De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPPiLL & Kloppend hart van Het Groene Woud

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPPiLL & Kloppend hart van Het Groene Woud"— Transcript van de presentatie:

1 SPPiLL & Kloppend hart van Het Groene Woud
Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde Michael Michiels – voorzitter OVL & SPPiLL Lex Schregardus – bestuurslid SPPiLL

2 Introductie Liempde Liempde: - ca. 4.800 inwoners
- midden in Nationaal Landschap Het Groene Woud - in dorpskern 23 (ambachtelijke) ondernemers kleinschalig bedrijventerrein 250 kleine ondernemers in allerlei branches OVL : 155 leden hoge mate van sociale cohesie veel verenigingen (ca. 50) - veel leden doe-dorp

3 Constateringen 2009 Het ondernemersklimaat in Liempde wordt bedreigd door een toenemende individualisering consument en externe economische ontwikkelingen, zoals grootwinkelbedrijven in omliggende dorpen en stad en internetverkoop. Het voorzieningenniveau in het dorp staat onder druk en loopt terug. Er is een directe relatie te leggen tussen een welvarend ondernemersklimaat en een aanvaardbaar leefbaarheidsklimaat. Terugloop in ondernemersniveau heeft dus ook tot gevolg dat het dorp op meerdere vlakken, minder leefbaar wordt voor jong en oud.

4 Masterplan 2009 “De leefbaarheid van de kern Liempde en de noodzaak van de economische ontwikkeling van het Liempdse centrum.” Voorzieningenniveau in Liempde in stand zien te houden en te versterken door economische impulsjes. Versterken van de samenhang en samenwerking tussen inwoners, verenigingen en ondernemers.

5 Hoofdfase 1. (intern) Het wij-gevoel versterken
OP LIEMT GEMUNT: - Spaarsysteem - 20 ondernemers - 45 Verenigingen - € in 3 jaar - Basis van samenhang LIEMT IN HET LICHT: Fysieke binding November-januari woningen - 8 km verlichting LIEMT LOPT UIT: - Kerstmarkt - 800 inwoners samen - Ondernemerspresentatie - Prijsuitreiking

6 Hoofdfase 2. (extern) Gastvrije hart van Het Groene Woud
Promotieplan en Activiteitenplan 2009 Activering eigen Ondernemers Stimulering betrokkenheid Verenigingen en Inwoners T&R als versterkende pijler: gebruik maken van charme van dorp en directe omgeving Samenwerking met overheden en proactieve fondsenverwerving Het uitbouwen van de DOE DEMOCRATIE -CULTUUR Doel: economische impulsjes door vijftigtal kleine en grote projecten op te zetten die Liempde onder de aandacht brengen van de dag- en verblijfsrecreant Letterlijk en figuurlijk Gastvrijheid uitstralen Gebruik maken van de Leefbaarheids driehoek

7 Constatering na 1 jaar activiteiten
Aansturing van alle plannen gaat beschikbare vrijwilligersinzet te boven Een omslag naar semi-professionele aansturing is noodzakelijk Financiële middelen nodig Rural Alliances (2010) Innovatieve samenwerking Gemeente Boxtel & SPPiLL (2012)

8 Innovatieve samenwerking tussen Gemeente Boxtel & SPPiLL
WAAROM: Om de ingezette weg van SPPiLL te continueren Om professionele aansturing te borgen Om resultaatgerichter te kunnen werken Om burgerparticipatie en privaat/publieke-samenwerking te bevorderen Om gemeentelijk gezien, tijd en kosten te besparen OPLOSSING: Een innovatieve samenwerking tussen Gemeente Boxtel & SPPiLL (pilot 2 jaar) Het opzetten van een semi professioneel projectenbureau Stuurgroep op wethouder-/managerniveau Samenwerking Dorpsraad

9 Landschappen van Allure & Kloppend Hart
Doelstelling provincie Landschappen van Allure: Brabant ontwikkelen als een hoogwaardige kennis- en innovatieregio. Leefomgeving en leefklimaat zijn doorslaggevende vestigingsfactoren. High tech vraagt om high green. Kloppend Hart: Gericht op versterking van groene hart van Het Groene Woud Focus op ecologisch en cultuurhistorisch waardevolle gebieden de Mortelen, de Scheeken, het Dommeldal en cultuurlandschap rondom deze gebieden. Tevens focus op ontsluiting van deze gebieden en de economische kansen die dit biedt Nieuwe verdienmodellen Burgerparticipatie => Gemeente Boxtel penvoerder

10 Deelname SppiLL in Kloppend Hart
Waarom deelname SPPiLL-project ‘Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot Het Groene Woud’ binnen Kloppend Hart: Realisatie doelstellingen Liemt in Uitvoering en deel iDOP Verder uitbouwen doe-democratie Unieke kans om Liempde te versterken als gastvrij hart van Het Groene Woud Impuls voor lokale economie Impuls voor leefbaarheid

11 Liempde, gastvrije & cultuurhistorische toegangspoort tot hart van Het Groene Woud
Basis: De waardering van Liempde tot cultuurhistorisch super-ensemble (F.P. Kortlang en dr. K.A.H.W. Leenders, 2006). ‘Het super-ensemble bestaat uit de ecologische, economische en sociale samenhang van akkercomplexen en bijbehorende nederzettingen, steilranden, beekdalen en natuurgebieden rondom de kern van Liempde.’ Resultaat: Een sterke toegangspoort tot Het Groene Woud en een toename van ruimtelijke kwaliteit, lokale economie en leefbaarheid.

12 Financiën SPPiLL-project
Totale projectomvang 3,1 miljoen euro Ruim 35% via Landschappen van Allure Cofinanciering: Gemeente Dorpsraad Derden: o.a. Heidemij, Brabantse Boerderijstichting, Streekrekening, ZET Sponsoring Vrijwilligersinzet

13 Deelproject A Deelproject A: versterking van het cultuurhistorisch super-ensemble in het buitengebied van Liempde Herstellen van cultuurhistorische hooilanden Herstellen oude grenswallen Bouwen schutskooi Herintroductie concept ‘gemeene’ gronden in De Geelders Herplant van de Liempdse wilg Realisatie waterputten Actief stimuleren veranderen van het gebruik van landbouwplastic Vervanging van informatieborden Totale kosten: € ,- Bijdrage LvA: € ,-

14 Deelproject B Deelproject B: versterking van de relatie tussen de kern van Liempde en andere onderdelen van het cultuurhistorisch super-ensemble Inrichting cultuur- en landschapshistorisch bezoekerscentrum Uitbreiding van het stelsel van wandel- en fietsroutes Herstel van oude bestaande onverharde paden en routes Ontwikkelen van een NS-route (in samenwerking met Lennisheuvel) Aanplant van onder meer vlechtheggen en hoogstamfruitbomen Landbouw anno 1900 levend maken Totale kosten: € ,- Bijdrage LvA: € ,-

15 Deelproject C Deelproject C: Versterking van de kern Liempde als herkenbaar centrum van een kransakkerdorp. Herinrichting van de oude schutskooi (Concordiapark) Versterking van de uitstraling van het centrum als herkenbaar kransakkerdorp Versterking openbare ruimte van het beschermd dorpsgezicht in het centrum Restauratie van een Rijksmomument tot cultuur- en landschapshistorisch bezoekerscentrum Vergroten van het aantal cultuurhistorische elementen Herinrichting van historische erven Uitbreiding stallinggelegenheid fietsen => Relatie iDOP & Liemt in Uitvoering Totale kosten: € ,- Bijdrage LvA: € ,-

16 Liemt in Uitvoering Onderdeel uitvoeringsprogramma Innovatieve Samenwerking Gemeente-SPPiLL Directe relatie uitvoering onderdeel iDOP Doelstelling: Projectgebied binnen centrum aantrekkelijk maken: - verbetering leefbaarheid inwoners - meer dagrecreatie / toeristische bezoeken - verbetering vestigingsklimaat horeca/detailhandel - verbetering geschiktheid voor eendaagse evenementen - Liempde profileren als Gastvrij Hart van Het Groene Woud

17 Projectgebied

18 Deelproject D Deelproject D: Communicatie & projectmanagement
Communicatie i.k.v. ISG en burgerparticipatie/doe-democratie Overall procesmanagement Procesaccountant Afdracht penvoerder Totale kosten: € ,- Bijdrage LvA: € ,-

19 Organisatiestructuur

20 SPPiLL… is geen politieke partij of gelieerd aan een politieke partij
denkt niet in afgebakende vakjes of kleurtjes is een doe-beweging is actief voor en door de hele Liempdse samenleving

21 Verdienmodellen tbv versterken landschap en leefbaarheid Liempde
Afdracht landschap door toeslag op verkochte consumpties, verkochte routes, streekproducten e.d. in bezoekerscentrum en afdracht bij excursies en arrangementen Ontwikkeling nieuwe product-marktcombinaties i.s.m. ondernemers ontwikkeld Toenemend aantal bezoekers aan Liempde en aan Het Groene Woud Extra omzet en werkgelegenheid bij lokale en regionale horeca en dag- en verblijfsrecreatiebedrijven Toename leefbaarheid Tot 2020: Afdracht landschap: € ,- Omzet toename Liempde: € ,- Extra toeristenbelasting: € ,- tot € ,- per jaar Toename aantal arbeidsplaatsen (direct en indirect): 19,4

22 Meer weten? www.sppill.nl www.gastvrijliempde.nl


Download ppt "SPPiLL & Kloppend hart van Het Groene Woud"

Verwante presentaties


Ads door Google