De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl www.hennykonings.nl De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl www.hennykonings.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl www.hennykonings.nl De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl www.hennykonings.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl www.hennykonings.nl
De WMO, les drie Docent Henny Konings

2 INHOUD PROGRAMMA De financiering van de zorg AWBZ Werkwijze CIZ WMO gelden

3 Opdracht les vier; Presenteer in de samengestelde groepjes de volgende opdracht; Kies een van de volgende sectoren; Ouderenzorg, Dak- en thuislozenzorg, Vrouwenopvang, Thuiszorg/mantelzorg, Verslavingszorg. Centraliseer de presentatie rondom de volgende vraagstukken; - Waar kan ik als cliënt aanspraak op maken - Waar heb of had ik recht op - Hoe is de financiering/zorg geregeld - Welke veranderingen staat de sector te wachten - Wat is hierbij jullie mening Maak hiervan een presentatie van maximaal 40 minuten,inclusief toelichting en het stellen van vragen + discussie/stellingen Zorg voor onderlinge afstemming met de andere groepjes. Dus aub niet dezelfde sector!

4 Financiering van de zorg
(Para) medische zorg, direct lijfsgebonden en op genezing gericht horen thuis in de zorg verzekeringswet voorheen de ziekenfondswet AWBZ – zorg (per 1/1/09), is zware zorg voor bijzondere groepen. Indicatiestelling vindt plaats volgens een uniforme landelijke aanpak, toekenning in de vorm van zorg in natura en/of persoonsgebonden budget, verantwoordelijke de ziekten kostenverzekeraar. De WMO regelt een stelsel van lokale ondersteuning. Financiering jeugdzorg ligt voornamelijk bij de provincies

5 Jeugdzorg Ministerie van VWS en het Ministerie van Justitie zijn samen verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Sinds 1 januari 2005 is met de komst van de wet op de jeugdzorg de bureaus jeugdzorg ontstaan. De financiering komt van de overheid naar de provincies. Die daarmee de hele hulpverlening, jeugd-GGZ, jeugdbescherming, jeugdreclassering etc. financiert. De provincie maakt met gemeenten resultaatgerichte afspraken over de verantwoordelijkheden voor jongeren met problemen.

6 Uit de AWBZ verdwenen naar de WMO;
Huishoudelijke verzorging De ondersteunende en activerende begeleiding Grondslag psychosociaal Vervoer Dagbesteding voor ouderen, gehandicapten en chronische psychiatrische patiënten. Extramurale en intramurale GGZ-zorg wordt overgeheveld naar de zorgverzekering

7 Subsidieregelingen naar de WMO
Diensten bij wonen met zorg MEE-organisaties Aanpassen ADL-woningen Zorgvernieuwing GGZ Begeleiding Maatschappelijk Opvang Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg

8 Voorbeeld ADL-woning Hij/zij heeft een urenindicatie voor ADL-assistentie van minimaal 5 en maximaal 30 uur per week. Hij/zij is aangewezen op ’zorg op afroep’ en is voldoende sociaal zelfredzaam. Er gelden geen leeftijdsgrenzen. De grondslag van de vraag is een lichamelijke handicap of een somatische aandoening. Belanghebbende is aangewezen op een aangepaste woning. Kosten worden vergoed als het College van Zorgverzekeringen daar toestemming voor heeft gegeven. Er geldt dat er een eigen bijdrage geleverd moet worden.

9 Huidige WMO diensten hulp bij het huishouden woonvoorzieningen
rolstoelen of andere hulpmiddelen voor het verplaatsen vervoersvoorzieningen gehandicaptenparkeerkaart en –parkeerplaats welzijnswerk (ondersteuning voor clubs en wijkcentra) ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers verslavingszorg vrouwenopvang maatschappelijke opvang openbare geestelijke gezondheidszorg bestrijding van huiselijk geweld

10 AWBZ rechten Behandeling Doventolkzorg
Begeleiding* (alleen voor mensen met matige en ernstige beperkingen) in uren of dagdelen Onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten Persoonlijke verzorging\prenatale zorg Vaccinaties Verblijf Uitleen van verpleegartikelen Verpleging (zieken) vervoer Zwangerschapsafbreking

11 CIZ Het CIZ is de poortwachter voor publiek gefinancierde zorg. Als onafhankelijke organisatie beoordelen ze of een cliënt voor zorg in aanmerking komt. Niet meer en niet minder. Zodra het indicatiebesluit of het indicatieadvies is afgegeven, eindigt het contact met de cliënt. Met het aanvragen van zorg of zorgtoewijzing houdt het CIZ zich niet bezig. Dat is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf en van de zorgkantoren en de zorgaanbieders.

12 CIZ Het CIZ bepaalt wie recht heeft op AWBZ-zorg, hoeveel en hoe lang.
Dit onderzoek heet een indicatiestelling wat kan leiden tot een indicatiebesluit. Het zorgkantoor regelt de zorg waar men recht op heeft. Eerst stelt het CIZ de ziekte, aandoening of stoornis vast (de zgn. AWBZ-grondslag) Op vijf onderdelen wordt gekeken naar de ernst en de soort beperkingen. In 2009 houdt het CIZ zich bezig met het project her-indicaties

13 Wat doet het CIZ AWBZ – indicaties voor verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en verblijf Bij veel gemeenten; Sociaal-medische voorzieningen – indicaties voor voorzieningen en regelingen als parkeerkaarten, verhuisurgenties of bijzondere bijstand WMO – indicaties voor hulp bij het huishouden, hulp bij psychosociale problemen, rolstoelen en trapliften Uitzonderingen zijn de indicaties voor jeugd waarbij de grondslag psychiatrie is, deze worden afgegeven door de bureaus jeugdzorg zelf

14 Vijf onderdelen Sociale redzaamheid, mogelijkheid hebben om sociale contacten aan te gaan, eigen leven vorm geven, incl. financiën regelen Bewegen en verplaatsen (zelfstandig voortbewegen binnen- en buitenshuis) Probleemgedrag (destructief, grensoverschrijdend, agressief, dwangmatig gedrag) Psychisch functioneren (stoornissen in denken, concentratie en waarneming) Geheugen - en oriëntatie stoornissen (problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon)

15 ICF (International Classification of Functioning Disability and Health)
Systematische ordening van aspecten van het menselijk functioneren gerelateerd aan een gezondheidsprobleem Wetenschappelijke grondslag voor het begrijpen en bestuderen van het menselijk functioneren Mogelijkheid tot internationaal systematisch codestelsel Gemeenschappelijke standaardtaal ter bevordering van een betere communicatie tussen de diverse beroepsbeoefenaren

16 Functioneren wordt omschreven vanuit drie perspectieven
Functies/Anatomische eigenschappen = Orgaanniveau = Kans op stoornissen Menselijk handelen/Activiteiten = Persoonsniveau = Kans op beperkingen Deelname aan maatschappelijk leven/participatie = Sociaal niveau = kans op problemen

17 In de praktijk bruikbaar voor:
Onderzoeksrapportage naar de hulpvraag en zorgbehoeften van de cliënt Ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten Formuleren van behandeldoelen Opstellen van het handelingsplan Evaluatie van de resultaten

18 Toekomst is de aanmeldingsfunctionaliteit
AF snel en digitaal zorg aanvragen Via de AF kunnen WMO aanvragen, aanvragen voor sociaal medisch advies of voor AWBZ-zorg digitaal bij het CIZ worden aangeleverd. Snelle inzet is mogelijk via een standaard indicatieprotocol, is een SIP AF is zeven dagen per week beschikbaar Mogelijkheid tot aansluiting op gemeentelijk cliëntregistratiesysteem Minder fouten door eenmalig invoeren van gegevens, automatische controle op consistentie

19 Invoering zorgzwaartebekostiging
De zorgzwaartebekostiging is een nieuw bekostigingssysteem voor mensen die wonen en zorg krijgen in een zorginstelling. In een zorgzwaartepakket (ZZP) staat welke zorg en hoeveel zorg cliënten nodig hebben Er zijn in totaal 52 ZZP vastgesteld. De cliënt maakt samen met de zorginstelling een afspraken over de invulling van de zorg, dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Evalueerbaar en transparant.

20 Eigen bijdrage Vanaf 1 januari 2010 betaalt iedere volwassenen die van begeleiding uit de AWBZ en de WMO gebruik maakt een eigen bijdrage. Dit was al zo voor verpleging, verzorging en verblijf. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Chronisch zieken en gehandicapten ontvangen korting.

21 Veel gebruikte afkortingen
VWS – Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport WWB – Wet werk en bijstand VNG – Vereniging Nederlandse gemeenten WSW – Wet sociale werkvoorziening CAK – Centraal administratie kantoor WVG – Wet voorzieningen gehandicapten WMG – Wet marktordening gezondheidszorg CIZ – Centrum indicatiestelling zorg PGB – Persoonsgebonden budget HKZ norm – harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorg

22 Enkele site’s http://wmo.startpagina.nl www.hennykonings.nl www.ciz.nl


Download ppt "Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl www.hennykonings.nl De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl www.hennykonings.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google