De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 november 2003 dr. Bertel de Groote Bescherming van privacy communicatie en persoonsgegevens Oefeningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 november 2003 dr. Bertel de Groote Bescherming van privacy communicatie en persoonsgegevens Oefeningen."— Transcript van de presentatie:

1 13 november 2003 dr. Bertel de Groote Bescherming van privacy communicatie en persoonsgegevens Oefeningen

2 case 1: communicatiebescherming case 2: verwerking persoonsgegevens case 3: privacy - algemeen 3 cases voor te bereiden tegen 13 november 2003 Hoe te werk gaan?

3 1.typologie van gevallen opmaken (deze typologie wordt vanzelfsprekend bepaald door uw keuze van rechtsbenadering) 2.bij elke typologie wordt een vaste checklist van vragen overlopen en beantwoord oplossingsmethode

4 mag iemand een e-mail, gericht aan een derde persoon, lezen? case 1 case 1 - communicatiebescherming

5 overzicht hypotheses A. Voorwerp van de bescherming 1. Inhoud van de mail 1.1 Privé-mail 1.2. Zakelijke mail 2. Telecommunicatiegegevens B. Tijdstip van de bescherming 1. Aanmaken van de mail 2. Fase van de verzending 3. Mail op het toestel van de geadresseerde

6 checklist Bescherming van de inhoud Tijdens het aanmaken van de mail Bronnenmateriaal –Bijzondere wetgeving –CAO 81 NAR 26 april 2002  ? –Privacy –art. 8 EVRM – art. 22 GW Zakelijke mail – privé-mail –Zakelijke mail –Binnen arbeidsverhouding –Buiten arbeidsverhouding –Prvé-mail

7 checklist CAO nr. 81 Art. 1, § 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel het grondrecht van de werknemers op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer in het kader van de dienstbetrekking te waarborgen door, rekening houdend met de behoeften voor een goede werking van de onderneming, te bepalen voor welke doeleindenn en onder welke propotionaliteits- en transparantievoorwaarden een contorle op de elektronische on- linecommunicatiegegevens kan worden geïnstalleerd en volgens welke regels de individualisering van deze gegevens is toegestaan

8 checklist Art. 8 EVRM “1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen”.

9 checklist Privé-communicatie en zakelijke communicatie Onderscheid in rechtmatige privacy-verwachting? De zakelijke brief is in beginsel bedrijfsinformatie, privacy-erkenning is niet het uitgangspunt Enkele indicaties: Functie in onderneming Generieke – individuele mailadressen Aanduidingen in mail –Onderwerpregel (bijv. “bestelling”) –Aanduiding van gebruik/bestemming Onrechtmatig gedrag of misdrijf

10 checklist Bescherming van de inhoud Tijdens de transmissie Art. 314 bis Sw. § 1 Met gevangenisstraf…wordt gestraft hij die 1° ofwel, opzettelijk, met behulp van enig toestel privé-communicatie of –telecommunicatie, waaraan hij niet deelneemt, tijdens de overbrenging ervan, afluistert of doet afluisteren, er kennis van neemt of doet nemen, opneemt of doet opnemen, zonder de toestemming van alle deelnemers aan die communciatie of telecommunicatie Samenlezen met art. 109 ter E. Art. 314bis Sw. Toets aan de constitutieve bestanddelen

11 checklist Bescherming van de inhoud e-mail op toestel van bestemmeling Zie: bescherming tijdens fase 1

12 checklist Bescherming van de communicatiegegevens Richtlijn 2002/58 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de behscerming van de persoonlijke levenssfer in de sector elektronische communicatie begrippen: art. 2 identificatie-gegevens betreffende telecommunicatie en inhoud van de telecommunicatie  aanleggen van logfiles Persoonsgegevens (WVP)

13 checklist Regels voor operatoren Art. 105nonies wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven Telecomwet) Regels voor derden Art. 109ter D Art. 109ter E Bewaarplicht (art. 109ter E, § 2 en KB 9 januari 2003)) Arbeidsverhouding CAO nr. 81 NAR van 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens

14 mag een grootwarenhuisdirectie een bestand aanleggen van alle personen die ze betrapt hebben op diefstal in het grootwarenhuis? case 2 case 2 – verwerking persoonsgegevens

15 checklist Rechtsbron Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Toepassingsgebied Art. 3 “Deze wet is van toepassing op elke geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op elke niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen”. RdC: wet is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens in bestandvorm

16 checklist sleutelbegrippen –persoonsgegeven –Verwerking Verwerkingsbevoegdheid Art. 5 – art. 4 gerechtelijke gegevens: art. 8 –Uitzonderingen op verwerkingsverbod Indien geen gerechtelijke gegevens: grondslag voor verwerking?

17 checklist Bij bestaan van grondslag voor verwerking Informatie aan betrokkene Art. 9 Recht op inzage en correctie Art. 10 Art. 12 Verplichting tot aangifte Art. 17

18 in een privéwoning wordt [bij wijze van ontspanning] een digitale videocamera met opslagcapaciteit opgesteld. Deze neemt bij toeval beelden op van een diefstal (van een jadenbeeldje) door de gebuur die op bezoek is gekomen. Gebuur betwist diefstal en meent dat zijn privacy geschonden is: hij was enkel koffie komen drinken. case 3 case 3 – privacy/verwerking persoonsgegevens

19 overzicht hypotheses Soorten camera’s A. Camera zonder opslagcapaciteit B. Camera met opslagcapaciteit Opmerking: geluidsopname (art. 314bis Sw) Schending gevolgen voor verkregen bewijs

20 checklist Camera zonder opslagcapaciteit afwezigheid van specifieke wetgeving Art. 8 EVRM Tweetrapsredenering –Is er sprake van een inbreuk op de privacay? –Is privacy wat een burger zegt dat privcay is –Onderzoek van de inbreuk –Enkele hypotheses: –Testen van een nieuwe camera –Voortdurende regsitratie van wat zich in woonkamer afspeelt om in andere kamer te bekijken –…

21 checklist Schending van privacy  gevolgen voor het verkregen bewijs Schending privacy = onrechtmatig gedrag Onrechtmatig verkregen bewijs –Verkrijging door misdrijf –Verkrijging door onrechtmatige daad Onrechtmatig verkregen karakter valt samen met schending privacy Tweetrapsredenering Functionaliteit van privcay –Het begrip “zelfontplooiing” –In hoeverre verzet functionaliteit van de privacy zich op een beroep op het concept

22 checklist Aard van het onrechtmatig karakter, vereist om het bewijs te kunnen verwerken Is onrechtmatigheid/misdrijf begaan met het oog op het verkrijgen van het bewijs Kon enkel de gepalaagde onregelmatigheid het bewijs leveren

23 checklist Camera met opslagcapaciteit Analoge camera Digitale camera Toepasselijkheid wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Art. 3, § 1 Persoonsgegevens Verwerking in bestandvorm –Merk op: advies 14/95 en advies 34/99 CBPL

24 checklist Art. 3, § 2 Verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon in activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden Voert tot vraag: valt camera binnen toepassingsgebied van WVP of niet? Indien niet: algemene privacy-toets (zie boven) Indien wel: afpunten verplichtingen WVP

25 checklist Verwerkingsgrondslag en verwerkingsmodaliteiten Art. 5 – art. 4 WVP Verplichte informatie aan betrokkene Art. 9 WVP Recht op inzage en correctie Art. 10 – Art. 12 WVP

26 checklist Aangifte bij CBPL Art. 17 WVP §1 Voordat wordt overgegaan tot één of meer volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van gegevens die voor de verwezenlijking van een doeleinde of van verscheidene samenhangende doeleinden bestemd zijn, doet de veratnwroodelijke voor de verwerking of, in voorkomend geval, dienst vertegenwordiger, daarvan aangifte bij de CBPL … § 8 Mogelijke vrijstellingen bij Koninklijk Besluit Aangfiteverplichting: strafrechtelijk gesanctioneerd (art. 39, 7° WVP).

27 checklist Schending van WVP  gevolgen voor het verkregen bewijs Schending WVP begaan met het oog op het verkrijgen van het bewijs? Kon bewijs enkel verkregen worden dankzij bovenvermelde schending WVP?


Download ppt "13 november 2003 dr. Bertel de Groote Bescherming van privacy communicatie en persoonsgegevens Oefeningen."

Verwante presentaties


Ads door Google