De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Over staatshervorming Prof. dr. Michiel S de Vries Radboud Universiteit Nijmegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Over staatshervorming Prof. dr. Michiel S de Vries Radboud Universiteit Nijmegen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Over staatshervorming Prof. dr. Michiel S de Vries Radboud Universiteit Nijmegen

2 2 structuur ► Wat zijn de problemen? ► Wat kunt u leren van Nederland? ► Niet alleen een kwestie van wat, ► Maar vooral van het ‘hoe’

3 3 Wat zijn de problemen? ► Verrommeling van de bestuurlijke organisatie ► Complexiteit van intermediaire structuren (Bestuurlijke drukte) ► De veelheid aan regeltjes en betutteling (Stroperigheid) Het lijkt net Nederland

4 4 Aspecten bij staatshervormingen ► Inhoudelijke verbetering gewenst  Wat is effectief en efficiënt  Ging het maar alleen om inhoud... ► Strategische argumenten  Ideologie  Macht en belangen  Emotie  Modes/fashions  Kopieergedrag  Draagvlak  Ambiguïteit

5 5 Wat kunt u leren van Nederland? ► Eigenlijk niet zo veel ► Laatste grote staatshervorming in Nederland was in 1917. ► Problemen in NL en België zijn even groot, denkrichtingen zijn dezelfde  Voorstellen om maximaal twee bestuurslagen voor een beleid verantwoordelijk te laten zijn  Opschaling op gemeentelijk niveau (geleidelijk van nu 1000 in 1990 via 440 nu, via 160 in de nabije toekomst naar 30 in de verre toekomst)  Opschaling van provinciaal niveau of zelfs opheffen van provinciaal niveau (vlg. brede ambtelijke heroverweging)

6 6 Verklaringsmodel voor staatshervorming Variatie in institutionele vormgeving Omstandigheden: Interne en externe druk Padafhankelijkheid Hoe was het vroeger geregeld? Falen en succes van voorafgaande situatie Erkenning van het probleem door bestuurders

7 7 7 Probleem op nationaal niveau Balans zoeken tussen verkokering en checks and Balances Oplossingen: 1. Interne structuur van ministeries op orde brengen 2. Interdepartementale verhoudingen structureren 3. Invoering kerndepartementen 4. Bedrijfsmatig werken 5. Invoering algemene bestuursdienst 6. Decentralisatie en recentralisatie

8 8 8 Kerndepartementen ► Door onderdelen op afstand te plaatsen  Interne verzelfstandiging (met behoud van ministeriele verantwoordelijkheid)  Externe verzelfstandiging (met verlies aan ministeriele verantwoordelijkheid ► Vooral uitvoeringsorganen ► Door agentschapsvorming IND, DJI, Rijksarchief, Suvi’s landelijke inspecties ► Wat over blijft is kerndepartement

9 9 9 Bedrijfsmatig werken ► Performance measurement ► Management development programs ► Outputfinanciering ► Taal verandert ► Waarden en diensten worden producten ► Beleid wordt vooral gemeten naar allocatieve efficiëntie en kosten-baten efficiëntie

10 10 Invoering algemene bestuursdienst ► Zware directeuren ► om de vijf jaar van positie wisselen ► In algemene dienst, niet bij afzonderlijke ministeries

11 11 Maatregelen om stabiliteit te bevorderen ► Oude spelregels in Nederland  Zakelijkheid. Politiek is een ernstige zaak  Verdraagzaamheid. Eens dat we het oneens zijn  Samenwerking tussen elites. Topconferenties. Seniorenconvent.  Evenredigheid van toedeling. Niemand misdelen/compenseren  Depolitisering. Cijfers en economische argumenten. PlanbureausAdviesorganen  Geheimhouding. Achterkamertjes zijn noodzakelijk  De regering regeert. Parlement moet dit niet onmogelijk maken.

12 12 10 nieuwe principes voor bestuurlijke structuur (volgens ROB 2010) ► Eerst de taak dan de schaal ► Europese Unie is gegeven en uitgangspunt ► Decentralisatie kan, maar doe het wel goed ► Differentiatie is goed en moet ► Voldoende afstand tussen bestuurslagen ► Naar een duidelijke taakafbakening ► Taken liggen waar democratische verantwoording mogelijk is ► Organiseren nabijheid vormt fundament onder nieuw ontwerp ► Respecteer basisprincipes van de financiële verhoudingen ► Behoud ruimte voor dynamiek en flexibiliteit

13 13 Gemaakte fouten ► Doelgericht in plaats van probleemgericht werken ► Te eenvoudige strategie gegeven de situatie ► Te complexe strategie gegeven de situatie ► Ontbrekende kennis verwarren met ambiguïteit ► Schaken op meerdere borden tegelijk ► Simultaan gebruiken van inhoudelijke en strategische argumenten

14 14 Nederlandse oplossingen als besluitvorming stagneert ► Façade in stand houden, feitelijk iets anders doen ► Langzaam aan: stapje voor stapje ► Decompositie: feiten en waarden uit elkaar halen ► Verbreden of versmallen van het probleem ► Insluiten en uitsluiten van gesprekspartners ► Opsplitsen van het beleidsproces of juist verbindingen leggen met andere processen ► Spelregels ontwikkelen ► Depolitiseren

15 15 Ik weet niet of zulke oplossingen in België waardevol zijn Dank u voor uw aandacht


Download ppt "1 Over staatshervorming Prof. dr. Michiel S de Vries Radboud Universiteit Nijmegen."

Verwante presentaties


Ads door Google