De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Buksmeesters

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Buksmeesters"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Buksmeesters

2 Voorlichting Buksmeesters
Geachte schuttersvrienden, Namens de voorzitter van de M.L.S.B. heb ik het genoegen U uit te nodigen voor de vergadering met de buksmeester(s) en optekenaar(s) van de verenigingen, op vrijdag 26 maart 2010, in het schutterslokaal van schutterij St. Michaël Ool, “de Tump”, Broekweg 99 te Ool, (gelegen bij Oolderhof). Aanvang: uur. AGENDA: Opening door de voorzitter dhr. J. van der Beek. Voorlichting / instructie over: Baancommandant. Wedstrijdleider. Schootsveldbewaker(s). Buksmeester(s). Optekenaar(s). Bond- en federatiebestuur. Mededelingen. Rondvraag. Sluiting.

3 Voorlichting Buksmeesters
Veiligheid schootsveld Taken en verantwoordelijkheden van de: Baancommandant; Wedstrijdleider; Schootsveldbewaker; Buksmeester; Schutter; Optekenaar; Bond- en federatiebestuur. bij het traditioneel limburgs schieten.

4 Voorlichting Buksmeesters
Taak en verantwoordelijkheden Baancommandant Tijdens het opbouwen van het schuttersfeest: Heeft kennis van de bepalingen die in de vergunningen over het schieten staan. Laat zich door het bestuur op de hoogte brengen over de afspraken met de grondeigenaren in het schootsveld. Controleert of de maten op de tekening overeen komen met die van het schootsveld. Controleert of de schietbomen en aanlegpalen volgens de tekening zijn geplaatst. Algemeen: Is in bezit van een telefoonlijst calamiteiten. Instrueert de schootsveldbewaking en de wedstrijdleider over de regels en hoe ze moeten handelen bij onveilige situaties en calamiteiten. Controleert persoonlijk of de rode vlaggen en de daarbij behorende hekken en waarschuwingsborden zijn geplaatst. Voor aanvang van het schieten controleert hij of het schootsveld vrij is van mens en vee . Controle mondingsnelheid: Indien van toepassing, ziet hij toe dat de controle van de mondingsnelheid veilig en correct gebeurd. Controleert de wapen informatiebladen.

5 Voorlichting Buksmeesters
Taak en verantwoordelijkheden Baancommandant Communicatie: Is in bezit van een mobile telefoon of een portofoon. Moet constant verbinding kunnen maken met de schootsveldbewaking en de wedstrijdleider. Indien nodig instrueert hij de wedstrijdleider en de schootsveldbewakers over het gebruik van portofoons. Direct voor aanvang van het schieten: Controleert indien noodzakelijk met een windmeter de windsnelheid. Informeert hij nogmaals bij de schootsveldbewakers of dat het terrein veilig is. Geeft toestemming aan de wedstrijdleider om te beginnen met schieten. Tijdens het schieten: Houdt toezicht op het naleven van de veiligheidsregels. Laat bij een onveilige situatie het schieten direct stoppen. Controleert indien noodzakelijk geregeld de windsnelheid. Direct voor aanvang van het schieten op een kogelvanger. Beoordeelt of er sprake is van een geoefende of een ongeoefende schutter. Controleert de afstelling van de affuiten. Tijdens het schieten met een kogelvanger. Controleert hij geregeld of dat de affuiten nog goed staan afgesteld. Na het schieten. Geeft hij het schootsveld vrij.

6 Voorlichting Buksmeesters
Taak en verantwoordelijkheden Wedstrijdleider Algemeen: Laat zich door de baancommandant op de hoogte brengen over de situatie in het schootsveld, de bijzondere bepalingen in de vergunning en hoe hij moet handelen bij calamiteiten. Communicatie: Is in bezit van een mobile telefoon of een portofoon. Is in bezit van een telefoonlijst calamiteiten. Moet constant verbinding kunnen maken met de baancommandant en de schootsveldbewaking. Heeft beschikking over een omroepinstallatie, waarmee mededelingen gedaan kunnen worden die bij iedere schietboom duidelijk verstaanbaar zijn. Direct voor aanvang schieten. Informeert optekenaars, buksmeesters en de overige wedstrijdleiding over de veiligheidsbepalingen Laat het schieten pas aanvangen als hij van de baancommandant toestemming heeft gekregen. Tijdens het schieten. Moet tijdens het schieten in en nabij het schietwedstrijd secretariaat zijn. Laat bij onveilige situaties, via de omroepinstallatie het schieten direct stilleggen. Na toestemming van de baancommandant mag hij het schieten laten hervatten

7 Voorlichting Buksmeesters
Taak en verantwoordelijkheden Schootsveldbewaker. Algemeen: Laat zich door de baancommandant op de hoogte brengen over de regels van en hoe hij moet handelen bij calamiteiten. Communicatie: Is in bezit van een mobile telefoon. Is in bezit van een telefoonlijst calamiteiten Moet constant verbinding kunnen maken met de baancommandant en de wedstrijdleider. Voor aanvang schieten. Plaats de rode vlaggen en waarschuwingsborden en de daarbij behorende hekken. Tijdens het schieten. Blijft tijdens het schieten op zijn post. Verlaat deze niet zonder toestemming van de baancommandant. Bewaakt dat er geen mensen of dieren in het schootsveld komen. Waarschuwt bij onveilige situaties direct de baancommandant.

8 Voorlichting Buksmeesters
Taak en verantwoordelijkheden Buksmeester. Algemeen. Gebruikt geen munitie waarmee de mondingsnelheid boven 230 m/s kan komen. Hij laat dit op verzoek controleren. Heeft voor iedere buks een wapen informatieblad. Direct voor aanvang schieten. Neemt de veiligheidsmaatregelen aan het wapen. Haalt de loop door en controleert deze. Instrueert de schutter waar hij moet schieten. Tijdens het schieten. Legt de buks voor de schutter op de aanlegpaal en legt deze zodanig op de aanlegpaal neer dat er niet schuin geschoten hoeft te worden. Schoudert het geweer bij de schutter. Laad en ontlaad het geweer voor de schutter. Bepaald of de schutter in staat is om te schieten. Direct voor aanvang schieten op een kogelvanger. Stelt voor het schieten het affuit af. Hij laat de baancommandant controleren of dat het affuit goed is afgesteld. Tijdens het schieten met een kogelvanger Laat hij de baancommandant de afstelling van het affuit controleren. Veiligheidsregels algemeen. Alvorens hij het geweer van de aanlegpaal haalt dient hij het dit te ontladen. Is het geweer buiten gebruik moet de grendel open staan met de loop in een veilige richting.

9 Voorlichting Buksmeesters
Taak en verantwoordelijkheden Schutter. Algemeen. Moet in staat zijn zelfstandig te kunnen schieten. Volgt de instructies van de buksmeester op.

10 Voorlichting Buksmeesters
Taak en verantwoordelijkheden Optekenaar. Algemeen: Bij constatering van een onveilige situatie, attendeert hij de buksmeester en zo nodig de wedstrijdleiding. Tijdens het schieten: Laat buiten de “buksmeester, helper, schutter en wedstrijdleiding” niemand op het schietpunt.

11 Voorlichting Buksmeesters
Taak en verantwoordelijkheden Bond- en Federatiebestuur Algemeen: Controleert jaarlijks de mondingsnelheid en de munitie van de buksen van de bij hun aangesloten schutterijen. Zij verwerken deze gegevens op een “wapen informatieblad”. Zij dienen tussentijds de schutterijen in de gelegenheid te stellen de mondingsnelheid te kunnen controleren. Controleert of het schootsveld voldoet aan de eisen.

12 Voorlichting Buksmeesters
Controle mondingsnelheid en veiligheid buksen. Algemeen: Iedere schutterij dient de buks voor controle bij hun bond aan te bieden; Voor aanvang van het schietseizoen, op een door de bond bepaalde datum en locatie; Steekproefsgewijs voor, tijdens en na een schietwedstrijd; Tussentijds bij een verandering van de kruitlading, hetzij een ander lot-NR, kruitsoort/merk of een verandering van het ladingsgewicht; Tussentijds bij een verandering de slaghoedjes, hetzij een ander lot-NR of soort/merk. Steekproef controle Iedere bond en federatie kunnen tijdens schietwedstrijden steekproefsgewijs controles uit voeren. De schutterijen dienen hieraan mee te werken. Dit kan een daadwerkelijke meting van de mondingsnelheid zijn. Een controle van de munitie: Indien hier het vermoeden bestaat dat de lading onverantwoord veranderd is moet er opnieuw een mondingsnelheid controle uitgevoerd worden. Een controle van de wapennummers met de veiligheid informatieblad.

13 Voorlichting Buksmeesters
Controle mondingsnelheid en veiligheid buksen. Uitvoering: Voor de controle van de mondingsnelheid dient men de buks en de beschikbare patronen (kist) ter beschikking te stellen. Er worden van minimaal drie patronen de snelheid gemeten. Voor men met de meting begint, moet men met drie patronen de loop warm schieten. De controleur neemt willekeurig de patronen uit de kist. Bij overschrijding van de mondingsnelheid mag de buks niet deelnemen aan de wedstrijd. Voor de controle van de munitie worden minimaal drie patronen ingenomen, De controle wordt bij minimaal twee patronen uitgevoerd. Hiervoor moet de controleur de patronen demonteren. Bij teruggaven van de hulzen, wordt ook het resultaat van de meting aan u bekend gemaakt. Deze resultaten zullen ook vergeleken worden met de door u aangegeven hoeveelheden, bij de mondingsnelheden controle.

14 Voorlichting Buksmeesters
Wapen informatieblad Op dit blad komen de volgende gegevens: Merk buks. Kaliber. Kruitsoort. Merk en type slaghoedje. Kogelgewicht: gram Ladingsgewicht, in grains en grammen Mondingsnelheid van 5 patronen. In m/s Gemiddelde mondingsnelheid. Namen verlofhouders. Datum controle. Geldigheid controle. = datum controle +1 jaar Naam en handtekening van een bondsbestuurslid. Met deze gegevens kan er gecontroleerd worden of er veranderingen hebben plaats gevonden. Zonder geldig formulier mag de buks niet deelnemen aan een schietwedstrijd. Deze bladen dienen tijdens de schietwedstrijd aanwezig te zijn.

15 Voorlichting Buksmeesters
Wisselen van de harken: Indien men de harken verwisseld, de man aan het touw, goed opletten wat de hark en tuien doen bij het aflaten en optrekken hiervan. Gelijkmatig omlaag en omhoog doen, dus niet laten schrikken. De andere helpers de tuien goed geleiden. Let op goede kant ( merktekens) van de hark naar voren wijzen. Met het uitrichten van de hark, deze niet voorover trekken. Voor aanvang van de wedstrijd mag men de hark bijstellen, wel conform de regels

16 Voorlichting Buksmeesters
Regeling in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling met betrekking tot “Traditioneel schieten” Artikel 4.111, vierde lid Bij het traditioneel schieten dient een “kogelvanger” of “ricochetvanger” (hierna: kogelvanger) te worden toegepast. Een kogelvanger is een voorziening, waarmee alle afgeschoten kogels dienen te worden opgevangen. Het schieten dient zodanig plaats te vinden dat alle afgeschoten kogels in de kogelvanger terecht komen. Voor bepaalde schietdisciplines kan dat betekenen dat het schieten met een oplegsteun of affuit nodig is. Om ervoor zorg te dragen dat alle afgeschoten kogels in de kogelvanger terecht komen, mogen ongeoefende schutters alleen met toepassing van een affuit schieten. De baancommandant beoordeelt of sprake is van een geoefende of een ongeoefende schutter. Let op, dit geldt alleen als het om milieubeheer gaat.

17 Voorlichting optekenaar
Richtlijnen voor optekenaars. Elke deelnemende vereniging stelt 1 of 2 optekenaars ter beschikking. De optekenaar is 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig op zijn plaats. Voor het laakbaar niet tijdig aanwezig zijn op de aangewezen plaats van de optekenaar(s) wordt diens vereniging gestraft met een geldboete van € 25,00 ten gunste van de Bondskas. U ziet toe dat er tijdens het schieten van de controleschoten alleen geschoten wordt op de vijf (5) voor hen gereserveerde punten (blokjes) van 1,5 x 1,5 x 1,5 cm op de middenlat. Het is verboden om op restanten van stokjes te schieten. Er mag wel op stokjes geschoten worden als er een punt op zit. De schutters / zestalcommissie dient u de federatiebewijzen te overhandigen voor aanvang van het korpsschieten. U controleert of de schutter, die zich aanmeldt, de persoon is zoals de foto aantoont op het federatiebewijs. Iedere schutter moet in het bezit zijn van een geldig federatiebewijs waarvan de geldigheidsduur is vermeld op de achterkant van het federatiebewijs en de handtekening van de federatie secretaris. Tevens controleert men of de schietkaart goed en duidelijk is ingevuld, met naam, voornamen en federatienummer. Bij het korpsschieten wordt er geschoten op blokjes van 1,5 x 1,5 x 1,5 cm ribbe. Iedere schutter van het zestal lost 3 schoten. Als het zestal 18 punten heeft geschoten dient iedere schutter wederom 3 schoten te lossen (2de korpsronde). Heeft het zestal ook nu weer 18 punten, in totaal 36 of 54 punten, dan gaat het zestal naar de kaveling.

18 Voorlichting Optekenaar
U tekent het resultaat van iedere schutter aan op de korpskaart en voorziet na complete beëindiging deze van uw handtekening. De optekenaar duidt de blokjes aan waarop door de betreffende schutter geschoten dient te worden. Bij twijfel overlegt men met de schietcommissie. Bij het korpsschieten mag zich slechts één schutter, één helper en de buksmeester bij de aanlegpaal bevinden. De schutters die nog niet aan de beurt zijn of die geschoten hebben dienen plaats te nemen achter de afrastering. Een schot wordt geacht te zijn gelost nadat de kogel de loop heeft verlaten. Indien andere dan de aangeduide blokjes worden geschoten geldt het schot als misser. Gelden eveneens als misser schoten die de hark of schietboom beschadigen, ongeacht of het blokje mee geschoten wordt. Indien het blokje door de betreffende schutter wordt geraakt maar niet valt dan mag de betreffende schutter één minuut wachten. Is na één minuut het betreffende blokje niet gevallen dan wordt het betreffende blokje als misser opgetekend. Een duidelijke P noteren als het blokje geschoten is. Een duidelijke X noteren als het blokje gemist is. Het aantal punten per ronde noteren en het eindtotaal invullen op de schietkaart. Het noteren op de korpskaart als de schiethark beschadigd wordt en door welke schutter. Indien er zich tijdens het schieten problemen voordoen dan raadpleegt de optekenaar altijd de schietcommissie. De schietcommissie heeft in deze altijd het laatste oordeel.

19 Voorlichting Buksmeesters
Diversen zaken agendapunt 3: Steiler tuien van de bomen i.v.m. veiligheid bij wind. Vaste boomindeling bij het schieten. Houten aanlegpalen. Geluiddemper (modificator) toegestaan op OLS.

20 Voorlichting Buksmeesters
Persoonlijk kampioenschap van de M.L.S.B. Gehouden op 11 & 12 september te Wessum. Stimuleer binnen u vereniging de schutters om hier aan deel te nemen.

21 Voorlichting Buksmeesters


Download ppt "Voorlichting Buksmeesters"

Verwante presentaties


Ads door Google