De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Regeerakkoord van Di Rupo 1 Kontich, 12 maart 2012 UNIZO-studiedienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Regeerakkoord van Di Rupo 1 Kontich, 12 maart 2012 UNIZO-studiedienst."— Transcript van de presentatie:

1 Het Regeerakkoord van Di Rupo 1 Kontich, 12 maart 2012 UNIZO-studiedienst

2 7/7/2014 2 Structuur van het akkoord Deel I : Staatshervorming Deel II : Sociaal-economische vraagstukken 1.Sanering van de overheidsfinanciën 2.Sociaal-economische en maatschappelijke hervormingen 3.Andere beleidsdomeinen

3 3 UNIZO zit niet aan de onderhandelingstafel Wel in de overlegorganen die wetgevende teksten zullen adviseren Mogelijkheden voor UNIZO : Contacten met verschillende partijen Pers Resultaten Opgelet

4 De sociale maatregelen uit het Regeerakkoord Kris Baetens Maart 2012

5 7/7/2014 5 Structuur van het akkoord Sociaal-economische hervormingen 1.Hervorming van de arbeidsmarkt om de werkzaamheids- graad te verhogen 2.Hervorming van de pensioenen 3.[…]

6 7/7/2014 6 Hervorming van de arbeidsmarkt Doel: de werkzaamheidsgraad verhogen Nationaal Hervormingsprogramma 2011: werkzaamheidsgraad van 67,8% Doelstelling in 2020: 73,2% Federale en regionale beleid convergeren in die richting

7 7/7/2014 7 Hervorming van de arbeidsmarkt 1. Het werk aantrekkelijker maken Belastingvrije som verhogen met 200 EUR Voor de lage en middeninkomens (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) Vanaf 2013 Oproep aan de sociale partners om de mogelijkheden te onderzoeken om het GGMMI te verhogen, inclusief voor de min- 21-jarigen

8 7/7/2014 8 Hervorming van de arbeidsmarkt 2. Het werkloosheidsstelsel hervormen om de arbeidsmarktparticipatie te verhogen A.Wachtuitkeringen B.Werkloosheidsuitkeringen C.Anciënniteitstoeslag D.Beschikbaarheid E.Passende dienstbetrekking

9 7/7/2014 9 Hervorming van de arbeidsmarkt 2. Het werkloosheidsstelsel hervormen om de arbeidsmarktparticipatie te verhogen A.Wachtuitkeringen B.Werkloosheidsuitkeringen C.Anciënniteitstoeslag D.Beschikbaarheid E.Passende dienstbetrekking

10 7/7/2014 10 Hervorming van de arbeidsmarkt Wachtuitkeringen Strengere toegangsvoorwaarden Beperking in de tijd

11 7/7/2014 11 Wachtuitkeringen Strengere toegangsvoorwaarden Beroepsinschakelingstijd Inschakelingsuitkeringen Deze zal vanaf 1 januari 2012 op 310 dagen komen (of 12 maanden in de zin van de werkloosheidsregelgeving) voor alle nieuwe werkzoekenden (ongeacht hun leeftijd)

12 7/7/2014 12 Wachtuitkeringen Strengere toegangsvoorwaarden (vervolg) Pas een uitkering indien ze aantonen dat ze zich actief inzetten om een baan te vinden of actief aan een individueel inschakelingstraject meewerken

13 7/7/2014 13 Wachtuitkeringen Strengere toegangsvoorwaarden (vervolg) Samenwerkingsakkoord Binnen de maand van de inschrijving als werkzoekende een eerste evaluatiegesprek en daarna om de 4 maanden een evaluatie Pas een uitkering als de laatste 3 evaluaties positief uitvallen

14 7/7/2014 14 Wachtuitkeringen Beperking in de tijd Beperking tot 3 jaar voor de niet bevoorrechte samenwonende werkzoekenden (vanaf 1 januari 2012) Idem voor de andere werkzoekenden (gezinshoofden, alleenstaanden en bevoorrechte samenwonende werkzoekenden) ouder dan 30 jaar (vanaf 1 januari 2012)

15 7/7/2014 15 Hervorming van de arbeidsmarkt 2. Het werkloosheidsstelsel hervormen om de arbeidsmarktparticipatie te verhogen A.Wachtuitkeringen B.Werkloosheidsuitkeringen C.Anciënniteitstoeslag D.Beschikbaarheid E.Passende dienstbetrekking

16 7/7/2014 16 Hervorming van de arbeidsmarkt Werkloosheidsuitkeringen Versterkte degressiviteit Versterking van het verzekeringskarakter

17 7/7/2014 17 Werkloosheidsuitkeringen Versterkte degressiviteit 1° periode A (2 delen) 3 maanden werkloosheidsuitkeringen op basis van 65% van een loon van maximum 2.324 EUR (bruto) 3 maanden werkloosheidsuitkeringen op basis van 60% van een loon van maximum 2.324 EUR (bruto)

18 7/7/2014 18 Werkloosheidsuitkeringen Versterkte degressiviteit (vervolg) 1° periode B 6 maanden werkloosheidsuitkeringen op basis van 60% van een loon van maximum 2.166 EUR (bruto)

19 7/7/2014 19 Werkloosheidsuitkeringen Versterkte degressiviteit (vervolg) 3° periode Forfaitaire bedragen 2011:samenwonende met gezinslast: 1.069, 38 EUR alleenstaande: 898,30 EUR samenwonende: 474,50 EUR

20 7/7/2014 20 Hervorming van de arbeidsmarkt 2. Het werkloosheidsstelsel hervormen om de arbeidsmarktparticipatie te verhogen A.Wachtuitkeringen B.Werkloosheidsuitkeringen C.Anciënniteitstoeslag D.Beschikbaarheid E.Passende dienstbetrekking

21 7/7/2014 21 Hervorming van de arbeidsmarkt Anciënniteitstoeslag De leeftijdsvoorwaarde zal op 1 juli 2012 van 50 op 55 jaar worden gebracht

22 7/7/2014 22 Hervorming van de arbeidsmarkt 2. Het werkloosheidsstelsel hervormen om de arbeidsmarktparticipatie te verhogen A.Wachtuitkeringen B.Werkloosheidsuitkeringen C.Anciënniteitstoeslag D.Beschikbaarheid E.Passende dienstbetrekking

23 7/7/2014 23 Hervorming van de arbeidsmarkt Beschikbaarheid Beschikbaarheidsbeginsel zal vanaf 2013 op 60 jaar worden gebracht Mogelijkheid om dit op 65 jaar te brengen in tewerstellings- gebieden met een lage werkloosheidsgraad via een beslissing van het bevoegde subregionale tewerkstellings- comité of het Resoc

24 7/7/2014 24 Hervorming van de arbeidsmarkt Beschikbaarheid (vervolg) Leeftijd waarop de actieve beschikbaarheid wordt gecontroleerd wordt in 2013 op 55 jaar en in 2016 op ten minste 58 jaar gebracht Controle uitgebreid tot de bruggepensioneerden, de pseudo- bruggepensioneerden en de oudere werklozen (zij het met enkele uitzonderingen)

25 7/7/2014 25 Hervorming van de arbeidsmarkt 2. Het werkloosheidsstelsel hervormen om de arbeidsmarktparticipatie te verhogen A.Wachtuitkeringen B.Werkloosheidsuitkeringen C.Anciënniteitstoeslag D.Beschikbaarheid E.Passende dienstbetrekking

26 7/7/2014 26 Hervorming van de arbeidsmarkt Passende dienstbetrekking Minimale afstand om een baan te zoeken zal vanaf 2012 van 25 op 60 km worden gebracht, ongeacht de duur van de verplaatsingen Huidige termijn van 6 maanden waarin een job als ongeschikt wordt geacht zal vanaf 2012 worden ingekort en gemoduleerd

27 7/7/2014 27 Hervorming van de arbeidsmarkt 3. Meer oudere werknemers aan het werk helpen A.Brugpensioenen B.Uiteenlopende maatregelen

28 7/7/2014 28 Hervorming van de arbeidsmarkt Brugpensioenen Werkloosheid met bedrijfstoeslag Strengere toegangsvoorwaarden Herzien van de gelijkstellingsregels m.o.o. grotere harmonisering

29 7/7/2014 29 Brugpensioenen Brugpensioen op 58 jaar Anciënniteit: 40 loopbaanjaren Op 1 januari 2012 voor alle nieuwe CAO’s vanaf die datum Op 1 januari 2015 voor alle lopende en hernieuwde CAO’s Overgangsperiode voor vrouwen

30 7/7/2014 30 Brugpensioenen Brugpensioen op 58 jaar (vervolg) Leeftijd: 60 jaar Op 1 januari 2012 voor alle nieuwe CAO’s vanaf die datum Op 1 januari 2015 voor alle lopende en hernieuwde CAO’s Evaluatie van de werkzaamheidsgraad uiterlijk in 2014 m.o.o. het optrekken van de leeftijdsvoorwaarde tot 62 jaar tegen 2020

31 7/7/2014 31 Brugpensioenen Brugpensioen in het kader van een collectief ontslag Bedrijven in moeilijkheden Minimumleeftijd komt op 52 jaar in 2012 Geleidelijk opgevoerd tot 55 jaar in 2018

32 7/7/2014 32 Brugpensioenen Brugpensioen in het kader van een collectief ontslag (vervolg) Bedrijven in herstructurering Minimumleeftijd komt op 55 jaar in 2013 Gelijkstelling met de situatie van een bedrijf in moeilijkheden mogelijk

33 7/7/2014 33 Brugpensioenen Halftijds brugpensioen Uitdovend kader voorzien Geen nieuwkomers meer vanaf 2012

34 7/7/2014 34 Hervorming van de arbeidsmarkt 5. De kwaliteit van de werkgelegenheid bevorderen (vervolg) Invullen van de inspanning van 0,05% van de loonmassa in het kader van de risicogroepen Uitvoeren van het advies van de Nationale Arbeidsraad inzake alternerend leren-werken

35 7/7/2014 35 Hervorming van de arbeidsmarkt 5. De kwaliteit van de werkgelegenheid bevorderen (vervolg) Verbeteren van de bescherming van de gezondheid en van de veiligheid van de werknemers langsheen o.m. een scherpere focus op atypische situaties, psychosociale risico’s en beroepsziekten na pensioen

36 7/7/2014 36 Hervorming van de arbeidsmarkt 6. Het arbeidsrecht moderniseren Eenmaking van het statuut arbeiders-bedienden tegen de door het arrest van het Grondwettelijk Hof bepaalde einddatum (8 juli 2013) Harmoniseren en vereenvoudigen van het landschap van de paritaire comité’s

37 7/7/2014 37 Hervorming van de arbeidsmarkt 6. Het arbeidsrecht moderniseren Aanmoedigen en faciliteren van arbeidsvormen die meer aan het evenwicht tussen werk en privéleven zijn aangepast, zoals het thuiswerk, het telewerk en de schoolbel- overeenkomsten Moderniseren en vereenvoudigen van de regelgeving inzake tijdelijk werk, deeltijds werk en overuren

38 7/7/2014 38 Hervorming van de arbeidsmarkt 7. Strengere toegangsvoorwaarden voor het tijdskrediet (en de loopbaanonderbrekingen) Niet-gemotiveerd gewoon tijdskrediet met uitkering wordt beperkt tot 1 jaar voltijds equivalent (m.a.w. 1 jaar voltijds, 2 jaar halftijds of 5 jaar 1/5de) Huidig stelsel van het 1/5de tijdskrediet zal worden afgeschaft

39 7/7/2014 39 Hervorming van de arbeidsmarkt 7. Strengere toegangsvoorwaarden voor het tijdskrediet (en de loopbaanonderbrekingen) Recht op gewoon tijdskrediet zal onderworpen zijn aan een voorwaarde van 5 loopbaanjaren, waarvan 2 in het bedrijf Mogelijkheden om niet-gemotiveerd gewoon tijdskrediet uit te breiden via collectieve arbeidsovereenkomsten zullen worden afgeschaft

40 7/7/2014 40 Hervorming van de arbeidsmarkt 7. Strengere toegangsvoorwaarden voor het tijdskrediet (en de loopbaanonderbrekingen) Mogelijkheden om het gemotiveerd tijdskrediet uit te breiden zullen worden beperkt tot een duur van maximum 3 jaar over het geheel van de loopbaan, en dit meteen ongeacht het stelsel Landingsbanen: pas op 55 jaar

41 7/7/2014 41 Hervorming van de arbeidsmarkt 9. De sociale fraude bestrijden Strijd tegen de schijnzelfstandigen en de schijnwerknemers versterken Ho.Re.Ca: registratie langsheen een geregistreerde kassa en een statuut gelegenheidsarbeiders met een ander hoofdberoep invoeren

42 7/7/2014 42 Hervorming van de arbeidsmarkt 9. De sociale fraude bestrijden Specifieke maatregelen voor de sector van de vleeshandel, de schoonmaaksector, de sector van de dienstencheques en de land- en tuinbouwsector Strijd tegen de fictieve ondernemingen en het niet legitiem gebruik van vennootschappen

43 7/7/2014 43 Hervorming van de arbeidsmarkt 9. De sociale fraude bestrijden Hoofdelijke aansprakelijkheid … Opvallend onevenwicht toch tussen de strijd tegen de socialebijdragenfraude en de strijd tegen de schijnbaar weinig prioritaire uitkeringenfraude

44 7/7/2014 44 Hervorming van de arbeidsmarkt 1. Verhoging van de effectieve leeftijd om op vervroegd pensioen te gaan Minimumleeftijd en loopbaanvoorwaarde laten evolueren vanaf 2013 (tabel) Pensioenbonus evalueren vóór 1 december 2012 m.o.o. versterken

45 7/7/2014 45 Hervorming van de arbeidsmarkt JAARMINIMUMLEEFTIJDLOOPBAANJARENUITZONDERING LANGE LOOPBAAN 20126035 (privé) / 5 (overheid)- 201360 en 6 maanden3860 jaar bij 40 loopbaanjaren 2014613960 jaar bij 40 loopbaanjaren 201561 en 6 maanden4060 jaar bij 41 loopbaanjaren 2016624060 jaar bij 42 loopbaanjaren 61 jaar bij 41 loopbaanjaren

46 7/7/2014 46 Hervorming van de arbeidsmarkt 5. Bij de pensioenberekening het werk meer laten doorwegen ten opzichte van de periodes van inactiviteit Periodes van vrijwillige werkonderbreking, buiten het gemotiveerd tijdskrediet en de thematische verloven, zullen bij de pensioenberekening nog voor maximum 1 jaar worden gevaloriseerd

47 Rol UNIZO

48 48 Belangrijkste UNIZO-resultaten U Strengere wachtuitkeringen; wachttijd wordt beroepsinschakelingstijd Sterkere degressiviteit werkloosheidsuitkeringen Aanpak brugpensioenen en vervroegde pensioenen Eerste aanpak van het tijdskrediet Strengere activering (beschikbaarheid, passende dienstbetrekking)

49 Kris Baetens en Koen Cabooter UNIZO- Studiedienst Spastraat 8 1000 Brussel Telefoon: 02/238.05.31 Fax: 02/238.07.94 E-mail: kris.baetens@unizo.bekris.baetens@unizo.be koen.cabooter@unizo.be koen.cabooter@unizo.be http://www.unizo.be

50 De fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord Kristof Willekens Maart 2012

51 51 Uitgangspunten 11 miljard euro + 2 miljard bij begrotingscontrole Europese aanbevelingen Basis nota Di Rupo ↔ UNIZO : uitgaven ! UNIZO inzet bij lastenverhogingen

52 52 De begroting 2012 - Belastingen - Burgers1,4 mrd - Onderneming en 2,1 mrd - Besparingen - Primaire1,3 mrd - Soc.zekerheid2,4 mrd - Structureel0,4 mrd - ‘Usurperend’0,3 mrd - Diverse - 2,6 mrd - Correcties - 0,8 mrd Totaal - 11,3 mrd

53 53 Fiscaliteit Roerende inkomsten Intresten en dividenden 15 %  21 % Uitz. : spaarboekjes + vrijstelling behouden Staatsbon (24/11 – 2/12) Dividenden 25 %  25 % Inkoopboni 10%  21 % Liquidatieboni 10%  10 % (UNIZO!!!)

54 54 Fiscaliteit Roerende inkomsten Bijkomende bijdrage op hoge vermogensinkomsten  4 % op gedeelte boven de 20.000 euro Niet voor dividenden aan 25 %, tellen wel mee voor grens Niet voor liquidatieboni, spaarboekjes en staatsbon Liquidatieboni, staatsbon en vrijgesteld deel van intresten op spaarboekjes tellen niet mee voor grens

55 Totaal roerende inkomsten Vrijgesteld bedrag intrest spaarboek Intresten spaarboek met 15% RV Dividenden met 21% RV 4% extra RV verschuldigd op Geval 121.8301.8305.00015.0000 20000 dividenden met 21 % RV 5000 intresten met 15% RV 0 vrijgesteld gedeelte intresten -1830 55 Fiscaliteit Roerende inkomsten

56 Totaal roerende inkomsten Vrijgesteld bedrag intrest spaarboek Intresten spaarboek met 15% RV Dividenden met 21% RV 4% extra RV verschuldigd op Geval 225.8301.8305.00019.0003.980 24000 4% extra verschuldigd 20020 dividenden met 21 % RV 5000 intresten met 15% RV 0 vrijgesteld gedeelte intresten -1830 56 Fiscaliteit Roerende inkomsten

57 Totaal roerende inkomsten Vrijgesteld bedrag intrest spaarboek Intresten spaarboek met 15% RV Dividenden met 21% RV 4% extra RV verschuldigd op Geval 353.8301.83022.00030.000 52000 dividenden met 21% RV 4% extra verschuldigd 22000 20020 intresten met 15% RV 0 vrijgesteld gedeelte intresten -1830 57 Fiscaliteit Roerende inkomsten

58 58 Fiscaliteit Roerende inkomsten Manier van heffen van bijkomende bijdrage  21 % inhouden + melden aan centraal meldpunt  25 % inhouden + teveel betaalde terugvragen via aangifte Andere roerende inkomsten blijven aan 15 % Van toepassing op inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012

59 59 Meerwaarden op aandelen Enkel voor vennootschappen Aandelen minder dan een jaar in bezit 25 %, afzonderlijk tarief Minderwaarden niet aftrekbaar

60 60 Aanpassingen notionele intrestaftrek Tarief : 3 % - 3,5 % KMO’s Overdraagbaarheid afgeschaft “Stock” kan nog gebruikt worden, beperkingen : Allerlaatste bewerking 60 % belastbare basis Niet voor eerste miljoen euro

61 61 Terbeschikkingstelling woning Voordeel verwarming en elektriciteit verhoogd 1.820 en 910 euro Jaarlijkse indexatie Voordeel woning KI > 745 euro : 100/60 x KI x 3,8

62 62 Bedrijfswagens Huidig voordeel : Benzine : 5.000 / 7.500 x CO2 x 0,00216 Diesel : 5.000 / 7.500 x CO2 x 0,00237 Minimum : 0,10 euro per kilometer Nieuwe systeem vanaf 1 januari 2012: (Cataloguswaarde x leeftijdscoëfficiënt) x (% volgens CO2) x 6/7

63 63 Bedrijfswagens Cataloguswaarde Nieuwe wagens: gefactureerde waarde inclusief opties en BTW zonder kortingen, rabat, vermindering of restorno Tweedehandswagens: catalogusprijs van voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan particulier, inclusief opties en BTW zonder kortingen, rabat, vermindering of restorno

64 64 Bedrijfswagens Afschrijvingscoëfficiënt: 0-12 maanden: 100% 13-24 maanden: 94% 25-36 maanden: 88% 37-48 maanden: 82% 49-60 maanden: 76% Vanaf 61 maanden: 70% Sinds de eerste inschrijving van het voertuig bij de DIV

65 65 Bedrijfswagens % volgens CO2 Cataloguswaarde Basis : 5,5% - 95 g (diesel) – 115 g (benzine) + of – 0,1 % per g boven of onder Minimum 4% - maximum 18 % Geen gegevens: 195 g (diesel) – 205 g Minimum voordeel : 1.200 euro per jaar (bedrag 2012)

66 Voorbeeld : aankoop Mercedes ML (nieuw) Basisuitvoering : 46.000,00 Korting :-5.520,00 Opties :5.737,00 Totaal ex. Btw :46.217,00 Btw 21%9.705,57 Totaal incl. Btw :55.922,57  Cataloguswaarde = (55.922,57) + (5.520 * 1,21) = 62.601,77 (en niet : 55.922,57) 66 Cataloguswaarde?

67 67 Bedrijfswagens Ook verhoging voor werkgever : 17 % voordeel = verworpen uitgave Steeds belast, geen aftrekposten Aftrekbeperkingen volgens CO2 ongewijzigd

68 68 Bedrijfswagens Voorbeeld 1: Een bedrijfsleider heeft een wagen van de zaak, BMW 520D, met een catalogusprijs van 50.000 euro (incl. BTW). In het oude systeem betekende dit een VAA van 1.623 euro per jaar of een belasting van 811 euro per jaar In het nieuwe systeem stijgt het VAA fors tot 3.563 euro per jaar of een belasting van 1.781 euro per jaar. De bedrijfsleider betaalt dus (1.781-811=) 970 euro per jaar meer belastingen voor het gebruik van zijn firmawagen. De verworpen uitgave voor de vennootschap (zie later) bedraagt 605 euro per jaar. De vennootschap zal hierdoor al zeker 205 euro meer vennootschapsbelasting betalen.

69 69 Bedrijfswagens Voorbeeld 2: Een bedrijfsleider heeft een wagen van de zaak, BMW 730D, met een catalogusprijs van 85.000 euro (incl. BTW). In het oude systeem betekende dit een VAA van 2.780 euro per jaar of een belasting van 1.390 euro per jaar In het nieuwe systeem stijgt het VAA fors tot 13.114 euro per jaar of een belasting van 6.557 euro per jaar. De bedrijfsleider betaalt dus (6.557-1.390=) 5.167 euro per jaar meer belastingen. De verworpen uitgave voor de vennootschap bedraagt 2.229 euro per jaar. De vennootschap zal hierdoor al zeker 757 euro meer vennootschapsbelasting betalen.

70 70 Pensioenen Fiscale aftrekbaarheid 2 de pijler : 80 % - grens herbekeken + (wett. + aanv.) < of = hoogste overheidspensioen (hoger? dat kan, maar dan wel bijzondere bijdrage op premies die grens overstijgen) Tarieven bij opneming : 20% - 18% - 16,5% - 10% Pensioensparen : 30%

71 71 Pensioenen Interne pensioenvoorzieningen verboden Veruitwendiging à 1,75% Bevriezing (UNIZO!!!) à 1,75% (wanneer in één keer in 2012) à 0,60%/jaar (wanneer in drie keer in 2012, 2013, 2014)

72 72 Uitgaven energiebesparende maatregelen Belastingverminderingen geschrapt  Gewesten Uitz. : dakisolatie : 30 % Overgangsmaatregel : OK gesloten voor 28 november Oude voordelen blijven overdraagbaar Geen nieuwe overdraagbaarheid (na 28/11/20110)

73 73 Korting milieuvriendelijke wagen Korting op factuur geschrapt Overgangsmaatregel : Bestelling voor 28 november  bewijs indienen voor 5 januari 2012 Voor 31 december 2011 : voorschotfactuur Dubbele van de korting wanneer 3% Korting wanneer 15 %

74 74 Taks op omzetting effecten aan toonder Effecten aan toonder verboden sinds 2008 Omzetting tegen eind 2013 Taks : 1% neerlegging in 2012 2% neerlegging in 2013 Koers – boekwaarde

75 75 Diversen BTW voor notarissen en gerechtsdeurwaarders BTW op betaaltelevisie : 12%  21 % Belasting op stock-options : 15%  18% Aftrekbare bestedingen worden belastingverminderingen 45% : enige woning, kinderopvang, giften 30%: o.a. beveiliging/brand,… Taks op de beursverrichtingen stijgt met 30%

76 76 Diversen Accijnzen op rookwaren Strijd tegen de fiscale en sociale fraude Thin cap : 1/5 – intragroepsleningen Turbo-vruchtgebruikconstructies Betaling in contanten : 15.000  3.000 (uitz.: voorschot in contanten van 10%, max. 5.000 EUR) Notificatieplicht bij aangifte successierechten

77 Rol UNIZO

78 78 Belangrijkste UNIZO-resultaten U Meer besparingen, minder nieuwe inkomsten Liquidatiebonus blijft op 10%, geen bijkomende bijdrage Geen verhoging sociale bijdragen zelfstandigen Behoud 0,5 % extra voor KMO’s bij Notionele Interest Lastenverhoging op bedrijfswagens al beperkt (maar !) Mogelijkheid tot bevriezing interne pensioentoezeggingen Mogelijkheid voorschot in contanten 10%, tot 5.000 EUR

79 Kristof Willekens UNIZO- Studiedienst Spastraat 8 1000 Brussel Telefoon: 02/238.05.31 Fax: 02/238.07.94 E-mail: kristof.willekens@unizo.be http://www.unizo.bekristof.willekens@unizo.be

80 80 www.unizo.be UNIZO Kennisnet


Download ppt "Het Regeerakkoord van Di Rupo 1 Kontich, 12 maart 2012 UNIZO-studiedienst."

Verwante presentaties


Ads door Google