De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WORKSHOP INVESTERINGSBELEID 8 mei 2006 Bernard Fornoville .

Verwante presentaties


Presentatie over: "WORKSHOP INVESTERINGSBELEID 8 mei 2006 Bernard Fornoville ."— Transcript van de presentatie:

1 WORKSHOP INVESTERINGSBELEID 8 mei 2006 Bernard Fornoville

2 INLEIDING : INVESTEREN wat ? hoe ? waarom ?
SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

3 vandaag zaaien … om morgen te oogsten
je “investeert” (jezelf) in je werk we gaan meer (tijd) investeren in mensen ze investeerden nogal wat in die opleiding, omdat ze erin geloven. we steken ergens energie, tijd, middelen in … met het doel dat het “iets oplevert”. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

4 Investeren vergt : éérst en vooral een DOEL,
(in dalende volgorde van belangrijkheid !) éérst en vooral een DOEL, dan een METHODE om te OORDELEN, en tenslotte middelen (FINANCIERING). SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

5 Investeren vergt … planning
Je bedoelingen (al dan niet bij investeren) schrijf je uit in een strategisch plan. dan een METHODE om te OORDELEN voorwaarden: een bedrijfsplan. en tenslotte FINANCIERING middelen: een financieel plan. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

6 . investeringsbeleid - hefboom.be
vijf stellingen 1. Geen investering zonder doel. (zo ook: geen onderneming zonder doel.) 2. Cash-Flow (en niet winst) is hét criterium om “in business” te blijven. 3. Geen (grote) investeringsbeslissing zonder analyse v/d netto contante waarde (of NPV). 4. Beschikbare cash is niet het criterium om te investeren (noch om wel/niet te ontlenen). 5. Investeren past in ruimer financieel beleid. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

7 deel 1. STRATEGIE, of: geen onderneming zonder doel
SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

8 weten wat je wil … en meten wat je wil
investeren (& ondernemen), dat gaat over geloven in iets, en over uitgestelde vruchten. Je begraaft zaad, met de hoop dat er ooit iets kiemt … SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

9 1A. Doelstelling en rapportering
We wensen onze activiteiten te beheersen, (te “managen”) en wel in termen van: Bereiken van objectief: effectiviteit, of doelmatigheid v/d onderneming. Resultaatsbepaling: efficiëntie, of zuinigheid (schaarse middelen). (kas-) middelen: duurzaamheid, of “kunnen we zo wel verder gaan?” SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

10 Doelstelling en rapportering dus
Rapportering relevante management informatie effectiviteit, of OK met doel/plan v/d org zie: performantie –indicatoren efficiëntie & duurzaamheid zie: de resultatenrekening & de balans (en ook de vermogenstabel, oa) SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

11 Economie en doelstellingen
Over doelen (andere dan winstmaximalisatie) … heeft economie (bitter) weinig te vertellen. Om je doelen niet helemaal te vergeten, gaandeweg, kan je ze dus maar beter zelf opvolgen, bvb via “performantie-indicatoren”. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

12 Performantie-indicatoren
leggen de link tussen strategie en output. vb. Hefboom: niet alleen hoeveel kredieten, maar aan wie (inhoudelijke soc-eco criteria) cfr PORTER, over strategie markt; maken; maatschappij; middelen cfr kritische succes-factoren cfr KAPLAN & NORTON, Balanced ScoreCards. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

13 . investeringsbeleid - hefboom.be
conclusie bij deel 1. in de jaarrekening lees je … NIET of je je doelstelling bereikt hebt (tenzij winst je enige doel zou zijn!) WEL het verband tussen wat je “hebt”, en wat je ermee “doet”. De jaarrekening (+ afgeleide instrumenten) is daarom wel dé basis voor ‘n beoordeling van efficiëntie & van liquiditeit. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

14 deel 2. CASH-FLOW is hét criterium om in business te blijven
SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

15 CASH is het enige (economisch) criterium
Het verband tussen activiteit & financiering (of tussen ResultatenRekening & Balans) vertelt ons iets over de financiële leefbaarheid v/d organisatie. De factor tijd is hierbij beslissend: fondsen vastleggen in activiteit; investeren voor morgen; (discounted) Cash-Flow, ... SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

16 Tijd & de operationele cyclus
tussen investering, uitvoering, opbrengst & afsluiting v/e project verloopt tijd. de initiatiefnemer/ondernemer loopt inmiddels een dubbel risico: 1- dat het doel niet gehaald wordt (operationeel risico), & 2- dat de inleg niet terugverdiend wordt (financieel risico). vandaag investeren, morgen hard werken, overmorgen resultaat ... (of een kater ?) SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

17 . investeringsbeleid - hefboom.be
Tijd en geld Financieel moet een project minstens de intrestvergoeding op het ingelegde geld opbrengen om “neutraal” te zijn. minder = verlieslatend; meer = rendabel. Tijdwaarde van geld: geld - waren - méér geld of geld - intrest - méér geld (vóór of nà inflatie !) waren - geld - waren. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

18 Waardecreatie als criterium
Is mijn (netto) toegevoegde waarde groter (dan mijn inlage, na verdiscontering) ? Zoniet: zoek ik een alternatieve opbrengst, in een ander project (liefst met een even grote of grotere maatschappelijke opbrengst). SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

19 BedrijfsKapitaal & Cash-Fow:
Beide benaderingen vullen elkaar aan: Netto BedrijfsKapitaal toont de invloed van de activiteit op de (vastlegging van) middelen d.i. op alle bedrijfsactiva. Cash-Flow toont de invloed van de activiteit op de (wijziging in) de kastoestand d.i. enkel op de cash. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

20 bedrijfsactiviteit(en)
bedrijfsactiva: (bruto & netto) bedrijfskapitaal financiering N B K zelf-financiering C F cash cash-flow uit bedrijfsactiviteit SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

21 Resultaat of Cash-Flow ?
Het resultaat over een periode is geen kas-resultaat: winst staat niet op de bank ! Toch kan uit de resultatenrekening (relatief) eenvoudig de kas-toename uit de activiteit bepaald worden. Winst = Opbrengsten - kosten Cash Flow = kasOpbrengsten - kasKosten = Opbrengsten die ook inkomsten zijn min Kosten die ook uitgaven zijn SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

22 Cash Flow gaat over kas-kosten
UITGAVEN WEL NIET KOSTEN KOST en ook UITGAVE KOST, maar geen uitgave KASKOST NIET-KAS KOST (betaalde) aankoop materiaal AFSCHRIJVING op computer lonen & sociale lasten voorziening (vak.geld bedienden) betaalde huur te betalen telefoon (nog geen faktuur) boeten en belastingen voorraad-wijziging niet aftrekbare BTW geboekte waardevermindering UITGAVE, maar geen kost noch kost, noch uitgave INVESTERING  afbetaling van kapitaal op lening in pandgave (handelsfonds) voorschot op bestelling niet ontvangen bestelling waarborg voor leeggoed verzekerde schade (privé) tankbeurt met bedrijfskaart privé uitgave (aftrekbare) BTW op aankoop SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

23 . investeringsbeleid - hefboom.be
Cash Flow: + of - ? Inhoudelijk: Cash Flow als aftrekking: CF nà belast = KasOpbrengsten – Kaskosten – Belastingen praktisch: Cash Flow als optelling: CF nà belast = Winst nà belast + niet kasKosten correctie: - niet kasOpbrengsten niet kas (Expl.) Subsidies SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

24 Cash-Flow: niet-kas element
Niet-kas kosten, uit de resultatenrekening 630 Afschrijvingen (op opr.K, immat & mat VA) 631/634 Waardevermindering op Voorraden, op Bestellingen in Uitv & op Handelsvorderingen 635/637 Voorzieningen voor risico’s & kosten 651 Waardevermind op (andere) vlott activa 660 Uitzonderlijke afschrijvingen (Opr.K, Imm & Mat VA) 661 Waardeverminderingen op financiële Vaste activa 662 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten 663 Minderwaarde bij de realisatie v vaste activa SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

25 . investeringsbeleid - hefboom.be
Cash-Flow: niet-kas element Niet-kas opbrengsten, uit de resultatenrekening 760 Terugname van afschrijvingen & waarde- verminderingen op Immat. & Mat Vaste activa 761 Terugname van waardeverminderingen op financiële VA 762 Terugname van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s & kosten (zie in de toelichting: 9125) kapitaalsubsidies (check veiligheidshalve ook 740) exploitatie-subsidies & ontvangen compenserende bedragen SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

26 Cash Flow: een voorbeeld
Winst (na belastingen) plus de niet kas kosten : Afschrijvingen Voorziening Dubieuze Klant geeft : (Operationele) Cash-Flow SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

27 . investeringsbeleid - hefboom.be
Cash Flow: betekenis (positieve) Cash flow = hoeveelheid vermogen die uit de werking is voortgevloeid. = de bruto zelf-financiering vóór winstuitkering = verandering (toename) v/d liquide middelen, indien er in die periode - geen uitgaven voor investeringen, - geen inkomsten uit desinvesteringen, - geen inkomsten uit herfinanciering werden gedaan. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

28 . investeringsbeleid - hefboom.be
Cash Flow: betekenis Maar, omdat deze CF uit de werking vloeit, en omdat de werking gewoon voortgaat, zit de CF deels in het bedrijfskapitaal (etc) vast, of verborgen. Bovendien houdt deze Operationele CF nog geen rekening met de vereiste inves-teringen om de werking (in de toekomst) voort te kunnen zetten. De operationele cashflow is dus niet echt “beschikbaar”, niet “vrij”. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

29 Van operationele naar Vrije C F
De operationele Cash Flow is de inkomsten- stroom die voortvloeit uit de operaties. Trek je hiervan nog de reserve af om te herinvesteren in de nodige investeringen om de activiteit op peil te houden, dan rest de vrij beschikbare cashflow, nà volledige zelf-financiering v/d activiteit. Dit is de vrije of Free Cash Flow. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

30 . investeringsbeleid - hefboom.be
… en verder ook nog Tabel van bronnen en aanwendingen Liquiditeitentabel (& thesauriebeheer) (netto- en bruto-) bedrijfskapitaal (die we hier niet kunnen behandelen). SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

31 . investeringsbeleid - hefboom.be
conclusie bij deel 2. De vrije cash-flow uit de activiteit(en) van jullie organisatie is de beste maatstaf voor de (eco) duurzaamheid van die organisatie: Is wat je doet (op termijn) zelfbedruipend, of “slokt” het bijkomende cash op ? (Mogelijk dragen sommige afdelingen bij, maar vergen andere bijkomende middelen, en dit jaar na jaar.) SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

32 . investeringsbeleid - hefboom.be
deel 3. NETTO CONTANTE WAARDE is dé methode bij de beoordeling van (grote) investeringen SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

33 Investeringsbeslissingen
Vraag: Ik sta voor de keuze om 1 mio € in een (groter) project Z te investeren. Waarom zou ik dat doen ? Of, waarom zou ik dat niet doen ? Hoe meet ik mijn (ondernemings-)risico ? SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

34 Investeringsbeslissingen
het probleem: vennootschapswaarde zonder met project Z project Z beschikbare cash 1 mio 0 andere activa 9 mio 9 mio investeringsproject Z X totaal 10 mio 9 mio +X SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

35 Investeringsbeslissingen
Principieel, intuïtief antwoord: Ik zou het doen als ik, na uitvoering van het project, een miljoen euro recupereer, + een vergoeding voor wat ik er anders mee had kunnen doen, en niet heb kunnen doen, + een vergoeding voor het risico dat ik mijn inlage (geheel of gedeeltelijk) verlies. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

36 Investeringsbeslissingen
‘technischer’ antwoord: bepaal de Cash-Flows uit het project. bepaal een aangepaste opportuniteits-kost voor het geïnvesteerd kapitaal: dit omvat tijdswaarde v/h geld & risico v/h project. hanteer deze opportuniteits-kost v/h kapitaal om de toekomstige CF’s aan die rentevoet te verdisconteren. (het resultaat is de Contante Waarde v/h project) trek de begin-investering af van CW v/h project. Investeer indien de Netto Contante Waarde >0. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

37 Investeringsbeslissingen
Beslissingselementen : toekomstige vrije kasstromen v/h project. Cash-Flows. opportuniteits-kost v/h geïnvesteerd kapitaal: - tijdswaarde v/h geld (bvb intrest op een risico-vrije belegging) & - risico v/h project (bvb door vergelijking met risico van soortgelijke proj.) verdisconteren v/d toekomstige kasstromen CF’s aan die gecombineerde rentevoet. Discounted CF (resultaat: de Contante Waarde v/h project) present value Netto waarde v/h project = huidige waarde v/d kasstromen (PV) min begin-investering. Net Present Value Bij positieve NPV, positieve investeringsbeslissing. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

38 . investeringsbeleid - hefboom.be
de betere methode: NPV netto contante waarde (net present value, of NPV) of (met een andere naam voor hetzelfde): verdisconteerde kasstromen (discounted cash flows of DCF) SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

39 netto contante waarde, vb1
Jaar Inzet Cash res DCF à 5% n ,0 n ,2 n ,7 n ,4 n ,3 n ,4 Tot SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

40 . investeringsbeleid - hefboom.be
NPV, voorbeeld 2 Toekomstige vrije kasstromen v/h project: J0 J1 J2 J Dezelfde, nu verdisconteerd à 10%: (1,10)° 1,10 1,10² 1,10³ = 5.491 Dezelfde, min eenmalig investeringsbedrag: = , dus: positieve investeringsbeslissing. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

41 . investeringsbeleid - hefboom.be
NPV, samenvatting (1) Inkomsten: van vrije kasstromen (Free cash-flows) FCF over verdisconteerde vrije kasstromen (Discounted Free Cash-flows) DCF som: bruto contante waarde (Present Value)+PV Uitgaven: Van huidige en toekomstige investeringen, naar verdisconteerde investering -PV Verschil tussen beide: netto contante waarde van het project (Net Present value) NPV SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

42 . investeringsbeleid - hefboom.be
NPV, samenvatting (2) Jaar: J0 J1 J2 J3 uit: CF in: CF Contante waarde, à 10% disconto: ÷(1+10%) ÷(1+10%)² DCF ÷(1+10%)³ NPV SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

43 . investeringsbeleid - hefboom.be
Minder goede methoden Terugverdientijd (pay-back of PB) gemiddeld rendement (op boekwaarde) interne rendementsgraad (internal rate of return of IRR) SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

44 . investeringsbeleid - hefboom.be
deel 4. Beschikbare middelen is geen criterium om te investeren / om te ontlenen SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

45 De Opbrengstcapaciteit …
van de investering is het eerste criterium voor de organisatie, om te investeren. (En dus niet of je al dan niet voldoende middelen hebt op de bank.) Hierbij maak je expliciet een risico-afweging van het investeringsproject. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

46 . investeringsbeleid - hefboom.be
De Afloscapaciteit … van de lening is het eerste criterium voor de bank, om te investeren (geld te ontlenen). En dus niet (in de eerste plaats) of je al dan niet voldoende eigen vermogen hebt.) Hierbij maakt de bank expliciet dezelfde risico-afweging v/h investeringsproject. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

47 . investeringsbeleid - hefboom.be
En vervolgens … Zelf-financiering is dus éérste voorwaarde voor “vreemd-financiering” ! Pas bijkomend kijkt de kredietverstrekker ook naar: eigen vermogen, liquiditeit, balansverhoud mogelijke borgen, kwaliteit v/h management, stabiliteit v/d business en v/d sector, track-record van de organisatie. SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

48 deel 5. Investeren past in een ruimer FINANCIEEL BELEID
SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

49 Soorten investeringen
vervangingsinvesteringen (kleine) automatisering productiviteitsverbetering capaciteitsuitbreiding diversificatie SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

50 . investeringsbeleid - hefboom.be
Soorten kredieten (kapitaal) / achtergestelde lening investeringskrediet (roerend/ onroerend; al dan niet hypothecair) leasing (financieel; operationeel) overbruggingskrediet: tijdelijk tekort aan liquiditeit overbruggen bedrijfskapitaalkrediet / kaskrediet / Straight garantiekrediet (waarborgkrediet) SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

51 goede(?) redenen om te ontlenen
… ook als je het niet echt nodig hebt: risico-spreiding second opinion over je investeringsproject keuze voor financiering (zolang nog te kiezen valt, ipv depannage) lange termijn-kredieten kosten minder dan korte. kaskrediet is duur(der) ! SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be

52 . investeringsbeleid - hefboom.be
bedankt ook aan UAMS (Management in de sociale economie) en het Fonds Dirk Vermeulen, want de wortels van deze presentatie liggen (deels) daar Bernard Fornoville, financieel & admin verantwoordel bedrijfsconsulent HEFBOOM cvba / HEFBOOM vzw Vooruitgangstraat 333 b Brussel tel: fax: SST 8 mei 2006 investeringsbeleid - hefboom.be


Download ppt "WORKSHOP INVESTERINGSBELEID 8 mei 2006 Bernard Fornoville ."

Verwante presentaties


Ads door Google