De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 14 april 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 14 april 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 14 april 2014
Als u naar huis gaat weet u welke stappen er met elkaar ondernomen gaan worden om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen

2 Het voortgezet onderwijs
De weg er naar toe

3 Programma van vanavond
Cito entree; wat houdt dit in en wat betekent dit? NIO; Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau Onderwijsvormen Drempelonderzoek Cito eindtoets Contacten met u Informatie aan u Vragen?

4 Cito entree Stefanie Marrevee

5 CITO Entreetoets Wanneer?
- Na de meivakantie, verspreid over een aantal dagen. Kennismakingstaken - Voorafgaand aan de Entreetoets wordt in de klas geoefend om extra te oefenen met de vraagstelling. Op deze vragen geeft de entreetoets antwoord: - Hoe staat uw kind ervoor? - Welke onderdelen gaan goed? - Welke vakgebieden behoeven extra aandacht?

6 CITO Entreetoets Inhoud: - 16 reguliere taken
- Keuzeonderdeel: grammatica - Per taak ongeveer 20 tot 30 vragen - Meerkeuzeopgaven - Taal, rekenen-wiskunde, studievaardigheden Speciale versies: - Gesproken - Kurzweil - Vergroot - Zwart-wit

7 CITO Entreetoets Rapportage: Antwoordbladen worden ingestuurd.
CITO kijkt deze na. Per leerling een leerling profiel: scores per onderdeel. Niveaugroepen: - Sterretje geeft gemiddelde van betreffend onderdeel aan.

8 Voorbeeld rapportage

9 CITO Entreetoets Totaalscore & scores per onderdeel

10 CITO Entreetoets Onderdeel taal, onderverdeeld in subcategorieën.

11 CITO Entreetoets Onderdeel rekenen, onderverdeeld in subcategorieën.

12 CITO Entreetoets Onderdeel studievaardigheden, onderverdeeld in subcategorieën.

13 CITO Entreetoets Koppeling leerlingvolgsysteem:
De Entreetoets wordt na de rapportage omgezet naar het leerlingvolgsysteem. Vaardigheidsscores worden dan automatisch berekend.

14 CITO Entreetoets Kijk voor meer informatie op

15 Intelligentietest voor
NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau Sylvia Zandbergen

16 Het verschil tussen een intelligentietest en een schoolvorderingentoets
een schoolvorderingentoets meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) een intelligentietest bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties).

17 Bij wie wordt de NIO afgenomen?
De NIO kan worden afgenomen bij leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs, en leerlingen van klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs.

18 Door wie mag de NIO worden afgenomen?
De NIO mag uitsluitend door psychologen, orthopedagogen en gekwalificeerde testassistenten worden afgenomen.

19 Waarom wordt de NIO afgenomen?
De NIO wordt meestal op verzoek van de school afgenomen (2 dagen) De uitslag om het advies te ondersteunen dat de basisschool geeft over het voor uw kind / leerling meest geschikte niveau van vervolgonderwijs Met de uitslag van de NIO is het ook mogelijk na te gaan of een kind / leerling binnen het voortgezet onderwijs straks behoefte heeft aan extra ondersteuning.

20 Onderdelen van de NIO De NIO bevat 6 onderdelen, die vragen naar inzicht op het gebied van taal (3 onderdelen), rekenen (2 onderdelen) en Ruimtelijk inzicht (1 onderdeel). De onderdelen van de NIO – met uitzondering van het ruimtelijk-inzicht onderdeel, dat 8 opgaven kent – bestaan uit 20 tot 30 meerkeuzevragen.

21 Kan ik met de NIO oefenen?
Oefenen met de NIO is onverstandig en onnodig.

22 Waaruit bestaat de uitslag van de NIO?
de uitslag geïnterpreteerd door een deskundige (meestal een psycholoog of orthopedagoog) deze uitslag besproken met de school en met de ouders als voorlopig schooladvies.

23 Wat doet de school met de uitslag van de NIO?
Het is belangrijk te weten dat de feitelijke schoolprestaties van uw kind / leerling altijd op de eerste plaats dienen te staan bij het advies na de basisschool of bij het niveau van plaatsing binnen het voortgezet onderwijs. De uitslag van een intelligentietest als de NIO of een schoolvorderingentoets als de Citoeindtoets is daarbij slechts bedoeld als hulpmiddel. Als echter blijkt dat uw kind / leerling (veel) meer kan dan de huidige schoolprestaties laten zien of als blijkt dat uw kind / leerling te veel op zijn / haar tenen moet lopen, wordt een hoger of lager advies gegeven dan de huidige schoolprestaties lijken te rechtvaardigen.

24 Dyslexie? Onderzoek (NIO & Dyslexie) heeft aangetoond dat dyslectische leerlingen de NIO gemiddeld niet slechter maken dan vergelijkbare niet-dyslectische leerlingen. Voor dyslectische is er een vergrote versie van de opgavenboekjes en het antwoordformulier beschikbaar.

25 Aspecten bij het advies
Er moet rekening gehouden worden met: De huidige schoolprestaties, De wens van ouders en kind, De schoolvorderingen op langere termijn bezien, De uitslag op een intelligentietest en De persoonlijke eigenschappen van het kind.

26 Onderwijsvormen in schema

27 Voorlopig adviesformulier

28 Afspraken voorlopig advies

29 Definitief adviesformulier

30 Drempelonderzoek Voorlichting Procedure LWOO- Pro Steunpunt Onderwijs t.b.v. ouder(s)/verzorger(s) van basisschool de Vlinder

31 VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs)
4 leerwegen en 4 sectoren - De theoretische leerweg (tl) (6 algemene vakken af te sluiten op ‘mavo’ niveau) - De gemengde leerweg (gl) (5 algemene vakken af te sluiten op ‘mavo’ niveau en 1 vak beroepsgericht of een intrasectoraal programma)

32 Vervolg overzicht van de leerwegen
- De kaderberoepsgerichte leerweg (kl) 4 algemene vakken af te sluiten op kader niveau en 2 vakken beroepsgericht of een intrasectoraal programma - De basisberoepsgerichte leerweg(bl) 4 algemene vakken en 2 vakken beroepsgericht of een intrasectoraal programma af te sluiten op basisniveau

33 (Leerweg Ondersteunend Onderwijs) en Praktijkonderwijs Wat is LWOO?

34 Is GEEN niveau maar: Extra zorg voor de leerling om te komen tot een VMBO diploma door bijvoorbeeld: - Kleine groepen (maximaal 15 leerlingen) - Minder docenten (kernteams) - Extra ondersteuning door trainingen

35 Waarom aanmelden bij Steunpunt Onderwijs?
Om deze extra ondersteuning te kunnen geven heeft het VO extra geld nodig. Deze gelden zijn te verkrijgen in de vorm van een RVC beschikking. Het Steunpunt Onderwijs toetst of leerlingen in aanmerking komen voor de ondersteuning en vraagt deze beschikkingen aan.

36 Wat is er nodig voor deze aanvraag?
IQ onderzoek – School (NIO) (indien van toepassing sociaal emotioneel functioneren) Onderwijskundig rapport (OKR) inclusief een Technisch Lezen toets - School Drempelonderzoek om achterstanden te bepalen – Steunpunt Onderwijs (zie voorbeeld) Toestemming van ouders/ verzorgers (alles volgens criteria van de Regionale Verwijzings Commissie)

37 Wat doet Steunpunt Onderwijs?
Interpreteert het totaal aan gegevens en formuleert een voorlopig schooladvies Bespreekt de resultaten met basisschool, WSNS en afgevaardigden van LWOO en Pro onderwijs Maakt een advies en verstuurt dit in tweevoud naar basisschool.

38 Wat is het vervolg? School bespreekt uitkomst van onderzoek met ouders. Ouders krijgen (via school) een kopie van het advies, IQ onderzoek en drempeluitslag. Indien van toepassing volgt een RVC aanvraag en ontvangt VO school subsidie

39 Meer informatie www.steunpuntonderwijs.nl www.drempelonderzoek.nl
zoek op lwoo

40 Contacten met u Juli : gesprek Entreetoets
mogelijk aanmelding drempelonderzoek September : indien indicatie drempelonderzoek, oudergesprek Oktober : definitieve aanmelden drempelonderzoek November : oudergesprek voorlopig schooladvies (incl NIO) Februari/begin maart : definitief schooladvies Na eindtoets : mogelijke oudergesprek indien uitslag hiertoe aanleiding geeft Natuurlijk zijn er ook tussendoor contactmogelijkheden

41 21 – 22 en 23 april 2015 Ralf van Iperenburg
Cito Eindtoets 21 – 22 en 23 april 2015 Ralf van Iperenburg

42 CITO Eindtoets Wanneer? - 21, 22 en 23 april 2015 Kennismakingstaken
- Voorafgaand aan de Eindtoets wordt in de klas geoefend om extra te oefenen met de vraagstelling. Op deze vragen geeft de eindtoets antwoord: - Welk type voortgezet onderwijs past het beste bij uw kind? - Welke onderdelen gaan goed en welke onderdelen behoeven extra aandacht?

43 CITO Eindtoets Inhoud: - Basis- & niveautoets - 9 reguliere taken
- 3 taken wereldoriëntatie - Per taak ongeveer 20 tot 30 vragen - Meerkeuzeopgaven - Taal, rekenen-wiskunde, studievaardigheden Speciale versies: - Gesproken - Kurzweil - Vergroot - Zwart-wit

44 CITO Eindtoets Rapportage: Antwoordbladen worden ingestuurd.
CITO kijkt deze na. Per leerling een leerling profiel: scores per onderdeel. Niveaugroepen: - Sterretje geeft gemiddelde van betreffend onderdeel aan.

45 CITO Eindtoets

46 CITO Eindtoets Kijk voor meer informatie op

47 Informatie aan u Juni : uitslag entreetoets
September : overzicht open dagen Sept/oktober : informatie over NIO Januari/Febr : Cito M8-toetsen Mei : Cito-uitslag Juni : OKR aan alle ouders met aanmeldcode Juni : ouders melden aan bij VO Juni : warme overdracht van De Vlinder naar VO Deze PowerPoint kunt u vanaf morgen vinden op onze website bij de groepen 7 en bij groep 8.

48 Vragen? Spannend….


Download ppt "Informatieavond 14 april 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google