De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beperk De Straling Werkgroep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beperk De Straling Werkgroep"— Transcript van de presentatie:

1 Beperk De Straling Werkgroep
Doel: informeren en sensibiliseren van de bevolking en politici mbt de effecten van niet ioniserende straling (type ‘gepulste’ microgolven). Hulp bij, en zelf actie voeren bij lokale burgerinitiatieven en actiecomité’s. Lid stedelijke stralingsraad Stad Gent.

2 Inhoud. Lipoatrophia semicircularis a new office disease?
900 cases reported in Belgium. (KBC 1995) De ICNIRP norm en de WHO richtlijn. Geen ‘Harde’ bewijzen? 4) Informed- consent.

3 Bouwvergunningen Het RIA 7) Streefdoel werkgroep Beperk De Straling.

4 Lipoatrophia semicircularis = Ribbeldijen KBC 1995
900 gevallen gerapporteerd sinds verhuis personeel naar nieuwe kantoren KBC. Deuken in de dijen gemiddeld tussen 5 a 20cm lang, 2 cm breed en 1 tot 5mm diep. Vermoeidheid, tintelingen, brandende sensatie en gevoel van ‘zware’ vermoeide benen.

5 Klachten en ribbeldijen verdwijnen spontaan na enkele maanden
Klachten en ribbeldijen verdwijnen spontaan na enkele maanden. Vooral tijdens de vakantie, afwezigheid of herlocatie naar andere gebouwen. Klachten vangen terug aan bij terugkeer naar de kantoren. Ribbeldijen zijn reversibel. 95% van de werknemers zijn klachtenvrij, één jaar na het verlaten van de werkvloer (pensionering). Optreden klachten na één a twee maanden aanwezigheid.

6 Oorzakelijk verband tussen sterke elektromagnetische velden onderaan de bureau’s.
De klachten verdwenen permanent na: -Omschakeling bekabeling (vloer, pc, netwerken) naar ferrietkabels. - Limitering aantal kabel, transfo’s en uitgangen.

7 2. De ICNIRP norm en de WHO. Wie is de ICNIRP?
Een internationale organisatie van onafhankelijke wetenschappelijke experten, ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), heeft in 1998 blootstellingslimieten voorgesteld voor het gehele elektromagnetische spectrum

8 ICNIRP en WHO ‘Electromagnetic Fields’ is een publicatie van de WGO uit 1993 of van voor de invoering van de gsm in België. Op bladzijde 21 vinden we een zin terug die het begin is van alles: “In normal thermal environments a SAR of 1 to 4 Watts per kilo for 30 minutes produces average body temperature increases of less than 1° C for healthy adults.”

9 Wat is fout met de aanbevelingen van de ICNIRP en de WHO:
Het onderzoek is enkel gesteund op de opwarmingseffecten van microgolven. Hiervoor heeft men latex hoofden met daarin een waterige oplossing (Fantomen) blootgesteld aan een elektromagnetisch toestel waarvan men het vermogen reduceerde. Ten eerste is de schatting gebaseerd op de hypothese dat ons lichaam een grote homogene emmer water is die geen cellen of zenuwen bevat, geen fijne structuren heeft. Het lichaam is zogezegd een groot homogeen blok. Het hoofd staat dan voor drie of vijf kilo daarvan, naargelang van het gewicht van de hersenen. Er is dus geen rekening gehouden met de fijnmazigheid van de hersenen als geleidend netwerk.

10

11 Ten tweede: In de WGO publicatie is de absorptie waarvan sprake 1 tot 4 W/kg lichaamsgewicht en gaat uit van een blootstelling van 30 minuten en gezonde volwassenen. Zendmasten stellen mensen 24 uur op 24 uur bloot aan ‘gepulste’ microgolven en niet iedereen is gezond. Er is dus geen rekening gehouden met de leeftijd en de gezondheidsstatus. Wat bij kinderen???

12 Ten derde is er geen rekening gehouden met de aard
van de elektromagnetische straling. Het gaat hier over kunstmatig (door de mens) uitgezonden ‘gepulste’ hoogfrequente elektromagnetische straling waar mensen en andere levende wezens geen evolutieve beschermings- mechanismen hebben gebouwd. De cellen staan dus chronisch onder celstress. In Oostenrijk werden statistisch significante verandering van de hersenstromen vastgesteld bij bewoners op een afstand van 80m van een gsm-basisstation, en dit bij een veldsterkte van amper 0,1V/m. (Oberfeld et al, Strahlung von Mobilfunksende-Anlagen beeinflusst Gehirnströme. Public Health Department, Salzburg 2005)

13 Geen ‘Harde’ bewijzen? “Er is geen enkel bewijs van schadelijkheid”. Bij zowat elke berichtgeving over elektromagnetische straling (gsm, UMTS, WiFi, DECT-telefoons, …) wordt hierop gehamerd, tot vervelens toe. De media nemen deze stelling van elkaar over en artsen lijken op hun beurt de media na te praten zonder zich grondig en kritisch in de materie te hebben verdiept. Er blijkt weinig tot geen inzicht te bestaan in de reden waarom “harde” bewijzen uitblijven. De reden is nochtans vrij simpel.

14 In zijn artikel ‘Asbestos, Science for Sale’ beschrijft Prof. David Kotelchuck twee belangrijke componenten van de strategie die destijds door de asbestindustrie werd gebruikt om te verhinderen dat de overheid maatregelen tegen asbest zou nemen: 1. Buy science, 2. Buy Time 3. Becoming indispensable,

15 1.Buying science De reden waarom “harde” bewijzen voor de schadelijkheid van elektromagnetische straling uitblijven heeft in grote mate te maken met dat eerste aspect: ‘buying science’. Veel onderzoek wordt namelijk gefinancierd door de telecomindustrie. Onderzoek dat gefinancierd wordt door de industrie vindt significant (tot 9 maal) minder vaak schadelijk effecten.

16

17 Analyse van 59 wetenschappelijke publicaties over 10 jaar (gevolgen van de mobiele telefonie op de gezondheid) die afgedaald is tot de financieringsbron Huss A & al, Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone Use: Systematic Review of Experimental Studies, Environ Health Perspective, 15 Sept 2006

18 85 studies gepubliceerd de laatste 15 jaren : ongeveer 50% (n=43) geeft genotoxische effecten aan, en 50 % (n=42) de afwezigheid van effecten Vergelijking van de resultaten en de bron van financiering Sclessin L, PhD, Radiation Research and the Cult of Negative Results, Microwave News Jul. 2006, 16(4)

19 2. Buying Time . Dr. Henry Laï kwam eerder al tot dezelfde conclusie. Doordat er voor elk gevonden schadelijk effect (bijvoorbeeld effecten op het zenuwstelsel) telkens ook door de industrie gefinancierde studies zijn die géén schadelijke effecten vinden, wordt het tot stand komen van een wetenschappelijke consensus verhinderd. Onderzoeksresultaten kunnen niet consistent gerepliceerd worden. Het gevolg kennen we: “er zijn geen harde bewijzen” of “er is nood aan meer onderzoek”.

20 3. Becoming indispensable
Ondertussen maakt de industrie van de onzekerheid misbruik om aan een zeer snel tempo zoveel mogelijk nieuwe draadloze toepassingen op de markt te brengen (binnenkort bijvoorbeeld WiMAX), wat de tweede component is van haar strategie. Ze probeert op zoveel domeinen van de samenleving binnen te dringen, zodanig dat, wanneer er eindelijk “harde” bewijzen van schadelijkheid zouden komen, het al te laat zal zijn. Het zal dan zeer moeilijk zijn om deze zaken weer van de markt te halen

21 Waar we nood aan hebben is niet direct “meer onderzoek”, omdat de schadelijke effecten van straling reeds uit meer dan 300 onderzoeken zijn gebleken. Meer onderzoek kan natuurlijk geen kwaad en is nodig om meer inzicht te krijgen in het precieze mechanisme waardoor deze straling nefaste effecten veroorzaakt. Maar waar we vooral en veel dringender nood aan hebben zijn voorzorgsmaatregelen vanwege de overheid, die eindelijk haar verantwoordelijkheid moet opnemen en een halt moet toeroepen aan de steeds grotere stralingsbelasting van mensen. Het uitblijven van maatregelen heeft minder te maken met een gebrek aan bewijzen, dan met onwetendheid of moedwillige blindheid.

22 Zolang het voorzorgsprincipe niet wordt toegepast is de boodschap duidelijk: grote winsten voor de telecom- en wireless-industrie mogen gerust ten koste van leefbaarheid, gezondheid en mensenlevens gaan.

23 4. Informed - Consent EUROPEES PARLEMENT Directoraat-Generaal Studies - Directoraat A STOA - Beoordeling van het wetenschappelijk en technologisch beleid PE nr maart 2001 Het publiek is buitengewoon bezorgd om - en de meeste verontwaardiging wordt opgeroepen door - het 24 uur per dag, 7 dagen per week onvrijwillig onderwerpen van bepaalde bevolkingsgroepen aan de emissies van GSM-basisstations, die in vele gevallen onverstandig dicht bij woningen, scholen en ziekenhuizen zijn gelegen. Het leefmilieu van deze mensen wordt permanent en onvermijdelijk verontreinigd. Dit is een volstrekt onaanvaardbare stand van zaken die ernstige ethische vraagstukken oproept en zonneklaar in strijd is met de code van Neurenberg, omdat het deze mensen zijn die uiteindelijk zullen onthullen in welke mate chronische blootstelling aan dergelijke velden schadelijk is. Deze informatie is momenteel niet beschikbaar, met andere woorden deze mensen zijn in feite onvrijwillige deelnemers aan een massa-experiment.

24 Informatie overheid Brussel, 25 juni 2008
Mededeling van de Hoge Gezondheidsraad De Hoge Gezondheidsraad brengt een advies* uit over de mogelijke biologische effecten van via impulsen gemoduleerde microgolven Gelet op de snelle technologische evolutie inzake draadloze communicatie en de voorsprong op het wetenschappelijk onderzoek betreffende de mogelijke effecten ervan, is de Hoge Gezondheidsraad van mening dat het aangewezen is een voorzichtige houding aan te nemen. Het bestaan van een aantal aanwijzingen voor biologische en zelfs gezondheidseffecten, spoort inderdaad tot waakzaamheid aan en maakt verdere opvolging en het eraan gekoppelde wetenschappelijke onderzoek noodzakelijk.

25 Elektromagnetische velden en gezondheid
Uw wegwijzer in het elektromagnetische landschap Brochure uitgegeven door het FODVV. Dossier 2. Gsm verstandig gebruiken Tot nu toe is niet bewezen dat de straling van mobiele telefoons schadelijk is voor hun gebruikers. Maar op basis van de huidige wetenschappelijke kennis kunnen gezondheidsrisico’s bij langdurig en veelvuldig gebruik van de gsm niet helemaal uitgesloten worden.

26 FODVV. Een bijzonder aandachtspunt is het gebruik van de gsm door kinderen en adolescenten kunnen gevoeliger zijn voor radiogolven, al zijn daar geen expliciete bewijzen voor. Door de populariteit van de gsm zal de cumulatieve blootstelling van de huidige generatie kinderen en adolescenten bij hun volwassenheid veel hoger zijn dan die van de huidige volwassenen. In het bijzonder om deze reden wordt een matig gebruik van de gsm door kinderen en adolescenten aangeraden.

27 GSM’s en GSM-antennes:
Schadelijk voor je gezondheid? Meer informatie: Is straling van GSM’s of GSM-antennes ongezond? Tot nu toe is nog niet bewezen dat straling van GSM’s of GSM-antennes schadelijk is voor je gezondheid. Straling wordt in het lichaam geabsorbeerd en zet zich om in warmte. Op publiek toegankelijke plaatsen is de straling van GSMantennes niet sterk genoeg om een opwarming te veroorzaken die schadelijk is. Ook de straling van je GSM is niet sterk genoeg.

28 GSM’s en GSM-antennes:
Schadelijk voor je gezondheid? Naast het effect van opwarming zijn ook andere effecten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, kanker en algemeen welzijn onderzocht. Op dit moment zijn er echter nog geen wetenschappelijke bewijzen van deze en andere effecten. Toch kunnen we ze ook nog niet met zekerheid uitsluiten. Omdat het GSM-gebruik zo nieuw is, is er nog nood aan bijkomend wetenschappelijk onderzoek.

29 www.infogsm.be website van het OIVO.
Op basis van de huidige, in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerde gegevens wordt besloten dat de elektromagnetische straling van GSM-toestellen en GSM-basisstations niet gevaarlijk is voor de gezondheid van de algemene bevolking. Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat radiogolven, waarvan ook GSM gebruik maakt, kanker veroorzaakt of bijdraagt tot kankerinitiatie. Verder onderzoek blijft nodig (zie consensus van de European Cancer Prevention Organization symposium "Cell phones & Cancer" georganiseerd in Blankenberghe op 4 en 5 november 2005)..

30 www.infogsm.be website van het OIVO.
Rapport BioInitiative Op 31 augustus 2007 heeft een groep van zelfverklaarde internationale wetenschappelijke deskundigen een rapport getiteld "Rapport BioInitiative" gepubliceerd waarin zij de vrees weergeven betreffende hoogspanningskabels, mobiele telefonie en andere bronnen van elektromagnetische velden die in ons dagelijkse leven worden gebruikt.

31 GSM Operators’ Forum (GOF)
De normen zouden gebaseerd moeten zijn op biologische effecten waarvan de schadelijkheid niet met zekerheid is bewezen. Dergelijke blootstellingslimiet zal veel lager zijn maar niet zonder gevolgen blijven. Dergelijke limiet zal bijvoorbeeld de introductie van nieuwe technieken of de uitbouw van mobiele netwerken verhinderen. Wij willen als operatoren tegemoetkomen aan de vraag van burgers, ondernemers en overheden naar nieuwe diensten als Blackberry, i-Phone, rekeningrijden, parkeertickets per sms, bustickets per sms enzovoort. Al deze nieuwe toepassingen veronderstellen een toename van onze netwerkcapaciteit.

32 GSM Operators’ Forum (GOF)
Zelfs met de huidige Belgische normen zullen we ons netwerk nog verder moeten ontplooien. We zullen meerdere nieuwe antennes moeten plaatsen om te voldoen aan de vraag naar extra capaciteit. Lagere blootstellingslimieten zullen echter deze technologische evoluties vertragen en verhinderen

33 E-preventiebericht Nr 131 - November2008
Gsm-gebruik en risico op kanker? Op dit moment zijn nog niet alle gegevens van de Interphone-studie beschikbaar. In 2009 zou het definitieve verslag worden gepubliceerd. Toch zijn de eerste resultaten onrustwekkend. Reden te meer dus om het wetenschappelijk onderzoek in dit domein voort te zetten en om in de tussentijd bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen. Bron: Stichting tegen Kanker.

34 5. Bouwvergunningen

35 Verenigbaarheid gsm-masten
Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 bepaalt desbetreffende het volgende: De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. De rechtspraak heeft al duidelijk gesteld dat men geen gsm-mast moet verwachten in woongebied.[1] [1] Rb. Gent, 20 september 2002, T.M.R. 2003, 154

36 Verenigbaarheid Rvst In het Arrest van de Raad van State in een geding in Brasschaat mbt een gsm-antenne op een lokatie van sport-spel en recreatie noemde gsm-antennes niet verenigbaar op deze lokaties.

37 Bouwvergunning  Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning: bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar  Advies van de gemeente (stedenbouwkundige, niet bindend)  Nieuwe pyloon hoger dan 20 meter: openbaar onderzoek van 30 dagen verplicht!  Iedereen kan de plannen inkijken op het gemeentehuis en tijdens het openbaar onderzoek bezwaar indienen.  ‘Telecomcode’(afspraken tussen operatoren en overheid)

38 In de praktijk. 1. Informatie naar de bevolking.

39 Informatie naar de bevolking
Starten openbaar onderzoek (enkel voor nieuwe sites. Beschrijving type antennemast Enkel aangrenzende buren worden op de hoogte gebracht.

40 Openbaar onderzoek Duurtijd 30 dagen
Informatie via wettelijk aangebrachte gele aanplakaffiches Inzage aanvraag bouwvergunning.

41 Beschrijving type mast
Gele aanplakaffiches verborgen opgesteld. Zéér summier, waarbij nooit type antennes, hoogte of aantal antennes worden beschreven! Wel: telecommunicatiecabine, telecommunicatiestation of station voor mobiele communicatie.

42 Telecomcode vs Telecomwet: zogezegde noodzaak en verplichting bouwvergunning door de overheid.
Iedereen heeft een gsm maar wil geen mast: Het NIMBY syndroom. Hoge inkomsten huurgeld voor de eigenaar.

43 Informatie naar stedenbouw.
Niet correcte weergave lokatie: - woongebied = semi-industriële site (aanwezigheid klein geklasseerd wasserijtje in dorpskern) - Sporthal = Loods - Speelplaats school = parking - Domein rusthuis = Bos

44 Foto’s aanvraagdossier zijn genomen naar de mast toe
Foto’s aanvraagdossier zijn genomen naar de mast toe. (geen duidelijk zicht omliggende gebieden) Ontbreken van hoogteprofielen, gebouwen en aanwezigheid scholen, ziekenhuizen, rusthuizen en kinderkribben in de plannen.

45 Ontbreken conformiteitsattest BIPT of zelfs helemaal geen aanwezigheid van een technisch dossier.
Geen milieu motivatie. Geen optelsom stralingsbelasting door andere reeds aanwezige antennes.

46 Volledig op maat geschreven door de industrie!
6) Het Ria Volledig op maat geschreven door de industrie!

47 ivm. vergunningen, zal het dus nog soepeler worden als nu, namelijk geen noodzaak voor bouw- en /of milieuvergunning,maw; dus geen melding aan bevolking, geen openbaar onderzoek, geen adviesprocedure, enkel een standaard technische analyse van de operator of de antenne aan de norm zal voldoen(conformiteitsbeoordeling) voor de publiek toegankelijke locaties in de buurt. 

48 ivm. de norm.Het klopt niet dat een cumulatieve norm van 3 V/m niet technisch zou kunnen. Dat er voor militaire ed. installaties eventueel een uitzondering moet kunnen, OK (hoewel..), maar voor de gsm en umts zou dit minstens moeten zijn, en beter nog zeker streven naar buitennorm van 0,6 V/m (BioInitiative rapport).

49 3 antennes (gsm900 antennes van de 3 operatoren in een zelfde richting), zouden per antenne al meer dan 1,7 V/m moeten zijn om een cumulatieve waarde van 3 V/m te bereiken.Bij 6 antennes (gsm900, incl. 3 umts antennes in zelfde richting),zou per antenne al meer dan 1,2 V/m moeten zijn voor een cumulatieve waarde van 3 V/m.

50 Op p. 54 vegen ze wel heel snel het advies (cumulatief 3V/m)van de Hoge Gezondheidsraad van tafel, door te zeggen dat er geen (of weinig) referenties worden gegeven in hun advies. Op p. 55 tonen ze twijfels over het BioInitiative rapport, dat het bv. ook niet duidelijk is of de voorgestelde norm door alle auteurs van het rapport gesteund is. Niet waar !

51 Ook is duidelijk dat ze dezelfde termen gebruiken als beschreven op de site site die voor 80% beheerd wordt door Proximus. Op deze site staat de BioInitiative groepomschreven als een bende zelfverklaarde wetenschappers

52 Het RIA rapport bespreekt enkel de abstracts maar niet de gehele visie van het SCENHIR rapport namelijk: "Since 2001 extensive research has been conducted...no health effect has been consistently demonstrated at exposure limits below the limits of ICNIRP", 

53 Maar wat lezen wij op pag 4?
 for "less than 10 years" exposure  En verder in de conclusies pag   "For longer term use, data are sparse, since only some recent studies have resonanably large numbers of long term users. Any conclusion therefore is uncertain and tentative".

54 7. Streefdoel Beperk De Straling
Stralingsnorm Immissie 0,6V/m. Geen basisstations, Wifi en DECT in of rond de scholen, ziekenhuizen en rusthuizen Geen draadloos internet op de werkvloer. Geen gsm gebruik op het openbaar vervoer. Geen wifi in treinen.


Download ppt "Beperk De Straling Werkgroep"

Verwante presentaties


Ads door Google