De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plattelandshuis Achterhoek en Liemers “ Samen werken aan een sterk platteland”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plattelandshuis Achterhoek en Liemers “ Samen werken aan een sterk platteland”"— Transcript van de presentatie:

1 Plattelandshuis Achterhoek en Liemers “ Samen werken aan een sterk platteland”

2 Kracht van de Streek! Agendavorming Streekcommissie Achterhoek en Liemers

3 Opening Aanmeldingen Afmeldingen Rol Bureau Achterhoek en Liemers Rol Plattelandshuis

4 Doel van de dag Komen tot een gezamenlijke agenda voor de Streekcommissie –Wat is uw belangrijkste vraag? –In welk gebied speelt de vraag? –Wat zijn gezamenlijke thema’s? Verdieping rol streekcommissie bij het realiseren van de doelen op het platteland –Hoe om te gaan met andere initiatieven in de streek? Komen tot een gezamenlijk voorstel aan provincie Gelderland

5 Uitgangspunten Op basis van de streekcommissie d.d. 16 juni: Leden waarderen de streekcommissie omdat vanbelangzijnde partijen aan tafel zitten Leden herkennen de aangegeven thema’s Betrokkenheid van de leden bij de streekcommissie is verschillend

6 Programma Opening Pluspunten Streekcommissie Achterhoek en Liemers Agenda van de Streek –Relevante thema’s op basis van deskresearch –Met u in gesprek voor de verdieping van thema’s Pauze Presenteren concept agenda van de Streek Gewenste invulling en rol van de Streekcommissie –Organisatie Streekcommissies in Gelderland –Bestuurlijk netwerk in Achterhoek en Liemers

7 Streekcommissie Grootste verdienste van de streekcommissie is Samenwerking tussen gebiedspartijen en particulieren onderling Samenwerking tussen gebiedspartijen / particulieren en de overheden Sinds 2001 is deze samenwerking zichtbaar Streekcommissie stelt jaarlijks uitvoeringsprogramma vast In de afgelopen 10 jaar > 700 uitgevoerde projecten! Met een omvang van > 337 miljoen euro.

8 Ontstaan Streekcommissie In 2004 Ontwerp Reconstructieplan Inbreng plan geleverd door 3 streekcommissies –De Graafschap –Oost Achterhoek –West Achterhoek en Liemers Overkoepelende reconstructiecommissie heeft plan aangeboden aan GS De Reconstructiecommissie draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Reconstructieplan (2005) Deze verantwoordelijkheid is gepland tot 2015 Sinds 2007 “Streekcommissie Achterhoek en Liemers”

9 Projecten periode 2002 t/m 2006 432 uitgevoerde projecten voor 225 milj. Euro Natuur, landschap, landbouw, recreatie en toerisme, leefbaarheid, economie en water Van de Europese middelen beschikbaar voor heel Gelderland is 66 % ingezet in de Achterhoek en Liemers D2 Platteland Leader + POP SGB Rijk ov. Provincie 37 milj. 4 milj. 10 milj. 15 milj. 3 milj. 31 milj. Streek125 milj.

10 Projecten periode 2007 t/m 2010 2007 jaar PMJP met 19 prioritaire gebieden 352 uitgevoerde projecten voor 112 milj. Euro Daarnaast: – 27 beschikkingen V.I.V. ca. 5 gerealiseerd –Uitvoeringscontracten met NM, WRIJ, SBB, HGL en Berkelland Samenwerking Bureau A&L en Plattelandshuis A&L PMJP Overig (POP/D2 en provincie) 19,5 milj. 30,5 milj. Streek62 milj.

11 Thema’s Klimaatverandering Stad-land relaties Duurzame landbouw Energie Grensoverschrijdende samenwerking Demografische ontwikkelingen Versterking landschappelijke en natuurkwaliteit

12 Klimaatverandering SubthemaUitvoer. agenda 2011 ev Achterhoek 2020 Liemers 2020 Stadsregio Arnhem- Nijmegen Steden- driehoek 2030 Regiover- kenning 2040 Provinciale raad omgevings beleid Manifest Duurzame kwaliteit LG AlgemeenXXXXXXX Adaptatie koelteparken X CO2-reductie klimaatbest. EHS/beek- systemen X Klimaatbest. IJsselvallei X Deltapro- gramma Rijntakken X

13 Stad-landrelaties SubthemaUitvoer. agenda 2011 ev Achterhoek 2020 Liemers 2020 Stadsregio Arnhem- Nijmegen Steden- driehoek 2030 Regiover- kenning 2040 Provinciale raad omgevings beleid Manifest Duurzame kwaliteit LG Buitengebied als aan- bieder van rust, ruimte en kwaliteit XXXXXXX Recreatiexx Cultuur- historie x

14 Duurzame landbouw SubthemaUitvoer. agenda 2011 ev Achterhoek 2020 Liemers 2020 Stadsregio Arnhem- Nijmegen Steden- driehoek 2030 Regiover- kenning 2040 Provinciale raad omgevings beleid Manifest Duurzame kwaliteit LG AlgemeenXXXX Schaalver- groting XXX VerbredingXX GLB/melk- quotering XX Structuur- verbetering X VerduurzamingX Vrijkom.agrar.b ebouwing XXX Hervestiging/ uitbreiding glastuinbouw X

15 Energie SubthemaUitvoer. agenda 2011 ev Achterhoek 2020 Liemers 2020 Stadsregio Arnhem- Nijmegen Steden- driehoek 2030 Regiover- kenning 2040 Provinciale raad omgevings beleid Manifest Duurzame kwaliteit LG AlgemeenXXXXXX Achterhoek energie- neutraalX Bio based energy x

16 Grensoverschrijdende afstemming en samenwerking SubthemaUitvoer. agenda 2011 ev Achterhoek 2020 Liemers 2020 Stadsregio Arnhem- Nijmegen Steden- driehoek 2030 Regiover- kenning 2040 Provinciale raad omgevings beleid Manifest Duurzame kwaliteit LG AlgemeenX WaterX EHSX Klimaatcorrid or X

17 Demografische ontwikkelingen SubthemaUitvoer. agenda 2011 ev Achterhoek 2020 Liemers 2020 Stadsregio Arnhem- Nijmegen Steden- driehoek 2030 Regiover- kenning 2040 Provinciale raad omgevings beleid Manifest Duurzame kwaliteit LG AlgemeenXXXX LeefbaarheidXX In stand houden voorzie- ningen XX Zelfvoor- zienendheid/ Behoud van functies

18 Versterking landschappelijke en natuurkwaliteiten SubthemaUitvoer. agenda 2011 ev Achterhoek 2020 Liemers 2020 Stadsregio Arnhem- Nijmegen Steden- driehoek 2030 Regiover- kenning 2040 Provinciale raad omgevings beleid Manifest Duurzame kwaliteit LG AlgemeenXXXXX Gr.Bl. diensten XXX Streekfonds/ Herijking EHS XX WaterXX Natura 2000X Nationaal Landschap X A15X

19 Inventarisatie thema’s Twee ronden: 1.Wat vindt u de belangrijkste vraag in uw gebied?(40 minuten) Zelf actief aangeven bij de thema’s 2.Bij welke vragen sluit u aan? (15 minuten) Inventarisatie met stickers voor de prioritering en schaalniveau Plenaire terugkoppeling om 11.40 uur Input voor de agenda van de Streek na de pauze

20 Pauze Lunch buiten de deur op het Platteland Om 13.30 uur weer terug

21 Programma Opening Pluspunten Streekcommissie Achterhoek en Liemers Agenda van de Streek –Relevante thema’s op basis van deskresearch –Met u in gesprek voor de verdieping van thema’s Pauze Presenteren concept agenda van de Streek Gewenste invulling en rol van de Streekcommissie –Organisatie Streekcommissies in Gelderland –Bestuurlijk netwerk in Achterhoek en Liemers

22 Organisatie in het gebied 1 Streekcommissie Achterhoek en Liemers 4 gebiedscommissies: –Gebiedscommissie De Graafschap –Gebiedscommissie Liemers –OMD, Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem –IPPO, Integraal Platform Plattelandsvernieuwing Oost Achterhoek 3 WGR regio’s: –Regio Achterhoek –Stadsregio Arnhem en Nijmegen –Stedendriehoek 19 prioritaire PMJP gebieden 3 Nationaal Landschappen –Winterswijk –Graafschap –Gelderse Poort

23

24

25

26 Streekcommissie Achterhoek en LiemersOnafhankelijk voorzitter, 8 wethouders namens gemeenten Achterhoek en Liemers (prioritaire gebieden), Water (waterschap en Vitens), Landbouw, Natuur-en Milieuorganisaties, Recreatie en Toerisme, bedrijfsleven (incl. Recron), particulier grondbezit, Leefbaarheid (VKK, FD, GPVO). Adviseurs DLG, Plattelandshuis, provincie (BAL) Agenda van de streekcommissieAgendering Bestuurlijk overleg met gedeputeerde, uitvoering PMJP (prioritaire gebieden), bijzondere projecten, Natura 2000, Nationale Landschappen De Graafschap, Winterswijk, Gelderse Poort. Rol tov provincie GelderlandAdvisering GS, secretariaat en adviseurs in de commissie, verbreding draagvalk en afstemming. Samenwerking in het gebied4 gebiedscommissies: de Graafschap. De Liemers, IPPO en OMD via leden gekozen vanuit deze regionale gebiedsorganisaties in de streekcommissie Ambtelijke betrokkenheidAmbtelijke contactgroep ter voorbereiding van de vergaderingen een week voorafgaand aan de streekcommissie Basis participatie partijenBetrokkenheid vanuit overheden en organisaties, onbezoldigde leden ontvangen een vacatievergoeding Overige organisatiesBureau Achterhoek en Liemers (BAL) en Plattelandshuis Achterhoek en Liemers betrokken als adviesorganisatie en voor het begeleiden subsidieaanvragen.

27 Organisatie Streekcommissie Streekcommissie Achterhoek en Liemers Bureau Achterhoek en Liemers Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

28 Landschappelijke kwaliteit (89) Vergroten toeristische aantrekkelijkheid met een beleefbaar landschap (20, veel algemeen(14)) Nieuwe financieringsmogelijkheden voor onderhoud van het landschap (14) Groen en blauwe diensten Levend landschap is ondernemend landschap (16) Belang is groot niet (h)erkend Grote verdiencapaciteit (ecosysteemdiensten) Burgers betrekken bij ‘hun’ landschap met DBO’s Toekomst landschapsbeheer Onderhoud kleinschalig landschap

29 Duurzame landbouw (85) Voedselvoorziening vanuit de streek (12) Zelfvoorziening,Ketenontwikkeling Ruimte voor meer producten vanuit de streek GLB, maatschappelijke diensten (10 (waarvan veel algemeen) Groen blauwe diensten, eco en klimaat Leegstand agrarische bebouwing (10) Spanning ruimte – landbouw (10) Kleinschaligheid, wat is mogelijk Inpassing A15 als kans voor de structuur landbouw (7) Klimaatverandering gezamenlijk oplossen (8)

30 Stad-land relatie (82) Behoud landschappelijke aantrekkelijkheid(13) Korte lijnen in voedselketen (stad-land, beleving consument) (23) Leegstand agrarische bebouwing benutten als verbinding stad land (6) Benutten van de standsrand voor toerisme en sport (24) Overig: Imagoverbetering van het landelijkgebied Vergroten verbondenheid stadland (begrip, respect,gezamenlijk aan de slag)

31 Demografische ontwikkelingen (70) Betrokkenheid burgers bij ontwikkelingen in het gebied (7) Vrijkomende agrarische bebouwing (11) Starters vasthouden in de kleine kernen (12 (waarvan 6 Liemers) Steeds minder mensen moeten meer belasting betalen (9) Bereikbaarheid (7) Digitaal, spoor en weg Krimp komen tot regionale oplossing (10) Imagoverbetering Verantwoordelijkheid provincie

32 Grensoverschrijdende samenwerking (60) Internationaal waterschap (9) + (8) Stroomgebieden eenheid KRW Ecologisch netwerk Stroomgebieden Munsterland regionale agenda 2016, aansluiting (8) Gezamenlijk (Nederland en Duitsland) perspectief op de totale regio (7) Toeristische uitwisseling en promotie (6) Achterhoek geen voorhoek (2) (+ 3 vanuit de Liemers)

33 Energie (53) Stimulering alternatieve energie (14) regie en doelstelling Lokale energiebedrijven Allianties Achterhoek en Liemers om gezamenlijk energie neutraal te worden (20)

34 Klimaat (49) Combineren van functies: klimaat vraagt ruimte (14) Robuuste watersystemen (10) Hittestress dorpen en steden en behoefte aan verkoeling (11) Overig Klimaatneutrale bedrijven en bijdragen aan klimaateconomie

35 Wat hebben we niet gehoord? Herijking EHS Vrijentijdseconomie Kulturhus Melkquotum Ontwikkeling varkenshouderij Wt doet klimaat op landschap RO voor plankgas boeren Cultuurhistorie / authenticiteit

36 Rol van de Streekcommissie Streekcommissie is een adviescommissie aan GS t.b.v. uitvoering PMJP Vragen: Hoe om te gaan met andere initiatieven in de streek? Gevraagd en /of ongevraagd adviseren Beleidsvormend of uitvoeringsgericht (On)afhankelijke commissie Klankbord

37 Afsluiting  Schriftelijk advies aan GS  Uitkomsten zijn input voor advies aan GS.  Resultaten van de streekcommissie d.d. 16 juni  Routing opstellen advies  Opstellen advies maandag en dinsdag  Toesturen aan de leden van Streekcommissie  Dit advies aankomende week opgesteld  Reactie voor uiterlijk 9 september retour Advies is input voor de verdere discussie in de Streekcommissie van 6 oktober a.s.

38 Afsluiting  Schriftelijk advies aan provincie Gelderland  Advies is input voor de verdere discussie in de Streekcommissie van 6 oktober a.s.  Workshop De Streek aan zet, op weg naar een slagvaardige Achterhoek en Liemers op 22 september Hartelijk dank voor uw inbreng!!

39


Download ppt "Plattelandshuis Achterhoek en Liemers “ Samen werken aan een sterk platteland”"

Verwante presentaties


Ads door Google