De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst 3 Decentralisaties 20 februari 2013 Anja Tils Wethouder gemeente Bergeijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst 3 Decentralisaties 20 februari 2013 Anja Tils Wethouder gemeente Bergeijk."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst 3 Decentralisaties 20 februari 2013 Anja Tils Wethouder gemeente Bergeijk

2 1.Opening: Anja Tils, wethouder gemeente Bergeijk 2.Landelijke ontwikkelingen: Nancy Hendricks, afdelingshoofd gemeente Eersel en Hans Loos afdelingshoofd gemeente Bergeijk 3.Pauze 4.Consequenties van de ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdzorg voor de Kempengemeenten: Sylvia Sanders, beleidsmedewerker gemeente Reusel-de Mierden 5.Consequenties van de ontwikkelingen op het gebied van de Participatiewet en de Wmo voor de Kempengemeenten: Ernie van Dooren, Q-Consult 6.Rol van de gemeenteraad: Ernie van Dooren, Q-Consult 7.Vragen, discussie: Joan Veldhuizen, wethouder gemeente Bladel 8.Afsluiting: Anja Tils, wethouder gemeente Bergeijk Programma

3 Landelijke ontwikkelingen Jeugdzorg Nancy Hendricks afdelingshoofd ontwikkeling gemeente Eersel

4 decentralisaties “In vogelvlucht” Raadsinformatiebijeenkomst 20-2-2013

5 3 transities, 1 perspectief Van vangnet naar springplank Dichter bij de burger Voorkomen in plaats van genezen:

6 3 grote decentralisaties: 3D geen verkokering samenhang, synergie en samenwerking ruimte voor eigen invulling geen specifieke uitkering (Jeugdzorg/AWBZ) of doeluitkering (Participatiewet) klinkt makkelijker dan het is... De gemeente als regisseur

7 Jeugdzorg: stelselwijziging per 1 januari 2015

8 Jeugdzorg: taken

9 Jeugdzorg: doelen Inhoudelijk van zorg achteraf naar preventie, ondersteuning, uitgaan van eigen kracht en zorg dichtbij van verkokerde naar integrale hulp op maat, 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur Bestuurlijk: verantwoordelijkheid gaat van Rijk, Provincies en Zorgverzekeraars naar gemeenten Financieel vereenvoudiging financieringsstromen bezuiniging/ombuiging -15%

10 Jeugdzorg: tijdspad Mrt/apr. 2013Nieuw wetsvoorstel RvS Mei 2013Financieel verdeelmodel 1 juli 2013Wetsvoorstel uiterlijk bij de Tweede Kamer Sept. 2013Toets landelijke dekking samenwerking 1 jan. 2014Wet Jeugdzorg vastgesteld 1 jan.2015In werking nieuwe wet

11 Landelijke ontwikkelingen AWBZ/WMO en Participatiewet Hans Loos afdelingshoofd Leefomgeving en Wonen gemeente Bergeijk

12 Doelen Participatiewet (voorheen Wwnv) : Participatie van burgers: deelname aan de arbeidsmarkt en het sociale leven Beschut Werk: alleen voor de meest kwetsbare mensen Doel: terugkeren in de reguliere werkmaatschappij d.m.v. ontwikkeling/scholing

13 Participatiewet Eén nieuwe wet ter vervanging Wwb, Wsw, en deel Wajong Eén budget voor de uitvoering Aangesloten bij de eerder voorgestelde Wwnv Invoering per 1 januari 2014 (instroom in huidige sociale werkvoorziening stopt per 2014) Middelen voor gemeenten beschikbaar voor 30.000 beschutte werkplekken

14 Participatiewet Vervallen verplichting 1 op 3 plaatsen SW Quotumregeling voor bedrijven per 1-1-2015 opbouwregeling Geen herbeoordeling en verlaging uitkering Wajong Verlaging subsidie per werkplek naar € 22.700 in 2019. Eerder aangekondigde Herstructureringsgelden 600 mln. vervallen Loondispensatie mogelijk Goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

15 Participatiewet: tijdspad Participatie wet 21 dec. 2012Brief kabinet “Contouren Participatiewet” verzonden aan Tweede Kamer 2 e kw. 2013Indiening wetsvoorstel Tweede Kamer 3 e kw. 2013Zicht op de financiële kaders 4 e kw. 2013Indiening wetsvoorstel Eerste Kamer 1 jan. 2014Nieuwe wet in werking

16 AWBZ naar Wmo Decentralisatie: Extramurale begeleiding en de persoonlijke verzorging naar Wmo + scheiden wonen en zorg (ZZP 1 t/m 4)

17 AWBZ naar Wmo Persoonlijke verzorging en begeleiding van AWBZ naar Wmo Aanleiding: Jaarlijkse stijging zorgkosten Wmo = compensatiewet Meedoen naar vermogen is uitgangspunt Eigen kracht Arrangementen: eigen oplossingen, vrijwillige inzet en betaalde inzet Scheiden wonen en zorg (afschaffen ZZP’s 1 t/m 4) Bezuiniging op begeleiding en persoonlijke verzorging van 1,6 miljard per 2015 (25% van huidige budget)

18 AWBZ naar Wmo Bezuiniging 50 mln door verplicht hergebruik rolstoelen en scootmobielen Huishoudelijke hulp (Bezuiniging 1,2 miljard = 75% van huidige budget) Wijkverpleegkundigen: vanaf 2015 extra geld (250 mln in 2017) Dagbesteding: per 2014 geen nieuwe instroom. Wordt onderdeel Wmo (75% budget blijft gehandhaafd)

19 Prognose uitgaven AWBZ bij ongewijzigd beleid

20 AWBZ naar Wmo taken (extramurale) begeleidingPersoonlijke Verzorging Volwassenen en JeugdAanleren en uitvoeren/begeleiden Aanbod voor groep of individueelActiviteiten: wassen en aankleden in en uit bed gaan zich verplaatsen in zit/lighouding toilet eten en drinken stoma *) sondevoeding *) medicatie *) persoonlijke zorg (nagels, tanden, haren, huid) prothese en hulpmiddelen aanbrengen of verwijderen Voor wie: Somatische aandoening/ziekte(SOM) Psychogeriatische aandoening/ziekte (PG) Psychiatrische aandoening/ziekte (PSY) Lichamelijke handicap (LG) Verstandelijke handicap (VG) Zintuiglijke handicap (ZG)

21 AWBZ naar WMO: tijdspad 2013: Vervallen ZZP’s 1 en 2 (scheiden wonen en zorg) 2014-2015:Vervallen ZZP’s 3 2014Afbouw dagbesteding AWBZ (nieuwe aanspraken vervallen) Beperking aanspraken persoonlijke verzorging AWBZ 2015: Overheveling extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging naar Wmo 2016:Vervallen ZZP’s 4 (VG) en vergelijkbare pakketten in GZ extramuraliseren 2017:Overheveling extramurale verpleging naar Zvw

22 De drie decentralisaties invoeren….een uitdaging….

23 Pauze..

24 Transformatie van de Jeugdzorg Sylvia Sanders Beleidsmedewerker gemeente Reusel- De Mierden

25 Trendbreuk nodig in groei naar (gespecialiseerde) jeugdzorg Afwijkend gedrag niet onnodig medicaliseren Bureaucratie moet verminderen Kracht van hulpvragers en omgeving onderbelicht Recht op zorg ontneemt eigen verantwoordelijkheid Tekortschietende samenwerking rond kinderen en gezinnen bron: Evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg De aanleiding

26 Transformatie Kernpunten wetsvoorstel

27 Alle jeugdigen/gezinnen van 0-18/23 jaar met: Psychische problemen Verstandelijke beperking Psychiatrische aandoening De jeugdigen

28 Jeugd-GGZ Hulp aan jeugdigen met psychiatrische stoornissen en/of psychische problemen. Gemiddelde kostprijs landelijk 1.756 euro per traject (ZvW) 1404 unieke jeugdigen 0 – 23 uit de Kempen dat in 2009 gebruik maakte van GGZ jeugdzorgaanbod 619 jeugdigen met 1 e lijnsaanbod 843 jeugdigen met 2 e lijnsaanbod

29 Geïndiceerde jeugdzorg Bureau Jeugdzorg (Vrijwillige aanmelding, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, AMK en spoedeisende hulp) Jeugdzorgaanbieders –Jeugdhulp door jeugdzorgaanbieder (ambulant, daghulp in instelling, verblijf in stelling of pleegzorg. –Observatiediagnostiek –Gesloten Jeugdzorg Ambulant 4.145 euro Daghulp 9.255 euro Pleegzorg 7.824 euro Verblijf in instelling 28.195 euro In 2011 kregen in de Kempen 185 unieke jeugdigen zorg van een jeugdzorgaanbieder - 149 jeugdigen kregen ambulante zorg - 98 jeugdigen kregen verblijfszorg (pleegzorg, daghulp, residentieel)

30 Jeugd-LVB/VB Jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die: een verstandelijke beperking hebben, een laag intellectueel functioneren en beperkt sociaal aanpassingsvermogen bijkomende problematiek hebben, zoals psychiatrische problemen, sociale problemen en/of lichamelijke problemen ernstige gedragsproblemen vertonen behoefte hebben aan chronische ondersteuning. Gemiddelde kostprijs landelijk LVB jeugd met PGB voor extramurale begeleiding is 18.500 euro 141 jeugdigen in de Kempen met een lichtverstandelijk beperking met een indicatie voor extramurale begeleiding op peildatum 1/1/2011

31 Provinciale jz Jeugd GGZ Jeugd LVB/VB Gesloten jz JB JR AMK 1851404 141 Gemeenten Transitie Onderdelen van jeugdzorg

32 32

33 Zorg rondom gezinnen

34 Samenwerking SRE regio Werkgroepen geformeerd Functioneel model ‘Andere jeugdzorg’ SRE Masterclasses georganiseerd met diverse transitie partners Voorbereiding van organisatiemodellen en vaststellen van benodigde schaalgrootte Gezamenlijke subsidie-aanvraag scholing

35 Samenwerking De Kempen Doorontwikkeling CJG’s Kaderstellende notitie ‘dichtbij, in samenhang en effectief’ Pilot “Andere Jeugdzorg” door inzet van specialistische jeugdzorg als aanvulling op ondersteuning door het CJG. Afstemming transitie jeugdzorg en passend onderwijs.

36 Wat moet er nog gebeuren? Formeren van Kempisch Krachtteam (inwoners en organisaties) Voorbereiden op de Toets intergemeentelijke samenwerking Ontwikkeling scenario’s voor organisatiemodellen, inclusief afwegingen om keuzes te kunnen maken Meerjaren beleidskader, conceptverordening en uitvoeringsplan

37 Decentralisatie AWBZ/Wmo en Participatiewet Ernie van Dooren Q-Consult

38 Inhoud 1.Uitgangssituatie Kempengemeenten 2.Wmo 3.Participatiewet

39 Uitgangssituatie Kempengemeenten Al gezamenlijk afstemming beleid en uitvoering Wwb en Wmo Gezonde werkbedrijven (Wsw) Grote maatschappelijke betrokkenheid Veel MKB bedrijven Grote bedrijven in regio

40 Wmo Overheveling extramurale begeleiding persoonlijke verzorging

41 Fasering extramurale begeleiding Wmo Fase 1: Gemeenschappelijke visie en stappenplan Van AWBZ naar Wmo benadering Inventarisatie samenstelling doelgroep (kwalitatief en kwantitatief) Inventarisatie (zorg)aanbieders in Kempen Opstellen voorzieningenmatrix (gemeente Bergeijk) Clientprofielen ontwikkeld Gaan aanbesteden of inkopen Inrichting administratieve organisatie Het indiceren/gesprek De mogelijkheden van gemeente-overstijgend aanbod Het formuleren van gezamenlijke verantwoordingseisen richting aanbieders De vorm van communicatie Het vervoer naar de dagbesteding April 2012

42 Fasering extramurale begeleiding Wmo Fase 2:- Definiëren uitgangspositie 1 januari 2015 samenwerking en organisatorische inrichting -Uitwerken van stappenplan en detailplanning activiteiten in 2013 - Inventariseren capaciteit nodig voor uitvoeren stappenplan en detailplanning - Inrichten projectorganisatie Fase 3:- Ontwikkelen voorzieningenmatrix (alle Kempengemeenten) -Vullen voorzieningenmatrix -Selectie/aanpassen geautomatiseerde systemen -Ontwikkelen cliëntprofielen -Ontwikkelen arrangementen -Voorbereiding inkoop/aanbestedingen Fase 4:- Inrichten uitvoering Aug. tot nov. 2012 2013 2014

43 Participeren

44 Doelgroepen Gemeenten verantwoordelijk voor een groep kwetsbare burgers Grote diversiteit aan doelgroepen. Iedere doelgroep heeft zijn specialisme en verschillen. De doelgroepen zijn:  Mensen met een psychiatrische problematiek  Volwassenen en ouderen met somatische en psychogeriatrische problematiek  Mensen met een verstandelijke beperking  Mensen met een lichamelijke handicap  Jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met opgroeiproblemen  Een deel van de palliatieve terminale zorg binnen de begeleiding

45 Inrichting Wmo

46 Participatiewet

47 Proces herijking Wwb en Wsw

48 Visie doelgroepen en cliënten Groeiende verantwoordelijkheid voor participatie van burgers op arbeidsmarkt Dienstverlening gericht op plaatsen cliënten in zoveel mogelijk regulier werk. Mogelijkheden van cliënt staan centraal Een steeds kleinere groep cliënten komt in aanmerking voor Beschut Werk. Beweging van ‘binnen’ naar ‘buiten’ wordt doorgezet Participatie gaat over deelname aan arbeidsmarkt, het sociale leven

49 Visie doelgroepen en cliënten Integrale dienstverlening vanuit cliëntperspectief (leggen verbinding tussen Wwb, Wsw, Wajong en Wmo, waken voor complexiteit) Raakvlakken tussen beleidsterreinen en samenwerking met specialistische organisaties worden georganiseerd Goede afstemming tussen onderwijs, zorg en werk. Dit zowel beleidsmatig als casuïstiek

50 Doelgroepen Doelgroepen: 1.Mensen die ondersteuning nodig hebben in dagelijks leven 2.Mensen tussen 18 en 65 jaar die ondersteuning nodig hebben in hun levensonderhoud 3.Mensen tussen 18 en 65 jaar die ondersteuning nodig hebben in hun levensonderhoud en het dagelijks leven Uitgangspunt bij het onder de verantwoordelijkheid van gemeenten brengen van verschillende wetten en de daaraan verbonden doelgroepen is dat de gemeenten beter in staat zijn om een doelgroepenbeleid te voeren en maatwerk te bieden.

51 Uitgangspunten organisatiebeleid Uit gaan van uitgangspunten en kader van Participatiewet Ontwikkelingen vragen vooruitstrevende houding van uitvoeringsorganisaties en gemeenten Maatschappelijke component krijgt stevige positie Participatie op hoogst haalbare niveau staat centraal Integrale benadering beleid voor Wmo, Participatiewet, jeugdzorg biedt kansen.  Cliëntbenadering staat centraal  Verbindingen worden gelegd  Flankerend beleid wordt georganiseerd

52 Uitgangspunten organisatiebeleid In organisatiebeleid wordt stevige werkgeversbenadering verankerd. Voor goede werkgeversbenadering vindt ontschotting tussen sociaal en economisch beleid plaats Mensontwikkelingsactiviteiten uitbreiden om tegemoet te komen aan beweging van ‘binnen’ naar ‘buiten’ Gemeenten scheppen voorwaarden om het integrale beleid mogelijk te maken

53 Organisatiebeleid

54 Uitgangspunten organisatie-inrichting Uitvoeringsorganisatie is transparant (beleidsvoorbereiding en financiën). Gemeenten hebben stuurmogelijkheden Organisatie-inrichting wordt gebaseerd op optimale cliëntbenadering Om goed beleid te maken is deskundigheid en kennis van praktijk nodig In organisatiebeleid wordt overlap tussen activiteiten voorkomen en worden verbindingen gelegd met relevante beleidsterreinen zoals onderwijs, arbeidsparticipatie en sociaal beleid Bij inrichting organisatie wordt uitgegaan van cliëntbenadering. Huidige structuren zijn hieraan ondergeschikt

55 Rol van de gemeenteraad Ernie van Dooren Q-consult

56 Uitgangssituatie Kempengemeenten Al gezamenlijk afstemming beleid en uitvoering Wwb en Wmo Gezonde werkbedrijven (Wsw) Grote maatschappelijke betrokkenheid Veel MKB bedrijven Grote bedrijven in regio Basis is gelegd  inventariserende en voorbereidende onderzoeken

57 Algemeen 1.Veel ontwikkelingen  nieuwe taken gemeenten 2.Kort tijdsbestek besluitvorming 3.Samenhang verschillende ontwikkelingen/beleidsterreinen 4.Veel voorbereiding om dienstverlening aan burgers tijdig ingericht te kunnen hebben 5.Noodzaak om (boven)regionaal samen te werken 6.Verschillen in dienstverlening en voorzieningen/zorg

58 Rol gemeenteraad Kaderstellend voor iedere gemeente In voortraject tot afstemming komen en streven naar afstemming voor:  Inhoudelijke kaders en beleidsuitgangspunten  Tijdspad, op zelfde momenten nemen besluiten De gemeenteraden en griffiers worden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan of/hoe tot afstemming kan worden gekomen in voorbereiding bij de kaderstelling door iedere gemeente?

59 Vragen en antwoorden Joan Veldhuizen Wethouder gemeente Bladel

60 Afsluiting Anja Tils Wethouder gemeente Bergeijk


Download ppt "Informatiebijeenkomst 3 Decentralisaties 20 februari 2013 Anja Tils Wethouder gemeente Bergeijk."

Verwante presentaties


Ads door Google