De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieplannen ter bestrijding van kinderarmoede – OCMW Gent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieplannen ter bestrijding van kinderarmoede – OCMW Gent"— Transcript van de presentatie:

1 Actieplannen ter bestrijding van kinderarmoede – OCMW Gent

2 Strijd tegen kinderarmoede
SOCIALE DIENST I. Intern actieplan : coördinatie bij de psychologische dienst : Rechtstreekse hulpverlening aan cliënt: psychologische begeleidingen (Beleids)Ondersteunende dienst: thema kinderarmoede Aansturing methodische cellen Aansturing Vakantiewerking : alle schoolvakanties hulpverleningsgerichte speelpleinwerking II. Regie over het armoedebeleidsplan, met onderdeel kinderarmoede 06/05/2014 Psychologische Dienst - OCMW Gent

3 I. Intern actieplan: 6 pijlers
1. Opvoedingsondersteuning 2. Onderwijs 3. Opvang en vrije tijd 4. Psychologische hulp 5. Zwangerschap 6. Verhogen expertise MW 06/05/2014 Psychologische Dienst - OCMW Gent

4 1.Opvoedingsondersteuning
Structurele inbedding in de organisatie door specifieke verslaggeving naar bestuur Oudergroepen Kindergroepen Methodische Cel Integrale Gezinsbegeleiding : Integraal over alle levensdomeinen Opvoedingsondersteuning in multiproblemgezinnen Methodische Cel Jongerenwerking 18-25j uit BJZ, preventief en curatief Methodische Cel Perspectief Activering (ex-)drugsverslaafden Bijzondere aandacht verslaafde ouders ‘tools’ ontwikkeling van het kind Actieplan kindermishandeling Samenwerking met en doorverwijzingen naar spelotheken, inloopteams, opvoedingswinkel Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Huizen van het Kind : actor en regie Psychologische Dienst - OCMW Gent

5 Psychologische Dienst - OCMW Gent
2. Onderwijs ‘tools’ internaten, bijzondere jeugdzorg, bijzonder onderwijs Samenwerking huistaakbegeleiding Netwerken : structureel casusoverleg, werkgroep kleuterparticipatie, Steunpunt leerrecht/leerplicht Intern spijbelactieplan : Netwerkverkenning Casemanagment Gesprek ouders (en eventueel kind) Opmaken probleemanalyse Individueel oplossingsgericht handelplan Aanschrijven ouders met 2-jarigen + inschrijven Groepen voor Bulgaarse en Slovaakse ouders waar schoolgaan ‘moeilijk’ is Overleg armoede en scholen 06/05/2014 Psychologische Dienst - OCMW Gent

6 Psychologische Dienst - OCMW Gent
3. Opvang en vrije tijd Verzamelen en dispatchen van vakantie-opvangmogelijkheden ‘tools’ kinderopvang Voorbehouden plaatsen kinderopvang tijdens activeringstrajecten Vakantiewerking OCMW GENT Speelplein met link hulpverlening Voeding, taal,… Doorgroei animatoren vanuit de doelgroep Coaching in vivo Vroegdetectie problemen kinderen Psychologische Dienst - OCMW Gent

7 Psychologische Dienst - OCMW Gent
4. Psychologische hulp Individuele psychologische begeleiding aan volwassenen, ouders, kinderen, gezinnen Huisbezoeken Op bureel Op school KOPP Eerstelijnshulp Tweedelijnshulp Back-office (ondersteuning MW’s) 06/05/2014 Psychologische Dienst - OCMW Gent

8 Psychologische Dienst - OCMW Gent
5. Zwangerschap Netwerk : werkgroep kwetsbare zwangeren, buddyproject arteveldehogeschool Anticonceptie : promoten en in uitzonderlijke situaties ten laste name van de kosten Samenwerking Kind en Gezin Samenwerking MSOC Eersteleeftijdsmelk 06/05/2014 Psychologische Dienst - OCMW Gent

9 6. Verhogen expertise MW’s
Ontwikkeling van tools Individuele ondersteuning Teamondersteuning Nieuwsbrief Intranet Permanente ondersteuning Hulp bij crisissituaties Psychologische Dienst - OCMW Gent

10 II. Extern: Armoedebeleidsplan
BESTUURSAKKOORD  “Opmaak van een beleidsplan voor een gedragen, integraal en effectief armoedebeleid voor de stad Gent onder regie van het OCMW.” AANPAK Eind 2013: ‘generiek’ plan met wetenschappelijke onderbouw, duidelijke visie en keuzes, incl. eerste operationalisering miv 2014: gefaseerd én participatief verder uitwerken en operationaliseren KENMERKEN Regieplan: OCMW als regisseur én als actor Betrekken/activeren actoren en stakeholders Sterk uitgebouwd inspraaktraject Continuering/ondersteuning goed beleid 06/05/2014 Psychologische Dienst - OCMW Gent

11 Psychologische Dienst - OCMW Gent
Inspraaktraject Traject voorjaar t.e.m. vandaag Gedifferentieerde aanpak Focus op onderdelen ‘visie’ en ‘doelstellingen’ WERKVELD Armoedeforum Werkveld CAW Oost Vlaanderen (Gent) KRAS (koepel + alle diensten) WRG klankbordgroep van derden Kind en Gezin (focus Kinderarmoede) DOELGROEP/BURGER Klantenparticipatie OCMW GOT (Gentse Overleg Tafel) SIVI Zuidpoort Burger en doelgroep: Dialoogtafels op 17/10 Stedelijke Adviesraad voor personen met een handicap Stedelijke Seniorenraad Jeugdraad Stedelijke Adviesraad voor etnisch culturele diversiteit Intercultureel Netwerk Gent STAD Managementteam Stad Contactpersonen interdepartementale werking Stad Directieteam dep Bevolking en Welzijn Integratiedienst Jeugddienst Stedelijk buurtwerk Straathoekwerk OCMW Beleidsteam sociale dienst Managementteam OCMW BCSD Algemene Zaken OCMW medewerkers (mix sociale dienst) ACADEMICI Armoedeforum Academisch (Ugent, Hogent, UA, VLAS,…) 06/05/2014 Psychologische Dienst - OCMW Gent 11

12 Psychologische Dienst - OCMW Gent
Missie / Visie Missie : Armoede in Gent verminderen Visie : Twee sporen: Toegankelijkheid en zelfredzaamheid Wat is armoede? Financiële armoede Kansarmoede en sociale uitsluiting Cultuur van het zwijgen Generatiearmoede Oorzaken op verschillende niveaus: Samenleving, Organisaties/groepen, Individuen Bestrijding  verschillende soorten maatregelen: Verbeteren bestaanscondities Processen van uitsluiting tegengaan Empowerment / doorbreken cultuur van het zwijgen Doelgroep  alle mensen in armoede Kansarmen en generatiearmen; Kinderen in gezinnen. Nieuwe armen; met inkomen net boven de armoedegrens 06/05/2014 Psychologische Dienst - OCMW Gent

13 Psychologische Dienst - OCMW Gent
Integrale bedanering Rol Voorzitter OCMW in schepencollege : horizontale aanpak naar andere schepenen, bvb bij opmaak meerjarenplan collega’s aanspreken over impact op mensen in armoede (implementatie armoedetoets, geen evidentie) Integrale benadering Toegankelijkheid Participatie Sensibilisering Levensdomeinen Inkomen Wonen Werken en activering Leren Sociale relaties en vrije tijd Fysieke en geestelijke gezondheid Kinderarmoede 06/05/2014 Psychologische Dienst - OCMW Gent

14 Apart luik kinderarmoede
Waarom? Tekorten op verschillende levensdomeinen Strijd tegen armoede = strijd voor meer kansen Acties gericht vanaf de eerste levensjaren Rechten van het kind + doorbreken generatiearmoede Kind EN zijn ouders/gezin Expertise in de stad : verbindend werken tussen sectoren Vier pijlers Het kind zelf De ouder / opvoedingsverantwoordelijke De omgeving van het kind en de ouder (gezin, buurt, school,…) Netwerk van hulp- en dienstverleners Psychologische Dienst - OCMW Gent

15 Doelstellingen Kinderarmoede
Kinderen en hun gezin in armoede krijgen meer kansen en ondersteuning om de armoedespiraal te doorbreken Kennis over (de impact van) kans-, kinder- en generatiearmoede verhoogt waardoor organisaties meer kansen creëren en een betere ondersteuning geven aan kinderen en hun gezin Er is een betere afstemming tussen de verschillende sectoren over trajecten van kinderen, hun ouders en hun gezin waardoor we de kloof tussen hulpverlening, vrije tijd en school overbruggen en er integraal over levensdomeinen gewerkt wordt Bij het verbeteren van de toegang tot dienstverlening voor mensen in armoede hebben we een prioritaire aandacht voor ouders, kinderen en hun gezin Psychologische Dienst - OCMW Gent

16 Psychologische Dienst - OCMW Gent
BBC Doelstelling : Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving. Activiteit : Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede 06/05/2014 Psychologische Dienst - OCMW Gent

17 Psychologische Dienst - OCMW Gent
Info Sylvia Lis Diensthoofd Psychologische dienst / Vakantiewerking – OCMW GENT Tel Sandra Verhauwert Aanstuurder Integrale Gezinsbegeleiding – Aanstuurder Jongerenwerking OCMW Gent Tel : Psychologische Dienst - OCMW Gent


Download ppt "Actieplannen ter bestrijding van kinderarmoede – OCMW Gent"

Verwante presentaties


Ads door Google