De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Mariette Koenders Soesterberg, 19 april 2013 Titeldia.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Mariette Koenders Soesterberg, 19 april 2013 Titeldia."— Transcript van de presentatie:

1 Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Mariette Koenders Soesterberg, 19 april 2013 Titeldia

2 programma Presentatie VISD Werken aan 4 vragen Plenaire bespreking Tips en adviezen aan KING

3 1. DECENTRALISATIES Jeugd, Wmo/Awbz, Participatie

4 Waar gaat het over? Jeugd: bureau's jeugdzorg, CJG, j-GGZ, JB/JR Wmo: verzorging en begeleiding W&I: wajong, begeleid werken, quotum Totaal circa €15 miljard Bezuiniging circa 25% Invoering per 1-1-2015?!

5 Gemeentelijke visie

6 principes 1.Integrale benadering 2.Maatwerk met rechtszekerheid 3.De gemeente is verantwoordelijk 4.1-gezin 1-plan 1-regisseur 5.Samen met netwerkpartners 6.Voldoende uitvoeringskracht 7.Financiële ruimte, integraal budget

7

8 Decentralisaties

9 Decentralisatiebrief Plasterk Uitgangspunten –Zelfredzaamheid burger –Maatwerk, minder bureaucratie: vertrouwen –1-gezin 1-plan 1-regisseur –Uitvoeringskracht: schaalgrootte (100.000+) congruente samenwerkingsverbanden Herindelingen –Integraal budget –Transitie en ondersteuning

10 Transitie versus transformatie ▪Transitie: De overgang van verantwoordelijkheden naar gemeenten ▪ Transformatie: Het opnieuw inrichten van (werk)processen Transitie Transformatie Stelsel Uitvoering Organisatie

11 Transitie < 1 januari 2015 Gemeenten bereiden zich voor op nieuwe taken Nauwe samenwerking met t-bureaus Wmo, Jeugd en met SZW Eenmalige gegevensoverdracht en dossieroverdracht Tijdige beleidsinformatie Herziening bestaande keteninformatisering (Wmo / Awbz, Suwi, jeugd, JB-JR e.d.) Lobby op wetgeving

12 Transformatie Doorbreek verkokerd werken Zorg dat de gemeenten de regie kunnen voeren Faciliteer zelfredzaamheid van de burger Slim schakelen tussen enkelvoudige en meervoudige hulpverleningsvragen Breed en flexibel aanbod van collectieve en individuele voorzieningen Nieuwe financieringsarrangementen Verlaag de administratieve lasten voor burgers én professionals. Adequaat zicht op uitvoering en resultaten (en kosten)

13 2. INFORMATIEBELEID 3D 1-gezin 1-plan 1-regisseur

14 initiatieven… KING – basisgemeente BKWI – Doorontwikkeling Suwinet CVZ – ketenarchitectuur zorg VWS – Herziening Langdurige Zorg (AZR, Awbz) JZ-nl – architectuur BJZ Amsterdam, Alares – Jeugcloud / Jeugdzorg 3.0 WiGo4It, Centric, GPR, CVZ Regelhulp etc…

15 Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD) – VNG/KING Doel: –een gedragen advies over de IV in het sociaal domein en een aanzet voor het gefaseerd bereiken daarvan Onderdelen o.a.: –Globaal Programma van Eisen –Standaarden (gegevens, processen) –Juridisch advies –Horizontale en verticale verantwoording –Kosten-baten analyse

16 Aanpak Verkenning Opdracht van VNG, uitvoering door KING 12 initiatiefgemeenten, bottom-up Stuurgroep met gemeenten en departementen Inhoudelijke werkgroepen Betrokkenheid ketenpartners en ICT-leveranciers Samenhang met t-bureaus Jeugd, Wmo, Participatie-wet Verkenning van IST (wat is er al) en SOLL (wat is nodig) Advies over nut-noodzaak en kosten-baten Zomer 2013 advies, vervolg richting VNG-(B)ALV?

17 Burgerkracht Alg. voorz. Lichte onderst. Intens. Onderst. regie Inzet beleidsmatig op versterking eigen/burgerkracht Zgn 0 e lijns voorzieningen, dicht bij de burger. Bijvoorbeeld onderwijs, huisarts, sportvereniging, woningcorporaties (Tijdelijk) verminderde zelfredzaamheid Beroep op ondersteuning. Variërend van licht tot zwaar. Inzet is integrale ondersteuning, licht waar mogelijk, zwaar waar moet. ‘denk en werkkader ’ dl 17

18 Vraagkant Reguliere leven ~ 85% Ondersteuning ~12 % Multi-probleem ~ 3% INWONERS BUDGET

19 Burgerkracht Algemene voorzieningen Lichte ondersteuning Intensieve ondersteuning Regie toevoegen opzet VISD Burgerkracht Algemene voorzieningen Lichte ondersteuning Intensieve ondersteuning Regie toevoegen Burgerkracht Algemene voorzieningen Lichte ondersteuning Intensieve ondersteuning Regie toevoegen voor jeugd en jeugdzorg? voor zorg en welzijn? voor werk en inkomen? 19 toekomst: burger doet het (altijd zo veel mogelijk) zelf met zijn eigen netwerk. Welke rol heeft gemeente? toekomst: één gezin, één plan, één budget, één dossier? En hoe krijgt dat vorm? Sturing en verantwoording

20 Gap-analyse Wat mist er? –Samenhang tussen domeinen –Regie: 1-gezin 1-plan –(vroeg)signalering –Overzicht over aanbieders –Beleids / sturingsinformatie Waar ligt de winst? –Regie –(Vroeg)signalering

21 Signalen ontvangen en ontsluiten’ Registreren details mbt activiteiten 1-plan Communiceren met professionals Acties uitzetten en bewaken Bronsystemen raadplegen Burger toegang (portaal) Beleids- en sturingsinformatie Budgettering Signalering op samenloop vanuit inkijkbronnen Aanbieders/ betrokkenen Eerste bouwstenen 1-gezin 1-plan

22 Hergebruik en groeimodel Hergebruik –Zoveel mogelijk hergebruik bestaande systemen –Op basis van bestaande KING-standaarden o.a. StUF, Basisgemeente / Gemma2.0, ZTC –Hergebruik NUP-bouwstenen –Aansluiting stelsel basisregistraties Groeipad –Start snel realiseren –Klein beginnen –Groei: meer functies, meer bronnen, meer sectoren

23 Technisch 1. Systeem voor 1-gezin 1-plan 2. Signalen en samenloop ivm vaststellen multiproblematie 3. Gebruik basisregistraties 4. Beveiliging Juridisch 1. Wettelijke grondslag voor regie 2. Gegevensuitwisseling borgen Methodisch 1. Vaststellen meerwaarde regie 2. Werkwijze wijkteams / generalisten 3. Eigen kracht: vraag centraal, eigen verantwoordelijkheid burger Veranderkundig 1. Betrekken veld professionals (BJZ, UWV, artsen, GGZ, thuiszorg e.d.) 2. Opleiden regisseurs 3. Toegang herzien (vgl. De Kanteling) Artist impression Impact eerste bouwstenen

24 Technisch 1. Systeem of alleen specificaties? 2. Collectief verwerven? Juridisch 1. Nieuwe wetgeving nodig of niet? 2. In welke wet regelen? Methodisch 1. Handreiking, protocollen nodig? 2. Wel / niet een ondersteunings- programma? Veranderkundig 1. Wie betrekken bij de realisatie? 2. Aanpak? Artist impression Scenario’s voor vervolg

25 Hergebruik IB / Suwinet? Vergelijkbaar –Functionaliteit (w.o. samenloop) –Landelijk platform –Wel informatie, geen processturing –Bouwend op achterliggende systemen Anders –Meer bronnen, veel kleine partijen –Burger heeft toegang –Meer autorisaties

26 1: Geen regisseur/ zelfregie Burger Bepalen situatie en afstemmen gewenste/ benodigde ondersteuning per domein of ketenpartner Ketenpartner ‘X’ Backoffice Domein Contact backoffices en ketenpartners en insturen en monitoren ondersteunings-verzoeken door domeinexperts of consulenten Domeinexpert/ Consulent Expert/Consulent ketenpartner ‘X’ Bron: Almere Vormen van regie

27 2: Regisseur als single point of contact (“light”-versie van regie) Regisseur Burger Bepalen situatie en bespreken gewenste/ benodigde ondersteuning Ketenpartner ‘X’ Backoffice Domein Contact backoffices en ketenpartners en insturen en monitoren ondersteunings-verzoeken door domeinexperts of consulenten Regisseur heeft geen mandaat Domeinexpert/ Consulent Expert/Consulent ketenpartner ‘X’ Bron: Almere Vormen van regie:

28 3: Regisseur als spin in het web Regisseur Burger Bepalen situatie en afstemmen gewenste/ benodigde ondersteuning Ketenpartner ‘X’ Backoffice Domein Rechtstreeks contact met backoffices voor insturen en monitoren ondersteuningsverzoeken Regisseur heeft volledig mandaat Bron: Almere Vormen van regie:

29 4. Regisseur als uitvoerder Regisseur Burger Bepalen situatie en afstemmen gewenste/ benodigde ondersteuning Regisseur zelf uitvoerder en verantwoordelijk voor ondersteuningsverzoeken Regisseur heeft volledig mandaat en toegang tot ICT Bron: Almere Vormen van regie:

30 Gemaakte opmerkingen en tips: Hoe ga je om met 1 gezin, dat in twee gemeenten woont? Hoe organiseer je de samenwerking met instellingen, die voor/in meer gemeenten werken? Gaat het om ‘zorgen voor’ of om ‘zorgen dat’? Moet je hiervoor zaakgericht werken invoeren/hebben ingevoerd? Hoe bied je ICT-oplossingen aan waarmee alle betrokken kunnen werken (ICT voor all?!) ICT-oplossingen moeten een fit hebben met de doelgroep: –Klant, mantelzorger –Professional –beleidsmaker –bestuurder Hoewel het verleidelijk is met ICT de dienstverlening aan MPG te ondersteunen, kan je met ICT waarschijnlijk veel meer doen voor de onderkant van de piramide. Voor MPG kan je beter effectieve teams gaan creëren en na gaan waar aan zij behoefte hebben; Het te kiezen regiemodel bepaalt daarbij – in belangrijke mate – de informatiebehoefte

31 Vier groepen: 1.Innovatie: hoe vormen informatievoorziening en ICT een belangrijke drager voor vernieuwing? 2.Kostenbesparing: hoe/wanneer kan ICT leiden tot besparingen op de uitvoeringskosten? En tot administratieve lastenverlichting? 3.Dienstverlening: –Wat betekent ICT voor zelfredzaamheid? –en voor dienstverlening? –en voor samenwerking met ketenpartners? 4.Verantwoording: hoe kan verantwoording (horizontaal en verticaal) het beste worden ingericht? En wat is daar voor nodig? Titel en object (tekst, afbeelding, tabel, et cetera).. minuten

32 Innovatie hoe vormen informatievoorziening en ICT een belangrijke drager voor vernieuwing? Wat is daar voor nodig? Maak gebruik van moderne media, zoals facebook. Maak zichtbaar wat er allemaal al is Signaleer per wijk/per adres m.b.v. datamining- technieken en gebruik vaste en incidentele bronnen Google Glass (Layar over personen?!) Ga eerst maar eens gebruiken wat er al is aan technieken, dan volgt innovatie later

33 Kostenbesparing en lastenverlichting hoe/wanneer kan ICT leiden tot besparingen op de uitvoeringskosten? En tot administratieve lastenverlichting? Wat is daar voor nodig?

34 Dienstverlening Wat betekent ICT voor zelfredzaamheid? En voor dienstverlening? En voor samenwerking met ketenpartners? Wat is daar voor nodig? Ga goed de informatiebehoefte per doelgroep na door hen te bevragen. Doe dit juist oom met inwoners, die immers geacht worden zelfredzaam te zijn. Door met elkaar in gesprek te gaan, start de transformatie. Een goed voorbeeld voor ICT voor professionals vind je wellicht bij de organisatie ‘buurtzorg’ (Jos de Blok); ook voor andere ksf’s (gekwalificeerde professionals (‘regisseurs’) met veel handelingsvrijheid in – inmiddels – 400 teams in NL) een goede bron Andere goede bron: de informatiebehoefte van de stadsmariniers in Rotterdam Contactpersoon Rob van ‘t Zand (rob.vant.zand@kinggemeenten.nl)

35 Dienstverlening (vervolg) Wat betekent ICT voor zelfredzaamheid / dienstverlening / samenwerking omgeving organiseren voor mensen die geen ICT-faciliteiten hebben cultuur van niet aanspreken tussen professionals en niet -optreden door elkaar in waarde te laten doorbreken Zorg voor gelijk taalgebruik en consistentie Meer integraal aanpakken over organisaties heen ICT is volgend, maar kan de processen sterk ondersteunen, evt. meerdere kanalen Datamining op bijv. Basisregistraties, zorg voor jeugd, VRI, facebook Uitgaan van competente mensen, waar de informatievoorziening ondersteunend is Project buurtzorg, goede regisseurs, grote mandaat met eenvoudige ICT- infrastructuur, Jos de Blok, http://www.buurtzorgnederland.com/Over%20Buurtzorg/Wie% 20zijn%20wij.doc/http://www.buurtzorgnederland.com/Over%20Buurtzorg/Wie% 20zijn%20wij.doc/ Zaakgericht werken is een praktische en eenvoudige aanpak en brengt integraliteit Eenheid van taal genereren Met dank aan Carl van der Pol (cvanderpol@schijndel.nl)

36 Verantwoording hoe kan verantwoording (horizontaal en verticaal) het beste worden ingericht? Wat is daar voor nodig? Bestuur: geld, statistiek/ontwikkeling, nav stuur informatie Professional: wat doe je/welke tijd/ welke activiteit Klant: wat heeft deze gedaan aan acties, evaluatie Rijk: resultaat op hoofdlijnen definiëren/ geld; # Wajongers, # … etc. / geen verschillende eisen uit verschillende departementen, maar/en vanuit één punt verantwoorden Verticaal: aan de top en onderaan integratie op hun vakgebied, standaarden afspreken in verantwoording Uniformiteit in strategie en ontwikkeling in de top van de departementen Horizontaal: barrières weghalen, één druk op de knop (als visie en daar gefaseerd naar toe werken. Denk in lagen van verantwoording, bundel de informatie op basis van gelijkluidende belangen. Duidelijke KPI’s op alle niveaus. Contactpersonen: Edwin de Vries (edevries@novius.nl) en Miguel Boerboom voor model ‘van verantwoordingsinformatie naar managementinformatie’)edevries@novius.nl

37 Bijeenkomstenplanning: Bijeenkomsten over de verschillende VISD-delen 2 april: werkbijeenkomst IDPO 5 april: IMG100K+ 11 april: IDPO 12 april: bijeenkomst initiatiefgemeenten.. april: bijeenkomsten ikv PvE 18 april stuurgroepvergadering 19 april: workshop tijdens Ateliersessie e-adviseurs 24 april: demo’s leveranciers ikv PvE 23, 24 en 25 als onderdeel KING aanwezig bij Overheid en ICT 25 april: workshop bij Overheid en ICT 25 april: IDPO (inhoud) april 37

38 Bijeenkomstenplanning bijeenkomsten over delen van eindadvies 13, 15, 22, 24, 25 mei Slim samenwerken (ism VGS) 15 mei reviewgemeenten/procesmodel/PvE 22 mei bijeenkomst VISD-oplossing vs ICT-bouwstenen 23 mei stuurgroepvergadering 31 mei: bijeenkomst initiatiefgemeenten concept eindadvies 31 mei: leveranciersbijeenkomst 19 juni: bijeenkomst reviewgemeenten.. juni: G4 4 juli stuurgroepvergadering opleveren eindresultaat en decharge mei juni juli 38

39 Zie de website KING onder ‘decentralisaties’ voor informatie over VISD Vragen en opmerkingen/contact: Domingo Peeters 06 1084 4774 - domingo.peeters@kinggemeenten.nl 39


Download ppt "Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Mariette Koenders Soesterberg, 19 april 2013 Titeldia."

Verwante presentaties


Ads door Google