De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging van professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en documentaire informatievoorziening Omgevingsvergunning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging van professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en documentaire informatievoorziening Omgevingsvergunning."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging van professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en documentaire informatievoorziening Omgevingsvergunning 1juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

2 kennis, klankbord, inspiratie Omgevingsvergunning Leidraad WABO – DIV juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV2 Alleen digitaal beschikbaar

3 kennis, klankbord, inspiratie Aanleiding boekwerk Reeds langere tijd (2007) brede behoefte om raakvlakken Wabo – DIV concreet te maken Advies Nationaal Archief naar aanleiding van toets archiefwaardigheid Omgevingsloket online 3juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

4 kennis, klankbord, inspiratie Het heeft even geduurd …… Doorontwikkeling Omgevingsloket online (versie 2.3 voor testen beschikbaar gekomen op 19 april jl.) Veel partijen: veel ideeën en verschillende verwachtingen Eerste concepten aanleiding voor veel discussie (nog niet allemaal afgerond) 4juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

5 kennis, klankbord, inspiratie Opbouw leidraad Wabo – DIV Aanloop: het fundament Omgevingsloket online: basisfuncties en gebruiksopties Omgevingsloket online: basishandelingen Overige zaken: ordeningsplan en archivering 5juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

6 kennis, klankbord, inspiratie De aanloop / het fundament Introductie Wabo (hfst 2) Kennismaking Omgevingsloket online (hfst 3) Gegevensmodel Omgevingsloket online vanuit DIV nader toegelicht (hfst 4) 6juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

7 kennis, klankbord, inspiratie Basisfuncties en gebruiksopties Modelleren intakeproces (hfst 8) Modelleren samenwerking (hfst 9) brievenbus platform informatie- uitwisseling 7 Keuze gebruiksfuncties Omgevingsloket online (hfst 5) juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

8 kennis, klankbord, inspiratie Basishandelingen Digitaliseren documenten (hfst 10) Up- & downloaden documenten (hfst 11) Overdracht documenten (hfst 12) 8 Basisfuncties juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

9 kennis, klankbord, inspiratie Overige onderwerpen Ordeningsplan Wabo (hfst 6) –Informatie & advies –Vergunningverlening –Toezicht en handhaving Inregelen bewaar- en vernietigingstermijnen (hfst 7) 9juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

10 kennis, klankbord, inspiratie Verdiepingscursus Een ‘roadshow’ langs alle provincies Suggesties, opmerkingen voor versie 1.1. via kennisplein VROM Resultaten ‘roadshow’ worden ook verwerkt in versie 1.1. 10juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

11 kennis, klankbord, inspiratie Doel Aan het einde van de bijeenkomst hebben de deelnemers inzicht in onder meer: –De factoren die een rol spelen bij het maken van een keuze voor de te gebruiken functies van Omgevingsloket online. –De belangrijkste aspecten van Omgevingsloket online in relatie tot documentaire informatievoorziening. –De belangrijkste elementen van een ordeningsplan voor de Wabo. –Relevante in te regelen onderdelen van het intake- en behandelproces. –Hantering van bewaar- en vernietigtermijnen. De verdiepingscursus levert handvatten op om bij de eigen organisatie aan de slag te gaan. 11juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

12 kennis, klankbord, inspiratie Opzet verdiepingscursus Introductie Wabo Introductie Omgevingsloket online Gevolgen van de Wabo voor DIV De 6 uitdagingen of kernboodschappen Model beheerregeling 12juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

13 kennis, klankbord, inspiratie Omgevingsvergunning Wabo in het kort juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV13

14 kennis, klankbord, inspiratie Toestemmingen fysieke omgeving bouwvergunning milieuvergunning uitwegvergunning gebruiksvergunning kapvergunning ………….. 14juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

15 kennis, klankbord, inspiratie Diverse toestemmingsstelsels Verschillende procedures Aanvraagformulier Indieningsvereisten Behandelingsstappen Beslistermijn Beschikking …………… Woningwet Wet Milieubeheer Wet op Ruimtelijke Ordening APV Monumentenwet …………… Verschillende bestuursorganen Gemeente Provincie Rijk Waterschap 15juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

16 kennis, klankbord, inspiratie Mogelijke gevolgen Over het hoofd zien van een vergunningsvereiste Niet op hetzelfde moment duidelijkheid over besluiten Voorschriften verbonden aan besluiten tegenstrijdig Besluiten zijn tegenstrijdig 16juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

17 kennis, klankbord, inspiratie Voorgaande situatie niet wenselijk Wel toestemming om carport neer te zetten, maar er kan geen gebruik van worden gemaakt omdat inrit niet op die plek kan! Mag wel nieuwe garage bouwen, maar de boom die op die plek staat mag niet worden gekapt! Mag starten met nieuwbouw van woningen, alleen vergeten dat er nog een zeldzaam beestje woont in het gebied! ……. 17juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

18 kennis, klankbord, inspiratie Wettelijke verankering Afstemming toestemmingsstelsels wordt wettelijk geregeld: –Wet samenhangende besluiten Awb –Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) – omgevingsvergunning Extra doelstellingen: –Verminderen administratieve lasten voor burgers, ondernemers en instanties –Betere dienstverlening door overheid –Kortere procedures 18juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

19 kennis, klankbord, inspiratie Kaders omgevingsvergunning Eén loket Eén vergunningaanvraag Eén bevoegd gezag Eén behandelprocedure Eén rechtsbeschermingsprocedure Eén handhavend bestuursorgaan De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu 19juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

20 kennis, klankbord, inspiratie In beeld inrit milieu bouw kap Nieuwe situatie één aanvraag met één proces en één vergunning Ca. 25 toestemmingen Ca. 25 aanvragen Huidige situatie 20juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

21 kennis, klankbord, inspiratie Integreren Ongeveer 25 vergunningen/ontheffingen integreren in de Wabo en verdwijnen als huidige vergunning 21juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

22 kennis, klankbord, inspiratie Monumentenvergunning (rijk, provincie, gemeente) Sloopvergunning monumenten Sloopvergunning in beschermde stad- of dorpsgezichten Aanlegvergunning APV Uitwegvergunning APV Vergunning alarminstallatie APV Kapvergunning APV Reclamevergunning APV Opslagvergunning onroerende zaken APV Aanlegvergunning Wro/voorbereidingsbesluit Sloopvergunning Wro/voorbereidingsbesluit Binnenplanse ontheffing Wro Projectbesluit Wro Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan Ontheffing BRO (kruimelgevallen) Bouwvergunning Ontheffing Bouwbesluit Gebruiksvergunning Sloopvergunning (Woningwet) Ontheffing voorschrift bouwverordening Milieuvergunning Melding 8.19 Mijnbouwmilieuvergunning Geïntegreerd in Wabo 22juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

23 kennis, klankbord, inspiratie Aanhaken Ongeveer 10 vergunningen/ontheffingen haken aan en blijven ook los van een omgevingsvergunning mogelijk 23juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

24 kennis, klankbord, inspiratie Aangehaakt bij Wabo Ontheffing van regels PMV voor zover ontheffingen voor gesloten stortplaatsen en grondwaterbeschermings- gebieden Vergunningen voor handelingen in een beschermd natuurgebied Vergunning voor handelingen met gevolgen voor habitats en soorten Ontheffing voor diverse verplichtingen op grond van Flora- en Faunawet. 24juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

25 kennis, klankbord, inspiratie Omgevingsvergunning Omgevingsloket in het kort juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV25

26 kennis, klankbord, inspiratie Omgevingsloket online Vergunningcheck –Controle of voor een werkzaamheid wel of geen vergunning nodig is –Genereren aanvraagformulier op maat Aanvraagmodule –Digitaal indienen aanvraag: projectgegevens, aanvraaggegevens, locatiegegevens, betrokkenen en bijlagen Behandelmodule –Procesmodule met events / taken –Opslag van digitale documenten 26juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

27 kennis, klankbord, inspiratie Uitgangspunt Omgevingsloket online Zaakgericht werken Digitaal werken Functionaliteiten van verschillende systemen: –Zaaksysteem –Document Management Systeem –Vergunningenapplicatie Geen termijnbewaking Geen workflow Geen archivering (ondersteuning tot en met beschikking) 27juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

28 kennis, klankbord, inspiratie Zaak- en deelzaken Trigger = aanvraag Zaak = project –Het realiseren van een garage door ….. op het adres ………. Deelzaken = werkzaamheden voor het project –Het kappen van boom –Het plaatsen van een erfafscheiding –Het bouwen van een garage –Het aanleggen van een uitweg –Het slopen van een schuurtje 28juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

29 kennis, klankbord, inspiratie Begrippen Werkzaamheid: een omschrijving van hetgeen een burger of ondernemer wil gaan doen. Onderdeel: het onderdeel van het formulier dat nodig is om voor de werkzaamheid een omgevingsvergunning aan te vragen. Activiteit: de werkzaamheid vertaald naar de activiteiten genoemd in de Wabo op basis waarvan de omgevingsvergunning wordt verleend of geweigerd. 29juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

30 kennis, klankbord, inspiratie Voorbeelden 30 Werkzaamheid Ik wil een woning bouwen Ik wil een dakkapel plaatsen Ik wil een antenne plaatsen Ik wil een zonwering bevestigen Activiteit: bouwen bouwwerk Werkzaamheid Ik wil slopen Activiteit: Slopen bouwwerk Slopen in beschermd rijksgebied Slopen ogv planologisch verbod Werkzaamheid Ik wil boom kappen Activiteit: Vellen houtopstand juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

31 kennis, klankbord, inspiratie Status behandeling aanvraag Concept (aanvraag nog niet ingediend) In behandeling Aanvulling gevraagd Ontwerpbesluit Aanhouden beslissing Beschikking Afgesloten Gearchiveerd 31juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

32 kennis, klankbord, inspiratie Documenttypen Metadata Bijlagen Notities Beschikkingen Overig –Advies –Zienswijze –Overig Documenttypen voor bijlagen moet nog worden geharmoniseerd Automatisch bijgewerkt Verplicht zelf op te geven Optioneel Documententypen en metadata 32juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

33 kennis, klankbord, inspiratie Omgevingsvergunning Gevolgen Wabo voor DIV juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV33

34 kennis, klankbord, inspiratie Nu Wabo Vaak per type dossier (bouw, milieu, sloop, …) aparte afspraken over postregistratie In het algemeen twee soort afspraken: –Registratie door DIV –Registratie door vakafdeling in bedrijfsspecifieke toepassing Eenduidige registratie van alle aanvragen is noodzakelijk Er is nog maar één afspraak mogelijk, namelijk centrale registratie Stroomlijning postregistratie 34juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

35 kennis, klankbord, inspiratie Nu Wabo Vertrekpunt is een type vergunning: –Bouwvergunning –Milieuvergunning –Sloopvergunning –…… Ieder type vergunning heeft zijn eigen dossier Vertrekpunt is de klantvraag: –Ik wil een garage bouwen –Ik wil een bedrijf starten –…… Iedere klantvraag heeft zijn eigen zaakdossier In een zaakdossier zijn ‘individuele’ vergunningen terug te vinden Vermindering aantal type dossiers 35juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

36 kennis, klankbord, inspiratie Nu Wabo De dossiers van verschillende type vergunningen kennen een grote mate van diversiteit aan indelingen De zaakdossiers worden gestandaardiseerd: –Enkelvoudig zaakdossier (dossier voor zaak met toestemming voor één activiteit) –Meervoudig zaakdossier (dossier voor zaak met toestemming voor meerdere activiteiten) Meer standaardisatie van dossiers 36juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

37 kennis, klankbord, inspiratie Nu Wabo Aanvragen worden in wezen altijd in analoge vorm ingediend Digitaal indienen van aanvragen (Omgevingsloket online) Nog geen verplichting Digitale en analoge vorm van dossiers naast elkaar Belang van substitutie Ontstaan hybride situatie 37juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

38 kennis, klankbord, inspiratie Nu Wabo Dossier is vooral iemands werkmap Mate van orde in dossier is vaak zeer persoonsafhankelijk Dossiervorming vindt vaak plaats aan het eind van het proces van vergunningverlening Zaakdossier is een dossier waarin meerdere medewerkers (tegelijk of na elkaar) moeten werken Orde in dossier is van het begin van het werkproces daarom van belang Dossiervorming en -beheer vindt plaats vanaf moment dat registratie van aanvraag heeft plaatsgevonden Dossiervorming onderdeel werkproces 38juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

39 kennis, klankbord, inspiratie Nu Wabo Alleen te maken met toestemmingen waarvoor eigen organisatie bevoegd gezag is Ook te maken met toestemmingen waarvoor andere organisaties eerder bevoegde gezag waren Toestemmingen kunnen ook door andere bevoegde gezagen worden afgegeven Nieuwe type toestemmingen 39juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

40 kennis, klankbord, inspiratie Nu Wabo Huidige verzamelingen zijn in het algemeen gebaseerd op type vergunningen: –Bouwvergunning –Milieuvergunning –Sloopvergunning –…….. Individuele vergunningen verdwijnen deels in de omgevingsvergunning In sommige situaties blijven individuele vergunningen nog wel bestaan! Afsluiten bestaande verzamelingen en start van een nieuwe verzameling Trendbreuk in archiefopbouw 40juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

41 kennis, klankbord, inspiratie Nu Wabo Dossier gaat naar archief op gezette momenten: –Na vergunningverlening –Na oplevering Er is sprake van een relatief strak onderscheid tussen werkdossiers en dynamisch archief Zaak- en documentgerichte archivering –Archivering vindt veel meer plaats afhankelijk van stap in werkproces met bijbehorende documenten –Stappen en documenten worden triggers voor bijwerken van registers Dynamisch archief wordt meer geleidelijk opgebouwd door werken in de keten en het feit dat niet alle informatie in de gehele keten nodig is Meer dynamisch archiveren 41juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

42 kennis, klankbord, inspiratie Nu Wabo Bewaar- en vernietigtermijnen zijn redelijk per verzameling georganiseerd –Kap –Sloop –Bouw –…… In een zaakdossier lopen bewaar- en vernietigtermijnen door elkaar heen (zelfs tot op het niveau van één document) –Toestemming kap, sloop en bouw in één omgevingsvergunning Selectielijsten (nog) niet aangepast 42juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

43 kennis, klankbord, inspiratie Conclusie Wabo heeft een grote impact op DIV DIV als één kritische succesfactor bij de implementatie Biedt een kans om te komen een inhoudelijke verbeterslag Het implementatieproces vergt de nodige tijd en zal in het algemeen niet per 1 oktober 2010 zijn afgerond 43juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

44 kennis, klankbord, inspiratie Omgevingsvergunning Kernboodschappen / uitdagingen leidraad WABO – DIV boekje juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV44

45 kennis, klankbord, inspiratie Kernboodschappen of uitdagingen 1.Bepaal positie ten opzicht van Omgevingsloket online 2.Bepaal strategie communicatie en documenten 3.Regel digitaal en analoog maken van documenten 4.Regel up- en downloaden van documenten Omgevingsloket online 5.Regel dossieropbouw en systemen in 6.Regel archiveren van omgevingsvergunning in juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV45

46 kennis, klankbord, inspiratie Kernboodschap of uitdaging 1 Hoofdstuk 5 Bepaal de positie ten opzichte van Omgevingsloket online 46juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

47 kennis, klankbord, inspiratie Verplicht Optie Brievenbus Beperkt platform voor informatie-uitwisseling (dienstverleningsovereenkomst) Integraal platform voor informatie-uitwisseling Ondersteuning behandelprocedure Gebruiksopties Omgevingsloket online 47juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

48 kennis, klankbord, inspiratie Integraal platform Ondersteuning Aanvraag en bijlagen hoeven niet vermenigvuldigd te worden. Lastenverlichting voor aanvrager en bevoegd gezag. Aanvraag en bijlagen hoeven niet meer te worden opgestuurd aan adviseurs. Dit betekent tijds- en kostenbesparing. Tegen de achtergrond van een beslistermijn van 8 weken bij de reguliere procedure is dit zeer efficiënt. Alle betrokkenen beschikken altijd over dezelfde informatie. Alle betrokkenen kunnen ongeacht tijdstip de informatie raadplegen. Statusinformatie direct beschikbaar voor aanvrager Alle digitale documenten bij elkaar Gebruikmaking van de beschikbare events als aanvragen en uitbrengen advies, berichten versturen. Voordelen extra opties 48juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

49 kennis, klankbord, inspiratie Relevante factoren Stand van zaken informatiesystemen –Zaaksysteem –Document management systeem –Vergunningenapplicatie Stand van zaken digitaal en analoog –Behandelen –Archiveren Ontwikkelingsproces digitaal zaakgericht werken 49juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

50 kennis, klankbord, inspiratie Stand van zaken informatiesystemen 50juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

51 kennis, klankbord, inspiratie Stand van zaken analoog en digitaal 51 Digitaal Analoog Digitaal Analoog Behandelen Archiveren juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

52 kennis, klankbord, inspiratie Ontwikkelingsproces 52 EGEM / NUP / KCC juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

53 kennis, klankbord, inspiratie Beslismodel A1 = digitaal behandeldossier (documenten en events) A2 = digitaal behandeldossier (documenten) B1 = brievenbus B2 = platform voor beperkte informatie-uitwisseling B3 = platform voor alle informatie- uitwisseling 53juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

54 kennis, klankbord, inspiratie Keuze van belang Digitaal – analoog maken en vice versa Plek moederdossier (archiefexemplaar) Documentenstroom Communicatie met: –Aanvragers –Adviseurs –Belanghebbenden 54juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

55 kennis, klankbord, inspiratie Optie: A1 of A2 55 Digitaal Behandelen Archiveren Uitwisselen Digitaal juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

56 kennis, klankbord, inspiratie Optie: B1 analoog 56 Analoog Behandelen Archiveren Uitwisselen Analoog juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

57 kennis, klankbord, inspiratie Optie: B1 digitaal 57 Digitaal Behandelen Archiveren Uitwisselen Digitaal juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

58 kennis, klankbord, inspiratie Optie: B2 analoog 58 Analoog Behandelen Archiveren Uitwisselen Analoog juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV Uitwisselen

59 kennis, klankbord, inspiratie Optie: B2 digitaal 59 Digitaal Behandelen Archiveren Uitwisselen Digitaal juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV Uitwisselen

60 kennis, klankbord, inspiratie Optie: B3 analoog 60 Analoog Behandelen Archiveren Analoog juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV Uitwisselen

61 kennis, klankbord, inspiratie Optie: B3 digitaal 61 Digitaal Behandelen Archiveren Digitaal juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV Uitwisselen

62 kennis, klankbord, inspiratie Uitdaging Vorm en inhoud geven van synchronisatie informatiesystemen Voorkomen van zoveel mogelijk dubbelingen Realiseren meest efficiënte werkwijze –Korte termijn (uren, kosten, overzicht) –Lange termijn (in lijn van toekomstige ontwikkelingen) 62juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

63 kennis, klankbord, inspiratie Kernboodschap of uitdaging 2 Hoofdstuk 5 Bepaal strategie communicatie en documenten 63juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

64 kennis, klankbord, inspiratie Addertjes onder het gras Wijze van communicatie Authenticiteit van documenten 64juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

65 kennis, klankbord, inspiratie Wijze communicatie Afweging communiceren via E-mail berichten Omgevingsloket online of andere wijze –(Inhoud) e-mail berichten niet afgestemd met landelijke standaard documenten kennisplein VROM –E-mail berichten niet als document beschikbaar, alleen als actie in audittrail –Met e-mail berichten worden geen bijlagen verzonden (vooral relevant bij beschikking) 65juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

66 kennis, klankbord, inspiratie Authenticiteit Standpunt ministerie van VROM Omgevingsloket is officieel overheid Autorisatie zorgt voor waarborg Audit-trail zorgt voor controleerbaarheid Toekomst Certificaten, zoals PkiOverheid 66juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

67 kennis, klankbord, inspiratie Voldoende zekerheid? Bevoegd gezag niet gerust Certificaat gaan gebruiken Documenten analoog maken, waarmerken en digitaliseren Analoge kopie van het digitale origineel in het papieren dossier stoppen; op deze papieren kopie dient dan wel de vindplaats van het digitale origineel te worden vermeld. 67juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

68 kennis, klankbord, inspiratie Kernboodschap of uitdaging 3 Hoofdstuk 8 Regel digitaal en analoog maken van documenten 68juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

69 kennis, klankbord, inspiratie Onontkoombaar Door basisfuncties wordt er niet ontkomen aan digitaal en analoog maken van documenten Voorbeelden: –Analoge aanvraag naar Omgevingsloket online –Digitale aanvraag omzetten in set voor ter inzage legging 69juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

70 kennis, klankbord, inspiratie Afweging Voorzieningen voor scannen & printen / plotten –Eigen beheer –Uitbesteding Bepalende factoren –Gebruiksopties Omgevingsloket online –Raming aantal ‘om te zetten’ aanvragen en documenten –Reeds aanwezige voorzieningen –Stand van zaken digitalisering –Kosten 70juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

71 kennis, klankbord, inspiratie Kostenvoorbeeld Analoog maken digitale aanvragen Per dag 2 aanvragen met gemiddeld 15x A0 bijlage en diverse A4 en A3 bijlagen Per dag 2 aanvragen waarvoor aanvullingen binnenkomen met gemiddeld 2x A0 bijlage en diverse A4 en A3 bijlagen In 4 voud 20 uur per dag → 3,5 fte op jaarbasis € 2.175,00 per dag → € 543.750,00 op jaarbasis 71juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

72 kennis, klankbord, inspiratie Aandachtspunten Heldere werkprocedures Duidelijke kwaliteitscriteria Voor richtlijnen zie handboeken substitutie. Even Googlen! 72juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

73 kennis, klankbord, inspiratie Kernboodschap of uitdaging 4 Hoofdstuk 9 Regel up- en downloaden van documenten Omgevingsloket online 73juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

74 kennis, klankbord, inspiratie Onontkoombaar Door basisfuncties wordt er niet ontkomen aan up- en downloaden van documenten Voorbeelden: –Analoge aanvraag uploaden naar Omgevingsloket online –(Ontwerp) beschikking uploaden naar Omgevingsloket online –Digitale aanvraag downloaden naar eigen werkomgeving –Advies downloaden naar eigen werkomgeving –Dossier downloaden naar eigen werkomgeving 74juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

75 kennis, klankbord, inspiratie Belangrijke zaken Voorzieningen voor up- en downloaden –Toegang –Schijfruimte –Mappenstructuur Integratie van up- en downloaden in werkprocessen / - instructie Duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden In werkprocessen: –Plek ieder document zichtbaar maar –Aan ieder document koppelen: acties voor welke systemen door wie 75juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

76 kennis, klankbord, inspiratie Essentiële onderdelen werkproces Intakeproces: proces van moment van indiening tot en met overdracht case- of vergunningenmanager Adviesproces: proces van aanvragen adviezen tot en met ontvangst van adviezen Overige cruciale procesdelen Overdrachtsproces: na afsluiting dossier vergunningverlening in Omgevingsloket online 76juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

77 kennis, klankbord, inspiratie Afspraken per intern document 77 ActieJa/NeeWieToelichting AanmakenJa Printen Ondertekenen en waarmerken Versturen Scannen Opslaan eigen omgeving Uploaden Omgevingsloket online Document: ………………. juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

78 kennis, klankbord, inspiratie Afspraken per extern document 78 ActieJa / NeeWieWaar Downloaden Omgevingsloket online Printen Waarmerken Scannen Opslaan eigen omgeving Uploaden Omgevingsloket online Document: ………………. juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

79 kennis, klankbord, inspiratie Inregelen adviesmodule Standaard Volledige afhandeling binnen Omgevingsloket online Advisering: –Advies aanvragen –Beoordelen gegevens –Advies uitbrengen Hybride Op advisering na wordt alles in eigen systemen gedaan Advisering: –Beoordelen gegevens –Advies uitbrengen juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV79

80 kennis, klankbord, inspiratie Overdrachtsprocedure Relevante over te halen gegevens: –Aanvraaggegevens –Bijlagen met metadata –Documenten –Ontwerp en definitief besluit –Audit-trail –Notities 80juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

81 kennis, klankbord, inspiratie Stappen Stap 1 → starten taak overzetten naar archief Stap 2 → bevestigen overhalen bestanden Stap 3 →vervaardigen pdf overzicht met overgezette bestanden 81juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

82 kennis, klankbord, inspiratie Relevante afspraken Wie geeft signaal dat procedure gedraaid kan worden op basis van status aanvraag? Wie voert de stappen van de overdrachtsprocedure uit? Wie controleert of de overdracht van bestanden correct is verlopen? Wie haalt bestanden over naar eigen omgeving? Op welke wijze worden de bestanden verwerkt? –Digitaal opslaan –Analoog dossier aanmaken 82juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

83 kennis, klankbord, inspiratie Kernboodschap of uitdaging 5 Hoofdstuk 6 Regel dossieropbouw en systemen in 83juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

84 kennis, klankbord, inspiratie Ordeningsplan Wabo Opzet van het Document Structuur Plan (DSP). De zaaktypencatalogus van EGEM (KING) Het e-proces Vergunningen van EGEM (KING) Het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ) als opvolger van het GFO zaken. Standaard documenten ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenwerking met een aantal gemeenten. 84juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

85 kennis, klankbord, inspiratie Uitgewerkte onderdelen De titel van het werkproces. De hoofdstappen van het werkproces. De opbouw van zaken en deelzaken (dossieropbouw). De documenttypen. De veel voorkomende documenten. 85juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

86 kennis, klankbord, inspiratie Dossieropbouw aanvraag Zaak –Project waarvoor een omgevingsvergunning nodig is Deelzaak –Activiteit onderdeel uitmakend van het project 86juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

87 kennis, klankbord, inspiratie Zaak  Intake  Ontvankelijkheid  Inhoudelijke beoordeling  Besluitvorming  Besluit  Publicatie, bezwaar en beroep  Inspectie  Vertrouwelijke informatie 87juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

88 kennis, klankbord, inspiratie Deelzaken  Bouwen bouwwerk  Aanleggen / wijzigen werk  Strijdig gebruik planologisch  Brandveilig gebruik bouwwerk  Exploiteren inrichting  Aanpassen rijksmonument  Slopen ogv planologisch verbod  Slopen in beschermd rijksgebied  Slopen bouwwerk  Aanpassen overig monument  Slopen in beschermd overig gebied  Aanleggen / wijzigen weg  Aanleggen / wijzigen uitweg  Plaatsen alarminstallatie  Vellen houtopstand  Aanbrengen handelsreclame  Opslaan roerende zaken  Beschermen natuurgebieden  Beschermen flora en fauna  Wijzigen gesloten stortplaats  Beschermen grondwatergebieden 88juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

89 kennis, klankbord, inspiratie Inhoud deelzaken Adviesaanvragen in verschillende stadia van proces Adviezen op basis van adviesaanvragen Specifieke toetsdocumenten (checklisten, formulieren) Specifieke documenten, die geen onderdeel uitmaken van de hoofdzaak –Geen onderdeel aanvraag –Geen onderdeel vergunning –Niet voor andere activiteiten ook nodig 89juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

90 kennis, klankbord, inspiratie Belangrijk Opzet is een leidraad Varianten zijn denkbaar –Gebruiksopties Omgevingsloket online –Mogelijkheden eigen DMS –Interne afspraken definiëring zaken en deelzaken 90juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

91 kennis, klankbord, inspiratie Kernboodschap of uitdaging 6 Hoofdstuk 6 Regel het archiveren van omgevingsvergunningen in 91juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

92 kennis, klankbord, inspiratie Uitgangspunt Voor de omgevingsvergunning wordt gebruik gemaakt van bestaande selectielijsten Activiteiten omgevingsvergunning moeten daarom altijd worden teruggebracht tot de huidige bekende toestemmingen (transponeringstabel) 92juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

93 kennis, klankbord, inspiratie Twee manieren van archiveren Integrale methode: langste bewaartermijn is leidend voor opschonen Modulaire methode: bewaartermijn per activiteit is leidend voor opschonen 93juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

94 kennis, klankbord, inspiratie Type omgevingsvergunning Onderscheid enkelvoudige en meervoudige vergunning relevant Betreft het een of meerdere activiteiten waarvoor de vergunning wordt afgegeven? –Enkelvoudig: kappen van een boom –Meervoudig: kappen van een boom, slopen van een bouwwerk, nieuw bouwen van een bouwwerk, aanleggen inrit. 94juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

95 kennis, klankbord, inspiratie Werkwijze enkelvoudige aanvraag 95 Bepaal activiteit zaak en achterhaal ‘oude’ toestemming om bewaartermijn te bepalen Werkwijze is in wezen huidige praktijk juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

96 kennis, klankbord, inspiratie Werkwijze meervoudige aanvraag 96 1. Bepaal activiteit deelzaak en achterhaal ‘oude’ toestemming om bewaartermijn te bepalen 2. Herhaal dit voor iedere deelzaak 3. Bepaal deelzaak met langste bewaartermijn 4. Bewaartermijn zaak is gelijk aan bewaartermijn van deelzaak met langste bewaartermijn Modulair = continu opschonen o.g.v. termijn deelzaken Integraal = eenmalig opschonen o.g.v. termijn zaak juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

97 kennis, klankbord, inspiratie Belangrijk Integraal of modulair: er is geen verplichting alleen een voorkeur Digitaal: DMS / RMA –Inregelen modulair wel mogelijk? –Gebruik van zoektermen (metadata) Analoog: –Afweging deelzaken splitsen (voor opschonen) of bij elkaar houden dossier (voor raadpleging) 97juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

98 kennis, klankbord, inspiratie Omgevingsvergunning Ontwikkelingen op gebied van Wabo - DIV juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV98

99 kennis, klankbord, inspiratie Ontwikkelingen Regeling landelijke voorziening (2010) Model beheerregeling Wabo – DIV (2010) Synchronisatie selectielijsten (2011) Landelijke regeling substitutie (2011) 99juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV

100 kennis, klankbord, inspiratie Namens VROM, Stadswerk en BMS juni 2010verdiepingscursus Wabo-DIV100 Bedankt voor uw komst en aandacht! Veel succes met de verdere implementatie!


Download ppt "Vereniging van professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en documentaire informatievoorziening Omgevingsvergunning."

Verwante presentaties


Ads door Google