De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie Management & ICT De organisatie-discussie: organiseren en ICT Naar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie Management & ICT De organisatie-discussie: organiseren en ICT Naar."— Transcript van de presentatie:

1 Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie Management & ICT De organisatie-discussie: organiseren en ICT Naar nieuwe organisatievormen en business modellen © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

2 De invloed van ICT op organisaties Ontwikkelingen wereldhandel en IT Transactiekosten Externe organisatie – ketenvorming – netwerkorganisaties – virtuele organisaties Interne organisatie – procesgericht organiseren – front- en backoffice: multichannel management – organiseren in teams © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

3 Extranet: around-the-world logistiek, marketing Nieuwe klantgerichte ketens: rol van ICT concentratie op kern- activiteiten outsourcing co-sourcing klant distributie ketenmanagement concurrent engineering, groupware, ERP EDI PDI Internet alliantievorming fusie joint deelname netwerk- venture organisatie permanent tijdelijk © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

4 Nieuwe samenwerkingspatronen Verticale loskoppeling Horizontale herkoppeling onder- neming leverancier e-business partner distributeurintermediair navigatoraggregator klant Van doe-het-zelver naar organisatie- netwerk © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

5 Toenemende complexiteit door e-business Verandering in klantbenadering Ontwikkeling van het bedrijfsnetwerk Individueel, co-producent Individueel, interactieve communicatie Doelgroepen, interactieve communicatie Doelgroepen, één-weg communicatie De onderneming Onderneming Keten + partners + klant (extended enterprise) Klant-diversiteit Product-diversiteit Fulfillment-diversiteit Distributiekanaal-diversiteit Bron: naar Prahalad, HBR, Jan. 2000 © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

6 Unbundling the corporation E-business vraagt 3 kerncompetenties: keuze? Product- Klantrelatie- Infrastructuur- innovatie management management (product leadership) (customer intimacy) (operational excellence) Economie Cultuur Concurrentie time-to-market economies of scope economies of scale medewerkerfocus klantfocus kostenfocus creativiteit service-oriëntatie standaardisatie strijd om talent strijd om aandacht operationele excellentie veel kleine spelers weinig grote spelers weinig grote spelers Bron: Hagel, Singer, (HBR mrt.1999) (Tracey & Wierdsema) De 4e competentie: Regisseur van de bedrijfsketen © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

7 Het nieuwe business model onderneming leverancier e-business partner distributeur intermediair navigator aggregator klant navigator aggregator Product- innovator Klantrelatie- manager Infrastructuur- manager Keten- regisseur Wat is ‘de onderneming’ ? © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

8 Transactiekosten-visie op organiseren Doel: productie- en coördinatiekosten minimaal markthiërarchie Partners * zoeken * onderhandeling * naleving * onderhoud Afhankelijk van: - specificiteit productiemiddelen - schaal en frequentie - onzekerheid / opportunisme Transactiekosten en informatie(technologie) ? Bron: Williamson Resources * verwerven * onderhouden * managen © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

9 Transactiekosten-visie op organiseren L H markt hiërarchie Bron: Ciborra organisatie- netwerk Intermediaire vormen L gemeenschappelijkheid doelen H complexiteit/ onzekerheid van taak/product © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

10 Organisatieverbanden en hun kenmerken Vrije markt Extended enterprise Virtuele org. zonder kernpartner Virtuele org. met kernpartner Strategische alliantie Planeet/ satelliet Joint venture Netwerk- organisatie Monolitische organisatie markt organisatienetwerk hiërarchie autonomie van onderdelen cohesie van onderdelen duurzaamheid relatie identiteit mate van regie groot klein tijdelijk afzonderlijk laag klein groot permanent collectief hoog © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

11 Bron: Jurriëns Aansluiting tussen partners Aansluiting bedrijfsproces en faciliteiten Strategische aansluiting Markt- aansluiting Menselijke aansluiting Organisatorische aansluiting Culturele aansluiting ‘Harde’ aansluiting‘Zachte’ aansluiting Potentiële waarde van alliantieHaalbaarheid van alliantie © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

12 De management-uitdaging Van: Naar: (hiërarchie) (netwerk) Doelstellingen gekozen strategiegedeelde visie Jur. grondslag ondernemingsrechtgedragsprotocol/contract Sociale samenhang gezagsrelatievertrouwensrelatie Leiding supervisiewederkerigheid Coördinatie formele regelsgedeelde normen Rol ICT beheersing ensamenwerking en samenwerkingcommunicatie © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

13 Interne transactiekosten en ICT 1. Regels en procedures 2. Doelstellingen 3. Hiërarchische verwijzing 4. Inbouwen speling - verruiming middelen - verlaging ambitieniveau 5. Autonome taken - unitvorming - integraal management 6. Verticale informatiesystemen - vergroten capaciteit v.d. hiërarchie 7. Laterale relaties - direct contact - taakgroep/team - integrerende rollen Verminderen behoefte aan informatieverwerking Vergroten capaciteit van informatieverwerking Bron: Galbraith © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

14 Processen, teams en ICT team klant werkcommunicatie: Intranet samenwerken: groupware (zelf)sturing: management info datawarehouse: JIT klantinfo klantcommunicatie: call center, CTI distributie: Internet processturing: workflow systeem Open communicatiestructuren: INTERN en EXTERN © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

15 contractanten Flexibele organisaties kern- organisatie flexwerkers netwerkers PERSONEEL: organisatiegrenzen vervagen vast en tijdelijk continu en incidenteel project-teams proces-teams TEAMS: tijdelijk en permanent intra- en inter- organisationeel E-lancers ? © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

16 Transactiekosten-visie op organiseren Een organisatie is een netwerk van transacties tussen mensen L H markt hiërarchie team/ netwerk Bron: Ciborra decentraal centraal decentraal/regie macht verlaging externe transactiekosten verlaging interne transactiekosten L gemeenschappelijkheid doelen H complexiteit/ onzekerheid van taak/product © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

17 Organisatie markt hiërarchie team/netwerk Kenmerken Betrokkenheid laag gemiddeld gemiddeld tussen partners tot hoog tot hoog Sociale samenhang onafhankelijk, afhankelijk, afhankelijk, tussen actoren wederkerig autoriteit wederkerig Wijze van toelating geen selectie gevolgd door selectie gevolgd door training & beoordeling socialisatie Coördinatiemechanisme prijs formele regels relaties, gedeelde normen Oplossen van conflicten juridisch supervisie wederkerigheid Toon/klimaat precisie en/of formeel open wederzijds wantrouwen bureaucratisch vertrouwen Rol van ICT communicatie beheersing en samenwerking en samenwerking communicatie Vorm van relatie- patronen Kenmerken van organisatievormen Bron: Ciborra, Jägers © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

18 Coördinatie: proceseigenaren procescoördinatoren case managers Interventies: visie en sturing vanuit de top beeld van procesactiviteiten, betrokkenen, verantwoordelijkheden besturingssysteem met prestatie-indicatoren aangepaste beoordeling- en beloningsystematiek facilitaire ondersteuning: intranet Procesgericht organiseren én sturen © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

19 Traditonele vs. proces-onderneming Organisatie-as Werkeenheid Functiebeschrijvingen Prestatiemaatstaven Focus Beloningsbasis Manager rol Sleutelfiguur Cultuur Traditionele onderneming Proces- onderneming Bedrijfsfunctie Afdeling Beperkt Eigen gebied Chef Activiteit Supervisor Functionele baas Onderhandeling Proces Team Breed End-to-end Klant Resultaat Coach Proceseigenaar Samenwerking Bron: M.Hammer, Sloan Mgt. Rev., winter 2002 © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

20 Organisatienetwerken en de nieuwe economie Internet/ intranet Organisatienetwerk/ netwerkorganisatie Basis van de informatie-economie één-op-één-relaties geen hiërarchie regulering via TTP’s open / grenzeloos TCP/IP Basis van de netwerkeconomie multi-laterale samenwerking gelijkwaardigheid / primus inter pares een kwestie van vertrouwen wisselende coalities IP-business model © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam


Download ppt "Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie Management & ICT De organisatie-discussie: organiseren en ICT Naar."

Verwante presentaties


Ads door Google