De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwdag V+V 2008 Innovatief aanbesteden (levert tijd, geld en kwaliteit op) Stichting Roges Stan Vermeulen, directeur 6 maart 2008 www.roges.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwdag V+V 2008 Innovatief aanbesteden (levert tijd, geld en kwaliteit op) Stichting Roges Stan Vermeulen, directeur 6 maart 2008 www.roges.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Bouwdag V+V 2008 Innovatief aanbesteden (levert tijd, geld en kwaliteit op) Stichting Roges Stan Vermeulen, directeur 6 maart 2008

2 Inhoud Stichting Roges en haar dienstverlening Traditioneel bouwproces: rol vrager, kenmerken, effecten, gevolgen Het kan ook anders: aanbodspectrum Strategie aan vraagzijde (vraagprofiel) Strategie aan aanbodzijde (aanbodprofiel) Bouworganisatievormen en bouwproceskosten Vraag- en aanbodprofielen en de ‘match’

3 Wie is Stan Vermeulen? 52 jaar Directeur/bestuurder Stichting Roges Gym β (juli 73), TUE FAGO (maart 79) Bouw- en aanbestedingsrecht Mediation Kwaliteits- en risicomanagement Bouwprocessen/-organisatievormen Vaessen (’79 -’84) Hevo (’84 -‘06) Roges (’07 - heden)

4 Stichting Roges Doelstellingen: Vraaginnovatie in de bouw Aanbodinnovatie in de bouw Ervaringskennis vastleggen en delen Resultaten: Betere huisvestingsprestaties Betere kwaliteitsbeleving Geen ‘verrassingen’ achteraf Markten: Zorg, Onderwijs, Wonen Positionering: Onafhankelijk van aanbod (geen belang in project) Focus op klantvraag (‘perfect match’)

5 Stichting Roges Begeleider/adviseur van vraagaggregatie t/m contractering (het gehele inkoopproces) Begeleider/adviseur van aanbod -’due diligence’ (technisch, financieel, juridisch) Intermediair onderhandelingsprocessen Uitdragen van ervaringskennis (projecten) Creëren netwerken van vragers, aanbieders, kennisontwikkelaars, kennisoverdragers

6 Het Bouwproces

7 TB:Rol vrager Vrager organiseert alle benodigde expertise Vrager definieert alle technische oplossingen Vrager bepaalt proces Vrager zoekt naar een ‘stapelaar’ en ziet lijdzaam een prijs op zich afkomen: o te hoog: bezuinigen (kaasschaaf) o te laag: weggeven aan ‘leuke aanvullingen’

8 TB:Kenmerken Gelegenheidsfabriek (gelegenheidsteam/-locatie en -product) met: o scheiding programma – ontwerp – uitvoering – beheer en onderhoud o scheiding in vakdisciplines o scheiding van taken – bevoegdheden – verantwoordelijkheden o scheiding tussen pakketopbouw en prijs Geen probleemeigenaar Gelegenheid tot terugtrekken op eigen vakgebied

9 TB:Effecten Geen echte samenwerking: o ruimte voor ontwerpvisies (eigen wijsheden) o kostendenken aan aanbiederszijde o ‘benutting’ van ontwerpfouten o geen ruimte voor vernieuwing o geen optimaal product/proces

10 TB:Gevolgen Veel onzekerheden/risico’s en derhalve: het opentrekken van een ‘blik beheersing en controle’: o zware aanbestedingsprocedures (incl. BIBOB) o dikke vraagpakketten en contracten o controleurs van overheidswege en vraagzijde partijen zijn gevangenen van een slecht proces en komen daardoor nooit tot optimale prestaties

11 Want: Door mensen te vangen (met goede ideeën en visies) in plaats van gevangen te houden (in slechte processen) ontstaat commitment. Mensen met commitment nemen ook verantwoordelijkheid! Vertrouwen is goed, controle is beter en verantwoordelijkheid is het beste

12 De toekomst van het traditionele vervoermiddel

13 Het kan ook anders: het aanbodspectrum Seriegrootte 1 (maatwerk)Seriegrootte ‘x’ Focus: marktsegment Focus: individuele klant hoog laag Trend: meer zekerheid en gunstiger prijs/kwaliteit Trend: meer maatwerk De mate van keuzevrijheid, van onzekerheid, eigen inzet en prijs voor de klant

14 check do plan act Plan : Huisvestingsbeleid en- strategie: aanvullende focus Do : Ontwerp en uitvoering: huidige focus Check : Beheer en onderhoud: aanvullende focus Act : Aanzet nieuwe ‘loop’: aanvullende focus Het kan ook anders:de huisvestingscyclus

15 Strategie aan vraagzijde Visie middellange termijn (eigen primaire proces en passende gebruikswaarde gebouw) Woonkwaliteit (kamergrootte, sanitair, uitstraling, omgeving, sfeer) Exploitatie Functioneel weten wat er nodig is met ruimte voor voortschrijdend inzicht (flexibiliteit) Toekomstwaarde Veranderende regelgeving (bouwregime, AWBZ) Veranderend krachtenveld (nieuwe partners) Verantwoordelijkheid voor eigen vastgoed

16 Strategie aan vraagzijde Focus op TCO i.p.v. uitsluitend investerings - €’s Waar(de) voor geld en vergelijkenderwijs vaststellen ervan Aansturen op een ander (eerder) contractmoment met: o Bewustzijn inzake eigen verantwoordelijkheden (i.c. risico’s) o Positie kennen bij ‘ingrijpen’ (geen black box benadering)

17 Strategie aan aanbodzijde Vraagstrategie en overwegingen kennen Inleven in gebruikswaarde Aanbod erop afstemmen: goed huisvesten is bijdragen aan het succes van het primaire proces van de klant Klantgerichte flexibiliteit: de klant de keus Bewijs leveren voor kwaliteit-/prijsverhouding (marktwerking) Ander (eerder) contractmoment faciliteren: o Transparantie (keuzeproces) o Resultaatverantwoordelijkheid door integratie

18 Over welke innovatie gaat het? Aanbestedingsinnovatie wordt voorafgegaan door vraaginnovatie Want aanbesteden volgt op de vraag Wie ‘anders’ wil, moet ‘anders’ vragen Want: Op een vraag die niet gesteld wordt komt ook geen antwoord

19 Aanpak huisvesting (PDCA) beleidshorizon bedrijfsvoering en organisatie anticiperen huisvesting huisvestingsonderzoek -> huisvestingsstrategie (WAT) huisvestingsproces (HOE) w.o. zelf doen of uitbesteden (WIE) Eerst:belangenkaart/waardebeleving (referentievlak) Dán:wijze van realisatie Afwegingen opdrachtgever

20 Koopproces Huisvestings- probleem Belangen Opdrachtgever Beschikbare Bouworganisatie- vormen Gewenste Samenwerkings- vorm Allocatie TBV Vraagpakket Bestedings procedure (wel/niet EG) Bijbehorend inkoopproces Gunning + Contractering

21 Bouworganisatievormen Traditioneel Korte karakteristiek:Geen/zeer beperkte organisatie van de keten (waardering afhankelijk van belangen/waarden opdrachtgever)Hoofdaanneming Vrije partijkeuze door gehele projectorganisatie heen Gescheiden verantwoordelijkheden ontwerp en uitvoering Volledig maatwerk Veel ‘kikkers in de kruiwagen’ (gelegenheidsteam) Grote projectinspanning opdrachtgever, waardoor inschakeling projectmanagement

22 Bouworganisatievormen Geïntegreerd (vergelijkbaar met D&B met uitvraagniveau VO+) Korte karakteristiek:Organisatie van de uitvoeringsketen (waardering afhankelijk van belangen/waarden opdrachtgever)Hoofdaanneming Geen vrije partnerkeuze uitvoering (geen ‘voorgeschreven onderaannemer’ meer) Gekoppelde verantwoordelijkheden ontwerp en uitvoering (minder naarmate uitvraag meer gedetailleerd is) Volledig maatwerk, met optimalisatie technische oplossingen Nog wel ‘ontwerpkikkers in de kruiwagen’ (gelegenheidsteam) Verminderde projectinspanning opdrachtgever

23 Bouworganisatievormen Conceptueel Bouwen Korte karakteristiek:Organisatie van de volledige keten (waardering afhankelijk van belangen/waarden opdrachtgever)Hoofdaanneming Geen vrije partnerkeuze na contractant Geïntegreerde verantwoordelijkheden ontwerp en uitvoering Standaard met ruimte voor maatwerk op onderdelen Contractant is enige ‘kikker’ (ingespeeld team) Geringe projectinspanning opdrachtgever

24 Proceskosten XXKostprijs incl. onderaannemers en hun opslagen 0,0%€ 0Optimalisatie kostprijs door reductie faalkosten 0,0%€ 0Bouwplaatskosten 0,0%€ 0Coördinatie op de bouwplaats (over onderaannemers) 0,0%€ 0Algemene Kosten 0,0%€ 0Aanbiedingskosten 0,0%€ 0Research & Developement 0,0%€ 0Winst en Risico 0,0% € 0Programma van Eisen 0,0%€ 0Ontwerpkosten 0,0%€ 0Dagelijks Toezicht 0,0%€ 0Projectmanagement 0,0%€ 0Aanbestedingskosten 0,0%€ 0Vergunningen 0,0%€ 0Faalkosten (niet verhaalbare kosten door bouwfouten) 0,0%€ 0Extra wensen tijdens uitvoering 0,0%€ 0Bouwrente PM(proces)kosten na oplevering (faalkosten/extra wensen) N.B.Eindprijsgarantie?? 0%€ 0Exploitatiegevolgen

25 Overzicht proceskosten Overzicht belangrijkste berekeningsresultaten TraditioneelGeïntegreerdConceptueel Bouwen Bouwsom excl. ‘staart’ € Bouwsom incl. ‘staart’ € € € Bouwinvestering € € € Voorbereidingstijd Uitvoeringstijd Post Bouwrente € € € Financieringslast € € € PM:Eindprijsgarantie?? Eindprijs is gegarandeerd, m.u.v. extra wensen!! Eindprijs is gegarandeerd!!

26 Waardebeleving = belangen/waarden Waarde-indicatoren o--- Invullen!

27 Voorbeelden van ‘waarde-indicatoren’ Laagste prijs Maatwerk Verantwoordelijkheidsverdeling Invloedsuitoefening door klant* Budgetzekerheid Transparantie in proces Keuzemogelijkheden procespartners Capaciteitsvraag klant* Risicoverdeling Aanbestedingsverplichting Doorloopsnelheid Marktwerking

28 Klant Adviseurs (Architect, Technisch, Juridisch, Financieel) Financier Project- en Procesmanager Bouwer(s) Facilitaire dienstverlener Wilt u dit?

29 Klant Aanbieder Adviseurs (Architect, Technisch, Juridisch, Financieel) Financier Project- en Procesmanager Bouwer(s) Facilitaire dienstverlener Of dit?

30 ‘Match’ vraag- en aanbodprofiel waarden klant (vraagprofiel) kenmerken aanbod (aanbodprofiel) ?  oningevulde verwachtingen ?  overvraagde aanbieders?  aansluiting maken (marketing)!

31 Lage kosten KT Beheerslasten Innovatie Zekerheid budget, tijd en kwaliteit Flexibiliteit Lage kosten LT traditioneel DBFMO Vraag versus aanbod (een voorbeeld) = discussiegebied

32 De klant wordt aangeboden: (met ‘voorgebakken’ waarden c.q. kenmerken) Traditioneel/ bouwmanagement Bouwteam IFD D&B DBM DBMF DBMFO DBMFOT Turnkey PPS PFI PRP CM(R) En vele andere Maar: hoe kan een klant hieruit een keuze maken? Alleen als hij zelf een referentievlak heeft.

33 Loslaten (oplossingsruimte geven), dan heb je twee handen vrij (om te ‘plukken’)


Download ppt "Bouwdag V+V 2008 Innovatief aanbesteden (levert tijd, geld en kwaliteit op) Stichting Roges Stan Vermeulen, directeur 6 maart 2008 www.roges.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google