De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieplannen ter bestrijding van kinderarmoede – OCMW Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieplannen ter bestrijding van kinderarmoede – OCMW Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Actieplannen ter bestrijding van kinderarmoede – OCMW Gent

2 Psychologische Dienst - OCMW Gent206/05/2014 Strijd tegen kinderarmoede SOCIALE DIENST I. Intern actieplan : coördinatie bij de psychologische dienst : ◦ Rechtstreekse hulpverlening aan cliënt: psychologische begeleidingen ◦ (Beleids)Ondersteunende dienst: thema kinderarmoede ◦ Aansturing methodische cellen ◦ Aansturing Vakantiewerking : alle schoolvakanties hulpverleningsgerichte speelpleinwerking II. Regie over het armoedebeleidsplan, met onderdeel kinderarmoede

3 Psychologische Dienst - OCMW Gent306/05/2014 I. Intern actieplan: 6 pijlers 1. Opvoedingsondersteuning 2. Onderwijs 3. Opvang en vrije tijd 4. Psychologische hulp 5. Zwangerschap 6. Verhogen expertise MW

4 Psychologische Dienst - OCMW Gent4 1.Opvoedingsondersteuning Structurele inbedding in de organisatie door specifieke verslaggeving naar bestuur Oudergroepen Kindergroepen Methodische Cel Integrale Gezinsbegeleiding : ◦ Integraal over alle levensdomeinen ◦ Opvoedingsondersteuning in multiproblemgezinnen Methodische Cel Jongerenwerking ◦ 18-25j uit BJZ, preventief en curatief Methodische Cel Perspectief ◦ Activering (ex-)drugsverslaafden ◦ Bijzondere aandacht verslaafde ouders ‘tools’ ontwikkeling van het kind Actieplan kindermishandeling Samenwerking met en doorverwijzingen naar spelotheken, inloopteams, opvoedingswinkel Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Huizen van het Kind : actor en regie

5 Psychologische Dienst - OCMW Gent506/05/2014 2. Onderwijs ‘tools’ internaten, bijzondere jeugdzorg, bijzonder onderwijs Samenwerking huistaakbegeleiding Netwerken : structureel casusoverleg, werkgroep kleuterparticipatie, Steunpunt leerrecht/leerplicht Intern spijbelactieplan : ◦ Netwerkverkenning ◦ Casemanagment ◦ Gesprek ouders (en eventueel kind) ◦ Opmaken probleemanalyse ◦ Individueel oplossingsgericht handelplan Aanschrijven ouders met 2-jarigen + inschrijven Groepen voor Bulgaarse en Slovaakse ouders waar schoolgaan ‘moeilijk’ is Overleg armoede en scholen

6 Psychologische Dienst - OCMW Gent6 3. Opvang en vrije tijd Verzamelen en dispatchen van vakantie- opvangmogelijkheden ‘tools’ kinderopvang Voorbehouden plaatsen kinderopvang tijdens activeringstrajecten Vakantiewerking OCMW GENT ◦ Speelplein met link hulpverlening ◦ Voeding, taal,… ◦ Doorgroei animatoren vanuit de doelgroep ◦ Coaching in vivo ◦ Vroegdetectie problemen kinderen

7 Psychologische Dienst - OCMW Gent706/05/2014 4. Psychologische hulp Individuele psychologische begeleiding aan volwassenen, ouders, kinderen, gezinnen ◦ Huisbezoeken ◦ Op bureel ◦ Op school KOPP Eerstelijnshulp Tweedelijnshulp Back-office (ondersteuning MW’s)

8 Psychologische Dienst - OCMW Gent806/05/2014 5. Zwangerschap Netwerk : werkgroep kwetsbare zwangeren, buddyproject arteveldehogeschool Anticonceptie : promoten en in uitzonderlijke situaties ten laste name van de kosten Samenwerking Kind en Gezin Samenwerking MSOC Eersteleeftijdsmelk

9 Psychologische Dienst - OCMW Gent9 6. Verhogen expertise MW’s Ontwikkeling van tools Individuele ondersteuning Teamondersteuning Nieuwsbrief Intranet Permanente ondersteuning Hulp bij crisissituaties

10 Psychologische Dienst - OCMW Gent1006/05/2014 II. Extern: Armoedebeleidsplan BESTUURSAKKOORD  “Opmaak van een beleidsplan voor een gedragen, integraal en effectief armoedebeleid voor de stad Gent onder regie van het OCMW.” AANPAK 1.Eind 2013: ‘generiek’ plan met wetenschappelijke onderbouw, duidelijke visie en keuzes, incl. eerste operationalisering 2.miv 2014: gefaseerd én participatief verder uitwerken en operationaliseren KENMERKEN Regieplan: OCMW als regisseur én als actor Betrekken/activeren actoren en stakeholders  Sterk uitgebouwd inspraaktraject Continuering/ondersteuning goed beleid

11 Psychologische Dienst - OCMW Gent1106/05/2014 Inspraaktraject WERKVELD Armoedeforum Werkveld CAW Oost Vlaanderen (Gent) KRAS (koepel + alle diensten) WRG klankbordgroep van derden Kind en Gezin (focus Kinderarmoede) DOELGROEP/BURGER Klantenparticipatie OCMW GOT (Gentse Overleg Tafel) SIVI Zuidpoort Burger en doelgroep: Dialoogtafels op 17/10 Stedelijke Adviesraad voor personen met een handicap Stedelijke Seniorenraad Jeugdraad Stedelijke Adviesraad voor etnisch culturele diversiteit - @REM Intercultureel Netwerk Gent 11 STAD Managementteam Stad Contactpersonen interdepartementale werking Stad Directieteam dep Bevolking en Welzijn Integratiedienst Jeugddienst Stedelijk buurtwerk Straathoekwerk OCMW Beleidsteam sociale dienst Managementteam OCMW BCSD Algemene Zaken OCMW medewerkers (mix sociale dienst) ACADEMICI Armoedeforum Academisch (Ugent, Hogent, UA, VLAS,…) Traject voorjaar t.e.m. vandaag Gedifferentieerde aanpak Focus op onderdelen ‘visie’ en ‘doelstellingen’

12 Psychologische Dienst - OCMW Gent1206/05/2014 Missie / Visie Missie : Armoede in Gent verminderen Visie : Twee sporen: Toegankelijkheid en zelfredzaamheid Wat is armoede? ◦ Financiële armoede ◦ Kansarmoede en sociale uitsluiting ◦ Cultuur van het zwijgen ◦ Generatiearmoede Oorzaken op verschillende niveaus: Samenleving, Organisaties/groepen, Individuen Bestrijding  verschillende soorten maatregelen: ◦ Verbeteren bestaanscondities ◦ Processen van uitsluiting tegengaan ◦ Empowerment / doorbreken cultuur van het zwijgen Doelgroep  alle mensen in armoede ◦ Kansarmen en generatiearmen; Kinderen in gezinnen. ◦ Nieuwe armen; met inkomen net boven de armoedegrens

13 Psychologische Dienst - OCMW Gent1306/05/2014 Integrale bedanering Rol Voorzitter OCMW in schepencollege : horizontale aanpak naar andere schepenen, bvb bij opmaak meerjarenplan collega’s aanspreken over impact op mensen in armoede (implementatie armoedetoets, geen evidentie) Integrale benadering ◦ Toegankelijkheid ◦ Participatie ◦ Sensibilisering Levensdomeinen ◦ Inkomen ◦ Wonen ◦ Werken en activering ◦ Leren ◦ Sociale relaties en vrije tijd ◦ Fysieke en geestelijke gezondheid Kinderarmoede

14 Psychologische Dienst - OCMW Gent14 Apart luik kinderarmoede Waarom? Tekorten op verschillende levensdomeinen Strijd tegen armoede = strijd voor meer kansen Acties gericht vanaf de eerste levensjaren Rechten van het kind + doorbreken generatiearmoede Kind EN zijn ouders/gezin Expertise in de stad : verbindend werken tussen sectoren Vier pijlers ◦ Het kind zelf ◦ De ouder / opvoedingsverantwoordelijke ◦ De omgeving van het kind en de ouder (gezin, buurt, school,…) ◦ Netwerk van hulp- en dienstverleners

15 Psychologische Dienst - OCMW Gent15 Doelstellingen Kinderarmoede Kinderen en hun gezin in armoede krijgen meer kansen en ondersteuning om de armoedespiraal te doorbreken Kennis over (de impact van) kans-, kinder- en generatiearmoede verhoogt waardoor organisaties meer kansen creëren en een betere ondersteuning geven aan kinderen en hun gezin Er is een betere afstemming tussen de verschillende sectoren over trajecten van kinderen, hun ouders en hun gezin waardoor we de kloof tussen hulpverlening, vrije tijd en school overbruggen en er integraal over levensdomeinen gewerkt wordt Bij het verbeteren van de toegang tot dienstverlening voor mensen in armoede hebben we een prioritaire aandacht voor ouders, kinderen en hun gezin

16 Psychologische Dienst - OCMW Gent1606/05/2014 BBC Doelstelling : Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving. Activiteit : Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede

17 Psychologische Dienst - OCMW Gent17 Info Sylvia Lis Diensthoofd Psychologische dienst / Vakantiewerking – OCMW GENT Sylvia.Lis@ocmwgent.be Tel. 09 266 89 00 www.ocmwgent.be www.ocmwgent.be Sandra Verhauwert Aanstuurder Integrale Gezinsbegeleiding – Aanstuurder Jongerenwerking OCMW Gent Sandra.verhauwert@ocmwgent.be Tel : 09 266 30 42


Download ppt "Actieplannen ter bestrijding van kinderarmoede – OCMW Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google