De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen kunnen we mooie dingen doen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen kunnen we mooie dingen doen!"— Transcript van de presentatie:

1 Samen kunnen we mooie dingen doen!
Zorg voor onderwijs Samen kunnen we mooie dingen doen! 27 januari Linda Kikkert Jolanda Wewerinke Linda en Jolanda Voorstellen Naam en functie Praktijk: ook wij zijn aan het zoeken en ervaren. Veel dingen gaan goed, maar we lopen ook tegen problemen aan. Wij weten niet alles, maar willen graag met u delen wat onze ervaringen zijn.

2 Organisatie Guyotscholen SO cluster 2 Doof/SH Effatha Guyot Zorg
Noord Nederland A en B groepen LeefLeerGroepen ZMLK Regulier (doof/sh) MLK-LOM, ZMLK Doofblind Jolanda Ook VSO Cluster 1 t/m 4 aanwezig. Doof is altijd voorliggend. Samenwerking met zorg Unit 1 t/m 5 Logopedie, maatschappelijk werk kinderarts ook samenwerking met: internaat gezinsbegeleiding, peutergroepen CI-huis PPG Opleidingscentrum AB- groepen 50 leerlingen LeefLeerGroepen 48 leerlingen Haren 31/ Vries 17

3 SO Haren Jolanda Hoofdlocatie. 7 AB- groepen, 8 LeefLeerGroepen
Werkplek van Jolanda

4 Locatie Vries Jolanda Alleen LeefLeerGroepen
3 groepen onderwijs Diggelhoes 1 groep onderwijs- dagbesteding Diggelhoes 1 groep onderwijs in woonhuis Ook wonen/logeren Dagbesteding bij de Brink (Ole, Karin, Zayneb) Wekplek van Linda

5 Guyotschool SO LeefLeerGroepen
Haren / Vries Jolanda Verzorgingsgebied: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Oostpolder Leeftijd 3 tot 20 jaar

6 LeefLeerGroepen Doelgroep:
kinderen en jongeren die naast een auditieve en/of communicatieve beperking ook een matige tot ernstige verstandelijke beperking hebben. Daarnaast zijn er ook vaak motorische beperkingen, soms ook visuele beperkingen (Doofblindheid). Ook gedragproblematiek komt voor, soms in combinatie met psychiatrische problematiek (bijv. autisme of ADHD) Optimale combinatie van zorg en onderwijs Jolanda

7 Communicatie Nederlandse Gebarentaal (NGT)
Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) Vierhandentaal Methodiek van de Totale Communicatie

8 LeefLeerGroepen ‘Levend leren, lerend leven’
Leren om te groeien tot een zo zelfstandig mogelijk volwassen persoon Creatief zoeken naar leerstrategieën en methoden Leren in het dagelijks leven Jolanda

9 Woningen in Vries Linda 2 nieuwe dubbele woonhuizen met 4 slaapkamers.
De huizen zijn aangepast aan motorische beperkingen (gelijkvloers, brede deuren, tilliften enz.) Elk huis is anders ingericht. Fulltime wonen Deeltijd wonen Logeren Aantal kinderen Aantal medewerkers

10 Wonen, deeltijdwonen, logeren.
Linda Er zijn kinderen die fulltime wonen, 7 dagen in de week. Er zijn kinderen die deeltijd wonen, bijv. altijd van maandag tot en met vrijdag Er zijn kinderen die logeren, bijv. één of meer weekenden per maand, altijd op woensdag, altijd op dinsdag en donderdag enz.

11 Opening locatie Vries september 2009
Linda

12 Huisvesting op het terrein De Brink
Linda Korte uitleg over de Brink Samenwerking met de Brink Speeltuin, zwembad, winkel, Veiligheid op het terrein Voordelen voor de kinderen (o.a. zelfstandigheid, beschermde omgeving)

13 De praktijk Eén Persoonlijk Plan
In elke groep een leerkracht en een pedagogisch medewerker (beiden HBO) Eén gedragskundige voor onderwijs en zorg Multidisciplinair overleg Samenwerking tussen school en wonen en dagbesteding Gezamenlijke deskundigheidsbevordering Gezamenlijke ouderavonden Werken als één team Jolanda De leerkracht en pedagogisch medewerker vullen elkaar aan, elk vanuit hun eigen expertise. Zij werken gelijkwaardig aan elkaar. Mentorschappen verdeeld. Als een kind meer dan drie nachten per week in Vries is, komt de mentor van wonen. Contactpersonen op school en op wonen. Bij deskundigheidsbevordering op school is iedereen die op school werkt aanwezig. Waar mogelijk vanuit elk woonhuis een zorgverlener 1. Ook Dagbesteding. Aansturen van medewerkers in Vries (Linda) en Haren (Jolanda)

14 Persoonlijk Plan: inhoud
Eén kind, één plan, één team Belangrijkste onderdelen: Levensverhaal Persoonsbeeld Perspectief en hoofddoelen Begeleidingsafspraken Werkdeel Weekprogramma Logboek 3 werkplanbesprekingen per jaar 1 Begeleidingsteam Nog steeds in ontwikkeling

15 Commissie van Begeleiding
De CvB bestaat uit: Gedragskundigen Intern begeleiders Logopedist Fysiotherapeut Kinderarts Maatschappelijk werker Adjunct-directeur Op uitnodiging: Kinderpsychiater Audioloog Linguïst Mentor Jolanda CvB is een verplicht onderwijsorgaan. Deskundigen uit zorg en onderwijs. Vaststellen van de persoonlijke plannen Nieuwe leerlingen Zorgleerlingen Vergadert om de week Samenwerking met CvB AB

16 Financiën AWBZ Zorgkantoor CIZ PGB

17 Careview zorgmanagementsysteem

18 Belang en meerwaarde Meer kinderen kunnen genieten van hun recht op onderwijs Expertise uit onderwijs en zorg gecombineerd Er wordt gewerkt met 1 kind, 1 team, 1 Persoonlijk Plan Samenwerking ouders, school en woning/logeerhuis, dagbesteding Specifieke zorg en onderwijs voor kinderen met auditieve en verstandelijke beperking, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Linda

19 Waar lopen we in de samenwerking tegenaan?
-Financiën Verschillende CAO’s Verschillende indicaties Verschillende verplichtingen inspectie Belasting van gedragskundigen door indicaties zorg (gebrek aan) samenwerking elders in de organisatie Roostering op wonen Groot team met verschillende werktijden Veel nieuwe medewerkers op wonen Communicatie Onderwijs werkt met Normjaartaken. Zorg heeft contracten met of zonder vakantiecompensatieregeling Indicaties voor zorg en onderwijs (Plaatsing, ouders) Eisen aan handelingsplan, dossiers, oudertevredenheid enz) Gebrek aan samenwerking elders in de organisatie (bijv. nieuw IHP, protocol vervoer, privacygevoelige informatie) Roostering op wonen: schoolvakanties. Diensten. Groot team: goede communicatie naar en vanuit zorg en onderwijs Samenwerken school en wonen moet zich ontwikkelen

20 Waarom is het toch de moeite waard?
We geloven in dit concept: Het beste uit twee werelden samenvoegen! Dit levert hoogwaardige geïntegreerde zorg en onderwijs op aan een kwetsbare groep kinderen. Jolanda Bewust blijven van de dingen waar je tegenaan kunt lopen. Blijven werken aan een goede communicatie. Communicatie is de basis van alles! Zoeken naar creatieve oplossingen Kansen dienen zich aan: benutten!

21 Dilemma’s uit uw praktijk (1)
Cluster 2: Financiering vanuit twee betrokken ministeries levert grote problemen op voor een goede samenwerking. Wil je wel, dan kan je vaak niet. Problemen in de verantwoordelijkheid en dus vaak in de aansturing van de hulpverlening rond de leerling.

22 Dilemma’s uit uw praktijk (2)
Cluster 3: De korting op de AWBZ toekenning van (V)SO leerlingen: hierdoor is het soms niet meer mogelijk om samen te werken omdat de betreffende leerlingen geen ‘zorggelden’ krijgt. Meer mogelijkheden voor inzet partiële leerplichtontheffing en volgen van onderwijs op een KDC: Als school en zorginstelling samen een passend aanbod zouden kunnen samenstellen gedurende de ‘schoolweek’ en hun aandeel hierin ook gewoon gefinancierd kunnen krijgen, biedt dit meer mogelijkheden voor het geven van onderwijs aan meer leerlingen. Hoe kan dit gerealiseerd worden? Als de wachtlijsten van zorginstellingen zo lang blijven als ze nu regelmatig zijn, frustreert dit de samenwerking met scholen.

23 Dilemma’s uit uw praktijk (3)
Cluster 3 (vervolg) 4. Samenwerking is iets wat beide partijen volgens mij graag willen, maar het probleem is vaak dat deze samenwerking in de weg gestaan wordt door procedures, regels en financiën, waardoor de animo soms afneemt. Hoe ga je hier mee om? 5. Mikado (ZMLK-school) en Kleur (Kinder- en Jeugdzorg Dichterbij) werken samen aan het project ‘De Variant’. Dit is een klas van 5 kinderen, die naast een verstandelijke beperking ernstige psychiatrische stoornis hebben. De leeftijd van de kinderen varieert van 4 tot 16 jaar. Bij de kinderen is sprake van ernstig externaliserend gedrag. Bij alle kinderen is één of meerdere stoornis gediagnosticeerd (ADHD, Gilles de la Touret, Autisme, hechtingsstoornis, ODD). Wij hebben ernstig behoefte aan ondersteuning van een kinderpsychiater die kennis van zaken heeft voor deze doelgroep. Waar kunnen wij die vinden?

24 Uw dilemma’s uit uw praktijk(4)
Cluster 3 (vervolg) doelgroep 6. Gedragsproblematiek is complexer van voorzien: dit vraagt veel personeel. 7. Gezinsproblematiek van de leerlingen: problematiek thuissituatie, opvoedingsproblemen, multi-problemgezinnen. 8. Beoordeling aanmelding: grondige dossieranalyse noodzakelijk voor adequate beoordeling, toelatingscriteria zijn bijgesteld. 9. Omvang: op bepaalde momenten gedurende de twee jaar zijn er open plekken geweest die moeilijk in waren te vullen (Locatie Schaepmanstraat) 10. Absentie: leerlingen zijn soms absent, ziek, geschorst, uit huis geplaatst men inkomstenderving van de zorg tot gevolg.

25 Uw dilemma’s uit de praktijk (5)
Cluster 3 (vervolg) personeel 11. Werving en behoud van gekwalificeerd onderwijspersoneel. 12. continuïteit: gebrek aan continuïteit draagt negatief bij aan de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening. Systeem 13. Werken in twee werelden: onderwijs en zorg. Verschillende indicaties, verschillende plannen, verschillende criteria, verschillende CAO’s, verschillende wetgeving. 14. Werken tussen twee onderwijsclusters: leerlingen zijn op basis van hun meervoudige complexe problematiek moeilijk eenduidig te plaatsen binnen cluster 3 of cluster 4.

26 Uw dilemma’s uit de praktijk (6)
15. Werken met meerdere onderdelen binnen CIZ-indicaties: het zorgvuldig omgaan met aanvraag en invulling van CIZ-indiacties vraagt extra inzet van personeel. Sommige gezinnen maken gebruik van verschillende vormen van AWBZ-zorg en van verschillende functies. Ouders zijn niet altijd goed op de hoogte. 16. Werken met meerdere indicatie-organen: leerlingen komen uit een grote regio die diverse gemeentes, CVI’s en CIZ’s omvat. Er wordt verschillend omgegaan met indicaties voor onderwijs, zorg, vervoer. Financiering: 17. Reguliere onderwijsindicatie ZML geeft onvoldoende middelen voor een sluitende begroting. 18. Zorgindicaties leveren onvoldoende budget om inzet van zorgmedewerkers te kunnen garanderen.

27 Uw dilemma’s uit de praktijk (7)
Cluster 3 (vervolg) 19. Hoe ziet interdisciplinaire verslaggeving eruit en zijn er al ideeën hoe die er in de toekomst zou moeten uitzien? 20. Hoe zijn de overlegsituaties tussen school en instelling geregeld op management- en kindniveau? 21. Wat voor gezamenlijke afspraken hebben scholen en hun zorgpartner rondom meldingen jeugdzorg en/of AMK?

28 Linda Kikkert Jolanda Wewerinke


Download ppt "Samen kunnen we mooie dingen doen!"

Verwante presentaties


Ads door Google