De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titeldia Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Mariette Koenders Soesterberg, 19 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titeldia Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Mariette Koenders Soesterberg, 19 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Titeldia Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Mariette Koenders Soesterberg, 19 april 2013

2 programma Presentatie VISD Werken aan 4 vragen Plenaire bespreking Tips en adviezen aan KING

3 Jeugd, Wmo/Awbz, Participatie
1. Decentralisaties

4 Waar gaat het over? Jeugd: bureau's jeugdzorg, CJG, j-GGZ, JB/JR
Wmo: verzorging en begeleiding W&I: wajong, begeleid werken, quotum Totaal circa €15 miljard Bezuiniging circa 25% Invoering per ?!

5 Gemeentelijke visie

6 principes Integrale benadering Maatwerk met rechtszekerheid
De gemeente is verantwoordelijk 1-gezin 1-plan 1-regisseur Samen met netwerkpartners Voldoende uitvoeringskracht Financiële ruimte, integraal budget

7

8 Decentralisaties

9 Decentralisatiebrief Plasterk
Uitgangspunten Zelfredzaamheid burger Maatwerk, minder bureaucratie: vertrouwen 1-gezin 1-plan 1-regisseur Uitvoeringskracht: schaalgrootte ( ) congruente samenwerkingsverbanden Herindelingen Integraal budget Transitie en ondersteuning

10 Transitie versus transformatie
Stelsel Transitie Transitie: De overgang van verantwoordelijkheden naar gemeenten Organisatie Transformatie Transformatie: Het opnieuw inrichten van (werk)processen Uitvoering

11 Transitie < 1 januari 2015
Gemeenten bereiden zich voor op nieuwe taken Nauwe samenwerking met t-bureaus Wmo, Jeugd en met SZW Eenmalige gegevensoverdracht en dossieroverdracht Tijdige beleidsinformatie Herziening bestaande keteninformatisering (Wmo / Awbz, Suwi, jeugd, JB-JR e.d.) Lobby op wetgeving

12 Transformatie Doorbreek verkokerd werken
Zorg dat de gemeenten de regie kunnen voeren Faciliteer zelfredzaamheid van de burger Slim schakelen tussen enkelvoudige en meervoudige hulpverleningsvragen Breed en flexibel aanbod van collectieve en individuele voorzieningen Nieuwe financieringsarrangementen Verlaag de administratieve lasten voor burgers én professionals. Adequaat zicht op uitvoering en resultaten (en kosten) Doorbreek verkokerd werken van organisaties, langs de lijnen van de eigen organisaties, en binnen de kaders van de materiewetten. Schep samenhang. De huidige organisatie-inrichting en informatievoorziening zijn onvoldoende ingericht met het doel een samenhangend beeld van het gezin cq. de klant te vormen en in samenhang een passend dienstenaanbod te leveren. Zorg dat daar verbetering in komt. Zorg dat de gemeenten de regie kunnen voeren over de vele organisaties die in het sociale domein werkzaam. Breng samenhang en overzicht aan in het dienstenaanbod en in het veld van aanbieders. Faciliteer zelfredzaamheid van de burger en creëer (ICT-)voorzieningen waarmee hij/zij (waar dat kan) zijn/haar eigen ondersteuning kan organiseren. Geef hem/haar daarbij zelf voldoende inzicht in de mogelijkheden en het aanbod. Onderscheid de processen ondersteunend aan enkelvoudige hulpverleningsvragen van processen in een multiproblemcasus. Geef aan waar in de informatiebehoefte verschil en overeenkomst aanwezig is. Verlaag de administratieve lasten voor burgers én professionals. De verschillende lijnen van verantwoording, toezicht, inspectie, kwaliteitsbewaking en beleidsvorming stellen elk hun eigen (omvangrijke) eisen aan de informatievoorziening binnen de uitvoering. Verminder bureaucratisering van de uitvoering.

13 1-gezin 1-plan 1-regisseur
2. Informatiebeleid 3d

14 initiatieven… KING – basisgemeente BKWI – Doorontwikkeling Suwinet
CVZ – ketenarchitectuur zorg VWS – Herziening Langdurige Zorg (AZR, Awbz) JZ-nl – architectuur BJZ Amsterdam, Alares – Jeugcloud / Jeugdzorg 3.0 WiGo4It, Centric, GPR, CVZ Regelhulp etc…

15 Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD) – VNG/KING
Doel: een gedragen advies over de IV in het sociaal domein en een aanzet voor het gefaseerd bereiken daarvan Onderdelen o.a.: Globaal Programma van Eisen Standaarden (gegevens, processen) Juridisch advies Horizontale en verticale verantwoording Kosten-baten analyse

16 Aanpak Verkenning Opdracht van VNG, uitvoering door KING
12 initiatiefgemeenten, bottom-up Stuurgroep met gemeenten en departementen Inhoudelijke werkgroepen Betrokkenheid ketenpartners en ICT-leveranciers Samenhang met t-bureaus Jeugd, Wmo, Participatie-wet Verkenning van IST (wat is er al) en SOLL (wat is nodig) Advies over nut-noodzaak en kosten-baten Zomer 2013 advies, vervolg richting VNG-(B)ALV?

17 ‘denk en werkkader ’ dl regie Intens. Onderst. Lichte onderst.
(Tijdelijk) verminderde zelfredzaamheid Beroep op ondersteuning. Variërend van licht tot zwaar. Inzet is integrale ondersteuning, licht waar mogelijk, zwaar waar moet. Intens. Onderst. Lichte onderst. Inzet beleidsmatig op versterking eigen/burgerkracht Zgn 0e lijns voorzieningen, dicht bij de burger. Bijvoorbeeld onderwijs, huisarts, sportvereniging, woningcorporaties Alg. voorz. Burgerkracht

18 Vraagkant BUDGET INWONERS Multi-probleem ~ 3% Ondersteuning ~12 %
Reguliere leven ~ 85%

19 opzet VISD toekomst: één gezin, één plan, één budget, één dossier? En hoe krijgt dat vorm? Regie toevoegen Regie toevoegen voor jeugd en jeugdzorg? Regie toevoegen Intensieve ondersteuning Intensieve ondersteuning Sturing en verantwoording voor zorg en welzijn? Intensieve ondersteuning Lichte ondersteuning Lichte ondersteuning Lichte ondersteuning voor werk en inkomen? Algemene voorzieningen Algemene voorzieningen Algemene voorzieningen Burgerkracht Burgerkracht Burgerkracht toekomst: burger doet het (altijd zo veel mogelijk) zelf met zijn eigen netwerk. Welke rol heeft gemeente?

20 Gap-analyse Wat mist er? Waar ligt de winst? Samenhang tussen domeinen
Regie: 1-gezin 1-plan (vroeg)signalering Overzicht over aanbieders Beleids / sturingsinformatie Waar ligt de winst? Regie (Vroeg)signalering

21 Eerste bouwstenen 1-gezin 1-plan
Registratie 1-plan (Vroeg) signalering Bericht geving Inkijk Burger toegang (portaal) Beleids- en sturingsinformatie Budgettering Signalering op samenloop vanuit inkijkbronnen Aanbieders/ betrokkenen Signalen ontvangen en ontsluiten’ Registreren details mbt activiteiten 1-plan Communiceren met professionals Acties uitzetten en bewaken Bronsystemen raadplegen

22 Hergebruik en groeimodel
Zoveel mogelijk hergebruik bestaande systemen Op basis van bestaande KING-standaarden o.a. StUF, Basisgemeente / Gemma2.0, ZTC Hergebruik NUP-bouwstenen Aansluiting stelsel basisregistraties Groeipad Start snel realiseren Klein beginnen Groei: meer functies, meer bronnen, meer sectoren

23 Impact eerste bouwstenen
Artist impression Technisch 1. Systeem voor 1-gezin 1-plan 2. Signalen en samenloop ivm vaststellen multiproblematie 3. Gebruik basisregistraties 4. Beveiliging Juridisch 1. Wettelijke grondslag voor regie 2. Gegevensuitwisseling borgen Methodisch 1. Vaststellen meerwaarde regie 2. Werkwijze wijkteams / generalisten 3. Eigen kracht: vraag centraal, eigen verantwoordelijkheid burger Veranderkundig 1. Betrekken veld professionals (BJZ, UWV, artsen, GGZ, thuiszorg e.d.) 2. Opleiden regisseurs 3. Toegang herzien (vgl. De Kanteling)

24 Scenario’s voor vervolg
Artist impression Technisch 1. Systeem of alleen specificaties? 2. Collectief verwerven? Juridisch 1. Nieuwe wetgeving nodig of niet? 2. In welke wet regelen? Methodisch 1. Handreiking, protocollen nodig? 2. Wel / niet een ondersteunings-programma? Veranderkundig 1. Wie betrekken bij de realisatie? 2. Aanpak?

25 Hergebruik IB / Suwinet?
Vergelijkbaar Functionaliteit (w.o. samenloop) Landelijk platform Wel informatie, geen processturing Bouwend op achterliggende systemen Anders Meer bronnen, veel kleine partijen Burger heeft toegang Meer autorisaties

26 1: Geen regisseur/ zelfregie
Vormen van regie 1: Geen regisseur/ zelfregie Burger Bepalen situatie en afstemmen gewenste/ benodigde ondersteuning per domein of ketenpartner Domeinexpert/ Consulent Domeinexpert/ Consulent Expert/Consulent ketenpartner ‘X’ Contact backoffices en ketenpartners en insturen en monitoren ondersteunings-verzoeken door domeinexperts of consulenten Backoffice Domein Backoffice Domein Ketenpartner ‘X’ Bron: Almere

27 2: Regisseur als single point of contact (“light”-versie van regie)
Vormen van regie: 2: Regisseur als single point of contact (“light”-versie van regie) Regisseur heeft geen mandaat Bepalen situatie en bespreken gewenste/ benodigde ondersteuning Burger Regisseur Domeinexpert/ Consulent Domeinexpert/ Consulent Expert/Consulent ketenpartner ‘X’ Contact backoffices en ketenpartners en insturen en monitoren ondersteunings-verzoeken door domeinexperts of consulenten Backoffice Domein Backoffice Domein Ketenpartner ‘X’ Bron: Almere

28 3: Regisseur als spin in het web
Vormen van regie: 3: Regisseur als spin in het web Regisseur heeft volledig mandaat Bepalen situatie en afstemmen gewenste/ benodigde ondersteuning Burger Regisseur Rechtstreeks contact met backoffices voor insturen en monitoren ondersteuningsverzoeken Backoffice Domein Backoffice Domein Ketenpartner ‘X’ Bron: Almere

29 4. Regisseur als uitvoerder
Vormen van regie: 4. Regisseur als uitvoerder Regisseur heeft volledig mandaat en toegang tot ICT Bepalen situatie en afstemmen gewenste/ benodigde ondersteuning Burger Regisseur Regisseur zelf uitvoerder en verantwoordelijk voor ondersteuningsverzoeken Bron: Almere

30 Gemaakte opmerkingen en tips:
Hoe ga je om met 1 gezin, dat in twee gemeenten woont? Hoe organiseer je de samenwerking met instellingen, die voor/in meer gemeenten werken? Gaat het om ‘zorgen voor’ of om ‘zorgen dat’? Moet je hiervoor zaakgericht werken invoeren/hebben ingevoerd? Hoe bied je ICT-oplossingen aan waarmee alle betrokken kunnen werken (ICT voor all?!) ICT-oplossingen moeten een fit hebben met de doelgroep: Klant, mantelzorger Professional beleidsmaker bestuurder Hoewel het verleidelijk is met ICT de dienstverlening aan MPG te ondersteunen, kan je met ICT waarschijnlijk veel meer doen voor de onderkant van de piramide. Voor MPG kan je beter effectieve teams gaan creëren en na gaan waar aan zij behoefte hebben; Het te kiezen regiemodel bepaalt daarbij – in belangrijke mate – de informatiebehoefte

31 Titel en object (tekst, afbeelding, tabel, et cetera)
Vier groepen: Titel en object (tekst, afbeelding, tabel, et cetera) Innovatie: hoe vormen informatievoorziening en ICT een belangrijke drager voor vernieuwing? Kostenbesparing: hoe/wanneer kan ICT leiden tot besparingen op de uitvoeringskosten? En tot administratieve lastenverlichting? Dienstverlening: Wat betekent ICT voor zelfredzaamheid? en voor dienstverlening? en voor samenwerking met ketenpartners? Verantwoording: hoe kan verantwoording (horizontaal en verticaal) het beste worden ingericht? En wat is daar voor nodig? .. minuten

32 Google Glass (Layar over personen?!)
Innovatie hoe vormen informatievoorziening en ICT een belangrijke drager voor vernieuwing? Wat is daar voor nodig? Maak gebruik van moderne media, zoals facebook. Maak zichtbaar wat er allemaal al is Signaleer per wijk/per adres m.b.v. datamining-technieken en gebruik vaste en incidentele bronnen Google Glass (Layar over personen?!) Ga eerst maar eens gebruiken wat er al is aan technieken, dan volgt innovatie later

33 Kostenbesparing en lastenverlichting
hoe/wanneer kan ICT leiden tot besparingen op de uitvoeringskosten? En tot administratieve lastenverlichting? Wat is daar voor nodig?

34 Dienstverlening Wat betekent ICT voor zelfredzaamheid? En voor dienstverlening? En voor samenwerking met ketenpartners? Wat is daar voor nodig? Ga goed de informatiebehoefte per doelgroep na door hen te bevragen. Doe dit juist oom met inwoners, die immers geacht worden zelfredzaam te zijn. Door met elkaar in gesprek te gaan, start de transformatie. Een goed voorbeeld voor ICT voor professionals vind je wellicht bij de organisatie ‘buurtzorg’ (Jos de Blok); ook voor andere ksf’s (gekwalificeerde professionals (‘regisseurs’) met veel handelingsvrijheid in – inmiddels – 400 teams in NL) een goede bron Andere goede bron: de informatiebehoefte van de stadsmariniers in Rotterdam Contactpersoon Rob van ‘t Zand

35 Dienstverlening (vervolg)
Wat betekent ICT voor zelfredzaamheid / dienstverlening / samenwerking omgeving organiseren voor mensen die geen ICT-faciliteiten hebben cultuur van niet aanspreken tussen professionals en  niet -optreden door elkaar in waarde te laten doorbreken Zorg voor gelijk taalgebruik en consistentie Meer integraal aanpakken over organisaties heen ICT is volgend, maar kan de processen sterk ondersteunen, evt. meerdere kanalen Datamining op bijv. Basisregistraties, zorg voor jeugd, VRI, facebook Uitgaan van competente mensen, waar de informatievoorziening ondersteunend is Project buurtzorg, goede regisseurs, grote mandaat met eenvoudige ICT-infrastructuur, Jos de Blok, Zaakgericht werken is een praktische en eenvoudige aanpak en brengt integraliteit Eenheid van taal genereren Met dank aan Carl van der Pol

36 Verantwoording hoe kan verantwoording (horizontaal en verticaal) het beste worden ingericht? Wat is daar voor nodig? Bestuur: geld, statistiek/ontwikkeling, nav stuur informatie Professional: wat doe je/welke tijd/ welke activiteit Klant: wat heeft deze gedaan aan acties, evaluatie Rijk: resultaat op hoofdlijnen definiëren/ geld; # Wajongers, # … etc. / geen verschillende eisen uit verschillende departementen, maar/en vanuit één punt verantwoorden Verticaal: aan de top en onderaan integratie op hun vakgebied, standaarden afspreken in verantwoording Uniformiteit in strategie en ontwikkeling in de top van de departementen Horizontaal: barrières weghalen, één druk op de knop (als visie en daar gefaseerd naar toe werken. Denk in lagen van verantwoording, bundel de informatie op basis van gelijkluidende belangen. Duidelijke KPI’s op alle niveaus. Contactpersonen: Edwin de Vries en Miguel Boerboom voor model ‘van verantwoordingsinformatie naar managementinformatie’)

37 Bijeenkomstenplanning:
Bijeenkomsten over de verschillende VISD-delen 2 april: werkbijeenkomst IDPO 5 april: IMG100K+ 11 april: IDPO 12 april: bijeenkomst initiatiefgemeenten .. april: bijeenkomsten ikv PvE 18 april stuurgroepvergadering 19 april: workshop tijdens Ateliersessie e-adviseurs 24 april: demo’s leveranciers ikv PvE 23, 24 en 25 als onderdeel KING aanwezig bij Overheid en ICT 25 april: workshop bij Overheid en ICT 25 april: IDPO (inhoud) april

38 Bijeenkomstenplanning
bijeenkomsten over delen van eindadvies 13, 15, 22, 24, 25 mei Slim samenwerken (ism VGS) 15 mei reviewgemeenten/procesmodel/PvE 22 mei bijeenkomst VISD-oplossing vs ICT-bouwstenen 23 mei stuurgroepvergadering 31 mei: bijeenkomst initiatiefgemeenten concept eindadvies 31 mei: leveranciersbijeenkomst 19 juni: bijeenkomst reviewgemeenten .. juni: G4 4 juli stuurgroepvergadering opleveren eindresultaat en decharge mei juni juli

39 Domingo Peeters Zie de website KING onder ‘decentralisaties’
voor informatie over VISD Vragen en opmerkingen/contact: Domingo Peeters


Download ppt "Titeldia Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Mariette Koenders Soesterberg, 19 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google