De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenvergadering 19 februari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenvergadering 19 februari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Ledenvergadering 19 februari 2014
FRISSE WIND KANSEN BELOFTEN KWALITEIT FRISSE WIND MAASTRICHT Ledenvergadering 19 februari 2014

2 onze opdracht Iedereen heeft zijn eigen dromen, wensen en doelen in het leven. Ook als het gaat om wonen, werken of vrije tijd. Wij stimuleren, verbinden en versterken initiatieven om die te realiseren. Samen bruggen bouwen en een omgeving creëren waarin je je thuis voelt.

3 onze ambitie Ons werk draait om mensen en samen kunnen we meer.
We zijn geworteld in dorpen, kernen, buurten, verenigingen en netwerkorganisaties. Daar zien we de initiatieven en mogelijkheden. Daar horen we de vragen en suggesties. Daar realiseren we het inzicht en begrip dat nodig is om resultaten te bereiken.

4 onze ambitie Wij geloven in de kracht van initiatief nemen, in het denken in mogelijkheden en de durf om daarbij andere en vernieuwende ideeën op te zoeken. Wij investeren in toekomstbestendige oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we kennis, ervaringen en ideeën van uiteenlopende partijen met elkaar verbinden.

5 onze ambitie Wij hebben een samenleving voor ogen, waarin inwoners ervaren dat: Het gemeentebestuur op respectvolle en deskundige manier met elkaar samenwerkt. Het saamhorigheidsgevoel verder reikt dan buurt- en dorpsgrenzen. Financiële middelen op inzichtelijke en duurzame wijze worden besteed. Er ruim voldoende mogelijkheden zijn om te winkelen, recreëren en uit te gaan. De woonomgeving goed bereikbaar, goed onderhouden en veilig is. Het verenigingsleven bruist en mensen trots zijn op hun gemeente.

6 onze kracht BRUG-M is VERTROUWEN BRUG-M is KANSEN ZIEN
open en eerlijk met elkaar omgaan onder alle omstandigheden, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, elkaar vertrouwen als basis voor een effectieve samenwerking BRUG-M is KANSEN ZIEN verantwoordelijkheid nemen, initiatief tonen, denken vanuit mogelijkheden, durven afwijken van bekende en vertrouwde paden BRUG-M is BRUGGEN BOUWEN betrokkenheid tonen, elkaar ontmoeten, oprechte interesse in de ander, respect voor de diversiteit in meningen, overtuigen door te luisteren en door vragen te stellen, daadkrachtig samenwerken en duurzame oplossingen realiseren BRUG-M dat ben jij!

7 3 transities - 1 perspectief
Invoering participatiewet Overheveling awbz-begeleiding en persoonlijke verzorging naar wmo Transitie van de jeugdzorg Sjraar Hovens

8 3 transities - 1 perspectief
Uitgangspunten landelijke overheid ‘Gemeente is beter in staat dan de landelijke overheid om de gegroeide verkokering en versnippering van de verzorgingsstaat tegen te gaan.’ Deze transities gaan gepaard met grote kortingen door het rijk, waardoor gemeenten met minder middelen de taken anders moet gaan vormgeven.

9 3 transities - 1 perspectief
Uitgangspunten VNG van vangnet naar springplank dichtbij huis voorkomen in plaats van genezen één gezin, één plan, één regisseur één loket

10 3 transities - 1 perspectief
Invoering 1 januari 2015 Alleen de Jeugdwet is door Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Nieuwe zware taak voor de gemeente. Regie op inhoud en financiën. Burgers kunnen minder aanspraak maken op voorzieningen dan nu. Recht op zorg is niet meer vanzelfsprekend.

11 3 transities - 1 perspectief
Standpunten BRUG-M Bewaken van de nieuwe inhoudelijke en financiële kaders. De financiële middelen dienen ‘geoormerkt’ te worden. Juiste zorg voor iedere burger binnen de nieuwe kaders. Instellen van een transitiecommissie die dit kritisch blijft volgen.

12 3 transities - 1 perspectief
Standpunten BRUG-M (vervolg) Samenwerking met andere gemeenten is noodzakelijk, maar met behoud van zeggenschap. Uitgangspunt blijft: ‘professionele ondersteuning en hulp waar nodig’. Scholing ambtenaren. Sjraar Hovens

13 lokale economie Gerrit van der Bijl

14 lokale economie Een goed functionerende lokale economie is van belang voor : de leefbaarheid de werkgelegenheid het niveau van de voorzieningen de aantrekkelijkheid als woongemeente de waarde van het onroerend goed (als afgeleide daarvan) Ambitie BRUG-M : de motor van de economie van Meerssen verbeteren

15 lokale economie Hoe gaat BRUG-M dat aanpakken ?
Met een meerjaren plan van aanpak lokale economie. Uitgangspunten: ondernemersparticipatie, dus ‘bottom up’ bij voorkeur zonder (duur) extern adviesbureau gebruik van aanwezige kennis bij onze eigen ondernemers

16 lokale economie Hoe gaat BRUG-M dat aanpakken ?
Met een meerjaren plan van aanpak lokale economie. Uitgangspunten (vervolg): zoek in alle kernen contact met winkeliers, horeca, (verblijfs-)recreatie, ondernemers op bedrijventerreinen, fabrieken en agrariërs analyseer samen met ondernemers de sterken en verbeterpunten nodig hen uit om hun wensen, ideeën en dromen uit te spreken, zodat je vandaag weet, waarvoor ze straks vergunningen aanvragen

17 lokale economie Hoe gaat BRUG-M dat aanpakken ?
Met een meerjaren plan van aanpak lokale economie. Uitgangspunten (vervolg): anticipeer daarop in bestemmingsplannen, regelgeving, infrastructuur niet duur, vraagt wel pro-actieve houding bestuur en ambtenaren Resultaat: Als er een concrete aanvraag komt voor verdere ontwikkeling van het bedrijf, dan mag de ondernemer rekenen op snelle afgifte van de benodigde vergunningen.

18 lokale economie Inhoud meerjaren plan van aanpak lokale economie:
visie en concrete doelen: ‘waar willen we over 5 jaar staan?’ uitbreidingswensen van ondernemers, mogelijk- & onmogelijkheden kansen voor uitbreiding of nieuwe initiatieven verblijfsrecreatie, bijv. kamperen bij de boer of bed & breakfast diversiteit winkelvoorzieningen in de verschillende kernen markten: ‘in welke kernen en in welke omvang?’ gunstig parkeerbeleid, bijv. gebruik parkeerschijf centrum Meerssen gezamenlijke promotie (acties / advertenties)

19 lokale economie Inhoud meerjaren plan van aanpak lokale economie (vervolg): actieplan tegen bestaande en toekomstige leegstand commercieel vastgoed, door regelmatige informatie-uitwisseling met makelaars samenwerking met onderwijs en ondernemers in Meerssen gemeente als intermediair voor starters en bij leegstand panden heldere communicatie en bewegwijzering als bedrijven (tijdelijke) niet bereikbaar zijn locale ondernemers actief informeren over aanbestedingen, zodat ze kunnen meedingen naar opdrachten

20 lokale economie Ook op dit beleidsveld geldt het uitgangspunt van BRUG-M ZOEK DE VERBINDING ! Een goed ondernemersklimaat vraagt ook om een gemeentelijke overheid die dienstverlenend is en een meewekende houding toont, dus … EEN GEMEENTE DIE ONDERNEMEND IS ! Gerrit van der Bijl

21 programmarekening 2012 Jacques Arntz
Programmarekening (exploitatierekening) Balans Jacques Arntz

22 Programmarekening Periode t/m 2012: totaal verlies 6,60 mln.

23 programmarekening 2012 VERLIES 4,00 mln. Bestuur - 2,60 mln.
Openbare orde en veiligheid ,40 mln. Verkeer en vervoer ,80 mln. Lokale economie ,05 mln. Maatschappelijke ondersteuning ,80 mln. Milieu ,15 mln. Wonen en woonomgeving ,60 mln. Totaal ,00 mln. Algemene dekkingsmiddelen ,00 mln. VERLIES ,00 mln.

24 programmarekening Algemene dekkingsmiddelen (opbrengsten)
Dividenden ,60 mln. Lokale heffingen ,60 mln. (12,4%) Algemene uitkering ,30 mln. Overig ,50 mln. Totaal ,00 mln.

25 programmarekening Lokale heffingen OZB eigenaren + 2,609 mln.
OZB gebruikers ,202 mln. Afvalstoffenheffing / Reinigingsrecht ,526 mln. XXX Rioolrechten ,407 mln. XXX Parkeerbelasting ,202 mln. XXX Hondenbelasting (incl. kwijtscheldingen) ,123 mln. Toeristenbelasting ,026 mln. Reclamebelasting ,032 mln. Lasten (invorderingskosten) ,344 mln. Totaal ,647 mln.

26 programmarekening Afzonderlijke posten
Hondenbelasting opbrengst ,123 mln. Kosten hondenoverlast ,038 mln. Netto opbrengst gemeente €

27 balans € mln.

28 veiligheid - sociaal en fysiek
Sociale veiligheid vereenzaming sociale uitsluiting meest extreem: 10 jaar dood op je bed Wat te doen? participatiesamenleving wordt actief lid …… (IVN, BRUG-M, etc) leer omgaan met een computer en verbreed je blik op de wereld videoconferencing (bijv. nachtzuster op afstand)

29 veiligheid - sociaal en fysiek
fysieke veiligheid inbraken, geweld, autodiefstal, babbeltrucs etc. Meerssen landelijk op 19e plaats qua inbraken Inbraakcijfers laatste 3 maanden: Bunde 21 Meerssen 26 Ulestraten Geulle

30 veiligheid - sociaal en fysiek
fysieke veiligheid – wat te doen? goede samenwerking 3-hoek goede voorlichting voor beveiliging woonhuis / bedrijf controle door hondenbezitters burgerwacht waar nodig drones inzetten waar nodig bewegingsmelders smartphone gestuurde camera’s wat zijn uw suggesties? Jacques Arntz

31 burgerparticipatie Tiny Gorissen
Burgers actief betrekken en samenwerken bij de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van beleid en uitvoeringsplannen. Tiny Gorissen

32 burgerparticipatie – waarom?
voordelen gemeente betere kwaliteit beleid en besluitvorming door benutten van elkaars deskundigheid groter draagvlak grotere betrokkenheid van burgers meer transparantie en vertrouwen in openbaar bestuur

33 burgerparticipatie – waarom?
voordelen burgers hoeven maatregelen overheid niet als vanzelfsprekend aan te nemen worden tijdig en goed geïnformeerd over beleid en beslissingen kunnen hun stem laten horen kunnen invloed uitoefenen op zaken die hen direct raken

34 burgerparticipatie participatieladder

35 tevredenheids- onderzoek
burgerparticipatie vormen en instrumenten tevredenheids- onderzoek enquete buurt-schouw workshop adviesraad internet interactief planproces klankbord- groep gesprekken bewoners voorlichting

36 burgerparticipatie Prioriteiten BRUG-M
vergroten betrokkenheid burgers bij lokale politiek verbeteren functioneren gemeentebestuur Op welke manier kunnen we dit bereiken? Tiny Gorissen

37 bestuurscultuur Jan Gulikers

38 bestuurscultuur Wat bedoelen we daarmee?
Cultuur is een niet eenduidig vast te leggen begrip Het is een geheel van normen, waarden, gedragingen, patronen e.d. De kernvraag is: vanuit welke grondbeginselen werken we als gemeenteraad, college en gemeentelijk apparaat? Gedrag is moeilijk te veranderen, en vereist allereerst de wil om te ontwikkelen!

39 bestuurscultuur Wat hebben we gezien? Besloten raadsvergaderingen
Informatie naar burgers: weinig, te laat en onvolledig Veel venijn in raadsvergadering Geen dialoog, vaak niet eens een debat Persoonlijke aanvallen over en weer Geen streven naar breed draagvlak, maar de macht v/d meerderheid Werkelijke aandacht voor elkaar?

40 bestuurscultuur Hoe gaan we dat veranderen?
Geen besloten vergaderingen, tenzij … Burgers pro-actief, tijdig en volledig informeren Streven naar breed draagvlak in de gemeenteraad o.a. door minderheid / oppositie te blijven betrekken Ontwikkelen van een effectieve dialoog, o.a. via training en coaching Samen opstellen van gedragscode voor leden gemeenteraad en college Appel op moreel besef en voorbeeldfunctie

41 bestuurscultuur Zo is een dialoog natuurlijk niet bedoeld …

42 bestuurscultuur En dit willen we zeker niet! Jan Gulikers


Download ppt "Ledenvergadering 19 februari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google