De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPPiLL & Kloppend hart van Het Groene Woud Michael Michiels – voorzitter OVL & SPPiLL Lex Schregardus – bestuurslid SPPiLL 1 Stichting Promotie Projecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPPiLL & Kloppend hart van Het Groene Woud Michael Michiels – voorzitter OVL & SPPiLL Lex Schregardus – bestuurslid SPPiLL 1 Stichting Promotie Projecten."— Transcript van de presentatie:

1 SPPiLL & Kloppend hart van Het Groene Woud Michael Michiels – voorzitter OVL & SPPiLL Lex Schregardus – bestuurslid SPPiLL 1 Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde

2 Introductie Liempde Liempde: - ca. 4.800 inwoners - midden in Nationaal Landschap Het Groene Woud - in dorpskern 23 (ambachtelijke) ondernemers - kleinschalig bedrijventerrein - 250 kleine ondernemers in allerlei branches OVL : 155 leden - hoge mate van sociale cohesie - veel verenigingen (ca. 50) - veel leden - doe-dorp 2

3 Constateringen 2009 -Het ondernemersklimaat in Liempde wordt bedreigd door een toenemende individualisering consument en externe economische ontwikkelingen, zoals grootwinkelbedrijven in omliggende dorpen en stad en internetverkoop. -Het voorzieningenniveau in het dorp staat onder druk en loopt terug. -Er is een directe relatie te leggen tussen een welvarend ondernemersklimaat en een aanvaardbaar leefbaarheidsklimaat. -Terugloop in ondernemersniveau heeft dus ook tot gevolg dat het dorp op meerdere vlakken, minder leefbaar wordt voor jong en oud. 3

4 Masterplan 2009 “De leefbaarheid van de kern Liempde en de noodzaak van de economische ontwikkeling van het Liempdse centrum.” -Voorzieningenniveau in Liempde in stand zien te houden en te versterken door economische impulsjes. -Versterken van de samenhang en samenwerking tussen inwoners, verenigingen en ondernemers. 4

5 Hoofdfase 1. (intern) Het wij-gevoel versterken OP LIEMT GEMUNT: - Spaarsysteem - 20 ondernemers - 45 Verenigingen - € 80.000 in 3 jaar - Basis van samenhang LIEMT IN HET LICHT: -Fysieke binding -November-januari - 700 woningen - 8 km verlichting LIEMT LOPT UIT: - Kerstmarkt - 800 inwoners samen - Ondernemerspresentatie - Prijsuitreiking 5

6 Hoofdfase 2. (extern) Gastvrije hart van Het Groene Woud Promotieplan en Activiteitenplan 2009 -Activering eigen Ondernemers -Stimulering betrokkenheid Verenigingen en Inwoners -T&R als versterkende pijler: gebruik maken van charme van dorp en directe omgeving -Samenwerking met overheden en proactieve fondsenverwerving -Het uitbouwen van de DOE DEMOCRATIE -CULTUUR Doel: economische impulsjes door vijftigtal kleine en grote projecten op te zetten die Liempde onder de aandacht brengen van de dag- en verblijfsrecreant Letterlijk en figuurlijk Gastvrijheid uitstralen Gebruik maken van de Leefbaarheids driehoek 6

7 Constatering na 1 jaar activiteiten -Aansturing van alle plannen gaat beschikbare vrijwilligersinzet te boven -Een omslag naar semi-professionele aansturing is noodzakelijk -Financiële middelen nodig  Rural Alliances (2010)  Innovatieve samenwerking Gemeente Boxtel & SPPiLL (2012) 7

8 Innovatieve samenwerking tussen Gemeente Boxtel & SPPiLL WAAROM: -Om de ingezette weg van SPPiLL te continueren -Om professionele aansturing te borgen -Om resultaatgerichter te kunnen werken -Om burgerparticipatie en privaat/publieke-samenwerking te bevorderen -Om gemeentelijk gezien, tijd en kosten te besparen OPLOSSING: -Een innovatieve samenwerking tussen Gemeente Boxtel & SPPiLL (pilot 2 jaar) -Het opzetten van een semi professioneel projectenbureau -Stuurgroep op wethouder-/managerniveau -Samenwerking Dorpsraad 8

9 Landschappen van Allure & Kloppend Hart Doelstelling provincie Landschappen van Allure: -Brabant ontwikkelen als een hoogwaardige kennis- en innovatieregio. Leefomgeving en leefklimaat zijn doorslaggevende vestigingsfactoren. High tech vraagt om high green. Kloppend Hart: -Gericht op versterking van groene hart van Het Groene Woud -Focus op ecologisch en cultuurhistorisch waardevolle gebieden de Mortelen, de Scheeken, het Dommeldal en cultuurlandschap rondom deze gebieden. -Tevens focus op ontsluiting van deze gebieden en de economische kansen die dit biedt -Nieuwe verdienmodellen -Burgerparticipatie => Gemeente Boxtel penvoerder 9

10 Deelname SppiLL in Kloppend Hart Waarom deelname SPPiLL-project ‘Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot Het Groene Woud’ binnen Kloppend Hart: -Realisatie doelstellingen Liemt in Uitvoering en deel iDOP -Verder uitbouwen doe-democratie -Unieke kans om Liempde te versterken als gastvrij hart van Het Groene Woud -Impuls voor lokale economie -Impuls voor leefbaarheid 10

11 Liempde, gastvrije & cultuurhistorische toegangspoort tot hart van Het Groene Woud Basis: De waardering van Liempde tot cultuurhistorisch super-ensemble (F.P. Kortlang en dr. K.A.H.W. Leenders, 2006). ‘Het super-ensemble bestaat uit de ecologische, economische en sociale samenhang van akkercomplexen en bijbehorende nederzettingen, steilranden, beekdalen en natuurgebieden rondom de kern van Liempde.’ Resultaat: Een sterke toegangspoort tot Het Groene Woud en een toename van ruimtelijke kwaliteit, lokale economie en leefbaarheid. 11

12 Financiën SPPiLL-project Totale projectomvang 3,1 miljoen euro Ruim 35% via Landschappen van Allure Cofinanciering: -Gemeente -Dorpsraad -Derden: o.a. Heidemij, Brabantse Boerderijstichting, Streekrekening, ZET -Sponsoring -Vrijwilligersinzet 12

13 Deelproject A Deelproject A: versterking van het cultuurhistorisch super-ensemble in het buitengebied van Liempde - Herstellen van cultuurhistorische hooilanden -Herstellen oude grenswallen -Bouwen schutskooi -Herintroductie concept ‘gemeene’ gronden in De Geelders -Herplant van de Liempdse wilg -Realisatie waterputten -Actief stimuleren veranderen van het gebruik van landbouwplastic -Vervanging van informatieborden Totale kosten: € 626.700,- Bijdrage LvA:€ 305.325,- 13

14 Deelproject B Deelproject B: versterking van de relatie tussen de kern van Liempde en andere onderdelen van het cultuurhistorisch super-ensemble -Inrichting cultuur- en landschapshistorisch bezoekerscentrum -Uitbreiding van het stelsel van wandel- en fietsroutes -Herstel van oude bestaande onverharde paden en routes -Ontwikkelen van een NS-route (in samenwerking met Lennisheuvel) -Aanplant van onder meer vlechtheggen en hoogstamfruitbomen -Landbouw anno 1900 levend maken Totale kosten: € 420.250,- Bijdrage LvA:€ 203.705,- 14

15 Deelproject C Deelproject C: Versterking van de kern Liempde als herkenbaar centrum van een kransakkerdorp. -Herinrichting van de oude schutskooi (Concordiapark) -Versterking van de uitstraling van het centrum als herkenbaar kransakkerdorp -Versterking openbare ruimte van het beschermd dorpsgezicht in het centrum -Restauratie van een Rijksmomument tot cultuur- en landschapshistorisch bezoekerscentrum -Vergroten van het aantal cultuurhistorische elementen -Herinrichting van historische erven -Uitbreiding stallinggelegenheid fietsen => Relatie iDOP & Liemt in Uitvoering Totale kosten: € 1.727.200,- Bijdrage LvA:€ 470.630,- 15

16 Liemt in Uitvoering Onderdeel uitvoeringsprogramma Innovatieve Samenwerking Gemeente-SPPiLL Directe relatie uitvoering onderdeel iDOP Doelstelling: Projectgebied binnen centrum aantrekkelijk maken: - verbetering leefbaarheid inwoners - meer dagrecreatie / toeristische bezoeken - verbetering vestigingsklimaat horeca/detailhandel - verbetering geschiktheid voor eendaagse evenementen - Liempde profileren als Gastvrij Hart van Het Groene Woud 16

17 Projectgebied 17

18 Deelproject D Deelproject D: Communicatie & projectmanagement -Communicatie i.k.v. ISG en burgerparticipatie/doe-democratie -Overall procesmanagement -Procesaccountant -Afdracht penvoerder Totale kosten: € 296.035,- Bijdrage LvA:€ 133.323,- 18

19 Organisatiestructuur 19

20 SPPiLL… -is geen politieke partij of gelieerd aan een politieke partij -denkt niet in afgebakende vakjes of kleurtjes -is een doe-beweging -is actief voor en door de hele Liempdse samenleving 20

21 Verdienmodellen tbv versterken landschap en leefbaarheid Liempde -Afdracht landschap door toeslag op verkochte consumpties, verkochte routes, streekproducten e.d. in bezoekerscentrum en afdracht bij excursies en arrangementen -Ontwikkeling nieuwe product-marktcombinaties i.s.m. ondernemers ontwikkeld -Toenemend aantal bezoekers aan Liempde en aan Het Groene Woud -Extra omzet en werkgelegenheid bij lokale en regionale horeca en dag- en verblijfsrecreatiebedrijven -Toename leefbaarheid Tot 2020:  Afdracht landschap: € 32.000,-  Omzet toename Liempde: € 3.200.000,-  Extra toeristenbelasting: € 17.000,- tot € 35.000,- per jaar  Toename aantal arbeidsplaatsen (direct en indirect): 19,4 21

22 Meer weten? 22 www.sppill.nl www.gastvrijliempde.nl www.facebook.com/gastvrijliempde


Download ppt "SPPiLL & Kloppend hart van Het Groene Woud Michael Michiels – voorzitter OVL & SPPiLL Lex Schregardus – bestuurslid SPPiLL 1 Stichting Promotie Projecten."

Verwante presentaties


Ads door Google