB/WIB92 (Parl. Vr. nr. 319, Mevr. Veerle Wouters dd ) 119 119

120 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Tax & Law Services Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove April 4, 2017 120 VAA gratis verwarming en elektriciteit Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 6 Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden – vervangingsinkomsten > HOOFDSTUK 2 Belastbare inkomsten – Beroepskosten > 3 Voordelen van alle aard > 3.8 Forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard > Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit – water Voor inkomstenjaar 2012: - verwarming: VAA bedrijfsleider = EUR/jaar - elektriciteit: VAA bedrijfsleider = EUR/jaar + jaarlijkse indexatie van het forfait Voorwaarde: vennootschap = titularis van de facturen (KB van 23 februari 2012, B.S. 28 februari 2012) 120 120

121 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
121 Onderhandse verlenging opstal Rb. Gent, 19 februari 2013 Zie ook Lexfin, nieuwsbericht Feiten: Een zaakvoerder (eigenaar van bouwgrond) vestigde in 1992 ten voordele van zijn vennootschap een recht van opstal voor 15 jaar tegen betaling van een jaarlijkse canon. Op het einde van deze periode voorziet de opstalovereenkomst in een keuze : ofwel komen de door de vennootschap opgerichte gebouwen zonder vergoeding toe aan de grondeigenaar, ofwel wordt de overeenkomst verlengd. De zaakvoerder heeft het opstalrecht tijdens 2007 effectief met vijf jaar verlengd via een onderhandse overeenkomst. Administratie: de onderhandse verlenging is niet tegenstelbaar aan haar. Omdat het opstalrecht niet is verlengd en de opstallen zonder vergoeding zijn overgegaan naar de zaakvoerder, belast zij de zaakvoerder op een VAA. 121

122 Onderhandse verlenging opstal Rb. Gent, 19 februari 2013
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 122 Onderhandse verlenging opstal Rb. Gent, 19 februari 2013 Rechtbank: de onderhandse overeenkomst werd gesloten vóór het einde van de aanvankelijke termijn van 15 jaar en met het akkoord van de beide partijen. De overeenkomst betreft een duidelijke afstand van het recht van natrekking vanwege de grondeigenaar gedurende een termijn van vijf jaar. Zulke afstand leidt tot een (zelfstandig) opstalrecht. Dit opstalrecht werd door de grondeigenaar en de vennootschap gerespecteerd en verder uitgevoerd zoals voordien (de vennootschap betaalde verder de brandverzekeringen). Het feit dat de verlenging van het opstalrecht niet bij authentieke akte werd verleden en deze niet werd geregistreerd is geen probleem wat de tegenstelbaarheid van de verlenging aan de administratie betreft. De administratie is geen derde bij het vestigen van de belasting, en moet dus rekening houden met onderhandse overeenkomsten. => er is géén VAA belastbaar bij de zaakvoerder (in 2007) 122

123 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
123 Niet ingehouden bedrijfsvoorheffing als voordeel van alle aard Cass. 1 juni 2012 Zie ook Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 10 Bezoldigingen van het personeel > Bedrijfsvoorheffing Principes van de bedrijfsvoorheffing Feiten: advocaat oefent zijn beroepswerkzaamheid uit in vorm van BVBA. Op de bedrijsleidersbezoldigingen die hij van zijn BVBA ontving, werd geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Advocaat doet wel voorafbetalingen die ongeveer zelfde zijn als wat aan bedrijfsvoorheffing door zijn vennootschap had moeten worden ingehouden en doorstort. Administratie : - kohierde de niet ingehouden BV in lasten de vennootschap - voegde VAA (niet ingehouden BV) toe aan belastbare inkomsten bedrijfsleider Luik 13 januari 2010 : administratie heeft gelijk. Inhouding van BV is een wettelijke verplichting. Door geen BV in te houden kon bedrijfsleider over hogere bezoldiging genieten. Vennootschap heeft op geen enkel moment geprobeerde de niet-ingehouden BV te recupereren. Dus terecht VAA. 123

124 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
124 Niet ingehouden bedrijfsvoorheffing als voordeel van alle aard Cass. 1 juni 2012 Uiteindelijk Hof van Cassatie 1 juni 2012: Bedrijfsvoorheffing is opeisbaar uit hoofde van het betalen of toekennen van belastbare bezoldigingen (art. 273, 1° WIB92), ongeacht de belastingtoestand van de genieter. ‘Er moet geen BV meer ingekohierd worden wanneer de door de genieter verschuldigde PB op de bezoldigingen al is ingekohierd en deze genieter tijdens het belastbaar tijdperk voorafbetalingen heeft gedaan gelijkwaardig aan het bedrag van de Bv’ gaat dus NIET op. Voor VAA (art. 272 WIB92) hebben de schuldenaars van de BV het recht op de belastbare inkomsten de BV in te houden. De vennootschap heeft op geen enkel moment geprobeerd om de niet-inghouden BV te recuperen bij de bedrijfsleider, alhoewel ze wist dat de belastingtoestand (via BVW) zou worden herzien. Bijgevolg werd de BV terecht aan het belastbaar inkomen van de bedrijfsleider toegevoegd. (Bergen 4 april 2011 : de niet-ingehouden BV werd ten onrechte als VAA belast in hoofde van de bedrijfsleider) 124

125 DEEL II MAXIMUM AFTREKBAAR BEDRAG VAPZ 125
Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 7 Pensioenen > HOOFDSTUK 10 Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (‘VAPZ’) > 2 Sociaal luik

126 Maximum aftrekbaar bedrag VAPZ
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove Maximum aftrekbaar bedrag VAPZ pensioenovereenkomsten waaraan geen solidariteitsstelsel is verbonden 8,17% v/h inkomen waarop soc. bijdragen berekend pensioenovereenkomsten waaraan wel een solidariteitsstelsel is verbonden 9,4% v/h inkomen waarop soc. bijdragen berekend Max. 3 408,94 EUR Max. 2 962,88 EUR

127 AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 127 DEEL II AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN 127

128 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
128 Lidmaatschapsgelden golfclub Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 13 Beroepsinkomsten van nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen (‘winsten’) > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 6 Beperkt aftrekbare beroepskosten > 6.2 Receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken > Bedoelde kosten Wetsvoorstel Kamer, DOC  aftrek lidmaatschapsgelden golfclubs te verhinderen  terug ingetrokken Parl. Vr. nr. 59 van dhr. Dennis Ducarme dd  lidmaatschapsgelden aftrekbaar ?  enkel in de mate dat BP ten genoege kan aantonen dat de bijdragen die hij betaalt in zijn specifieke geval in die mate verband houden met zijn beroep en gedaan zijn om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden Hof van Beroep Brussel  aftrek niet aanvaard in hoofde van geneesheer wegens gebrek aan oorzakelijk verband met beroepswerkzaamheid

129 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
129 Privékosten gehoorprothese Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 13 Beroepsinkomsten van nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen (‘winsten’) > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 5 Niet-aftrekbare beroepskosten 5.1 Kosten van persoonlijke aard of die niet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid HvB. Antwerpen, 11 september 2012 Feiten: een advocaat met gehoorproblemen liet een gehoorprothese inplanten. De kosten neemt zijn vennootschap ten laste. Zonder die inplanting kon de advocaat zijn beroepsactiviteiten niet verderzetten. Hij legt de nodige medische attesten en verslagen voor. Hof: het beroepskarakter van de gehoorprothese is aangetoond. Maar de zaakvoerder geniet ook voordelen van de ingreep in zijn privéleven. Daarom zijn niet de volledige kosten aftrekbaar. Het is onmogelijk om een precieze opdeling te maken. De rechter acht een verhouding van 50/50 beroeps/privé redelijk. (gelijkaardig: Hof van Beroep, Gent 1 december 2009 – lerares die dankzij een neurostimulator rechtop kon staan) 129

130 Maaltijdkosten als beroepskosten Rb. Brugge, 12 november 2012
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 130 Maaltijdkosten als beroepskosten Rb. Brugge, 12 november 2012 Feiten: een zelfstandig apotheker woont op geruime afstand van zijn werkplaats en gebruikt de middagmalen dan ook buitenshuis. Hij brengt daarvoor per werkdag 8 EUR in als beroepskost. Rb. Brugge: 11,50 EUR is redelijk en aanneembaar als gemiddelde prijs van een maaltijd buitenshuis. Maar van dit bedrag moet een privégedeelte worden afgetrokken (iedereen moet eten). Enkel de meerkost van een middagmaal als gevolg van het uitoefenen van de beroepsactiviteit, kan een aftrekbare kost zijn. Volgens de rechter is 3 EUR een passend en billijk bedrag als gemiddelde kost voor een middagmaal dat thuis wordt klaargemaakt. De gemiddelde meerkost van 11, = 8,50 EUR/maaltijd. Beroepsmatig gedane restaurantkosten: 8,50 x 69% = 5,86 EUR. 130

131 © Hugelier & Vankerchove
DEEL II VERLIEZEN © Hugelier & Vankerchove 131

132 Verliezen HvB. Antwerpen, 18 december 2012
Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 13 Beroepsinkomsten van nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen (‘winsten’) > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 5 Niet-aftrekbare beroepskosten > 5.8 Kosten met betwistbaar beroepskarakter > Kosten in zover deze op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen > 9 Kosten van een bijberoep - kosten overtreffen systematisch inkomsten - fiscaliseren van een hobby Feiten: de administratie betwist het bewijskrachtig karakter van de boekhouding in verband met de zelfstandige nevenactiviteit van een belastingplichtige. Zij verwerpt het verlies uit de boekhouding gedeeltelijk => noch winst, noch verlies-situatie. HvB Antwerpen: zelfs al moet de boekhouding wegens haar niet-bewijskrachtig karakter worden verworpen, dan nog moet de administratie aantonen welke dan wel het belastbaar inkomen is van de belastingplichtige. De administratie moet de belastbare elementen aantonen. De partijen moeten vertrekken van de aangifte, die op grond van art. 339 WIB92 als juist wordt aangenomen, behalve wanneer de administratie aantoont dat ze onjuist is. Door het resultaat zonder meer terug te brengen tot nul (noch winst, noch verlies), handelt de administratie op willekeurige wijze. © Hugelier & Vankerchove 132

133 Verliezen Rb. Hasselt, 5 oktober 2012
Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 13 Beroepsinkomsten van nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen (‘winsten’) > HOOFDSTUK 4 Economische vrijstellingen, verliesaftrek en toekenning meewerkende echtgenoot > 5 Beroepsverliezen > Het op nul zetten van verliezen bij gebrek aan bewijskrachtige boekhouding > Verliezen op nul zetten is willekeurig? Feiten: de administratie ging ervan uit dat de boekhouding van de belastingplichtige niet bewijskrachtig was. Daarom zet zij het verlies, zoals dat uit de boekhouding bleek, "op nul". Rb. Hasselt: het feit dat de boekhouding niet bewijskrachtig zou zijn, geeft de administratie nog niet de mogelijkheid om de aangegeven verliezen gewoon op nul te zetten. Zij kan de beroepsverliezen maar verwerpen als ze aantoont dat de belastingplichtige meer inkomsten heeft ontvangen dan aangegeven. De administratie kan niet de verliezen op nul zetten zonder aan te geven welke inkomsten zij verhoogt of welke kosten zij vermindert. De administratie heeft de beroepsverliezen op een arbitraire wijze verminderd => aanslag moet worden vernietigd wegens willekeur. © Hugelier & Vankerchove 133

134 134 DEEL II INVESTERINGSAFTREK

135 135 Investeringsaftrek bij afstand gebruiksrecht Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 13 Beroepsinkomsten van nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen (‘winsten’) > HOOFDSTUK 4 Economische vrijstellingen, verliesaftrek en toekenning meewerkende echtgenoot > 2 Investeringsaftrek > 2.2 Ratione materiae > Uitgesloten investeringen > Activa waarvan het recht van gebruik is afgestaan aan derden Voorwaarden: overdracht aan een natuurlijk persoon of vennootschap die zelf aan de voorwaarden, criteria, grenzen voldoet voor de toepassing van de investeringsaftrek tegen eenzelfde of hoger percentage die de vaste activa gebruikt in België voor het behalen van winsten en baten die het gebruik noch geheel noch gedeeltelijk zelf overdraagt inwerkingtreding: Aj 2013, mits de activa vanaf 01/01/2012 zijn verkregen of tot stand gebracht (aanpassing afsluitdatum vanaf 28/11/2011 zonder invloed) (art. 75,3° WIB92 via art. 42 en 59 Wet van , BS 20 december 2012) 135

136 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Investeringsaftrek Percentages Investering Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 Octrooien 13,5 % 15,5% 14,5% Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling Energiebesparende investeringen Rookafzuig-/verluchtingssystemen horeca Investeringen (gedaan t/m 2012) in oplaadstations voor elektr. Voertuigen Investeringen in beveiliging 20,5% 22,5% 21,5% Andere 3,5% 5,5% 4,5%

137 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Investeringsaftrek GESPREIDE INVESTERINGSAFTREK Berekening : - op de fiscaal aangenomen afschrijvingen v/d aangeduide investeringen - toepasselijk % % blijft ongewijzigd van toepassing gedurende hele afschrijvingstermijn Investering Percentage aj. 2013 Milieuvriendelijke investeringen onderzoek/ontwikkeling ( ongeacht aantal werknemers op 1 januari aj) 22,5% Andere investering ( voorwaarde: minder dan 20 werknemers op 1° dag BT waarin VA aangeschaft) 12,5%

138 Vak WINSTEN EN BATEN UIT EEN VORIGE BEROEPSWERKZAAMHEID
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 138 DEEL II Vak WINSTEN EN BATEN UIT EEN VORIGE BEROEPSWERKZAAMHEID 138

139 Stopzettingsmeerwaarde
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 139 Stopzettingsmeerwaarde er is géén belastbare stopzettingsmeerwaarde op MVA, FVA en andere portefeuillewaarden wanneer deze activa: - tussen datum van stopzetting en datum van vervreemding of akte van vaststelling - op duurzame wijze - uitsluitend NIET voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt of aangewend. (niet voor de eigen BWZH, noch voor de BWZH van derden) = zgn. desaffectatietheorie (ComIB 28/16 en 19) Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 16 Winsten of baten in verband met een voorheen uitgeoefende beroepswerkzaamheid > HOOFDSTUK 1 Bedoelde inkomsten > 1 Inkomsten naar aanleiding van stopzetting > 1.5 Stopzettingsmeerwaarden op materiële en financiële vaste activa > Gedesaffecteerde activa 139

140 Stopzettingsmeerwaarde Rb. Bergen, 3 april 2012
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 140 Stopzettingsmeerwaarde Rb. Bergen, 3 april 2012 Feiten: : verkoop door accountant van zijn eenmanszaak aan een accountants-BVBA (géén aandeelhouder noch zaakvoerder) Gebouw wordt verhuurd aan de bvba voor 5 jaar met aankoopoptie Belastingplichtige blijft binnen bvba actief als zelfstandige : definitieve stopzetting van de beroepsactiviteit en verkoop van het onroerend goed aan de bvba (lichting aankoopoptie) Rb. Bergen: Belastingplichtige wendde het gebouw sinds (overdracht eenmanszaak) niet meer aan voor zijn eigen beroepswerkzaamheid Meerwaarde werd pas op gerealiseerd (n.a.v. de lichting aankoopoptie) = toen het gebouw deel uitmaakte van het privévermogen van de belastingplichtige Administratie heeft aangifte van de huurinkomsten als onroerende inkomsten niet betwist géén belastbare stopzettingsmeerwaarde 140

141 Stopzettingsmeerwaarde Rb. Brugge, 9 oktober 2012
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 141 Stopzettingsmeerwaarde Rb. Brugge, 9 oktober 2012 Feiten: een gehuwd persoon exploiteerde een handel in een onroerend goed dat behoort tot het gemeenschappelijk vermogen. Bij stopzetting van de handel wordt het onroerend goed verkocht => EUR stopzettingsmeerwaarde. De helft van de verkoopprijs werd effectief ontvangen door de voormalige echtgenoot. De belastingplichtige nam de helft van de volledige verkoopprijs van het handelsgedeelte van het onroerend goed in aanmerking. Rb. Brugge: vanaf de aankoop schreef de belastingplichtige af op de aanschaffingswaarde van het beroepsgedeelte van het volledige gebouw. Ook de verbouwingswerken en infrastructuurwerken met betrekking tot het beroepsgedeelte zijn volledig als beroepskost afgeschreven. => door zo af te schrijven wordt het onroerend goed geacht voor 100 % voor de beroepswerkzaamheid te zijn gebruikt. => de verkoopprijs van het beroepsgedeelte werd uitdrukkelijk in de verkoopakte vastgesteld op EUR. => de belastbare basis is terecht bepaald o.b.v. VP = EUR. 141

142 Vak XXII Eerste vestiging
Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove 142 DEEL II Vak XXII Eerste vestiging 142

143 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
143 Bedrijfsleider in een vernieuwde vennootschap: eerste vestiging? HvB. Brussel, 7 juni 2009 Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 17 Aanslagberekening > HOOFDSTUK 8 Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen werden gedaan > 6 Bijzondere gevallen > 6.2 Belastingplichtige die zich voor de eerste maal vestigt in een zelfstandig beroep Feiten: een belastingplichtige werd bedrijfsleider van een totaal vernieuwde vennootschap: de benaming, het statutair doel, het kapitaal, de rechtsvorm en de tekst van de statuten van de oorspronkelijke CV werden gewijzigd tot de nieuwe NV. Hij meent recht te hebben op vrijstelling van vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen. Administratie: voor bedrijfsleiders is vereist dat de vennootschap waarin zij voor de eerste maal een functie als bedrijfsleider waarnemen, nieuw is opgericht. Een nieuwe bedrijfsleider in een bestaande vennootschap komt niet in aanmerking voor de vrijstelling van vermeerdering. HvB. Brussel : de omvorming van een oude vennootschap is géén oprichting van een nieuwe vennootschap. De vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen is van toepassing. 143 143

144 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
144 PROCEDURE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 144

145 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
Belastingverhogingen Zie ook Lexfin, commentaar Procedure > DEEL 6 Sancties > HOOFDSTUK 1 Tegenover de belastingplichtige > 2 Belastingverhoging vanaf aanslagjaar 2013: Belastingverhoging op het niet aangegeven inkomstengedeelte te berekenen vóór enige verrekening van de voorheffingen, belastingkredieten, het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting of voorafbetalingen Drempelbedrag van niet aangegeven inkomsten wordt verhoogd van 620,00 EUR tot 2500,00 EUR,

146 Hugelier Sophie & Wim Van Kerchove
BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "Aangifte personenbelasting"

Verwante presentaties


Ads door Google