De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ledenvergadering V.O.B. 05-11-2008 Door bestuur V.O.B.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ledenvergadering V.O.B. 05-11-2008 Door bestuur V.O.B."— Transcript van de presentatie:

1 1 Ledenvergadering V.O.B. 05-11-2008 Door bestuur V.O.B.

2 2 Inleiding + welkom (RvA) Overzicht verloop procedures tot heden (RvA) Presentatie huidige Bensdorpplan (PR +MP) Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan(PR) Vragen en discussie (allen) Bepalen vervolgstappen (RvA) Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. Ledenvergadering 05-11-08 agenda

3 3 Inleiding + welkom (RvA) Overzicht verloop procedures tot heden (RvA) Presentatie huidige Bensdorpplan (PR +MP) Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan(PR) Vragen en discussie (allen) Bepalen vervolgstappen (RvA) Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. Ledenvergadering 05-11-08 agenda

4 44 Discussie/juridische strijd voltrekt zich feitelijk langs drie sporen: Overzicht verloop procedures tot heden agenda Proces rondom bestemmingsplan Spiegel Prins Hendrikpark Kwestie m.b.t. erfdienstbaarheid (Nw. Spiegelstraat 11 en 11a) Art. 19 procedure Bensdorp (Nw Spiegelstraat 9 en 11) Ogenschijnlijk losse procedures maar uitkomsten van de ene procedure heeft wel degelijk invloed op de andere.

5 55 Procedure bestemmingsplan: historie in het kort Overzicht verloop procedures tot heden agenda Opstellen ontwerpbestemmingsplan (2007) Ter inzage ligging en inspraak (01-06 t/m 13-07 2007) Indienen zienswijzen (t/m 13-07- 2007) Verwerken zienswijzen (t/m eind aug 2007) Hoorzitting op 06-09-2007 Behandeling in commissie Ruimte op 24-10-2007 Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad op 08-11- 2007

6 66 Procedure bestemmingsplan: historie (vervolg) Overzicht verloop procedures tot heden agenda Bestemmingsplan Ter inzage ligging 6 weken, vanaf 30-11-2007 t/m 11-01-2008 Indienen schriftelijke bedenkingen bij GS (GS van NH, Pb 3007, 2001 DA Haarlem) Mondelinge bedenkingen bij GS op 2 april 2008 Besluit GS op 13 juni 2008 (binnen 13 weken of uiterlijk 6 maanden igv bedenkingen) Beroepprocedure bij RvS gestart per 24 juli 2008 VOB wacht op uitnodiging van afd. bestuursrechtspraak RVS Vastgesteld bestemmingsplan

7 77 Kwestie erfdienstbaarheid: historie in het kort (van ( van Nov. 2007.. status 05-11-2008) Overzicht verloop procedures tot heden agenda Op 7 Juli ontvangt een kleine groep bewoners van de Nw. Hsumse weg + Gooibergstraat een brief van notaris A.J.W.M. van Hengstum Betreft een zgn. Erfdienstbaarheid uit 1913. Heeft betrekking op de grond ten noorden van Nw. Hsumse weg 19 grenzend aan Bensdorp (geitenwei + bonenloods) = Nw Spiegelstraat 11 en 11a. O.g.v. deze erfdienstbaarheid mogen op deze grond nimmer worden gesticht: hotels, koffiehuizen, fabrieken of arbeiderswoningen of andere gebouwen en opstallen die de omgeving ontsieren. Feitelijke bestemming: dubbel woonhuis met vastgelegde minimum huuropbrengst

8 88 Kwestie erfdienstbaarheid: historie in het kort (van ( van Nov. 2007.. status 05-11-2008) Overzicht verloop procedures tot heden agenda In de brief wordt men verzocht afstand te doen van dit recht. Na eerste brief volgt een tweede brief ter herinnering VOB raadpleegt juristen en advies is helder: geef dit recht niet zonder slag of stoot op. Deze bewoners hebben niet alleen publiekrechtelijke mogelijkheden om zich te verweren tegen bouw op deze plek maar ook civielrechtelijke mogelijkheden (Meeste) bewoners hebben aangegeven hun recht niet op te willen geven Bewoners wachten tot ze gedaagd worden

9 99 Art. 19 procedure Bensdorp (Nw Spiegelstraat 9 en 11) Overzicht verloop procedures tot heden agenda Paul en Michael gaan daar straks in meer detail op in

10 10 Inleiding + welkom (RvA) Overzicht verloop procedures tot heden (RvA) Presentatie huidige Bensdorpplan (PR +MP) Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan(PR) Vragen en discussie (allen) Bepalen vervolgstappen (RvA) Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. Ledenvergadering 05-11-08 agenda

11 11 Het definitief ontwerp Bensdorp agenda Het definitief ontwerp Bensdorp

12 12 Het definitief ontwerp Bensdorp agenda Het definitief ontwerp Bensdorp

13 13 Het definitief ontwerp Bensdorp agenda Punten van bezwaar: Bebouwing terrein bonenloods, in laatste bestemmingsplan wegbestemd Bebouwing in NvU max 3 lagen, in VO 6 lagen Ontvang ontwikkeling, 19.251 m² ipv 15.000 m² (in 2003 was dit nog 12.000 m²) Parkeren op eigen terrein Bensdorp, dit opgelost in kelder onder oudbouw (86 pp), kleine garage onder geitenwei (100 pp), op terrein (18PP) en garage onder Gewest (125 pp) Totaal parkeercapaciteit Bensdorp 204 pp Verwacht maximaal gebruik 296 pp Het definitief ontwerp Bensdorp

14 14 Het definitief ontwerp Bensdorp agenda Punten van bezwaar: Parkeren Nieuwe Spiegelstraat nu 59 pp, in herinrichting 23 pp Waar parkeren bezoekers woningen, bedrijven en leisure? Doorbraken in gevel Bensdorp betekent geluidslekken Hoge gevels langs Nieuwe Spiegelstraat, privacy? Lichtwering? Waar laden en lossen tbv bedrijven Nieuwe Spiegelstraat? Toename verkeer in smalle straten, kan dit? Hoe wordt fietsparkeren opgelost? Hoe zit het met de horeca? Het definitief ontwerp Bensdorp

15 15 Het definitief ontwerp Bensdorp agenda Het definitief ontwerp Bensdorp

16 16 Het definitief ontwerp Bensdorp agenda Het definitief ontwerp Bensdorp

17 17 Het definitief ontwerp Bensdorp agenda Het definitief ontwerp Bensdorp

18 18 Het definitief ontwerp Bensdorp agenda Het definitief ontwerp Bensdorp

19 19 Het definitief ontwerp Bensdorp agenda Het definitief ontwerp Bensdorp

20 20 Het definitief ontwerp Bensdorp agenda Het definitief ontwerp Bensdorp

21 21 Inleiding + welkom (RvA) Overzicht verloop procedures tot heden (RvA) Presentatie huidige Bensdorpplan (PR +MP) Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan(PR) Vragen en discussie (allen) Bepalen vervolgstappen (RvA) Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. Ledenvergadering 05-11-08 agenda

22 22 Bouwvergunning en artikel 19-procedure voor bouw Bensdorp Deze procedure geldt voor de meeste (grote) bouwprojecten. Dit zijn de te volgen stappen: Bij de voorbereiding van een vrijstelling en aanvraag bouwvergunning peilt de gemeente de mening van de bevolking en andere belanghebbenden (inspraak). De gemeenteraad beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag om vrijstelling of de aanvraag wordt afgewezen of dat de artikel 19-procedure wordt gestart. In het laatste geval wordt de aanvraag ter inzage gelegd. Schriftelijke zienswijzen tegen de aanvraag vrijstelling en bouwvergunning indienen binnen zes weken. De gemeenteraad beslist binnen acht weken tot het aanvragen van een 'verklaring van geen bezwaar' bij Gedeputeerde Staten. Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan agenda

23 23 Bouwvergunning en artikel 19-procedure voor bouw Bensdorp GS nemen binnen acht weken een beslissing over die aanvraag. De gemeenteraad moet binnen twee weken een besluit nemen over het verlenen van de vrijstelling en afgeven bouwvergunning. De gemeenteraad kan de procedure delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Bezwaarschriften binnen zes weken indienen bij de gemeenteraad. Verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de rechtbank. Bij ongegrond verklaren bezwaarschrift: binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Hoger beroep binnen zes weken instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Raad van State Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan agenda

24 24 Op 9 oktober 2008 zijn de volgende bekendmakingen gedaan: Aanvragen bouwvergunning voor het adres Nieuwe Spiegelstraat 9 1406 SH. Aanvragen bouwvergunning eerste fase voor het adres Nieuwe Spiegelstraat 11 1406 SH. Vrijstelling bestemmingsplan en vaststellen hogere grenswaarde voor de adressen Nieuwe Spiegelstraat 9 1406 SH, Nieuwe Spiegelstraat 11 1406 SH plus het Geitenweitje. In een periode van 6 weken vanaf 10 oktober (week 41) kunnen bezwaren ingediend worden tegen de aanvragen bouwvergunnning en vrijstelling bestemmingsplan. Termijn loopt af op donderdag 20 november (week 47) Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan agenda

25 25 Onderwerpen voor bezwaarschrift bezwaar tegen de opzet van de aanvragen; bezwaar tegen de omvang van het plan; bezwaar tegen de functies in het plan; bezwaar tegen het ontwerp van het plan bezwaar tegen de veiligheid van het plan; bezwaar tegen de wijze waarop het parkeren wordt geregeld; bezwaar op grond van de toename van de verkeersdrukte; bezwaar tegen bouwen onder de geitenwei; Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan agenda

26 26 Bezwaar tegen de opzet van de aanvragen Tegenstrijdigheden in stukken, zoals: kantoorgebouw en winkel niet in artikel 19 kantoorgebouw wel in ruimtelijke onderbouwing kantoorgebouw wel in bouwvergunning op tekening maakt kantoor geen onderdeel uit van bouwvergunning Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan agenda

27 27 Bezwaar tegen de omvang van het plan bouwplan Bensdorp omvat de bouw van 118 woningen, 18 appartementen, ca 4.000 m2 bvo werken (cultuur, recreatie, horeca en kleinschalige bedrijvigheid), parkeervoorzieningen onder de gebouwen, parkeervoorziening onder het Geitenweitje, geluidsvoorzieningen en de inrichting van de omliggende ruimte (bron: ontwerp besluit B&W). In totaliteit omvat de bouw 136 woningen in ruimtelijke ontwikkeling 139 woningen woningen voldoen niet aan basispakket woonkeur bouwplan Bensdorp is strijdig met het welstandcriterium behoud van de kleinschaligheid en het dorpse karakter oppervlakte plan neemt met 37% toe, het volume neemt met 11% af en de bebouwingsoppervlakte maaiveld neemt met 29% toe Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan agenda

28 28 Bezwaar tegen de omvang van het plan (2) gebouw H staat op een plint van 90 cm en parkeergarage onder de Geitenwei 1 meter omhoog. nieuwe voorgevelrooilijnen moeten aansluiten bij de bestaande volumes”. Dit is bij gebouw H niet het geval. De gevel van gebouw H ligt aan de straat en moet circa 3 meter naar achter geplaatst worden. erfdienstbaarheid geeft aan dat er op het perceel Bonenloods nimmer mag worden gevestigd of worden gesticht hotels, koffiehuizen, fabrieken of arbeidswoningen, noch enige andere gebouwen of opstallen anders dan een dubbel woonhuis. door de positie van gebouw H, het verhogen van gebouw H door de plint van 90 cm en het verhogen van het terrein van de Geitenwei, wordt het bestaande gebouw nagenoeg geheel aan het oog onttrokken, gezien vanuit de Nieuwe Hilversumseweg. Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan agenda

29 29 Bezwaar tegen de functies in het plan bezwaar tegen horeca en kinderopvang vanwege overlast (geluid en verkeer) op bestemmingsplankaart is niet aangegeven waar deze functies zich bevinden horecabeleid stelt dat er geen uitbreiding van horeca kan plaatsvinden anders dan catergorie 1 bedrijvigheid niet nader omschreven cultuur? is dat ook met bar / kantine? Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan agenda

30 30 Bezwaar tegen het ontwerp van het plan afzuiging parkeergarage onder geitenwei dient minimaal 25 meter vanaf bebouwing (nieuw of bestaand) plaats te vinden geluidsscherm van 2,4 m wordt toegepast onduidelijk is waar dit precies gebeurt onduidelijk is hoe omgegaan wordt met gaten tussen de gebouwen controle van het binnenklimaat aangaande geluidsniveau’s dient nog te geschieden Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan agenda

31 31 Bezwaar tegen de wijze waarop parkeren wordt geregeld per woning is één vaste parkeerplaats beschikbaar, rest dubelgebruik CROW: in schil gebieden niet 1,5 maar 2 auto's per woning CROW: maximaal aanvaardbare afstand tussen woning en parkeerplaats is 100m geen rekening gehouden met bezoekers, brengverkeer kinderen naar kinderdagverblijf, laden en lossen aantallen parkeerplaatsen op tekening minder dan in onderbouwing en parkeerbalans Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan agenda

32 32 Bezwaar op grond van de toename van de verkeersdrukte uit verkeerstellingen en modelberekeningen blijkt dat verkeer na voltooiing plan toeneemt in verkeersberekeningen niet meegenomen het extra verkeer van bezoekers, zoekers naar ingang complex, bezoekers bedrijven, horeca en cultuur geen inrichtingsplan voor Nw Spiegelstraat e.o. Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan agenda

33 33 Bezwaar tegen gebouw H en bouwen onder geitenwei plint gebouw H van 0,9m en geitenwei is met 0,9m verhoogd dikte grondlaag is maximaal 300 mm en minimaal 185 mm. wat zijn de belastingen op dek gebouw H staat buiten gevellijnen van oude bonenloods wassen glas van zuidgevel niet mogelijk gebouw H over begrenzing geitenwei Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan agenda

34 34 Bezwaar tegen het ontwerp van het plan Afzuiging parkeergarage onder geitenwei dient minimaal 25 meter vanaf bebouwing (nieuw of bestaand) plaats te vinden geluidsscherm van 2,4 m wordt toegepast onduidelijk is waar dit precies gebeurt Onduidelijk is hoe omgegaan wordt met gaten tussen de gebouwen controle van het binnenklimaat aangaande geluidsniveau’s dient nog te geschieden Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan agenda

35 35 Inleiding + welkom (RvA) Overzicht verloop procedures tot heden (RvA) Presentatie huidige Bensdorpplan (PR +MP) Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan(PR) Vragen en discussie (allen) Bepalen vervolgstappen (RvA) Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. Ledenvergadering 05-11-08 agenda

36 36 Vragen ter verheldering Uw mening: wat is acceptabel wat is niet acceptabel Indien niet acceptabel: wat is onze opdracht? Vragen en discussie agenda

37 37 Inleiding + welkom (RvA) Overzicht verloop procedures tot heden (RvA) Presentatie huidige Bensdorpplan (PR +MP) Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan(PR) Vragen en discussie (allen) Bepalen vervolgstappen (RvA) Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. Ledenvergadering 05-11-08 agenda

38 38 Inleiding + welkom (RvA) Overzicht verloop procedures tot heden (RvA) Presentatie huidige Bensdorpplan (PR +MP) Bezwaarschrift tegen huidige Bensdorpplan(PR) Vragen en discussie (allen) Bepalen vervolgstappen (RvA) Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. Ledenvergadering 05-11-08 agenda


Download ppt "1 Ledenvergadering V.O.B. 05-11-2008 Door bestuur V.O.B."

Verwante presentaties


Ads door Google