De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKING OCMW – SOCIAAL HUIS

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKING OCMW – SOCIAAL HUIS"— Transcript van de presentatie:

1 WERKING OCMW – SOCIAAL HUIS
DOORSTROOMTRAJECT ART. 60 – RESOC – SERR Waas & Dender 3 december 2010

2 OVERZICHT PRESENTATIE
Situatie Dendermonde Kernopdracht OCMW’s RMI Wat? Voorwaarden? Bedragen Procedure 4. Tewerkstellingsmogelijkheden 5. Financiële steun

3 OVERZICHT PRESENTATIE
6. Budgetbeheer en –begeleiding, schuldbemiddeling 7. Andere dienstverlening door het Sociaal Huis: Ouderen & Thuiszorg Woonpunt Dienst asielzoekers Premies Preventiedienst 8. Antennepunten Sociaal Huis

4 OVERZICHT PRESENTATIE
9. Openingsuren Sociaal Huis 10. Spreekuren deelgemeenten 11. Contactgegevens Sociaal Huis Dendermonde 12. Vragen ?

5 1/ SITUATIE DENDERMONDE
Sedert april 2008 Sociaal Huis in Dendermonde = Integratie van stedelijke en OCMW-sociale dienst Toegankelijkheidsconcept - In Dendermonde fysiek Sociaal Huis

6 2/ Kernopdracht OCMW’s Kernopdracht OCMW’s:
Artikel 1 organieke wet van : “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.” Wij willen deze kernopdracht waarmaken voor iedereen, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.

7 3/ RMI – Wat? Recht op maatschappelijke integratie (RMI) -> onder de vorm van: Tewerkstelling Leefloon Al dan niet gepaard met GPMI (= geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie) 280 leefloongerechtigden in 2009

8 3/ RMI - Voorwaarden Voorwaarden RMI: Nationaliteit: Belg EU-onderdaan
Staatloos Erkende vluchteling Vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister

9 3/ RMI - Voorwaarden 2. Leeftijd: Meerderjarig zijn, of:
Minderjarig en ontvoogd door huwelijk Minderjarig en zwanger Minderjarig en kinderen ten laste

10 3/ RMI - Voorwaarden 3. Werkelijke verblijfplaats:
Gewoonlijk en bestendig in België verblijven op legale wijze 4. Inkomen: Over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken

11 3/ RMI - Voorwaarden 5. Werkbereid zijn:
De aanvrager moet bereid zijn om te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

12 3/ RMI - Voorwaarden 6. Recht op sociale uitkeringen laten gelden:
RMI is een residuair stelsel, het allerlaatste vangnet. De aanvrager moet er alles aan doen om zijn/haar rechten op andere uitkeringen/inkomsten uit te putten.

13 3/ RMI - Bedragen Bedragen leefloon: (geïndexeerd september 2010)
samenwonende: € 493,54 per maand alleenstaande: € 740,32 per maand persoon met gezinslast: € 987,09 per maand

14 3/ RMI - Procedure Aanvraag RMI - intake
Sociaal onderzoek door maatschappelijk assistente = Onderzoek naar financiële situatie, gezinssamenstelling, gezondheidstoestand, opleiding, … - Binnen 30 dagen na aanvraag: beslissing door de raad voor maatschappelijk welzijn of het bijzonder comité sociale zaken

15 3/ RMI - Procedure Beslissing kenbaar maken binnen de 8 dagen bij aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs Betaling van het leefloon binnen 15 dagen na beslissing Beroep: bij de Arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden na kennisgeving beslissing – beroep schorst de beslissing niet!

16 3/ RMI - Procedure Terugvordering van leefloon?
In geval van herziening met terugwerkende kracht; Indien betrokkene de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rechten die hij bezat tijdens de periode waarvoor leefloon werd uitbetaald.

17 4/Tewerkstellingsmogelijkheden
- IABB Artikel 60§7 WEP + tewerkstelling Arbeidszorg Opleiding Deeltijds onderwijs Tewerkstellingsplaatsen OCMW Dendermonde

18 4/Tewerkstellingsmogelijkheden
Begeleiding van leefloongerechtigde door maatschappelijk assistent op verschillende levensdomeinen (administratieve hulp, huisvesting, budget, opvoeding, …) Indien geen gezondheids- of billijkheidsredenen die tewerkstelling belemmeren -> doorverwijzing naar collega’s van team tewerkstelling en opleiding SH (T&O) – start begeleiding: IABB

19 4/Tewerkstellingsmogelijkheden
IABB: (78 personen in 2009) Maatschappelijk assistent team T&O peilt in verschillende gesprekken met cliënt naar competenties, talenten, opleiding, belemmerende factoren, … In overleg met collega en team T&O én op maat van cliënt wordt gestart met: Opleiding (intern of extern) Tewerkstelling (art. 60§7) Arbeidszorg

20 4/Tewerkstellingsmogelijkheden
Tewerkstelling art. 60§7: (38 personen in 2009) Leefloongerechtigde wordt tewerkgesteld d.m.v. een arbeidsovereenkomst met het OCMW: In eigen diensten (bv. wzc, onderhoud, klus- en karweidienst, TVORK, …); Terbeschikkingstelling bij vzw’s (bv. soc. economieprojecten), stadsdiensten, privé

21 4/Tewerkstellingsmogelijkheden
Doelstelling tewerkstelling art. 60§7: o.b.v. geleverde prestaties op termijn (afhankelijk van leeftijd) opnieuw recht op uitkering binnen sociale zekerheid (werkloosheidsuitkering) Regime: In principe voltijds Kan ook halftijds (max. 6 mnd) of 4/5 onder bepaalde voorwaarden

22 4/Tewerkstellingsmogelijkheden
WEP + - tewerkstelling: OCMW Dendermonde partner van LWB “Op Stap”, samen met VZW IKOO en Groep Intro 20 interne WEP+ - tewerkstellingen 10 externe WEP+ - tewerkstellingen Doelstelling: werkervaring opdoen

23 4/Tewerkstellingsmogelijkheden
Arbeidszorg: (18 personen in 2009) Voor mensen die niet, niet meer of nog niet op de reguliere arbeidsmarkt of beschermde (beschutte of sociale werkplaats) terecht kunnen Samenwerking met GTB

24 4/Tewerkstellingsmogelijkheden
Opleiding: Sommige mensen zijn nog niet toe aan een tewerkstelling art. 60§7 of arbeidszorg. Eerst dient er gewerkt te worden aan arbeidsattitudes, zoals op tijd komen, functioneren in groep, werkafspraken respecteren, … Hiervoor dienen onze leerwerkplaatsen: het fietsherstelatelier en het naaiatelier

25 4/Tewerkstellingsmogelijkheden
Tewerkstellingsplaatsen OCMW Dendermonde: WZC (onderhoud, logistiek) Lokale dienstencentra TVORK Klus- en karweidienst Renovatieploeg woonpunt Fietsherstelatelier Naaiatelier

26 5/ Financiële steun “Ik moet verhuizen maar kan de huurwaarborg niet betalen. Kan het OCMW mij helpen?” “Ik kreeg mijn ontslag en mijn dossier is nog in onderzoek bij de RVA. Kan ik bij het OCMW een voorschot krijgen?”

27 5/ Financiële steun Verschillende vormen van financiële steun, steeds voorafgaand sociaal onderzoek (cfr. leefloon)! Verschillend van OCMW tot OCMW - Voorschotten op sociale uitkeringen (bv. werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, pensioen, kinderbijslag, …) Tussenkomst medisch/farmaceutische kosten

28 5/ Financiële steun Huurwaarborg Energietoelage Huurtoelage
Socio-culturele participatie Maatregel kinderarmoede

29 6/ Budgetbeheer en –begeleiding, schuldbemiddeling
Eénmalige bemiddeling: (295x in 2009) maatschappelijk assistent bemiddelt met schuldeiser voor betaalplan – cliënt doet zelf de betaling Budgetbegeleiding: (op personen/gezinnen) maatschappelijk assistent maakt samen met cliënt overzicht van inkomsten/uitgaven/schulden en bemiddelt met schuldeisers Cliënt ontvangt zelf zijn/haar inkomen en doet zelf betalingen

30 6/ Budgetbeheer en –begeleiding, schuldbemiddeling
Budgetbeheer: (op personen/gezinnen) maatschappelijk assistent beheert de inkomsten van de cliënt – maakt overzicht van inkomsten/uitgaven/schulden en bemiddelt met schuldeisers Cliënt ontvangt wekelijks/maandelijks … leefgeld Collectieve schuldenregeling: (35 dossiers op ) gerechtelijke procedure voor de arbeidsrechtbank Schuldbemiddelaar wordt aangeduid die aanzuiveringplan opmaakt en de inkomsten beheert

31 6/ Budgetbeheer en –begeleiding, schuldbemiddeling
Aandacht voor het empoweren van mensen, zodanig dat zij op termijn opnieuw in staat zijn zelfstandig hun budget te beheren

32 7/ Andere dienstverlening Sociaal Huis
- Ouderen&Thuiszorg: Poetsdienst aan huis (607 gebruikers in 2009) Warme maaltijden aan huis (in warme maaltijden voor gemiddeld 160 gebruikers) Klusjesdienst – voornamelijk tuinonderhoud (160 klusjes uitgevoerd in 2009) Karweidienst – voornamelijk behangen en schilderen (15 karweien uitgevoerd in 2009)

33 7/ Andere dienstverlening Sociaal Huis
Pedicure In lokale dienstencentra: 491 in 2009 Aan huis: 181 in 2009 Mindermobielencentrale (MMC) (282 leden in 2009 – aantal ritten in 2009) Liftbus (756 ritten in 2009) Personenalarmsysteem (45 in 2009) Indicatiestelling zorgverzekering Aanvraag pensioen (241 in 2009) IVT/IT: samen 644 in 2008 (aanvragen + herzieningen)

34 7/ Andere dienstverlening Sociaal Huis
- Woonpunt: Samenwerking met vzw Woonaksent (ong. 35 woningen) Woonbegeleiding Renovatieploeg Doorgangswoningen

35 7/ Andere dienstverlening Sociaal Huis
Dienst Asielzoekers: Materiële hulp Financiële hulp Dringende medische hulp

36 7/ Andere dienstverlening Sociaal Huis
- Premies: Geboortepremies (17 in 2009) Adoptiepremies (geen in 2009) Premie voor het thuis opvoeden van een persoon met een handicap (108 in 2009) Inbraakpreventiepremies (18 in 2009) Mantelzorgpremies (703 in 2009) Vrijetijdspas (237 in 2009) - Budgetmeter: opladen budgetkaart elektriciteit + gas (periode t.e.m opladingen)

37 7/ Andere dienstverlening Sociaal Huis
- Preventiedienst: Drugpreventie Gezondheidspreventie Wijkontwikkeling, i.s.m. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Lokale coördinator opvoedingsondersteuning

38 8/ Sociaal Huis – Antennepunten
3 eigen lokale dienstencentra: Zilverpand, Zonnebloem en ‘t Plein Samenwerkingsverband met zorgpunt De Brug in Grembergen WAT? Aanbod activiteiten (divers) Aandacht voor vereenzaming en zelfstandig thuis blijven wonen Antennepunten Sociaal Huis

39 9/ Sociaal Huis – Openingsuren
- Maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 12u en elke dinsdagavond (m.u.v. “kleine” schoolvakanties) van 16u tot 19u In de namiddag op afspraak

40 10/ Sociaal Huis – spreekuren deelgemeenten
Spreekuren in de deelgemeenten: Sint-Gillis: in het ldc Zonnebloem op dinsdag- en woensdagvoormiddag van 10u30 tot 11u30 Baasrode: in het ldc ‘t Plein op woensdagvoormiddag van 10u30 tot 11u30 en op donderdagnamiddag van 15u tot 16u30 Grembergen: in het zorgpunt De Brug op dinsdagnamiddag van 15u tot 16u30 Schoonaarde: in het deelgemeentehuis op dinsdagnamiddag van 15u tot 16u30 Dendermonde: in het ldc Zilverpand op woensdag- en donderdagnamiddag van 15u tot 16u30

41 11/ Sociaal Huis – Contactgegevens
WAAR? Gentsesteenweg 1, 9200 Dendermonde Tel: 052/

42 12/ SOCIAAL HUIS VRAGEN ?


Download ppt "WERKING OCMW – SOCIAAL HUIS"

Verwante presentaties


Ads door Google