De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor onderwijs Samen kunnen we mooie dingen doen! 27 januari 2010 Linda Kikkert Jolanda Wewerinke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor onderwijs Samen kunnen we mooie dingen doen! 27 januari 2010 Linda Kikkert Jolanda Wewerinke."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor onderwijs Samen kunnen we mooie dingen doen! 27 januari 2010 Linda Kikkert Jolanda Wewerinke

2 2 Organisatie Guyotscholen SO cluster 2 Doof/SH Effatha Guyot Zorg Noord Nederland A en B groepen Regulier (doof/sh) MLK-LOM, ZMLK LeefLeerGroepen ZMLK Doofblind

3 3 SO Haren

4 4 Locatie Vries

5 Guyotschool SO LeefLeerGroepen Haren / Vries

6 6 LeefLeerGroepen Doelgroep: kinderen en jongeren die naast een auditieve en/of communicatieve beperking ook een matige tot ernstige verstandelijke beperking hebben. Daarnaast zijn er ook vaak motorische beperkingen, soms ook visuele beperkingen (Doofblindheid). Ook gedragproblematiek komt voor, soms in combinatie met psychiatrische problematiek (bijv. autisme of ADHD) Optimale combinatie van zorg en onderwijs

7 7 Communicatie Nederlandse Gebarentaal (NGT) Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) Vierhandentaal Methodiek van de Totale Communicatie

8 8 LeefLeerGroepen ‘Levend leren, lerend leven’ Leren om te groeien tot een zo zelfstandig mogelijk volwassen persoon Creatief zoeken naar leerstrategieën en methoden Leren in het dagelijks leven

9 9 Woningen in Vries

10 10 Wonen, deeltijdwonen, logeren.

11 11 Opening locatie Vries september 2009

12 12 Huisvesting op het terrein De Brink

13 13 De praktijk Eén Persoonlijk Plan In elke groep een leerkracht en een pedagogisch medewerker (beiden HBO) Eén gedragskundige voor onderwijs en zorg Multidisciplinair overleg Samenwerking tussen school en wonen en dagbesteding Gezamenlijke deskundigheidsbevordering Gezamenlijke ouderavonden Werken als één team

14 14 Persoonlijk Plan: inhoud Eén kind, één plan, één team Belangrijkste onderdelen: Levensverhaal Persoonsbeeld Perspectief en hoofddoelen Begeleidingsafspraken Werkdeel Weekprogramma Logboek

15 15 Commissie van Begeleiding De CvB bestaat uit: Gedragskundigen Intern begeleiders Logopedist Fysiotherapeut Kinderarts Maatschappelijk werker Adjunct-directeur Op uitnodiging: Kinderpsychiater Audioloog Linguïst Mentor

16 16 Financiën AWBZ Zorgkantoor CIZ PGB

17 17 Careview zorgmanagementsysteem

18 18 Belang en meerwaarde Meer kinderen kunnen genieten van hun recht op onderwijs Expertise uit onderwijs en zorg gecombineerd Er wordt gewerkt met 1 kind, 1 team, 1 Persoonlijk Plan Samenwerking ouders, school en woning/logeerhuis, dagbesteding Specifieke zorg en onderwijs voor kinderen met auditieve en verstandelijke beperking, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

19 19 Waar lopen we in de samenwerking tegenaan? -Financiën Verschillende CAO’s Verschillende indicaties Verschillende verplichtingen inspectie Belasting van gedragskundigen door indicaties zorg (gebrek aan) samenwerking elders in de organisatie Roostering op wonen Groot team met verschillende werktijden Veel nieuwe medewerkers op wonen Communicatie

20 20 Waarom is het toch de moeite waard? We geloven in dit concept: Het beste uit twee werelden samenvoegen! Dit levert hoogwaardige geïntegreerde zorg en onderwijs op aan een kwetsbare groep kinderen.

21 21 Dilemma’s uit uw praktijk (1) Cluster 2: Financiering vanuit twee betrokken ministeries levert grote problemen op voor een goede samenwerking. Wil je wel, dan kan je vaak niet. Problemen in de verantwoordelijkheid en dus vaak in de aansturing van de hulpverlening rond de leerling.

22 22 Dilemma’s uit uw praktijk (2) Cluster 3: 1.De korting op de AWBZ toekenning van (V)SO leerlingen: hierdoor is het soms niet meer mogelijk om samen te werken omdat de betreffende leerlingen geen ‘zorggelden’ krijgt. 2.Meer mogelijkheden voor inzet partiële leerplichtontheffing en volgen van onderwijs op een KDC: Als school en zorginstelling samen een passend aanbod zouden kunnen samenstellen gedurende de ‘schoolweek’ en hun aandeel hierin ook gewoon gefinancierd kunnen krijgen, biedt dit meer mogelijkheden voor het geven van onderwijs aan meer leerlingen. Hoe kan dit gerealiseerd worden? 3.Als de wachtlijsten van zorginstellingen zo lang blijven als ze nu regelmatig zijn, frustreert dit de samenwerking met scholen.

23 23 Dilemma’s uit uw praktijk (3) Cluster 3 (vervolg) 4. Samenwerking is iets wat beide partijen volgens mij graag willen, maar het probleem is vaak dat deze samenwerking in de weg gestaan wordt door procedures, regels en financiën, waardoor de animo soms afneemt. Hoe ga je hier mee om? 5. Mikado (ZMLK-school) en Kleur (Kinder- en Jeugdzorg Dichterbij) werken samen aan het project ‘De Variant’. Dit is een klas van 5 kinderen, die naast een verstandelijke beperking ernstige psychiatrische stoornis hebben. De leeftijd van de kinderen varieert van 4 tot 16 jaar. Bij de kinderen is sprake van ernstig externaliserend gedrag. Bij alle kinderen is één of meerdere stoornis gediagnosticeerd (ADHD, Gilles de la Touret, Autisme, hechtingsstoornis, ODD). Wij hebben ernstig behoefte aan ondersteuning van een kinderpsychiater die kennis van zaken heeft voor deze doelgroep. Waar kunnen wij die vinden?

24 24 Uw dilemma’s uit uw praktijk(4) Cluster 3 (vervolg) doelgroep 6. Gedragsproblematiek is complexer van voorzien: dit vraagt veel personeel. 7. Gezinsproblematiek van de leerlingen: problematiek thuissituatie, opvoedingsproblemen, multi-problemgezinnen. 8. Beoordeling aanmelding: grondige dossieranalyse noodzakelijk voor adequate beoordeling, toelatingscriteria zijn bijgesteld. 9. Omvang: op bepaalde momenten gedurende de twee jaar zijn er open plekken geweest die moeilijk in waren te vullen (Locatie Schaepmanstraat) 10. Absentie: leerlingen zijn soms absent, ziek, geschorst, uit huis geplaatst men inkomstenderving van de zorg tot gevolg.

25 25 Uw dilemma’s uit de praktijk (5) Cluster 3 (vervolg) personeel 11. Werving en behoud van gekwalificeerd onderwijspersoneel. 12. continuïteit: gebrek aan continuïteit draagt negatief bij aan de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening. Systeem 13. Werken in twee werelden: onderwijs en zorg. Verschillende indicaties, verschillende plannen, verschillende criteria, verschillende CAO’s, verschillende wetgeving. 14. Werken tussen twee onderwijsclusters: leerlingen zijn op basis van hun meervoudige complexe problematiek moeilijk eenduidig te plaatsen binnen cluster 3 of cluster 4.

26 26 Uw dilemma’s uit de praktijk (6) 15. Werken met meerdere onderdelen binnen CIZ-indicaties: het zorgvuldig omgaan met aanvraag en invulling van CIZ-indiacties vraagt extra inzet van personeel. Sommige gezinnen maken gebruik van verschillende vormen van AWBZ-zorg en van verschillende functies. Ouders zijn niet altijd goed op de hoogte. 16. Werken met meerdere indicatie-organen: leerlingen komen uit een grote regio die diverse gemeentes, CVI’s en CIZ’s omvat. Er wordt verschillend omgegaan met indicaties voor onderwijs, zorg, vervoer. Financiering: 17. Reguliere onderwijsindicatie ZML geeft onvoldoende middelen voor een sluitende begroting. 18. Zorgindicaties leveren onvoldoende budget om inzet van zorgmedewerkers te kunnen garanderen.

27 27 Uw dilemma’s uit de praktijk (7) Cluster 3 (vervolg) 19. Hoe ziet interdisciplinaire verslaggeving eruit en zijn er al ideeën hoe die er in de toekomst zou moeten uitzien? 20. Hoe zijn de overlegsituaties tussen school en instelling geregeld op management- en kindniveau? 21. Wat voor gezamenlijke afspraken hebben scholen en hun zorgpartner rondom meldingen jeugdzorg en/of AMK?

28 Bedankt voor uw aandacht Linda Kikkert Jolanda Wewerinke


Download ppt "Zorg voor onderwijs Samen kunnen we mooie dingen doen! 27 januari 2010 Linda Kikkert Jolanda Wewerinke."

Verwante presentaties


Ads door Google