De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaatverandering, zeespiegelstijging, neerslag- verandering, implicaties voor waterbeheer van Nederland. Door prof.dr.ir. Pier Vellinga Symposium Open.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaatverandering, zeespiegelstijging, neerslag- verandering, implicaties voor waterbeheer van Nederland. Door prof.dr.ir. Pier Vellinga Symposium Open."— Transcript van de presentatie:

1 Klimaatverandering, zeespiegelstijging, neerslag- verandering, implicaties voor waterbeheer van Nederland. Door prof.dr.ir. Pier Vellinga Symposium Open Universiteit, Eindhoven 14 november 2009

2

3

4 Netherlands at about 800 AD
Bron: Man-made Lowlands

5 Recente schattingen van wereldwijd gem. zeespiegelstijging
tot 2100: 18 – 59 cm + iets (IPCC, 2007)‏ 40 – 85 cm (warm scenario KNMI, 2006) (blauw)‏ 50 – 140 cm (Rahmstorf, 2007)‏ 40 – 140 cm Delta Vision, Blue Ribbon Task Force California (groen)‏ 55 – 110 cm (“high end”, Deltacommissie 2008) (rood)‏ 80 – 200 cm (fysiek maximaal mogelijk onder extreme aannamen, volgens Pfeffer et al. 2008) (geel)‏ tot 2200: 150 – 350 cm(“high end”, Delta Commissie 2008)‏ Tot 2300: 250 – 510 cm(Global Change Adviescommissie van Duitse regering, WBGU, 2006)‏ (paars)‏ WBGU Zeespieglstijging (cm)‏ Delta-Com. Deltacommissie (rood) Pfeffer (geel) WBGU (paars) KNMI (blauw) + delta vision toevoegen (groen)‏ Rahmstorf 2007 Metingen Jaar 5

6 Smelten van de Groenlandse ijskap
Bron: Steffen et al. (2004) / Cazenave (2006)‏

7 Afsmelten van de Antarctische IJskap
Bron: Cazenave (2006)

8 Bron: Rohling et al (2007)‏

9 Flooding 1421 Bron: Man-made Lowlands

10 Flooding 1532 Bron: Man-made Lowlands

11 Flooding 1675 Bron: Man-made Lowlands 11

12 Flooding 1682 Bron: Man-made Lowlands

13 Flooding 1916 Bron: Man-made Lowlands

14 Flooding 1953 Bron: Man-made Lowlands

15 Ongeveer eens per 100 jaar een zware overstroming
1014 – Een zware stormvloed treft de lage landen van Vlaanderen tot aan Noord- Duitsland. 1170 – Allerheiligen vloed, met doorbraken tussen den Helder en Texel, waarbij de Zuiderzee en de Waddenzee worden gevormd. 1287 – Sint Lucia vloed, waarbij West- Friesland van Friesland wordt gescheiden. 1421 – Sint Elizabeth vloed waarbij grote gebieden van Zeeland en Holland worden overstroomd. Hierbij wordt de Biesbosch gevormd. 1530 – Sint Felix vloed, waarbij vooral Zeeland wordt getroffen. 1570 – Tweede Allerheiligen vloed, met zeer hoog water, vooral in Friesland en Zeeland. 1703 – Grote overstroming in geheel noord-west Europa met duizenden doden. 1717 – Kerstmis vloed, met meer dan slachtoffers in Noord Nederland, Duitsland en Denemarken. 1825 – Stormvloed waarbij vooral Noord-Nederland en Overijssel worden getroffen. 1916 – Stormvloed in combinatie met hoge rivierafvoer leidend tot overstroming rondom de Zuiderzee. Deze stromvloed is aanleiding geweest tot de afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee. 1953 – Zware stormvloed treft het zuid-westen van Nederland met 1835 slachtoffers. Het Deltaplan en de Deltawet moeten ervoor zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt. Bron: man-made lowlands 15

16 Toetsing primaire waterkeringen
Bron: Adviescommissie Financiering Primaire Waterkeringen (Commissie Vellinga), 2006

17 Bron: Adviescommissie Financiering Primaire Waterkeringen (Commissie Vellinga), 2006

18 Opdracht van de Delta Commissie
Onderzoek scenario’s, voor zeespiegelstijging, stormen en piek- rivierafvoeren; Voor de periode tot 2100 en voor de zeespiegel tot 2200. Geef speciale aandacht aan extremen, geef zo mogelijk het 95% waarschijnlijkheidsinterval; Gebruik ook de waarnemingen en publicaties van de afgelopen 2 jaar, sinds de “sluitingstijd” van het laatste IPCC rapport.

19 Recente schattingen van wereldwijd gem. zeespiegelstijging
tot 2100: 18 – 59 cm + iets (IPCC, 2007)‏ 40 – 85 cm (warm scenario KNMI, 2006) (blauw)‏ 50 – 140 cm (Rahmstorf, 2007)‏ 40 – 140 cm Delta Vision, Blue Ribbon Task Force California (groen)‏ 55 – 110 cm (“high end”, Deltacommissie 2008) (rood)‏ 80 – 200 cm (fysiek maximaal mogelijk onder extreme aannamen, volgens Pfeffer et al. 2008) (geel)‏ tot 2200: 150 – 350 cm(“high end”, Delta Commissie 2008)‏ Tot 2300: 250 – 510 cm(Global Change Adviescommissie van Duitse regering, WBGU, 2006)‏ (paars)‏ WBGU Zeespieglstijging (cm)‏ Delta-Com. Deltacommissie (rood) Pfeffer (geel) WBGU (paars) KNMI (blauw) + delta vision toevoegen (groen)‏ Rahmstorf 2007 Metingen Jaar 19

20 Statistiek van stormopzet
Bron: H.W. van den Brink (KNMI)‏

21 Piekafvoer Bron: Vellinga et al (2008)‏
Piekafvoer bij Lobith indien Duitsland de dijken flink heeft verhoogd Piekafvoer bij Lobith indien Duitsland met dijken zoals in de huidige situatie Bron: Vellinga et al (2008)‏ 21

22 4 redenen voor herziening beleid verdediging overstroming
Onze veiligheid t.a.v. overstroming is niet op orde; De norm is verouderd, meer mensen en kapitaal en die liggen steeds dieper; Klimaatverandering zet vraagtekens bij het gebruik van historische gegevens; Het veiligheidsconcept: naarmate de dijken hoger worden, wordt de ramp bij doorbraak ook groter.

23 3 concepten voor bescherming van Nederland tegen hoogwater
“Aanvallend verdedigen”: de zoute zee volledig buiten de deur houden, Verdedigen binnen de huidige contouren met 2 varianten: open en dicht kust; “Selectief terugtrekken”

24 Optie 1: “Aanvallend verdedigen”:

25 Optie 2: “dichte” variant

26 Optie 2: “open” variant

27 “Verhuizen naar hoge gronden”

28 4 concepten van verhoging van de veiligheid tegen overstroming
Dijk verhogen van de bestaande grote dijkringen; Verder compartimentering van Nederland; Nederland grotendeels ophogen; Doorbraakvrije brede dijken wel sterker niet noodzakelijk hoger.

29 Verhoging dijken, bestaande dijkrijngen
Voordeel: mono- functioneel, overzichtelijk en goed te onderhouden; Nadeel: bij kleine overschrijding van de waterstand een zeer grote ramp en onomkeerbare gevolgen voor het vestigingsklimaat Bron: DWW Rijkswaterstaat

30 Kleinere dijkringen / compartimentering
Voordeel: aanzienlijke beperking schade in geval van dijkdoorbraak Nadeel: 1) kost ruimte en vraagt voortdurende aandacht voor onderhoud en “keringen” in de compartimenteringsdijk 2) het doorbraak-compartiment loopt snel vol met als gevolg in dat gebied veel slachtoffers; 30

31 Wonen en werken op terpen / Nederland ophogen
Voordeel: het maaiveld van delen van laag Nederland ophogen is technisch haalbaar en creëert maximale veiligheid ook op termijn; Nadeel: het kost zeer veel grond/zand en het is moeilijk uitvoerbaar, behalve locaal bij nieuwbouw en vernieuwbouw Bron: Deltares, VU

32 Doorbraakvrije dijken
Voordeel: Aantal slachtoffers en schade in geval van overstroming zeer beperkt; Een overstromingsramp verandert in een tijdelijk probleem van wateroverlast; Uitvoering als brede dijk geeft planologische mogelijkheden en financieringsmogelijkheden; Nadeel: het kost veel tijd en bestuurlijke kracht om het door te voeren

33 Tentatieve schadekromme voor smalle en brede dijk

34 Klimaatbuffer/brede dijk, waarbij de kwelder meegroeit met de zee

35 Plannen brede dijk Almere
Bron: West 8 urban design & landscape architecture B.V.

36 Plannen brede dijk Tiel

37 Ellewoutsdijk

38 Perkpolder

39 Zoutwater en brak water landbouw
Images courtesy Arjen de Vos

40 Zoutwater aqua cultuur

41 Filmpje brede dijken

42 Floating cities and greenhouses
Image courtesy Dura Vermeer Image courtesy kas.nl

43 Toename regenintensiteit en toename extreem droge perioden
Omgaan met wateroverlast Omgaan met water tekorten Omgaan met verzilting

44 Zoetwatervoorziening: meer buffercapaciteit gevraagd
Rol boezem en rol IJsselmeer; Eerst mogelijkheden gebruiken die er zijn om de efficiency van watergebruik te vergroten; Lokale kansen voor buffervergroting gebruiken, meestal multifunctioneel (natuur, recreatie, wonen)‏ Grootschalige aanpassingen beschouwen op basis van l.t. maatschappelijke kosten en baten;

45 Herstel estuarine dynamiek in de zuid-westenlijke delta
Kierbesluit; Her-zouten van Volkerak- Zoommeer; Inplicaties voor Zeeuwse en Zuid- Hollandse eilanden en west-brabant en Delfland.

46 Water en Energie: interessante partners voor innovatie
Warmte en koude opslag; Energie uit zout-zoet overgangen; Ontzilting installaties en pomp installaties op basis van wind en/of zonne energie en of biomassa; Warm water van (bio)energie centrales gebruiken voor algen teelt; Getij turbines;

47 Waterbeheer en democratie
Rol van waterschappen en provincies Regionale (Waterschappen) verant- woordelijkheid ten aanzien van veiligheid, inclusief de financiering ervan? Nationale verantwoordelijkheid voor normstelling en toetsing; Rol waterschappen in de waterketen; Verdeling van eigen (private) verantwoordelijkeheid en collectieve verantwoordelijkheid (bijv. wonen en werken in veenweide gebieden);

48 Kennis voor Klimaat www en logo kleiner Veel van de tekst en van de figuren zijn te vinden op: 48


Download ppt "Klimaatverandering, zeespiegelstijging, neerslag- verandering, implicaties voor waterbeheer van Nederland. Door prof.dr.ir. Pier Vellinga Symposium Open."

Verwante presentaties


Ads door Google