De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6 juli 2009 Het Deltaprogramma Totstandkoming van een samenhangend en gedragen programma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6 juli 2009 Het Deltaprogramma Totstandkoming van een samenhangend en gedragen programma."— Transcript van de presentatie:

1 6 juli 2009 Het Deltaprogramma Totstandkoming van een samenhangend en gedragen programma

2 Het Deltaprogramma26 juli 2009 Sheet 0: Toelichting op de presentatie voor degene die de presentatie gaat geven Inleiding Deze presentatie vertelt het verhaal van het Deltaprogramma: de aanleiding, de inhoud, de voortgang en hoe men er aan kan bijdragen. Het is opgesteld door het kwartiermakersteam voor het Deltaprogramma en is bedoeld om bij te dragen aan het zo breed mogelijk verspreiden van het verhaal van het Deltaprogramma. Diverse organisaties (waterschappen, provincies, gemeenten) hebben aangegeven hier behoefte aan te hebben danwel te willen meewerken aan het breed informeren over het Deltaprogramma. Doel Doel van deze presentatie is om organisaties de gelegenheid te geven zelf hun omgeving te informeren over het Deltaprogramma en inzicht te geven hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Hoofdboodschappen hierbij zijn: - De opgave voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening met daarbij een voortvarende en integrale aanpak is urgent; - Het Deltaprogramma gaat ons allemaal aan; het is iets dat Nederland bindt; - Iedereen is nodig voor een succesvol Deltaprogramma. Aan het eind van de presentatie heeft het publiek: - Een duidelijk beeld van de stand van zaken én denken over en rond het Deltaprogramma; - Inzicht in wat het voor hen betekent en hoe ze kunnen bijdragen aan het Deltaprogramma. Opbouw - Het is een algemene presentatie. Afhankelijk van de doelgroep (bestuur, experts, burgers) is mogelijkerwijs meer informatie nodig. In dat geval kunt u contact opnemen met het kwartiermakersteam voor het Deltaprogramma, de contactgegevens staan hieronder. - Onder elke sheet staat in de notitiepagina een toelichting die als basis voor de presentatie van de sheet gebruikt kan worden - Bij deze presentatie hoort een flyer van het kwartiermakersteam voor het Deltaprogramma om mee te geven aan het publiek. Vragen? E-mailadres: Deltaprogramma@minvenw.nl; telefoonnummer: 070 351 7873; website: www.delta-programma.nlDeltaprogramma@minvenw.nlwww.delta-programma.nl Bijsluiter Bijgevoegde presentatie geeft de stand van denken weer d.d. 6 juli 2009. Mocht u uw presentatie geruime tijd na deze datum houden, dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen om na te gaan of er wijzigingen of aanvullingen zijn.

3 6 juli 2009 Het Deltaprogramma Totstandkoming van een samenhangend en gedragen programma

4 Het Deltaprogramma46 juli 2009 Onze opgave wonen en werken scheepvaart landbouw natuur recreatie energie

5 Het Deltaprogramma56 juli 2009 Advies Deltacommissie: De dreiging is niet acuut, maar de opgave voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening is wel urgent! Aanbevelingen: - inhoudelijke aanbevelingen: Deltaprogramma - politiek-bestuurlijke aanbeveling: Deltawet, Deltafonds, Deltaregisseur

6 Het Deltaprogramma66 juli 2009 Deltawet bevat op hoofdlijnen: –aard en omvang Deltaprogramma –taken en rollen Deltaregisseur –Deltafonds Deltawet is randvoorwaardelijk voor inhoudelijke uitwerking Deltaprogramma Planning: Na zomerreces: Ministerraad, daarna ontwerp naar Raad van State Najaar: advies Raad van State Eind 2009: indiening Tweede Kamer Deltawet

7 Het Deltaprogramma76 juli 2009 Financiering - Deltafonds Wat? Financiering van maatregelen en voorzieningen waterveiligheid en zoetwatervoorziening (incl. inpassingskosten) Nationale projecten en regionale werken die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn (nationaal belang) Voorstel Deltawet: experimenteren met integrale bekostiging zodra de financiële ruimte dit toelaat Hoeveel? Vanaf 2020 tenminste € 1 miljard uit het Infrafonds Tot 2020: –overheveling reeds tot 2020 gereserveerde VenW-budgetten voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening –Zoeken naar additioneel budget

8 Het Deltaprogramma86 juli 2009 3 sept. 2008: Advies Deltacommissie 12 sept. 2008: Kabinetsreactie op hoofdlijnen 22 dec. 2008: Nadere uitwerking in Ontwerp Nationaal Waterplan (NWP) Eind 2009: –Definitief NWP –Deltawet –Concept Deltaprogramma NWP verankert beleid, Deltaprogramma voert uit én agendeert voor volgende NWP Het Deltaprogramma en het Nationaal Waterplan

9 Het Deltaprogramma96 juli 2009 Deelprogramma’s: Drie generieke deelprogramma’s :  Waterveiligheid incl. BuitendijksVenW  Nieuwbouwplannen en herstructureringVROM  Nieuw: zoetwatervoorzieningVenW Zes gebiedsgerichte deelprogramma’s:  KustVROM en VenW  WaddenLNV  Zuidwestelijke DeltaLNV  RivierenVenW  Rijnmond/Drechtsteden VROM en VenW  IJsselmeerVenW Deltaprogramma Doelen: - inhoud: waterveiligheid en zoetwatervoorziening - Proces: daadkrachtige en integrale uitvoering

10 Het Deltaprogramma106 juli 2009 Opstartfase Deltaprogramma (tot najaar 2009) Vasthouden momentum en bewustzijn Processen in deelprogramma’s op stoom: –Opdracht voor de zomer en plan van aanpak na de zomer –Organisaties opstarten Samenhangend werkplan voor de Deltaregisseur: –Deltaprogrammaboek (o.a. projectenoverzicht en bestuurlijke besluitvormingskalender) –Werkwijze Deltaprogramma (volgens Sneller&Beter) –Sturing door Deltaregisseur (o.a. organisatie, basiswaarden, uitgangspunten, kennis en innovatie)

11 Het Deltaprogramma116 juli 2009 Samenhang Deltaprogramma Inhoudelijk: -waterstaatkundig -met andere beleidsterreinen (integraliteit) Procesmatig: -samenhang in besluitvorming (nationaal en regionaal)

12 Het Deltaprogramma126 juli 2009 Werkwijze deelprogramma’s Ministeriële Stuurgroep Deltaprogramma: uitgangspunt = MIRT-spelregelkader  Bezien in hoeverre aanpassingen nodig zijn voor waterdomein Procedure Werken in een duidelijke fasering: verkenning, planuitwerking, realisatie Accent opstartfase Deltaprogramma: initiatief- en verkenningsfase Werkwijze Commissie Elverding: versnellen infrastructurele projecten door proces beter te doen. Volgens Sneller&Beter (vervolg Commissie Elverding) voor verkenningen: breed oriënteren en globale analyses; Geen vooraf vaststaande keuzes; brede participatie; ontwikkelrichting kan op voldoende draagvlak rekenen. Ook van toepassing op Deltaprogramma

13 Het Deltaprogramma136 juli 2009 MSD CB DR Investerings- programma M Deel- programma M Deel- programma M Deel- programma MMMM MP M Deel- programma Bestuurlijke interactie rijk-regio: invulling door DR Organisatiestructuur Deltaprogramma

14 Het Deltaprogramma146 juli 2009 Organisatiestructuur deelprogramma’s Opdrachtgever; trekkende bewindspersoon Bestuurlijke organisatie; maatwerk per deelprogramma. Gaat om partnerschap en effectieve interactie rijk-regio (gemeente, waterschap, provincie) Programmaorganisatie; samengesteld uit deelnemers van verschillende overheden Maatschappelijke participatie; maatwerk. In zo vroeg mogelijk stadium betrekken

15 Het Deltaprogramma156 juli 2009 Basiswaarden en uitgangspunten Om eenduidigheid in beelden en verwachtingen te krijgen In zekere zin zorgen ze voor de ziel van het programma Het is een basis voor het aansturen van het programma Basiswaarden: –Solidariteit –Flexibiliteit –Duurzaamheid Uitgangspunten: –Samenhang –Consistentie –Transparantie

16 Het Deltaprogramma166 juli 2009 Hoe bijdragen aan de totstandkoming van het Deltaprogramma? Voor vragen over of bijdragen aan het Deltaprogramma: neem contact op met het kwartiermakersteam voor het Deltaprogramma (contactgegevens zie hieronder) Voor vragen over of bijdragen aan de deelprogramma’s: neem contact op met de gedelegeerd opdrachtgevers (zie overzicht in de flyer) Voor vragen over de Deltawet: neem contact op met DG Water, Lucia Luijten Voor vragen binnen eigen organisatie: contactpersoon is … Kwartiermakersteam voor het Deltaprogramma: Telefoon: 070 351 7873 E-mail: Deltaprogramma@minvenw.nlDeltaprogramma@minvenw.nl Internet: www.delta-programma.nlwww.delta-programma.nl

17 Het Deltaprogramma176 juli 2009 Totstandkoming van het Deltaprogramma173 april 2009 Toekomst ?. Frank Dekkers Samen werken met water zodat Nederland voor toekomstige generaties veilig en aantrekkelijk kan blijven

18 Het Deltaprogramma186 juli 2009 Toelichting MIRT en Sneller & Beter MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport MIRT-spelregelkader: belangrijkste processtappen voor projecten en programma’s in ruimtelijk fysieke domein om in aanmerking te komen voor rijksbijdrage Procesontwerp Sneller & Beter:

19 Het Deltaprogramma196 juli 200919 Herkenbare basiswaarden  Flexibiliteit Inhoud* Dimensionering en planning Deltaprojecten: aanpass. mogelijk * Waar mogelijk natuurlijke processen inzetten * Inhoudelijke uitgangspunten (scenario’s etc.) periodiek herzien Proces* Processen kunnen snel en eenvoudig worden aangepast * Gebiedsgerichte deelprogramma’s anticiperen op nieuw beleid  Duurzaamheid: bij uitvoering (KT) onderhoud en beheer (LT) * Efficiënt gebruik water, energie, andere grondstoffen * Kwaliteit leefomgeving wordt behouden of verbeterd * Minimale onrust (‘people’) en aandacht voor marktkansen (‘planet’)  Solidariteit * Minimale afwenteling naar toekomst en naar omgeving * Prioritering van maatregelen op basis van nationaal optimum * Nationale financiering voor maatregelen van nationaal belang 10 juni 2009

20 Het Deltaprogramma206 juli 200920 Eenduidige uitgangspunten  Samenhang Inhoud* Waterstaatkundige samenhang en samenhang met andere beleidsterreinen (integraliteit) Proces* Samenhang in besluitvorming (tussen en binnen deelpr.)  Consistentie Inhoud* Data, rekenmethodes, modellen. Bv. 6- jaarlijkse update KNMI- scenario’s, afspraken mbt extremen, kentallen en methodieken voor MKBA’s, hydrologische, econom. en demograf. modellen etc. Proces* opdrachtgever/nemer, projectorganisatie, rol bestuurders, rol maatschappelijke organisaties  Transparantie * Voortgang deelprogramma’s en deltaprojecten op website * Joint fact finding * Bijdragen maatregelen aan bereiken doelen inzichtelijk * Kalender beslismomenten plus uitslag op website 10 juni 2009

21 Het Deltaprogramma216 juli 200921 Rollen Deltaregisseur tav kennis 1.Agenderen / programmeren extra kennisvragen agv opbouw en doelen/basiswaarden/uitgangspunten programma 2.Inrichting kennisproces incl. joint fact finding 3.Hoeder van lange termijn kennis 4.Biedt gelegenheid tot afstemming van kennis 5.Draagt bij aan de stabiliteit van de kennisbasis Kennis in het Deltaprogramma


Download ppt "6 juli 2009 Het Deltaprogramma Totstandkoming van een samenhangend en gedragen programma."

Verwante presentaties


Ads door Google