De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie schrijft die blijft!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie schrijft die blijft!"— Transcript van de presentatie:

1 Wie schrijft die blijft!
Het Woord van God – Gods Woord is levend en krachtig (Hebr. 4:12) Gods Woord keert nooit ledig terug (Jes. 55:11) Geloof komt door het horen van het Woord (Rom. 10:17)

2 Stratenmakers (Wezep)
Luc. 3:4-6 - … gelijk geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jesaja: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden. 5 Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal geslecht worden, en de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden, 6 en alle vlees zal het heil Gods zien. Jes. 57:14 - Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks. Jes. 62: 10 - Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg voor het volk, baant, baant de weg, zuivert hem van stenen, heft een banier omhoog boven de volken.

3 Over vrijheid gesproken
een kijkje in de Galatenbrief….. Woord Gebed Geest “thema Opwekking 2014”

4 Inleidende gedachten 4 op 5 mei Dodenherdenking / Bevrijdingsdag
Anne Frank Huis Amsterdam – een museum met een verhaal l’histoire se répète???? Boek Jan Willem van der Hoeven – Babylon of Jeruzalem Verkiezingen Europa, vrijheid?

5 Gal. 2:20 - Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Gal. 5:1 - Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. (de geestelijke wapenrusting – Ef. 6)

6 Een prachtige zin…(Galatenbrief) God zegent op grond van het geloof, niet op grond van het houden van de wet. De wet verklaart mensen schuldig en houdt hen gevangen; het geloof bevrijdt mensen om hen de vrijheid in Christus te laten ervaren. Vrijheid is echter geen losbandigheid. Vrijheid in Christus betekent vrijheid om vruchten van gerechtigheid voort te brengen in een door de Geest geleide levensstijl.

7 Boek Derek Prince – ‘Het kruis je kunt er niet om heen’
Het Kruis centraal! ‘de gemeente heeft tegenwoordig zoveel artikelen in haar etalage liggen, dat de mensen het zicht op het kruis hebben verloren’ Het kruis in mijn leven! Vijf bevrijdingen….

8 ‘het Kruis’ = Het offer dat Jezus aan het Kruis heeft gebracht, zijn kruisdood die ons verzoende met God de Vader en al hetgeen Hij door Zijn offer voor ons heeft bewerkt. Gal. 3: O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? 2 Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? 3 Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees?

9 1) Bevrijd van de ‘tegenwoordige eeuw’
Gal. 1: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus, 4 die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, 5 aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid! Amen 2 Cor. 4:4 – satan is de ‘god van deze eeuw’ Rom. 12:2 – wordt niet gelijkvormig aan deze wereld!

10 2) Bevrijd van de ‘wet’ Gal. 2:19 - Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven De wet kan u vervolgen, opjagen, beschuldigen en veroordelen, maar als u eenmaal voorbij het Kruis bent, bent u vrij van de wet. Er is geen veroordeling meer, het is voorbij. Hoe goed moet je zijn dat God je accepteert? Rom. 6 – de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

11 3) Bevrijd van ‘ik’ Gal. 2:20 (zie begin) EGOïsme 2 Tim. 3 : Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen.

12 4) Bevrijd van het ‘vlees’
Gal. 5:24 - Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 1 Joh. 2:  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

13 5) Bevrijd van de wereld Gal. 6: 14 - Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. ‘de wereld’ = een sociale orde, een systeem van leven dat de rechtmatige heerschappij van Jezus Christus weigert te erkennen.

14 toepassing Inkt Glas helder water Wattenstaafjes Emmer Kan water Je eigen leven….hoe ziet God jou? En wat God van jou leven kan maken! Door het Kruis! Bevrijding! (Woord / Gebed / Geest) Geloof je dat? Samen bidden. Joh. 7:37, 38 - En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.


Download ppt "Wie schrijft die blijft!"

Verwante presentaties


Ads door Google