De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M ETEN EN MEETKUNDE B IJEENKOMST 6 MODULE REKENEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M ETEN EN MEETKUNDE B IJEENKOMST 6 MODULE REKENEN."— Transcript van de presentatie:

1 M ETEN EN MEETKUNDE B IJEENKOMST 6 MODULE REKENEN

2 P ROGRAMMA 1.Terugblik op de vorige keer en bespreken opdrachten 2.Introductie meten en meetkunde met behulp van functionele context 3.De leerlijn meten en meetkunde, een overzicht met cruciale momenten 4.Analyse van leerlingewerk en knelpunten 5.Mogelijkheden ICT en toetsing

3 O PDRACHTEN VAN DE VORIGE KEER Toepassen rvo. Waar in jouw onderwijspraktijk zie je mogelijkheden om met verhoudingen, breuken en verhoudingstabellen te rekenen? Maak een plan van aanpak/lesopzet waarin je deze rekenkansen in het aanbod te benutten en leerlingen tot gewenst niveau te brengen. Probeer daar waar mogelijk in je handelingswijzer procenten, verhoudingen en verhoudingstabellen te integreren. Kijken naar leerlingenwerk. Selecteer een of meerdere leerlingen die moeite hebben met verhoudingen/procenten/verhoudingstabellen. Volg de werkwijze van het rekenwerkgesprek en beschrijf, onderbouw jouw diagnose bij deze leerling(en). Wat worden nu jouw interventies?

4 O PDRACHTEN EN ONTWIKKELING Bekijk je eigen uitstroomperspectief, je leerdoelen en het leertraject. Waar sta je nu? Wat vind je lastig? Wat spreekt je aan? Welke doelen of elementen in je leertraject wil je bijstellen?

5 F ILMPJE Op welke manieren is “meten” in dit filmpje aanwezig?

6 I NTRODUCTIE

7 M ETEN & MEETKUNDE MetenMeetkunde Greep krijgen op de werkelijkheidGreep krijgen op de ruimte Leerlijn: vergelijken, afpassen, aflezen -> rekenen Leerlijn: OB: oriënteren, construeren, opereren (doen) MB/BB: oriëntatie inde ruimte, vlakke en ruimtelijke figuren, visualiseren en representeren (kunnen)

8 M ETEN & M EETKUNDE

9 O NDERDELEN DomeinMeten & Meetkunde Sub-onderdelenNotatie, taal en betekenis Met elkaar in verband brengen Gebruiken SubniveausParaat hebben Functioneel gebruiken Weten waarom HandelingsniveausFormeel Voorstellen – abstract Voorstellen – concreet Informeel

10 S UB - ONDERDELEN – 1F Sub-onderdeelWat Notatie, taal en betekenis Maten voor lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht, temperatuur Tijd en geld Meetinstrumenten Schrijfwijze en betekenis van meetkundige symbolen en relaties Met elkaar in verband brengen Meetinstrumenten gebruiken Structuur en samenhang tussen maateenheden Verschillende representaties tussen 2D en 3D GebruikenMeten Rekenen in de meetkunde

11 S UB - NIVEAUS - 1F Sub-niveausOnderdelen Paraat hebbenKennis van feiten en begrippen, reproduceren, routines en technieken Functioneel gebruikenKennis van goede probleemaanpak, het toepassen, het gebruiken binnen en buiten het schoolvak Weten waaromBegrijpen en verklaren van concepten en modellen, formaliseren, abstraheren en generaliseren, blijk geven van overzicht

12 L EERLIJN METEN

13 D E LEERLIJN METEN 1. Vergelijken en ordenen 2. Natuurlijke maateenheden 3. Verkennen verschillende grootheden 4. Meten met natuurlijke maten 5. Afpassen en verfijnen 6. Meten met meetinstrumenten 7. Referentiematen 8. Grootheden 9. Omtrek, oppervlakte, inhoud 10. Metriek stelsel

14 L EERLIJN M EETKUNDE Oriënteren Construeren Opereren met vormen en figuren

15 O RIËNTEREN Plattegronden Routes Standpunten

16

17 C ONSTRUEREN Bouwen Vouwen Uitslagen van figuren

18 O PEREREN Meetkundige transformaties, zoals verschuiven, spiegelen, draaien en projecteren Omstructureren (of omvormen) Figuren knippen en plakken Figuren draaien en spiegelen Lijnspiegeling en halve draai (puntspiegeling) Figuren in structuren en patronen Mozaïeken en tangram Projecties en schaduwen

19

20 E XPERTGROEP P ASSENDE PERSPECTIEVEN MET DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN N INA B OSWINKEL, M IENEKE L ANGBERG (SLO)

21 K NELPUNT..... Een flinke groep leerlingen (speciaal en regulier onderwijs) haalt het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) niet op 12-jarige leeftijd. Alleen voor de groep leerlingen met een zml of zml-mg indicatie gelden de referentieniveaus niet.

22 H OE KRIJGEN WE DEZE LEERLINGEN TOCH VERDER ( OP WEG NAAR ) 1F? Project Passende perspectieven: Welke problemen hebben leerlingen bij het leren van taal en rekenen? Welke ondersteuning/hulpmiddelen zijn er? Welke instroomeisen stelt vervolgonderwijs? Welke (onderdelen van de) referentieniveaus zijn wenselijk en haalbaar? Welke leerroutes zijn denkbaar? Hoe kan een leerkracht beter maatwerk bieden?

23 Over welke leerlingen hebben we het? - Nadere specificering van de doelgroep -

24 O VER WELKE LEERLINGEN HEBBEN WE HET ? Belangrijk onderscheid: Groep 1 - leerlingen met (boven) gemiddelde cognitieve capaciteiten, maar met een specifieke beperking die invloed heeft op de taal- en rekenvaardigheden Groep 2 -leerlingen die een laag taal- en rekenniveau behalen vanwege hun lagere cognitieve capaciteiten

25 L EERLINGEN MET EEN SPECIFIEKE BEPERKING DIE INVLOED HEEFT OP DE TAAL / REKENVAARDIGHEDEN Leerlingen met specifieke taalstoornis (ESM-SLI) Leerlingen met gehoorproblemen Leerlingen ADHD Blinde en slechtziende leerlingen Leerlingen met autisme-pdd/nos Meervoudige problematiek, anderstalige leerling met SLI Meervoudige problematiek, dyslectische leerling met dyslexie

26 L EERLING GROEP 1: SLECHTZIEND REKENEN - WISKUNDE In de wiskunde les geeft de leerkracht opdracht om oefening 26 op te zoeken. Samira is zeer slechtziend en scant de hele bladzijde voor ze oefening 26 herkent. Dat kost veel onnodige tijd.

27 M OGELIJKE HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN GROEP 1 Extra tijd, mondeling in plaats van schriftelijk (of vice versa) Niet vakinhoudelijke aanpassingen, zoals andere bladspiegel, etc. Spellingchecker, rekenmachine Bestaande middelen opsporen, plaatsen en verspreiden Dispensatie op bepaalde onderdelen

28 L EERLINGEN GROEP 2 T AALKENMERKEN Algemeen vertraagd in taalontwikkeling (presteert dus op alle taalaspecten op lager niveau). minder goed paraat opgebouwde kennis, zoals kleinere woordenschat. Zwakke semantische, syntactische en pragmatische taalopbouw, bijvoorbeeld eenvoudige grammaticale opbouw van zinnen, soms nog sprake van overregulatie. Automatiseringsproblemen. Taalbegrip en productie vooral hier-en-nu, concreet. Taalbegrip is zwak, bijvoorbeeld uitvoeren van meerdere instructieopdrachten.

29 L EERLINGEN GROEP 2 R EKENEN - WISKUNDE Perspectief: vmbo-bb met lwoo OF Pro en vso uitstroomperspectief op de arbeidsmarkt

30 M OGELIJKE HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN GROEP 2 Accent leggen op pragmatisch gebruik en zelfredzaamheid: functionele geletterd- en gecijferdheid. Gebruik van de rekenmachine: voor ingewikkeld rekenwerk. Gebruik van visuele ondersteuning (bv picto’s). Keuze in doelen, bv niet alle tafels, maar wel breuken/procenten op elementair niveau.

31 L EERROUTES Rekening houdend met: cognitieve capaciteiten doorstroom vervolgonderwijs bandbreedte Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3

32 Leerroutes

33 S ELECTIE VAN DOELEN Welke taal- en rekendoelen zijn, met het oog op maatschappelijk perspectief, relevant voor de doelgroepen?

34 T OETSEN VOOR SPECIALE LEERLINGEN M ETEN WAT WE WILLEN METEN

35 O PDRACHT Formuleer welke toetsen, testen, methodeafhankelijk en methodeonafhankelijk worden gebruikt voor reken/wiskunde op jouw school. Ga naar www.cotandocumentatie.nl en voer de zoekterm “rekenen” in.www.cotandocumentatie.nl Welke toetsen zijn bedoeld voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte (pro-leerlingen).

36 I N DEZE PRESENTATIE Toetsen voor speciale leerlingen  verschillen met de reguliere toetsen Rapportages voor speciale leerlingen Kijken naar niveau en groei Keuze van een passende toets

37 LOVS VOOR SPECIALE LEERLINGEN 1. Toetsen speciale leerlingen 2. ZML-toetsen: toetsactiviteiten 3. Toetsen voor slechtziende leerlingen

38 LOVS VOOR SPECIALE LEERLINGEN Huidige situatie: Gebruik reguliere LVS toetsen Toetsen vaak te moeilijk voor leerlingen met vertraagde ontwikkeling Interpretatie toetsresultaten: indeling A t/m E voldoet niet Inhoud toetsen afgestemd op regulier onderwijs

39 T OETSEN SPECIALE LEERLINGEN Cluster 2, 3, 4 en SBO Rekenen-wiskunde, spelling, begrijpend lezen Papier en digitaal Niveaus groep 3 t/m 5, papier en digitaal Niveaus groep 6 t/m 8, papier

40 D OEL TOETSEN SPECIALE LEERLINGEN Ontwikkelen van afgestemde toetsen voor het so en sbo, met als uitgangspunten: Leerlingen niet benadelen door hun speciale kenmerken. Koppeling niveau met leerlingen in regulier basisonderwijs.

41 T OETSEN SPECIALE LEERLINGEN Andere opbouw: Clustering opgaventypen Instructie steeds vooraf aan opgavetype Andere samenstelling: Minder opgaven in één taak Bepaalde opgavetypen niet of pas later Opmaak Andere rapportagewijze Tussentoetsen: Opeenvolgende toetsen beslaan kleinere leerstappen

42 M ETEN WAT WE WILLEN METEN Oom Frits rijdt van Dudam naar Stopwijk en weer terug. Hoeveel kilometer rijdt hij in totaal?

43 R ESULTAAT : MEER TOETSEN, AFGESTEMD OP ‘ SPECIALE ’ LEERLINGEN 110 93 93 M3 E 3 M4 E 4 105 88 M3E3E3M4M4E4 Tussentoetsen = 2 x per jaar toetsen = voor elke leerling een toets passend bij zijn niveau ≠ 4 x per jaar toetsen

44 R ESULTAAT : MEER TOETSEN, AFGESTEMD OP ‘ SPECIALE ’ LEERLINGEN 110 93 93 M3 E 3 M4 E 4 105 88 M3/E3E3/M4M4/E4 Voor M3

45 R EGULIER LEERLINGRAPPORT

46 A LTERNATIEF LEERLINGRAPPORT

47 Kijken naar niveau: - Rapportage van functioneringsniveaus = vergelijking met regulier onderwijs. Kijken naar groei: - Opgaande lijn = geen achterstand maar vooruitgang. - Ontwikkeling van de individuele leerling staat centraal.

48 1.Uitgangspunt: laatst behaalde toetsscore / functioneringsniveau. 2.Onderwijsaanbod in relatie tot inhoud toets. 3.Competentiegevoel leerling. Flexibel toetsen: overwegingen

49 Toetsomstandigheden Geen hulpmiddelen Gevolgen van gebruik hulpmiddelen Gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen bij de toetsen

50 T OETSACTIVITEITEN REKENEN VOOR ZML ‘Natuurlijke’ manier van toetsen Werken met concrete materialen Toetsen in kleine stappen Focus op wat de leerling kan Vertaling toetsresultaten naar onderwijsaanbod Link tussen observatiedoelen en leerlijnen Tijdsduur activiteit maximaal 20 (15) minuten

51 B ESCHIKBARE TOETSEN Taal & Rekenen Getallen en bewerkingen Rekenen Meten, tijd en geld ZML-toetsen

52 U ITGANGSPUNTEN ZML- TOETS Niveaus 1 – 4 leerlijn Niveaus 5 – 8 leerlijn Niveaus 9 – 12 leerlijn G&B 8 – 10 leerlijn Peuter / kleuter Kleuter / groep 3 Groep 3 / groep 4 A B C Drie niveaus

53 W ELKE TOETS KIES IK ? Leerlijnen niveaus 1-6  ZML-toets Leerlijnen niveaus 11-12  Toetsen speciale leerlingen Leerlijnen niveaus 7-10 * Schoolse vaardigheden niveau groep 3-4  Toetsen speciale leerlingen * Praktische toepassing van taal en rekenen  ZML-toetsen

54 T OETSEN VOOR SLECHTZIENDEN Duidelijke lijnen, weinig details Vermijden van grijstinten; duidelijke contrasten Plaatjes kopieerbaar

55 T OETSEN VOOR SLECHTZIENDEN

56 O NZE PLANNING Wegwijzer toetsgebruik voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 2012: - ontwikkeling toetsen vso en praktijkonderwijs - ontwikkeling toetsen vso dagbesteding (ZML) Derde generatie Cito-volgsysteem po

57 R EKENMACHINE - B8/M8: extra taak rekenmachine - Toets Basisvaardigheden - Vso/pro?

58 O PDRACHT Bestudeer de blog van Teije de Vos en verdiep je in de informatie van Cito. http://testen-en- toetsen.blogspot.nl/http://testen-en- toetsen.blogspot.nl/ Zoek op internet documentatie waarin Cito inhoudelijk pleit voor het gebruik van lvs-toetsen Cito. Waarvoor kies je: Vaardigheidsscores of DLE?

59 O PDRACHTEN NA AFLOOP Didactiek en klassenmanagement. Tijdens onderwijssituaties stel je leerlingen voortdurend vragen. Noteer, of laat iemand anders noteren welke vragen jij leerlingen stelt gedurende een uur. Ga na welke vragen leerlingen activeren, welke vragen antwoorden naar de (on)bekende weg oproepen en welke leerlingen echt aanzetten tot nadenken. Bepaal voor jezelf welke vragen jij in de volgende les wilt gaan stellen. Bestudeeer bij de derde leerroute van Passende perspectieven én de doelenlijsten van meten en meetkunde. Stel voor de handelingswijzer doelen en ontwikkel hiervoor de leerroute.Passende perspectieven

60 A FSLUITING EN OPDRACHTEN Wat heb je geleerd? Wat is nog nodig? Verwerk dit in je plan.


Download ppt "M ETEN EN MEETKUNDE B IJEENKOMST 6 MODULE REKENEN."

Verwante presentaties


Ads door Google