De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Externe verzelfstandiging van de marktgerichte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Externe verzelfstandiging van de marktgerichte"— Transcript van de presentatie:

1 Het Zorgbedrijf Roeselare als toekomstgarantie voor een verantwoorde openbare zorgverlening
Externe verzelfstandiging van de marktgerichte activiteiten van het OCMW Roeselare Steven Verdoolaege – directeur Zorg

2 Lokale context = uitgangspunt
Context OCMW Roeselare: lokale beleidskeuzes leidden tot historische opbouw van ruim zorgaanbod  4 WZCa, DVC, kortverblijf, 3 LDCa, dienst Thuiszorg (o.a. maaltijden aan huis, poetsdienst, klusjesdienst, …), serviceflats, kinderdagverblijven, dienst voor onthaalouders, centrum voor ambulante revalidatie, psychologische adviesdienst. OCMW: 910 medewerkers / € omzet (€ 11,3 ST / 18%) Excl. SD: 800 medewerkers / € omzet (€ 5,5 ST / 12%) Disproportionele verhouding t.a.v. de meeste OCMW’s Laatste jaren: lokale initiatieven door private sector Vaststelling: vzw’s en nv’s zijn rendabel  vzw = uitgangspunt Dilemma: druk op lokale financiën stelt toelage aan marktgerichte OCMW-activiteiten in vraag  onmisbaar aanbod OCMW gezien omvang (vb. 64% van alle Roeselaarse WZC-bedden)

3 Lokale context Actueel: pensioenbom en vergrijzingskost
Expliciete druk CBS  € / jaar downsize MJP Quid kwetsbare doelgroepen? Quid kwaliteitsnorm OCMW-zorgaanbod? Quid werkgeversverantwoordelijkheid (82% v/h personeel)?  Nood aan een toekomstscenario voor openbare zorg

4 Uitgangspunten vraagstelling
Vanuit de besteding van de publieke middelen wordt aanvaard dat de marktgerichte activiteiten de vergelijking met de private sector (vzw) moeten doorstaan  maatschappelijke kostprijs / kerntakendebat Afwijkingen m.b.t. rendabiliteit worden enkel aanvaard indien dit een expliciete beleidskeuze tengevolge de inbedding van een sociale opdracht (factor maatschappelijke verantwoordelijkheid) Zorg is betaalbaar en toegankelijk. Klassieke OCMW-context (RPR, overregulering, …) biedt geen optimale voorwaarden voor modernisering, efficiëntiewinst, kwaliteitsbehoud en rendabiliteitsverhoging. Vraagstuk: transitie naar marktconform, performant, sociaal overheidsbedrijf Decretale organisatiemogelijkheden voor een lokaal bestuur om bepaalde activiteiten en dienstverlening te laten beheren buiten de kernadministratie.

5 Gevolg Beleidsnota OCMW Roeselare 2011:
‘Onderzoeken van de opportuniteitsvraag en de juridische mogelijkheden teneinde eventueel op termijn een aantal uitvoerende OCMW-activiteiten te verzelfstandigen’  Achterliggende filosofie: Het doel is het behoud van een maatschappelijk verantwoorde, kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke openbare zorgverlening binnen het sociaal-economische kader van een lokale overheid. Het middel kan verzelfstandiging zijn.  privatisering (strikte marktlogica)

6 Waarom verzelfstandigen?
Huidige OCMW-context bood reeds aantal opportuniteiten tot optimalisatie: RPR, budgethouderschap, opnamebeleid, private partnerships, regionale opdrachtencentrale, marktconformiteit prijsbeleid, fusie WZC, hervormingen medicatiebelevering, digitalisering, automatisatie facturatie … Sommige aspecten zijn niet / moeilijk beïnvloedbaar in OCMW-setting: Beeldvorming stadstoelage: vergroten transparantie m.b.t. de kosten die niet tot de kernopdracht van het OCMW behoren (i.c. sociale dienst) Lichter administratief regelgevend kader (i.c. OCMW-decreet) Soepeler houding ABB (‘Toezicht’): meer autonomie Cultuuromslag: “dit is een bedrijf” Identiteit: eigen rechtspersoon Referentiekader = private sector (zelfredzaamheid) Afwijken minimale voorwaarden RPR (eigen RPR)

7 Mogelijkheden OCMW-decreet
Decretale organisatiemogelijkheden, zowel in gemeente als OCMW, geven een bestuur de kans om bepaalde activiteiten en dienstverlening te beheren buiten de kernadministratie Interne verzelfstandiging (budgethouderschap, IVA) versus externe verzelfstandiging Publiekrechtelijke vereniging (EVA of Extern Verzelfstandigd Agentschap) titel VIII, HI Eén of meerdere openbare partners Openbaar statuut (uitgezonderd fiscaal statuut) Akkoord RMW / GR / VR: ‘met redenen omklede besluit’ Privaatrechtelijke vereniging voor exploitatie ziekenhuis titel VIII, HII (AV of Autonome Verzorginginstelling)

8 Mogelijkheden OCMW-decreet
Privaatrechtelijke vereniging of vennootschap met het oog op vervullen sociale doeleinden titel VIII, HIII (VZW) Nieuwe VZW met een private vzw Tenzij BVR of decreet als voorwaarde voor erkenning  privaat niet verplicht BVR of decreet vraagt regionale schaal voor erkenning ‘Nieuwe’ dienst: nog geen aanbod en erkenning / vergunning (akkoord VR) Privaatrechtelijke vereniging voor exploitatie woonzorgcentrum titel VIII, HIV (VZW) (01/01/2013) Nieuwe vzw met een private vzw Motiveringsnota m.b.t. noodzaak private partner en meerwaarde vzw Bestuurplan en financieel plan (6 jaar)  waarborgen continuïteit, prijszetting, opnamebeleid, democratische controle Opnamebeleid en ligdagprijs: 2/3 deelgenoten waaronder alle OCMW’s Buitengerechtelijke ontbinding ten vroegste na 6 jaar

9 Publiekrechtelijke verzelfstandiging
Argumentatie: Overtuiging: publieke sector is even efficiënt als private sector (als je de extra handicaps wegwerkt!) Overheid zet de lokale kwaliteitsnorm Maatschappelijke opdracht in dienstverlening naar de ‘zwakkeren’ Transitiecontext: democratische controle schept vertrouwen Tijdsperspectief: privaat vraagt meer tijd (no time to waste) Privaat: intern onvoldoende knowhow (vb. personeelsmaterie) Privaat: wetgeving volgt traag  onzekerheid en risico’s  Zorgbedrijf Roeselare

10 Uiteraard ook nadelen Er blijft een administratief toezicht.
Afhankelijkheid van een politieke context. Toepassing Wet op de Overheidsopdrachten. Openbaarheid van bestuur (= tijd en energie). Risicoloze overheidscontext  procedures, controles, verzekeringen, … Basiswetgeving m.b.t. dienstverlening volgt niet / onvoldoende / traag (vb. RIZIV-financiering gedetacheerde statutairen) Perceptie van zorg als product / vrees voor kwaliteitsdaling

11 Strategische uitgangspunten
Missie / Visie / Waarden OCMW = MVW Zorgbedrijf Marktgerichte diensten = zorgdiensten + alle ondersteunende diensten (consistentie met RPR OCMW Roeselare) Continuïteit huidig zorgaanbod Corporate governance: autonomie management én democratische controle Beheersovereenkomst met Stad: evolutie toelage en kostprijs sociale opdracht (lange termijn als vertreksbasis) Stad wordt deelgenoot en brengt buitenschoolse kinderopvang in Zorgbedrijf is een bedrijf

12 Strategische uitgangspunten
Eigen identiteit en employer branding Marktpositie = prijs / kwaliteit Commercialisering van rendabele activiteiten als hefboom Schaalvergroting met toegevoegde waarde is welkom Beginscenario: OCMW is interne klant Beginscenario: geen outsourcing i.f.v. continuïteit Tewerkstellingsprojecten blijven behouden

13 Zorgbedrijf Roeselare

14 Besluitvormingsproces
Afweging op bestuursniveau  verzelfstandiging moet een resultante zijn van een weldoordacht bestuursmatig en organisatorisch proces. 2011: bestuderen van EVA-pistes als formele beleidsdoelstelling RMW 2012: situering beleidsdoelstelling aan CBS 2012: voorstudie m.b.t. integratie kinderopvang Stad en OCMW in één Zorgbedrijf 2012: studiedraaiboek m.b.t. vergelijkende onderdelen van EVA-pistes 10/2012: goedkeuring visienota Zorgbedrijf door RMW 10/2012: aanstelling juridisch kantoor m.b.t. verzelfstandiging 01/2013: Zorgbedrijf in nieuw bestuursakkoord 05/2013: goedkeuring RMW 06/2013: goedkeuring Gemeenteraad 10/2013: weigering Vlaamse Regering (G. Bourgeois)

15 Besluitvormingsproces
11/2013: Afstemming Kabinet Bourgeois en ABB 01/2014: operationele overname BKO Stad Roeselare 01/2014: goedkeuring RMW 01/2014: goedkeuring Gemeenteraad 05/2014: Vlaamse Regering ? 01/01/201…: start Zorgbedrijf Roeselare

16 Toekomst ? Overtuiging dat Zorgbedrijf Roeselare een regionaal beginpunt is  schaalvergroting als hefboom leidt tot een regionaal zorgbedrijf. Quid transitie naar een privaatrechtelijk zorgbedrijf? Quid positie als deelgenoot in een privaatrechtelijke koepel? CONCLUSIE Huidig model is niet vol te houden. Tijd voor de sprong vooruit.

17


Download ppt "Externe verzelfstandiging van de marktgerichte"

Verwante presentaties


Ads door Google