De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘n Powerpoint me(e)t(s) ‘n ethical point Bert De Bakker Sint-Elisabethziekenhuis Turnhout VOV-studievoormiddag “Gerààkt door ethiek” 10 october 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘n Powerpoint me(e)t(s) ‘n ethical point Bert De Bakker Sint-Elisabethziekenhuis Turnhout VOV-studievoormiddag “Gerààkt door ethiek” 10 october 2008."— Transcript van de presentatie:

1 ‘n Powerpoint me(e)t(s) ‘n ethical point Bert De Bakker Sint-Elisabethziekenhuis Turnhout VOV-studievoormiddag “Gerààkt door ethiek” 10 october 2008 met dank aan Fernanda Grosemans, Luc Colla, Greet Deprez (VJZ) en Keyne De Backer (SEZKT)

2 Focus: bedrijfsethiek
Niveau bedrijf 4 niveau’s: gemeenschap; gezondheidszorgsysteem, instelling (ziekenhuis); zorgverlener (arts) Bedrijfsethiek/ethisch verantwoord ondernemen Niet: (bio)medische ethiek; verpleegkundige ethiek; professionele deontologie van zorgverstrekkers.

3 NEJM admits to violating own ethics policy with drug reviews
24/02/2000 The New England Journal of Medicine has admitted to violating its strict financial conflict-of-interest policy by publishing 19 drug reviews written by authors who received financial support from drug companies. Editors approved the articles despite being aware that the authors had all received "major research support" from pharmaceutical companies.

4 Hoe belangrijk is bedrijfsethiek in ziekenhuizen ?
Hoeveel keer agendapunt op Directiecomité ? Raad van bestuur ? Medische raad ?

5 2 concrete toepassingen
Toegankelijkheid van de zorg; tariefzekerheid integriteit

6 “Steeds meer Belgen kunnen ziekenhuisfactuur niet meer betalen”
De Standaard : “Steeds meer Belgen kunnen ziekenhuisfactuur niet meer betalen” De Morgen : “Belgen kunnen ziekenhuisfactuur niet meer betalen “

7 CHU-Liège CHU-Liège: 54.600 facturen gemiddeld maandelijks
herinneringen 3.000 tweede herinneringen : aantal 1e herinneringen: + 27% België: 400 M € openstaande onbetaalde rekeningen

8 St.Elisabethziekenhuis Turnhout (2007)
Dubieuze facturen (niet betaald na 1e rappel): ( dossiers) = 2,87% van het totaal aantal facturen (gehosp. & amb.) 101 afbetalingsdossiers (voor 206 facturen) = 0,15% van het totaal aantal facturen 31 dossiers in schuldbemiddeling (79 facturen) = 0,06% van het totaal aantal facturen

9

10 Stijgende kosten van gezondheidszorg
Budget publieke gezondheidszorg: 1970: EUR 1980: EUR 1990: EUR 2000: EUR 2006: EUR Tussen : × 21 nominaal In reële termen: gemiddelde jaarlijkse groei = bijna 5% 3% groei als “ideaal” ?

11 Effect op de andere takken van de sociale zekerheid
Aandeel van publieke gezondheidszorg in sociale zekerheid: 1980: 22% 2006: bijna 40% Slachtoffers: pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, gezinsbijslag

12 Out-of-pocket-aandeel van de patiënt
Samen met het remgeld, stijgt private besteding in % van het totale budget (WHO 2006) - totalen: België 33% Frankrijk 24%; Duitsland 22%; Ierland 21%; Denemarken 17%; Zweden 15% Bovenop de stijging van de publieke financiering – totaal jaarlijks budget nu boven 10% BBP

13

14 Eigen bijdrage van de patiënt
Grote gezondheidsverschillen in de bevolking (multifactoriëel) verband sociaal-economische status/opleidingsniveau & gezondheidstoestand Rol van de financiële toegankelijkheid ?!

15

16 Eigen bijdrage van de patiënt (CM)
In geval van een hospitalisatie is het gemiddelde bedrag dat een patiënt persoonlijk moet betalen voor een verblijf van ten minste één nacht tussen 1998 en 2004 met 41 % gestegen. Voor heel België is de totale kostprijs gedragen door de patiënten voor klassieke ziekenhuisopnames in 2004 gestegen tot bijna 7 % van de totale ziekenhuisontvangsten. Twee factoren hebben in belangrijke mate bijgedragen tot deze verontrustende stijging: de honorariumsupplementen (mede door impact hospitalisatieverzekeringen)en de materiaalkosten (steeds duurdere medische hulpmiddelen en technieken). Achter deze globale vaststellingen schuilen kosten ten laste van de patiënt die erg kunnen verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis. Effecten maximumfactuur (MAF) en bijkomende BFM voor sociaal karakter ziekenhuizen.

17

18 Casus St.Elisabethziekenhuis Turnhout
Eigen bijdrage patiënt: 2006: 13,1% 2007: 12,7 % Samenstelling persoonlijk aandeel patiënt (2007): 51,3% honoraria (incl.ereloonsupplementen) 22,5 % apotheekproducten (grote stijger) 16,3% verpleegdag 5,7 % kamersupplementen

19 Conclusies/suggesties voor beleid van ziekenhuizen
”toegankelijkheid” als legitimering van openbare ziekenhuizen; reëel onderscheid met private ziekenhuizen? Vele ziekenhuizen hebben hierover geen stuurinformatie; zonder beleidsinformatie geen beleid. Rol van de ziekenhuiskoepels in ondersteuning kennisverwerving inzake toegankelijkheidsbeleid Macro: Toegankelijkheid resultaat van beheersing kosten gezondheidszorg; Bijdrage van individueel ziekenhuis: “efficiency is a moral duty”.

20 Verwant thema: Tariefzekerheid

21 Prijsraming Prijslijn: Patiënten die op voorhand een raming van hun ingreep willen laten maken, kunnen terecht op een speciaal telefoonnummer. Daarnaast kan men voor de prijsraming van veelvoorkomende ingrepen ook terecht op de website van sommige ziekenhuizen.

22

23

24

25 Gebruik van instrumenten prijsraming
Prijslijn: tiental telefoons/maand voorafgaand aan opname. Prijsramingen op website: 2 % van alle pageviews (ong van pageviews in totaal in september 2008); Weinig ? Bij top 10 meest bezochte pagina’s ( = jobs en raadplegingsgids). Mensen kennen beschikbaarheid van deze informatie te weinig (jaarverslag ombudsman). Vele drs informeren patiënt op consultatie. Informatie bij opname: meeste patiënten minder geïnteresseerd op dat ogenblik.

26

27 Ziekenhuizen zijn fraudegevoelig
Quick Scan door Ernst & Young Forensic Services 5 ziekenhuizen: A.Z. St.Lucas Gent; U.Z. Gent; O.L.V.Aalst; ZOL Genk-Lanaken; Virga Jesseziekenhuis Hasselt. Doel: via intervieuws idee krijgen van fraudegevoeligheid in specifieke domeinen: preventie, personeel, automatisatie, aankopen, magazijn, voorraad, administratie.

28

29 Conclusie Quick Scan In het algemeen bestaan er in ziekenhuizen onvoldoende maatregelen om fraude of misbruiken uit te sluiten of te beperken

30 Andere onethische prakijken
Door slecht bestuur en management ziekenhuizen aan de rand van het faillisement brengen. Vele voorbeelden. Wordt vaak niet als onethisch beschouwd. Niet leveren van goede zorg, mede als gevolg van tekort aan middelen.

31 6 tips voor effectief ethisch handelen binnen uw organisatie
Formuleer een ethische code = leidraad voor het ethisch handelen van iedereen binnen de organisatie; Creëer commitment bij het topmanagement voor ethisch handelen; Installeer een ethische werkgroep, commissie of ombudsman belast met het ontwikkelen en uitdragen van beleid inzake ethisch verantwoord ondernemen; Stel een telefoonnummer binnen de organisatie beschikbaar waar men onethisch handelen van managers en medewerkers kan melden; Verzorg interne trainingen, workshops, seminaries omtrent bedrijfsethiek en houd een jaarlijkse ethische audit; Geef erkenning en waardering aan managers en medewerkers die ethische prestaties leveren. Hubert K. Rampersad , Total Performance Scorecard,een speurtocht naar zelfkennis en competentie-ontwikkeling van lerende organisaties,Scriptum management, 2002

32 Casus: integriteitsbeleid in Virga Jesseziekenhuis
2001: quick scan over fraudegevoeligheid 2001: directiecomité beslist dit thema als aandachtspunt voor beleid te weerhouden 2003: RvB gaat akkoord met professionele ondersteuning : pilootproject door I-Force:aankoopcyclus. 2005: lessons learned uit fraudedossier : Algemene deontologische code Deontologische code ivm aankopen Sensibiliseringscampagne met o.a. posters Centraal meld- en aanspreekpunt integriteit

33 RvB 7 mei 2003 “N.a.v. de recente schandalen in Antwerpen is in overleg met de voorzitter afgesproken ditg item te agenderen op de RvB. Hoewel we geen indicatie hebben dat er in onze organisatie frauduleuze praktijken gebeuren, overtuigt de quick scan dat we onvoldoende maatregelen hebben genomen om deze eventualiteiten uit te sluiten.”

34 Vragen Mogen we op de verpleegafdeling geen doosje pralines meer aannemen van een dankbare patiënt ? Af en toe neem ik eens een balpen of rolletje verband mee naar huis. Dat is toch niet erg ? Een firma waar ik voor mijn job vaak mee in aanraking kom, heeft mij een gratis toegangsticket bezorgd voor een voetbalmatch. Mag ik dat aannemen ? Ik doe soms een privé-telefoontje in mijn diensttijd. Mijn buurman passeert inde hal van het ziekenhuis. Ik ga even opzoeken of zijn vrouw misschien is opgenomen. Dan kan ik haar een bloemetje brengen. Mag ik mijn eigen medisch dossier inkijken ?

35 21 verbetervoorstellen over 3 domeinen:
Project integriteitsmanagement in de aankoopcyclus van exploitatiegoederen en investeringen Project begeleid door I-Force met sterke interne participatie (enquête; workshops). 21 verbetervoorstellen over 3 domeinen: Vereenvoudig en versterk de administratieve organisatie; Optimaliseer de interne controle; Ontwikkel een aantal organisatiekwaliteiten.

36 Administratieve organisatie en interne controle: voorbeelden
Maak één centrale aankoopdienst voor exploitatie- én investeringsgoederen; Maak één administratief handboek (i.p.v. allerlei losse nota’s); Voorzie in één centraal ingangspunt voor inkomende facturen; Reorganiseer de factuurcontrole; Voorzie in een automatische budgetcontrole bij bestelling; Voorzie in een apart lokaal voor goederenontvangst.

37 Organisatiekwaliteiten: voorbeelden
Ontwikkel een specifieke gedragscode (binnen het aankoopproces wordt de selectiefase doorgaans als meest misbruikgevoelig ervaren); Zet sensibiliseringscampagne op inzake omgang met organisatiebezittingen; Verhoog de transparantie bij de toekenning van middelen. Maak werk van een meer uniforme personeelsevaluatie.

38 Filosofie van voorkomingsbeleid
Het belang van goede procedures kan niet voldoende onderstreept worden. Maar minstens even belangrijk zijn een goede communicatie over deze procedures Controles over de naleving van deze procedures. Een goede administratieve organisatie en interne controle zijn op zichzelf geen garantie voor integer gedrag. De zwakste schakel blijft de mens. Daarom moet het ziekenhuis ook een aantal stimulerende organisatiekwaliteiten verder ontwikkelen. Deze moeten de medewerkers ondersteunen in het omgaan met ‘moeilijke’ situaties.

39 Christine Bachrach Senior Vice President and Chief Compliance Officer

40 Concreet fraudedossier (2005): lessons learned
Vastellingen van onafhankelijk onderzoeksbureau: Buiten de boekhouding houden van bankrekeningen; Gebrek aan duidelijke goedkeuringsprocedure voor onkostennota’s; Mogelijkheid om alleen geldtransacties uit te voeren; Gebrek aan transparantie in financiële afspraken met leveranciers, waardoor het mogelijk wordt dat leveranciers deze afspraken niet (langer) nakomen zonder dat dit wordt opgemerkt; Gebrek aan transparantie in de verwerking van creditnota’s, waardoor de kans bestaat dat creditnota’s niet worden ingeboekt; Gebrek aan transparantie in het goedkeuringsproces van facturen, zodat facturen niet of laattijdig worden ingeboekt en betaald; Het gebrek aan controleerbaarheid van de ontvangen en terugbetaalde bedragen aan patiënten door de sociale dienst; Het gebrek aan een sluitende goedkeuringsprocedure bij het aangaan van belangrijke beleggingen.

41 Concreet fraudedossier: lessons learned
Eigen vaststelling: Twijfels/vermoedens van medewerkers stromen niet door tot top.

42 Deontologische code voor alle medewerkers en artsen
HOUVAST: Code geeft duidelijk aan welk gedrag het ziekenhuis van haar medewerkers verwacht; 55 items in 5 domeinen: De patient staat centraal Eerlijkheid en correctheid Respect en collegialiteit Bekwaamheid en beroepstrots Verantwoordelijkheid en integriteit

43 Deontologische code voor alle medewerkers en artsen: voorbeelden van gedragsregels
We hebben oog voor de ongemakken, angsten, onzekerheden en pijn die een patiënt ondervindt. We ontvreemden geen eigendommen van het ziekenhuis; diefstal tolereren we niet. We tolereren noch vertonen zelf ongeloorloofd gedrag: pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag; We aanvaarden opbouwende kritiek en beschouwen die als een stimulans om ons verder te bekwamen

44 We houden onze kennis, kunde en vaardigheden die voor ons werk nodig zijn, op peil.
We eerbiedigen het beroepsgeheim, de privacy van patiënten en van onze collega’s. Als een journalist onze meningen vraagt, overleggen we eerst met de dienst communicatie. We brengen het ziekenhuis niet op een negatieve wijze in het nieuws.

45 “ The code aims to prevent serious misconduct, such as financial fraud

46 Deontologische code voor iedereen betrokken bij het aankoopgebeuren
Gedragsregels en ethiek (20) We onderhouden uitsluitend zakelijke relaties met leveranciers. We weigeren persoonlijke incentive van leveranciers of melden aan onze leidinggevende of directie dat een leverancier ons een incentive heeft aangeboden. Persoonlijke incentives zijn o.a. Het bijwonen van sport-, culturele- of andere activiteiten op uitnodiging van een leverancier. Het mee nemen naar een zakendiner, - lunch , - borrel. We aanvaarden geen geschenken ALLE LEVERANCIERS ONTVANGEN DEZE GEDRAGSCODE Te ondernemen acties in geval van inbreuken.

47 Acceptatie van de codes
Akkoord van vakbonden (basisoverlegcomité en onderhandelingscomité) – vragen bij “kliklijn”; Medische raad: Algemene code: ”Hoewel de MR niet negatief staat t.a.v. de principes aangehaald in deze deontologische code, wenst zij, omwille van de eerder betuttelende tekst, het positief advies te beperken tot de hoofditems.” Commentaar over ‘kliklijn’ in wandelgangen. Code aankopen: OK.

48

49

50

51

52 Dank voor uw aandacht


Download ppt "‘n Powerpoint me(e)t(s) ‘n ethical point Bert De Bakker Sint-Elisabethziekenhuis Turnhout VOV-studievoormiddag “Gerààkt door ethiek” 10 october 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google