De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en documentaire informatievoorziening juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en documentaire informatievoorziening juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en documentaire informatievoorziening juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

2 Alleen digitaal beschikbaar
Omgevingsvergunning Leidraad WABO – DIV juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

3 Aanleiding boekwerk Reeds langere tijd (2007) brede behoefte om raakvlakken Wabo – DIV concreet te maken Advies Nationaal Archief naar aanleiding van toets archiefwaardigheid Omgevingsloket online juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

4 Het heeft even geduurd ……
Doorontwikkeling Omgevingsloket online (versie 2.3 voor testen beschikbaar gekomen op 19 april jl.) Veel partijen: veel ideeën en verschillende verwachtingen Eerste concepten aanleiding voor veel discussie (nog niet allemaal afgerond) juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

5 Opbouw leidraad Wabo – DIV
Aanloop: het fundament Omgevingsloket online: basisfuncties en gebruiksopties Omgevingsloket online: basishandelingen Overige zaken: ordeningsplan en archivering Opbouw leidraad Wabo – DIV juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

6 De aanloop / het fundament
Introductie Wabo (hfst 2) Kennismaking Omgevingsloket online (hfst 3) Gegevensmodel Omgevingsloket online vanuit DIV nader toegelicht (hfst 4) juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

7 Basisfuncties en gebruiksopties
Modelleren intakeproces (hfst 8) brievenbus Keuze gebruiksfuncties Omgevingsloket online (hfst 5) Modelleren samenwerking (hfst 9) platform informatie-uitwisseling juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

8 Basishandelingen Basisfuncties Digitaliseren documenten (hfst 10)
Up- & downloaden documenten (hfst 11) Basisfuncties Overdracht documenten (hfst 12) juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

9 Overige onderwerpen Ordeningsplan Wabo (hfst 6) Informatie & advies
Vergunningverlening Toezicht en handhaving Inregelen bewaar- en vernietigingstermijnen (hfst 7) juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

10 Verdiepingscursus Een ‘roadshow’ langs alle provincies
Suggesties, opmerkingen voor versie 1.1. via kennisplein VROM Resultaten ‘roadshow’ worden ook verwerkt in versie 1.1. juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

11 Doel Aan het einde van de bijeenkomst hebben de deelnemers inzicht in onder meer: De factoren die een rol spelen bij het maken van een keuze voor de te gebruiken functies van Omgevingsloket online. De belangrijkste aspecten van Omgevingsloket online in relatie tot documentaire informatievoorziening. De belangrijkste elementen van een ordeningsplan voor de Wabo. Relevante in te regelen onderdelen van het intake- en behandelproces. Hantering van bewaar- en vernietigtermijnen. De verdiepingscursus levert handvatten op om bij de eigen organisatie aan de slag te gaan. juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

12 Opzet verdiepingscursus
Introductie Wabo Introductie Omgevingsloket online Gevolgen van de Wabo voor DIV De 6 uitdagingen of kernboodschappen Model beheerregeling juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

13 Omgevingsvergunning Wabo in het kort juni 2010
verdiepingscursus Wabo-DIV

14 Toestemmingen fysieke omgeving
bouwvergunning milieuvergunning uitwegvergunning gebruiksvergunning kapvergunning ………….. juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

15 Diverse toestemmingsstelsels
Woningwet Wet Milieubeheer Wet op Ruimtelijke Ordening Monumentenwet APV …………… Verschillende procedures Aanvraagformulier Indieningsvereisten Behandelingsstappen Beslistermijn Beschikking …………… Verschillende bestuursorganen Gemeente Provincie Rijk Waterschap juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

16 Mogelijke gevolgen Over het hoofd zien van een vergunningsvereiste
Niet op hetzelfde moment duidelijkheid over besluiten Voorschriften verbonden aan besluiten tegenstrijdig Besluiten zijn tegenstrijdig juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

17 Voorgaande situatie niet wenselijk
BMS Haarlem Voorgaande situatie niet wenselijk Wel toestemming om carport neer te zetten, maar er kan geen gebruik van worden gemaakt omdat inrit niet op die plek kan! Mag wel nieuwe garage bouwen, maar de boom die op die plek staat mag niet worden gekapt! Mag starten met nieuwbouw van woningen, alleen vergeten dat er nog een zeldzaam beestje woont in het gebied! ……. juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV Omgevingsvergunning A2-gemeenten, versie 1.0

18 Wettelijke verankering
Afstemming toestemmingsstelsels wordt wettelijk geregeld: Wet samenhangende besluiten Awb Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) – omgevingsvergunning Extra doelstellingen: Verminderen administratieve lasten voor burgers, ondernemers en instanties Betere dienstverlening door overheid Kortere procedures juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

19 Kaders omgevingsvergunning
Eén loket Eén vergunningaanvraag Eén bevoegd gezag Eén behandelprocedure Eén rechtsbeschermingsprocedure Eén handhavend bestuursorgaan Het woord één is bij de kaders van de omgevingsvergunning de basis geweest. Van veel naar 1! De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

20 één proces en één vergunning
In beeld Huidige situatie Ca. 25 aanvragen inrit milieu bouw kap Nieuwe situatie één aanvraag met één proces en één vergunning Ca. 25 toestemmingen juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

21 Integreren Ongeveer 25 vergunningen/ontheffingen integreren in de Wabo en verdwijnen als huidige vergunning juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

22 Geïntegreerd in Wabo Aanlegvergunning Wro/voorbereidingsbesluit
Sloopvergunning Wro/voorbereidingsbesluit Binnenplanse ontheffing Wro Projectbesluit Wro Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan Ontheffing BRO (kruimelgevallen) Bouwvergunning Ontheffing Bouwbesluit Gebruiksvergunning Sloopvergunning (Woningwet) Ontheffing voorschrift bouwverordening Milieuvergunning Melding 8.19 Mijnbouwmilieuvergunning Monumentenvergunning (rijk, provincie, gemeente) Sloopvergunning monumenten Sloopvergunning in beschermde stad- of dorpsgezichten Aanlegvergunning APV Uitwegvergunning APV Vergunning alarminstallatie APV Kapvergunning APV Reclamevergunning APV Opslagvergunning onroerende zaken APV juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

23 Aanhaken Ongeveer 10 vergunningen/ontheffingen haken aan en blijven ook los van een omgevingsvergunning mogelijk juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

24 Aangehaakt bij Wabo Ontheffing van regels PMV voor zover ontheffingen voor gesloten stortplaatsen en grondwaterbeschermings-gebieden Vergunningen voor handelingen in een beschermd natuurgebied Vergunning voor handelingen met gevolgen voor habitats en soorten Ontheffing voor diverse verplichtingen op grond van Flora- en Faunawet. juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

25 Omgevingsvergunning Omgevingsloket in het kort juni 2010
verdiepingscursus Wabo-DIV

26 Omgevingsloket online
Vergunningcheck Controle of voor een werkzaamheid wel of geen vergunning nodig is Genereren aanvraagformulier op maat Aanvraagmodule Digitaal indienen aanvraag: projectgegevens, aanvraaggegevens, locatiegegevens, betrokkenen en bijlagen Behandelmodule Procesmodule met events / taken Opslag van digitale documenten juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

27 Uitgangspunt Omgevingsloket online
Zaakgericht werken Digitaal werken Functionaliteiten van verschillende systemen: Zaaksysteem Document Management Systeem Vergunningenapplicatie Geen termijnbewaking Geen workflow Geen archivering (ondersteuning tot en met beschikking) juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

28 Zaak- en deelzaken Trigger = aanvraag Zaak = project
Het realiseren van een garage door ….. op het adres ………. Deelzaken = werkzaamheden voor het project Het kappen van boom Het plaatsen van een erfafscheiding Het bouwen van een garage Het aanleggen van een uitweg Het slopen van een schuurtje juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

29 Begrippen Werkzaamheid: een omschrijving van hetgeen een burger of ondernemer wil gaan doen. Onderdeel: het onderdeel van het formulier dat nodig is om voor de werkzaamheid een omgevingsvergunning aan te vragen. Activiteit: de werkzaamheid vertaald naar de activiteiten genoemd in de Wabo op basis waarvan de omgevingsvergunning wordt verleend of geweigerd. juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

30 Voorbeelden Werkzaamheid Werkzaamheid Werkzaamheid Activiteit:
Ik wil een woning bouwen Ik wil een dakkapel plaatsen Ik wil een antenne plaatsen Ik wil een zonwering bevestigen Activiteit: bouwen bouwwerk Werkzaamheid Ik wil boom kappen Activiteit: Vellen houtopstand Werkzaamheid Ik wil slopen Activiteit: Slopen bouwwerk Slopen in beschermd rijksgebied Slopen ogv planologisch verbod juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

31 Status behandeling aanvraag
Concept (aanvraag nog niet ingediend) In behandeling Aanvulling gevraagd Ontwerpbesluit Aanhouden beslissing Beschikking Afgesloten Gearchiveerd juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

32 Documententypen en metadata
Documenttypen Metadata Bijlagen Notities Beschikkingen Overig Advies Zienswijze Documenttypen voor bijlagen moet nog worden geharmoniseerd Automatisch bijgewerkt Verplicht zelf op te geven Optioneel juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

33 Omgevingsvergunning Gevolgen Wabo voor DIV juni 2010
verdiepingscursus Wabo-DIV

34 Stroomlijning postregistratie
Nu Wabo Vaak per type dossier (bouw, milieu, sloop, …) aparte afspraken over postregistratie In het algemeen twee soort afspraken: Registratie door DIV Registratie door vakafdeling in bedrijfsspecifieke toepassing Eenduidige registratie van alle aanvragen is noodzakelijk Er is nog maar één afspraak mogelijk, namelijk centrale registratie juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

35 Vermindering aantal type dossiers
Nu Wabo Vertrekpunt is een type vergunning: Bouwvergunning Milieuvergunning Sloopvergunning …… Ieder type vergunning heeft zijn eigen dossier Vertrekpunt is de klantvraag: Ik wil een garage bouwen Ik wil een bedrijf starten …… Iedere klantvraag heeft zijn eigen zaakdossier In een zaakdossier zijn ‘individuele’ vergunningen terug te vinden juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

36 Meer standaardisatie van dossiers
Nu Wabo De dossiers van verschillende type vergunningen kennen een grote mate van diversiteit aan indelingen De zaakdossiers worden gestandaardiseerd: Enkelvoudig zaakdossier (dossier voor zaak met toestemming voor één activiteit) Meervoudig zaakdossier (dossier voor zaak met toestemming voor meerdere activiteiten) juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

37 Ontstaan hybride situatie
Nu Wabo Aanvragen worden in wezen altijd in analoge vorm ingediend Digitaal indienen van aanvragen (Omgevingsloket online) Nog geen verplichting Digitale en analoge vorm van dossiers naast elkaar Belang van substitutie juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

38 Dossiervorming onderdeel werkproces
Nu Wabo Dossier is vooral iemands werkmap Mate van orde in dossier is vaak zeer persoonsafhankelijk Dossiervorming vindt vaak plaats aan het eind van het proces van vergunningverlening Zaakdossier is een dossier waarin meerdere medewerkers (tegelijk of na elkaar) moeten werken Orde in dossier is van het begin van het werkproces daarom van belang Dossiervorming en -beheer vindt plaats vanaf moment dat registratie van aanvraag heeft plaatsgevonden juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

39 Nieuwe type toestemmingen
Nu Wabo Alleen te maken met toestemmingen waarvoor eigen organisatie bevoegd gezag is Ook te maken met toestemmingen waarvoor andere organisaties eerder bevoegde gezag waren Toestemmingen kunnen ook door andere bevoegde gezagen worden afgegeven juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

40 Trendbreuk in archiefopbouw
Nu Wabo Huidige verzamelingen zijn in het algemeen gebaseerd op type vergunningen: Bouwvergunning Milieuvergunning Sloopvergunning …….. Individuele vergunningen verdwijnen deels in de omgevingsvergunning In sommige situaties blijven individuele vergunningen nog wel bestaan! Afsluiten bestaande verzamelingen en start van een nieuwe verzameling juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

41 Meer dynamisch archiveren
Nu Wabo Dossier gaat naar archief op gezette momenten: Na vergunningverlening Na oplevering Er is sprake van een relatief strak onderscheid tussen werkdossiers en dynamisch archief Zaak- en documentgerichte archivering Archivering vindt veel meer plaats afhankelijk van stap in werkproces met bijbehorende documenten Stappen en documenten worden triggers voor bijwerken van registers Dynamisch archief wordt meer geleidelijk opgebouwd door werken in de keten en het feit dat niet alle informatie in de gehele keten nodig is juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

42 Selectielijsten (nog) niet aangepast
Nu Wabo Bewaar- en vernietigtermijnen zijn redelijk per verzameling georganiseerd Kap Sloop Bouw …… In een zaakdossier lopen bewaar- en vernietigtermijnen door elkaar heen (zelfs tot op het niveau van één document) Toestemming kap, sloop en bouw in één omgevingsvergunning juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

43 Conclusie Wabo heeft een grote impact op DIV
DIV als één kritische succesfactor bij de implementatie Biedt een kans om te komen een inhoudelijke verbeterslag Het implementatieproces vergt de nodige tijd en zal in het algemeen niet per 1 oktober 2010 zijn afgerond juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

44 Omgevingsvergunning Kernboodschappen / uitdagingen leidraad WABO – DIV boekje juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

45 Kernboodschappen of uitdagingen
Bepaal positie ten opzicht van Omgevingsloket online Bepaal strategie communicatie en documenten Regel digitaal en analoog maken van documenten Regel up- en downloaden van documenten Omgevingsloket online Regel dossieropbouw en systemen in Regel archiveren van omgevingsvergunning in juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

46 Kernboodschap of uitdaging 1
Bepaal de positie ten opzichte van Omgevingsloket online Hoofdstuk 5 juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

47 Gebruiksopties Omgevingsloket online
Verplicht Optie Brievenbus Beperkt platform voor informatie-uitwisseling (dienstverleningsovereenkomst) Integraal platform voor informatie-uitwisseling Ondersteuning behandelprocedure juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

48 Voordelen extra opties
Integraal platform Ondersteuning Aanvraag en bijlagen hoeven niet vermenigvuldigd te worden. Lastenverlichting voor aanvrager en bevoegd gezag. Aanvraag en bijlagen hoeven niet meer te worden opgestuurd aan adviseurs. Dit betekent tijds- en kostenbesparing. Tegen de achtergrond van een beslistermijn van 8 weken bij de reguliere procedure is dit zeer efficiënt. Alle betrokkenen beschikken altijd over dezelfde informatie. Alle betrokkenen kunnen ongeacht tijdstip de informatie raadplegen. Statusinformatie direct beschikbaar voor aanvrager Alle digitale documenten bij elkaar Gebruikmaking van de beschikbare events als aanvragen en uitbrengen advies, berichten versturen. juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

49 Relevante factoren Stand van zaken informatiesystemen
Zaaksysteem Document management systeem Vergunningenapplicatie Stand van zaken digitaal en analoog Behandelen Archiveren Ontwikkelingsproces digitaal zaakgericht werken juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

50 Stand van zaken informatiesystemen
juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

51 Stand van zaken analoog en digitaal
Behandelen Archiveren Analoog Analoog Digitaal Digitaal juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

52 Ontwikkelingsproces EGEM / NUP / KCC juni 2010
verdiepingscursus Wabo-DIV

53 Beslismodel A1 = digitaal behandeldossier (documenten en events)
B1 = brievenbus B2 = platform voor beperkte informatie-uitwisseling B3 = platform voor alle informatie-uitwisseling juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

54 Keuze van belang Digitaal – analoog maken en vice versa
Plek moederdossier (archiefexemplaar) Documentenstroom Communicatie met: Aanvragers Adviseurs Belanghebbenden juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

55 Optie: A1 of A2 Behandelen Digitaal Uitwisselen Digitaal Archiveren
juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

56 Optie: B1 analoog Behandelen Analoog Uitwisselen Analoog Archiveren
juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

57 Optie: B1 digitaal Behandelen Digitaal Uitwisselen Digitaal Archiveren
juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

58 Optie: B2 analoog Behandelen Analoog Uitwisselen Uitwisselen Analoog
Archiveren Analoog juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

59 Optie: B2 digitaal Behandelen Digitaal Uitwisselen Uitwisselen
Archiveren Digitaal juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

60 Optie: B3 analoog Behandelen Analoog Uitwisselen Archiveren Analoog
juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

61 Optie: B3 digitaal Behandelen Digitaal Uitwisselen Archiveren Digitaal
juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

62 Uitdaging Vorm en inhoud geven van synchronisatie informatiesystemen
Voorkomen van zoveel mogelijk dubbelingen Realiseren meest efficiënte werkwijze Korte termijn (uren, kosten, overzicht) Lange termijn (in lijn van toekomstige ontwikkelingen) juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

63 Kernboodschap of uitdaging 2
Bepaal strategie communicatie en documenten Hoofdstuk 5 juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

64 Addertjes onder het gras
Wijze van communicatie Authenticiteit van documenten juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

65 Wijze communicatie Afweging communiceren via berichten Omgevingsloket online of andere wijze (Inhoud) berichten niet afgestemd met landelijke standaard documenten kennisplein VROM berichten niet als document beschikbaar, alleen als actie in audittrail Met berichten worden geen bijlagen verzonden (vooral relevant bij beschikking) juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

66 Authenticiteit Standpunt ministerie van VROM
Omgevingsloket is officieel overheid Autorisatie zorgt voor waarborg Audit-trail zorgt voor controleerbaarheid Toekomst Certificaten, zoals PkiOverheid juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

67 Voldoende zekerheid? Bevoegd gezag niet gerust
Certificaat gaan gebruiken Documenten analoog maken, waarmerken en digitaliseren Analoge kopie van het digitale origineel in het papieren dossier stoppen; op deze papieren kopie dient dan wel de vindplaats van het digitale origineel te worden vermeld. juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

68 Kernboodschap of uitdaging 3
Regel digitaal en analoog maken van documenten Hoofdstuk 8 juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

69 Onontkoombaar Door basisfuncties wordt er niet ontkomen aan digitaal en analoog maken van documenten Voorbeelden: Analoge aanvraag naar Omgevingsloket online Digitale aanvraag omzetten in set voor ter inzage legging juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

70 Afweging Voorzieningen voor scannen & printen / plotten
Eigen beheer Uitbesteding Bepalende factoren Gebruiksopties Omgevingsloket online Raming aantal ‘om te zetten’ aanvragen en documenten Reeds aanwezige voorzieningen Stand van zaken digitalisering Kosten juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

71 Kostenvoorbeeld Analoog maken digitale aanvragen Per dag 2 aanvragen met gemiddeld 15x A0 bijlage en diverse A4 en A3 bijlagen Per dag 2 aanvragen waarvoor aanvullingen binnenkomen met gemiddeld 2x A0 bijlage en diverse A4 en A3 bijlagen In 4 voud 20 uur per dag → 3,5 fte op jaarbasis € 2.175,00 per dag → € ,00 op jaarbasis juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

72 Aandachtspunten Heldere werkprocedures Duidelijke kwaliteitscriteria
Voor richtlijnen zie handboeken substitutie. Even Googlen! juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

73 Kernboodschap of uitdaging 4
Regel up- en downloaden van documenten Omgevingsloket online Hoofdstuk 9 juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

74 Onontkoombaar Door basisfuncties wordt er niet ontkomen aan up- en downloaden van documenten Voorbeelden: Analoge aanvraag uploaden naar Omgevingsloket online (Ontwerp) beschikking uploaden naar Omgevingsloket online Digitale aanvraag downloaden naar eigen werkomgeving Advies downloaden naar eigen werkomgeving Dossier downloaden naar eigen werkomgeving juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

75 Belangrijke zaken Voorzieningen voor up- en downloaden Toegang Schijfruimte Mappenstructuur Integratie van up- en downloaden in werkprocessen / -instructie Duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden In werkprocessen: Plek ieder document zichtbaar maar Aan ieder document koppelen: acties voor welke systemen door wie juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

76 Essentiële onderdelen werkproces
Intakeproces: proces van moment van indiening tot en met overdracht case- of vergunningenmanager Adviesproces: proces van aanvragen adviezen tot en met ontvangst van adviezen Overige cruciale procesdelen Overdrachtsproces: na afsluiting dossier vergunningverlening in Omgevingsloket online juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

77 Afspraken per intern document
Actie Ja/Nee Wie Toelichting Aanmaken Ja Printen Ondertekenen en waarmerken Versturen Scannen Opslaan eigen omgeving Uploaden Omgevingsloket online juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

78 Afspraken per extern document
Actie Ja / Nee Wie Waar Downloaden Omgevingsloket online Printen Waarmerken Scannen Opslaan eigen omgeving Uploaden Omgevingsloket online juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

79 Inregelen adviesmodule
Standaard Hybride Volledige afhandeling binnen Omgevingsloket online Advisering: Advies aanvragen Beoordelen gegevens Advies uitbrengen Op advisering na wordt alles in eigen systemen gedaan Advisering: Beoordelen gegevens Advies uitbrengen juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

80 Overdrachtsprocedure
Relevante over te halen gegevens: Aanvraaggegevens Bijlagen met metadata Documenten Ontwerp en definitief besluit Audit-trail Notities juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

81 Stappen Stap 1 → starten taak overzetten naar archief
Stap 2 → bevestigen overhalen bestanden Stap 3 →vervaardigen pdf overzicht met overgezette bestanden juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

82 Relevante afspraken Wie geeft signaal dat procedure gedraaid kan worden op basis van status aanvraag? Wie voert de stappen van de overdrachtsprocedure uit? Wie controleert of de overdracht van bestanden correct is verlopen? Wie haalt bestanden over naar eigen omgeving? Op welke wijze worden de bestanden verwerkt? Digitaal opslaan Analoog dossier aanmaken juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

83 Kernboodschap of uitdaging 5
Regel dossieropbouw en systemen in Hoofdstuk 6 juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

84 Ordeningsplan Wabo Opzet van het Document Structuur Plan (DSP).
De zaaktypencatalogus van EGEM (KING) Het e-proces Vergunningen van EGEM (KING) Het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ) als opvolger van het GFO zaken. Standaard documenten ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenwerking met een aantal gemeenten. juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

85 Uitgewerkte onderdelen
De titel van het werkproces. De hoofdstappen van het werkproces. De opbouw van zaken en deelzaken (dossieropbouw). De documenttypen. De veel voorkomende documenten. juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

86 Dossieropbouw aanvraag
Zaak Project waarvoor een omgevingsvergunning nodig is Deelzaak Activiteit onderdeel uitmakend van het project juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

87 Zaak Intake Ontvankelijkheid Inhoudelijke beoordeling Besluitvorming
Publicatie, bezwaar en beroep Inspectie Vertrouwelijke informatie juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

88 Deelzaken Bouwen bouwwerk Aanleggen / wijzigen weg
Aanleggen / wijzigen werk Strijdig gebruik planologisch Brandveilig gebruik bouwwerk Exploiteren inrichting Aanpassen rijksmonument Slopen ogv planologisch verbod Slopen in beschermd rijksgebied Slopen bouwwerk Aanpassen overig monument Slopen in beschermd overig gebied Aanleggen / wijzigen weg Aanleggen / wijzigen uitweg Plaatsen alarminstallatie Vellen houtopstand Aanbrengen handelsreclame Opslaan roerende zaken Beschermen natuurgebieden Beschermen flora en fauna Wijzigen gesloten stortplaats Beschermen grondwatergebieden juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

89 Inhoud deelzaken Adviesaanvragen in verschillende stadia van proces
Adviezen op basis van adviesaanvragen Specifieke toetsdocumenten (checklisten, formulieren) Specifieke documenten, die geen onderdeel uitmaken van de hoofdzaak Geen onderdeel aanvraag Geen onderdeel vergunning Niet voor andere activiteiten ook nodig juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

90 Belangrijk Opzet is een leidraad Varianten zijn denkbaar
Gebruiksopties Omgevingsloket online Mogelijkheden eigen DMS Interne afspraken definiëring zaken en deelzaken juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

91 Kernboodschap of uitdaging 6
Regel het archiveren van omgevingsvergunningen in Hoofdstuk 6 juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

92 Uitgangspunt Voor de omgevingsvergunning wordt gebruik gemaakt van bestaande selectielijsten Activiteiten omgevingsvergunning moeten daarom altijd worden teruggebracht tot de huidige bekende toestemmingen (transponeringstabel) juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

93 Twee manieren van archiveren
Integrale methode: langste bewaartermijn is leidend voor opschonen Modulaire methode: bewaartermijn per activiteit is leidend voor opschonen juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

94 Type omgevingsvergunning
Onderscheid enkelvoudige en meervoudige vergunning relevant Betreft het een of meerdere activiteiten waarvoor de vergunning wordt afgegeven? Enkelvoudig: kappen van een boom Meervoudig: kappen van een boom, slopen van een bouwwerk, nieuw bouwen van een bouwwerk, aanleggen inrit. juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

95 Werkwijze enkelvoudige aanvraag
Bepaal activiteit zaak en achterhaal ‘oude’ toestemming om bewaartermijn te bepalen Werkwijze is in wezen huidige praktijk juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

96 Werkwijze meervoudige aanvraag
1. Bepaal activiteit deelzaak en achterhaal ‘oude’ toestemming om bewaartermijn te bepalen 3. Bepaal deelzaak met langste bewaartermijn 2. Herhaal dit voor iedere deelzaak 4. Bewaartermijn zaak is gelijk aan bewaartermijn van deelzaak met langste bewaartermijn Modulair = continu opschonen o.g.v. termijn deelzaken Integraal = eenmalig opschonen o.g.v. termijn zaak juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

97 Belangrijk Integraal of modulair: er is geen verplichting alleen een voorkeur Digitaal: DMS / RMA Inregelen modulair wel mogelijk? Gebruik van zoektermen (metadata) Analoog: Afweging deelzaken splitsen (voor opschonen) of bij elkaar houden dossier (voor raadpleging) juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

98 Omgevingsvergunning Ontwikkelingen op gebied van Wabo - DIV juni 2010
verdiepingscursus Wabo-DIV

99 Ontwikkelingen Regeling landelijke voorziening (2010)
Model beheerregeling Wabo – DIV (2010) Synchronisatie selectielijsten (2011) Landelijke regeling substitutie (2011) juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV

100 Namens VROM, Stadswerk en BMS
Bedankt voor uw komst en aandacht! Veel succes met de verdere implementatie! juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV


Download ppt "Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en documentaire informatievoorziening juni 2010 verdiepingscursus Wabo-DIV."

Verwante presentaties


Ads door Google