De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011 MENS De Bilt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011 MENS De Bilt."— Transcript van de presentatie:

1 1 Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011 MENS De Bilt

2 2 Marita Meulmeester M: 06 237 96 487 E: Meulmeesterm@debilt.nl W: www.mensdebilt.nlwww.mensdebilt.nl Projectleider MENS Expertise: projectmanagement samenwerking zorg wonen welzijn Even voorstellen

3 3 Pilotperiode 2008 – juli 2011 Pilot in twee gebieden: De Bilt-West Maartensdijk Innovatieproject WMO Project MENS

4 4 11 Convenantpartners 2 welzijns organisaties 3 thuiszorgorganisaties ProvincieGemeente Gehandicaptenzorg GGZWoonstichtingGezondheidscentrum LokaalRegionaal Zorg Wonen Welzijn

5 5 Innovatieproject WMO Project MENS Gemeente heeft en neemt regiefunctie Integrale aanpak: Verbindingen tussen wonen, welzijn, zorg, participatie, werk en inkomen Wijkgerichte aanpak Uitgangspunt: Zo min mogelijk verschillende hulpverleners thuis bij mw. Willemsen

6 6 Voor wie? Voor alle inwoners met (of zonder) een vraag Ouderen Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Inburgeraars Mensen met een psychische beperking Mensen met een verstandelijke handicap Mensen met een lichamelijke handicap Specifieke aandoeningen: dementie, depressie, chronische aandoening

7 7 MENS Onderdelen De Bilt-West Maartensdijk Wijkservicecentra netwerk

8 8 Informatie Voorlichting Advies (inkomens)Ondersteuning Ontmoeting Activering: activiteiten Signalering en doorverwijzing Begeleiding Functies wijkservicecentra

9 9 Hulp bij formulieren (wijkwinkel) Helpdesk wonen welzijn zorg Signaleringsnetwerk Wijkrestaurant Adviseur Wonen Welzijn Zorg Integraal Zorgteam Wijkcoach Onderdelen wijkservicecentra

10 10 Netwerk tussen professionals / vrijwilligers Netwerk 18 plus Dienstenoverleggen tussen professionals en vrijwilligers 4 per jaar casuistiekbespreking Integrale zorgteams Signaleringsoverleg ambassadeurs en klankbordgroepen

11 11 Wijk- diensten In schema Specialis- tische zorg Adviseur WWZ Wijk zorg team Netwerk 18+ Diensten- overleg

12 12 MENS BELEIDSNETWERK functie Integrale programma’s en onderlinge afstemming Gezamenlijk productontwikkeling Onderzoek / ontwikkeling Afstemming dienstverlening Tegengaan versnippering

13 13 THEMA’s voor het BELEIDSNETWERK Mantelzorg Mentaal welbevinden Vroegsignalering en doorverwijzing naar juiste plek ICT: skype, zorg op afstand Preventie Ketenzorg (dementie) Wijkgerichte programma’s Wijkanalyses? Financiering

14 14 SAMENWERKING partijen Accolade Zorggroep, Altrecht, Alzheimer Nederland, Antroz, Diaconessenhuis, Stichting Gezondheidscentra De Bilt, Stichting Vitras/CMD en Warande Regionale sociale dienst BIGA Handjehelpen Maatschappelijk werk Praktijkverpleegkundigen? Zorgloket? Wijkcoach? Huisartsen: wijkgerichte programma’s Van der Valk ROC KETENZORG DEMENTIE WIJKDIENSTEN Integrale wijkteams Wijkrestaurant In ontwikkeling

15 15 Onderzoek: Landelijke Proeftuin woonservicegebieden Modules Integrale wijkteams Piramidemodel Multifunctionele centra Mantelzorg

16 16 Organisatie Pilotperiode ( t/m juni 2011) Projectteam Algemeen projectleider Twee wijkprojectleiders : aansturing wijkservicecentra Medewerker communicatie Ambtenaren gemeente Diverse inhoudelijke werkgroepen/ projectgroepen Diverse netwerkoverleggen Klankbordgroepen: ambassadeurs

17 17 Stand van zaken nu : 2011 Implementatieplan/ Borging Wijkservicentra Borging bij welzijnsorganisaties : vergt aandacht Beide wijkprojectleiders vervallen Wijkdiensten: overgangsfase Netwerk 18 plus: overgangsfase: relatie naar meldpunt zorg en overlast Dienstenoverleggen in beide pilotgebieden opnieuw onder de loep nemen ( taak doel?) Adviseurs Wonen, welzijn zorg: functie professionaliseren en verankeren Doorontwikkeling integrale wijkteams: van zorgteam naar integraal wijkteam: verbindingen naar maatschappelijk werk, praktijkverpleegkundigen, wijkcoach, zorgloket

18 18 2012 : inpassen in ontwikkelingen Ontwikkelingen: Awbz, Jeugdzorg, Welzijn nieuwe stijl Kanteling: zorgloket van de gemeente: indicatiestelling/ huisbezoeken

19 19 SUCCESFACTOREN Sterke Trekkers Goede basisinfrastruct uur Gemeentelijke Visie/ netwerk Wethouder Facilitering door gemeente in vorm van project Pilotperiode Veel voorzieningen Ambassadeurs Aansluiten bij bestaande voorzieningen en samenwerkings verbanden WMO aanbesteding Duidelijke organisatiestruc tuur Convenant Korte lijnen en informele samenwerkingsr elaties op de werkvloer Draagvlak bij partijen Landelijke proeftuin Provincie betrokken

20 20 Kritische factoren Communica tie Betrekken bewoners / adviesraden Draagvlak gemeenteraad Effecten zichtbaar maken welzijnsorganis aties van oude naar nieuwe stijl Huisartsen Ons kent ons Familiecultuur Overgang pilot naar nieuwe organisatie Verschillende partijen en belangen Bezuinigingen Betrokkenheid convenantpartij en Trekkers Hoe houd je het MENS vuur brandend Verantwoordelij kheden van partijen

21 21 Vraag van de gemeente : verandering van Rol” Nu: project MENS= gemeente (beleving) Toekomst: MENS is een gezamenlijk gedragen aanpak “ Dat betekent dat wij sturing moeten geven bijv. Door middel van de aanbestedingsprocedure/subsidiering begeleiding AWBZ en zoals wij nu doen door de welzijnsinstellingen klaar te stomen voor MENS.” Wie betaalt bepaalt?

22 22 Vragen voor de discussie MENS onderbrengen onder nieuwe Stichting of: Nieuwe Stichting onderbrengen onder MENS ? Wijkservicecentra: wat werkt wijkgericht en wat moet / kan lokaal? Waar en hoe borg je de Netwerkfunctie: (juridische status?) Waar vindt de inhoudelijke vernieuwing en verbinding plaats? ketenzorg dementie, wijkdiensten, op één lijn etc Borging van de aansturing van alle netwerken 18 plus, dienstenoverleg, integrale teams en zorgdragen voor onderlinge afstemming


Download ppt "1 Bijeenkomst De Grenzeloze Burger 10 november 2011 MENS De Bilt."

Verwante presentaties


Ads door Google