De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteiten Arbeid en Goed werkgeverschap Ledenbijeenkomsten 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteiten Arbeid en Goed werkgeverschap Ledenbijeenkomsten 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteiten Arbeid en Goed werkgeverschap Ledenbijeenkomsten 2013

2 Welkom en actualiteiten –Ton Besouw, portefeuillehouder Werkgeverschap LLTB en lid Bestuur LLTB Miljoenennota 2014, Sociaal Akkoord en aanpassing Overheidsbegroting 2014 –Hans Koehorst, economisch sociaal beleid LLTB Top 5 vragen en antwoorden, agrarische cao’s, cafetaria-regeling –Diana Buitenhuis, adviseur Werkgeverslijn Vitaal werkgeverschap –Danielle Royakkers, manager HAER Ontwikkelingen Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw (BPL) –Hans Koehorst, economisch sociaal beleid LLTB Arbeidsmigranten en huisvesting –Hans Koehorst, economisch sociaal beleid LLTB Nieuwsvoorziening, LLTB Werkgeverslijn en Kennisbank Arbeid –Diana Buitenhuis, adviseur Werkgeverslijn Vragen en sluiting Programma

3 Miljoenennota 2014: –Algemene lastenverzwaring ondernemers –Huishoudboekje overheid op orde; vermindering begrotingstekort noopt tot lastenverzwaringen –Geringe groei economie –Terugdringen werkeloosheid; hervorming ontslagrecht en modernisering WW Sociaal Akkoord: –Akkoord gesloten april 2013 Kabinet, Werkgevers en Werknemers –Hoofdlijn: meer mensen én meer mensen eerder aan het werk –Akkoord wordt nu omgezet in wetgeving Aanpassing Miljoenennota 2014: –Eerlijkere verdeling lastenverzwaringen –Investeringsimpuls onderwijs –Structurele besparing van 6 miljard blijft in stand –Aanpassing Sociaal Akkoord: vervroeging aantal maatregelen Actualiteiten

4 Arbeidsmarkt en sociale zekerheid: –Beperkte administratieve lastenverlichting bedrijven (€ 3 mln) –Meer zekerheid flexwerker aanpassing ketenbepaling naar 3*2*6 (3 tijdelijke contracten in 2 jaar met tussenpoos van 6 maanden –Transitievergoeding voor scholing (genormeerd) bij ontslag van vaste en flexwerkers na tenminste 2 jaar dienstverband –Sneller uit de WW: Vanaf 2016 geleidelijke afbouw uitkeringsduur WW van 38 naar 24 mnd –Verhoging AOW leeftijd 2018: 66; 2021: 67 en na 2021: gekoppeld aan levensverwachting –Modernisering pensioenstelsel en versobering fiscaal aantrekkelijk pensioensparen –Bevorderen duurzame inzet werknemers (ook arbeidsongeschikten) –‘Vrijwillige’ verplichting in dienst nemen mensen met een arbeidsbeperking Miljoenennota 2014

5 Arbeid en Zorg/Participatie: –Overheid wil participatie in zorgtaken bevorderen –Sociale partners worden opgeroepen om hierover afspraken te maken in cao’s Onderwijs en Scholing: –Afschaffing Wet Afdrachtvermindering Onderwijs (WVA; budget € 400 mln) –Nieuwe subsidieregeling Praktijkleren (budget: € 200 mln  verhoging scholingskosten voor bedrijfsleven) Miljoenennota 2014 (2)

6 Specifiek voor agrarische sectoren: “Positief”: Landbouwvrijstelling blijft behouden Verlaagd energietarief glastuinbouw blijft/lage BTW tarief bloemen en planten blijft Verruiming willekeurige afschrijving investeringen Vrijstelling overdrachtsbelasting cultuurgrond blijft Verzachting voorgenomen afschaffing zelfstandigenaftrek kleine ondernemers Stimulering kredietverlening MKB (mkb investeringsfonds, kredietunie, etc.) Begunstiging duurzaam lokaal opgewekte energie “Negatief”: Budgetten MIA, EIA en Vamil met elk € 10 mln verlaagd Verhoging dieselaccijns met 3 ct / liter voor BTW Afschaffing diverse kindregelingen, hoger eigen risico ziektekosten, etc. in de privé-sfeer Nieuwe subsidie praktijkleren met minder budget/hogere scholingskosten werkgevers Miljoenennota 2014 (3)

7 Aanpassingen tov Miljoenennota 2014: Lastenverlichting: –Terugdraaien bezuiniging zelfstandigenaftrek (300 mln) –Lastenverlichting bedrijven Een deel van de lastenverlichting op arbeid wordt gegeven via bedrijven. Door werkgeverspremies te verlagen (awf/aof) wordt arbeid goedkoper gemaakt. Lastenverzwaring : –Leidingwaterbelasting Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd voor bedrijfsleven –Vermindering budget subsidies bedrijfsleven Begrotings-Akkoord (1) 11 oktober 2013

8 Aanpassingen tov Sociaal Akkoord april 2013: –Verplichting 5.000 mensen met een arbeidsbeperking aan werk in 2014 (beoordeling of quotum ingevoerd wordt eind 2015) –Flexwerkers komen eerder in aanmerking voor een vast contract (invoering ketenbepaling naar 3*2*6 (3 tijdelijke contracten in 2 jaar met tussenpoos van 6 maanden) per 1-7-2014) –WW’ers moeten na 6 maanden ‘passend werk’ accepteren per 1-1-2015 –Bevorderen langer doorwerken ouderen/AOW-gerechtigden Begrotings-Akkoord (2) 11 oktober 2013

9 Agrarische cao’s en cafetariaregeling Diana Buitenhuis Adviseur Werkgeverslijn

10 Looptijd 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014 Werkgroep levensfasebewust personeelsbeleid –Conclusies en aanbevelingen aan regiegroep Overleg regiegroep Start onderhandelingen omstreeks april 2014 Horti Bedrijfsschool Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Cao Glastuinbouw

11 Looptijd 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013 Overleg met regiegroep plaatsgevonden –Instroom bijzondere doelgroepen –Loonparagraaf In december eerste cao-onderhandelingen Traject nieuwe functiewaardering: –Overleg over hoeveelheid functie omschrijvingen (per sector?) Cao Dierhouderij

12 Looptijd 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014 1x per 2 maanden overleg met regiegroep –Wensen en verwachtingen moeten uitmonden in een voorstellenbrief –Cao wasstraat Suggesties voor de cao-onderhandelingen? Traject nieuwe functiewaardering: –Functieomschrijvingen per sector –Streven eind van het jaar gereed Cao Open Teelten

13 Fiscale voordelen voor werkgever en werknemer door uitruil van loon met werkelijk gemaakte meerkosten voor verblijf in Nederland: –Reiskosten –Extra kosten tijdelijk verblijf (levensonderhoud) –Huisvesting Collectieve regeling voor LTO leden geldig tot en met 31 december 2014. Tussentijdse evaluatie. Streven om de regeling na overeengekomen looptijd voort te zetten. Cafetariaregeling

14 - - - vragen ? - - -

15 Vitaal werkgeverschap = succesvol, toekomstgericht werkgeverschap Daniëlle Royakkers Manager HAER

16 -krapte op arbeidsmarkt, mn in land- en tuinbouw -versnelde verhoging AOW-gerechtigde leeftijd -Inspanningsverplichting mbt mensen met arbeidsbeperking -‘de werkgever (vervuiler?) betaalt’: ziekte, WIA, WW? -werkgever ook verantwoordelijk voor (duurzame) inzetbaarheid en arbeidsmarktkansen van werknemer -economisch moeilijke tijden, prijzen onder druk / schaalvergroting en professionalisering / concurrentieslag -emancipatie medewerker, afstemming werk-privé Ontwikkelingen omgeving

17 niet alleen: hoe doe ik het met minder maar vooral ook: hoe doe ik meer –afwegingen mbt inrichting organisatie (inventarisatie toekomstige personeelsbehoefte, afstemming met personeelsbestand en oppakken eigen arbeidsuitdagingen –haal méér uit je investering: stimuleren van gedreven en bevlogen werknemers …. maar hoe doe je dat dan? Toekomstgericht werkgeverschap

18 Om u hierbij te ondersteunen, ontwikkelde de LLTB –in samenwerking met HAER Advies –middels een bijdrage uit het fonds Colland Arbeidsmarkt een bedrijfsscan en een white-paper. Project: Vitaliteit in Bedrijf

19 Bedrijfsscan: Vitaliteit in Bedrijf

20 5 onderdelen: Vitaliteit in beleid Naast de bedrijfseconomische zaken bent u ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Hoe is dit in uw bedrijf geregeld? Vitaliteit in verantwoordelijkheid U stuurt uw mensen aan en controleert. Veel medewerkers functioneren echter op hun best bij de juiste mix van vrijheid en verantwoordelijkheid. Hoe is de situatie in uw bedrijf? Vitaliteit in betrokkenheid Weet u écht wat uw medewerkers willen bereiken, waar hun kwaliteiten liggen, wat er speelt in hun privé-situatie? En bovenal: doet u er iets mee? Vitaliteit in inzetbaarheid Behoud van productiviteit, en het voorkomen van onnodige uitval door ziekte of beperkingen is van groot belang. Hoe gaat uw bedrijf hier mee om? Vitaliteit in mobiliteit Stimuleert u uw mensen om zich te ontwikkelen, om beter te worden in hun vak, om na te denken over hun loopbaan?

21 Bedrijfsscan: Vitaliteit in Bedrijf

22 Adviesrapport: Vitaliteit in Bedrijf uw scores in beeld: aangevuld met per onderdeel een passende adviestekst

23 White-paper: Vitaliteit in Bedrijf Vitaal en toekomstgericht werkgeverschap, hoe pakt u dat aan? Het white-paper biedt praktische voorbeelden, tips en verhalen van agrarisch werkgevers. Wat doen ze precies, hoe doen ze het, en wat levert het op? Wat zijn de succesfactoren?

24 Praktische toepasbaarheid Vanzelfsprekend is er geen one size fits all – oplossing. Elke werkgever zal zelf moeten bepalen welke maatregelen binnen zíjn bedrijf nodig, haalbaar of wenselijk zijn. Vitaliteit in Bedrijf biedt: een globale indruk van de manier waarop uw bedrijf op de verschillende onderdelen bezig is laat u inspireren door collega’s de mogelijkheid tot verdere ondersteuning

25 Vitaal werkgeverschap: Onderneem tijdig en systematisch actie!

26 - - - vragen ? - - -

27 Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) Hans Koehorst

28 Dekkingsgraad ultimo september: 107,7% Boven vereiste min. dekkingsgraad; Ingezet herstelplan is vooralsnog voldoende (vlg DNB); geen premieverhoging; geen verlaging pensioenuitkeringen BPL Ontwikkeling dekkingsgraad

29 2006: ongeveer € 6 miljard 2013: ongeveer € 10 miljard BPL Ontwikkeling pensioenvermogen BPL

30 Oorspronkelijke voorstel Kabinet: –Pensioenfondsen konden kiezen uit twee modellen: BPL Pensioenhervorming Kabinet Reëel contract Voorwaardelijke aanspraak Binnen aanspraak geen verschil tussen nominale opbouw en indexatie Nominaal contract Voorwaardelijke indexatie Nominale aanspraak “harder” dan toekomstige indexatie

31 Nieuw voorstel Kabinet (per 1 oktober 2013): –De gulden middenweg: Een model met elementen van beide –Financiële schokken uitgesmeerd over langere termijn –Zorgvuldig omgaan met indexatie over generaties –Stabielere premie –Per 1 / 1 / 2015 in werking, maar details nog nader uitgewerkt BPL Pensioenhervorming Kabinet

32 Nieuwe wet versterking bestuur in werking Paritair bestuursmodel BPL (werkgevers, vakbonden, gepensioneerden en evt deskundigen) Nieuwe Bestuursmodel BPL: –Uitbreiding Bestuur 1 Gepensioneerden Max 2 externe deskundigen –Toezicht: Instelling Raad van Toezicht –Medezeggenschap: Samensmelting Verantwoordingsorgaan en Deelnemersraad BPL Aanpassing Bestuursmodel LTO VHG Cumela Desk FNV Gep. CNV Desk LTO VHG Cumela FNV CNV FNV

33 www.bplpensioen.nl Informatiebijeenkomst voor deelnemers van BPL: –13 november, 18.30 uur, St Oedenrode (aanmelden via website www.bplpensioen.nl) BPL Meer informatie

34 - - - vragen ? - - -

35 Arbeidsmigranten Hans Koehorst

36 Aanscherping van beleid: wat is wel mogelijk en wat niet meer –LLTB: focus op eenduidigheid in regels/beleid tussen gemeenten Zorg voor voldoende goede huisvesting (opgave van Rijksoverheid) –LLTB: short stay op agrarische bedrijven voor tijdelijke werknemers moet mogelijk blijven Legalisering bestaande locaties/aanpassing bestemmingsplannen –LLTB: initiatief bij gemeenten, maar biedt ondernemers helderheid in wat ze kunnen en moeten Arbeidsmigranten Beleid gemeenten en inzet LLTB

37 Leges: –LLTB: beperk kosten die ondernemers moeten maken om gedoogsituaties om te zetten naar gelegaliseerde situaties Vergunningverlening en handhaving –LLTB: zorgvuldige vergunningverlening en handhaving en optreden indien nodig Werken aan integratie van arbeidsmigranten: –LLTB: huisvesting op het boerenerf draagt bij aan integratie van arbeidsmigranten Arbeidsmigranten Beleid gemeenten en inzet LLTB (2)

38 2012: Uniforme norm ‘goede huisvesting : –Gezamenlijke afspraak uitzendorganisaties, gemeenten, overheid en vakbonden en werkgevers (LTO/LLTB) –Doel: Voorkomen uitbuiting en eenduidigheid over goede huisvesting 2013: Doorontwikkeling uniforme norm naar Keurmerk Flexwonen: –Vrijwillige certificering –Voor alle bedrijven en organisaties met huisvesting voor arbeidsmigranten –Audit huisvesting obv uniforme norm door certificerende instelling –Bij goedkeuring  verlening keurmerk door SNF LLTB: Bevordering goede huisvesting; geen voorstander van verplichte certificering www.normeringflexwonen.nl Arbeidsmigranten Huisvesting

39 Pilot LLTB: ‘Certificering huisvesting arbeidsmigranten’ –6 ondernemers uit verschillende sectoren en typen huisvesting –Leerervaringen –Problemen –Noodzakelijke veranderingen in het systeem –Kosten en toegevoegde waarde Arbeidsmigranten Huisvesting (2)

40 - - - vragen ? - - -

41 Nieuwsvoorziening, Werkgeverslijn en Kennisbank Arbeid Diana Buitenhuis

42 (uitvoering en ondersteuning bij) Informatievoorziening op gebied van arbeid en werkgeverschap aan leden LLTB

43 Werkgeverslijn: telefonische helpdesk Kennisbank Arbeid: www.kennisbankarbeid.nlwww.kennisbankarbeid.nl Maandelijkse Nieuwsbrief en Werkgeversdesk LLTB/HAER Berichten in wekelijkse Nieuwsmail LLTB Ledenbijeenkomsten najaar (LLTB, Werkgeverslijn, HAER) Informatievoorziening Leden

44 Informatievoorziening Leden (2) Gebruik Werkgeverslijn neemt toe Totaal Landelijk (LTO Noord, ZLTO, LLTB Totaal LLTB

45 Werkgeverslijn

46 Voor eerstelijnsvragen over wet- en regelgeving op gebied van arbeid en werkgeverschap: 0475 – 35 27 07 (ma t/m vrij 08.30 – 16.30 u) E: werkgevershelpdesk@haer.nl www.haer.nl/helpdesk/

47 Drie actuele, veel gestelde vragen Hoeveel werkgeverslasten moet ik betalen over het salaris van mijn medewerker? Modernisering Ziektewet: wat is het precies en wat betekent het voor mij als werkgever? Ik wil graag een BBL-er aannemen: wat moet ik allemaal regelen en waar moet ik op letten?

48 Kennisbank Arbeid Soort digitale encyclopedie, waar tal van onderwerpen in worden toegelicht en met veel links naar achterliggende informatie of voorbeelddocumenten. Het beheer van de gegevens is centraal geborgd bij een landelijk redactieteam, waar namens de LLTB HAER in vertegenwoordigd is.

49 - - - vragen ? - - -

50 Dank voor uw aanwezigheid


Download ppt "Actualiteiten Arbeid en Goed werkgeverschap Ledenbijeenkomsten 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google