De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subsidie Kompas Platteland Landschap, natuur en milieu Water Landbouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subsidie Kompas Platteland Landschap, natuur en milieu Water Landbouw"— Transcript van de presentatie:

1 Subsidie Kompas Platteland Landschap, natuur en milieu Water Landbouw
Arbeid en onderwijs Toerisme, recreatie en natuur Welzijn, zorg en sport Sociaal beleid Overig Link Bij vragen kan altijd contact opgenomen worden met de gebiedsmakelaars van de provincie of met het SRE. Gebiedsmakelaar Boven Dommel; Rick van de Berg, , Gebiedsmakelaar De Peel; Alfred van Maneren, , Gebiedsmakelaar Beerze-Reusel; Martien van Bavel, SRE, Dick Loeff,

2 Platteland Kernwoorden Doelstelling Doelgroep Looptijd indienen
Subsidiabele kosten Naam 1 Verbetering concurrentie land- en bosbouwsector Verbetering van milieu en platteland, Leefkwaliteit platteland/ diversificatie plattelandseconomie LEADER Verbeteren concurrentiekracht landbouw, kwaliteit natuur en landschap, leefbaarheid en economie en bottom-up benadering (LEADER) Afhankelijk per actie Per maatregel verschillend POP2 - LEADER 2 Natuur Landbouw Recreatie Landschap Bodem Water Reconstructie Voor elk van de prioriteiten zijn doelstellingen geformuleerd Provincies beheren pot ILG 3 Innovatieve plannen Advies Nieuw product Nieuwe markt of een combinatie hiervan. Bijdrage in extern advies voor innovatieve activiteiten op het platteland Ondernemingen op het platteland, m.u.v. primair agrarische ondernemingen & detailhandel Doorlopend Maximaal 50%, minimaal 1000 en maximaal euro per aanvraag Plattelands AdviesRegeling 4 Investeringen Nieuwe product Bijdrage in ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten op het platteland Ondernemingen op het platteland, met uitzondering van primair agrarische ondernemingen& detailhandel Maximaal 30%, min en maximaal euro Plattelands Investeringsregeling

3 Landschap, natuur en milieu
Kernwoorden Doelstelling Doelgroep Looptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 1 Beheersubsidie Landschapsubsidie Inrichtingssubsidie Samenwerkingsverbanden Ontwikkelen en in stand houden van natuur op landbouwgronden Landbouwers Aanvragen tussen midden november en midden januari, volgens principe: wie het eerst komt wie het eerst maalt Maximaal 100% Elke provincie heeft een eigen subsidieplafond PSAN; Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 2 Beleid en Landschap Bevorderen van een doelmatig beleid met betrekking tot het beheer en de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig landschap Provincies en (samenwerkingsverbanden van) gemeenten Aanvragen tussen 1 april en 1 november, onbepaalde looptijd Maximaal 50% van de projectkosten bij aanvraag 1 partij; 75% bij meerdere partijen BOL Besluit Ontwikkeling van Landschappen 3 Herstel, aanleg en nazorg van kleine landschapselementen Biotoop verbeteringen Kleinschalige natuurontwikkeling Ecologische verbindingszones Landschapsbeheer Deze regeling is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap in de provincie Noord-Brabant instellingen voor landschapsbeheer, zowel particulieren, nutsbedrijven, gemeenten en waterschappen Onbepaalde looptijd Afhankelijk van het doel/onderwerp Beleidsregel Subsidie Natuur en Landschap 4 Beheersubsidie Recreatiesubsidie Landschapsubsidie Inrichtingssubsidie Subsidie functieverandering Bevorderen duurzame instandhouding en ontwikkeling van bos, natuurterreinen en landschappelijke elementen Particulieren en samenwerkingsverbanden van beheerders Twee jaarlijkse aanvraagperiodes De hoogte van de subsidie wordt per doelpakket bepaald PSN; Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer

4 Landschap, natuur en milieu
Doelstelling Doelgroep Looptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 5 Natuur Landbouw Recreatie Landschap Bodem Water Reconstructie Realisatie EHS, soortenbescherming, nationaal landschap en beheer Provincies beheren pot Per maatregel verschillend ILG 6 Voorkoming van uitsterven Instandhouden van dier- en plantensoorten In stand houden van in het wild levende dier- en plantensoorten en het uitvoeren van het bijbehorende soortenbeleid in Noord-Brabant Organisaties en particulieren 1 mei t/m 31 oktober en van 1 november t/m/ 30 april Maximaal 100% van de projectkosten. Subsidie uit andere bronnen is van invloed op de hoogte van de bijdrage Beleidsregel Uitvoering Soortenbeleid Noord-Brabant 7 Investeringen op het gebied van: natuur bos landschap openluchtrecreatie landbouw. Ondersteunen investeringen Lenen & financieren Voorlichting & advies Fondsenwerving & sponsoring Particulieren, rijksdiensten, natuurorganisaties, provincies en gemeenten. Onbepaalde looptijd, doorlopend indienen Per project bepaald. Gunstig lenen tegen groene rente Groenfonds 8 Bewustwording milieu en duurzame ontwikkeling Bewustwording milieuvraagstukken bevorderen, Maatschappelijk draagvlak vergroten, Belang duurzame ontwikkeling behartigen Maatschappelijke organisaties zonder winstmerk Aanvragen indienen vóór 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft Wordt per project bepaald, op uitvoeringskosten Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)

5 Landschap, natuur en milieu
Kernwoorden Doelstelling Doelgroep Looptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 9 Verbetering concurrentie land- en bosbouwsector Verbetering van milieu en platteland, Leefkwaliteit platteland/ diversificatie plattelandseconomie LEADER Verbeteren concurrentiekracht landbouw, kwaliteit natuur en landschap, leefbaarheid en economie en bottom-up benadering (LEADER) Afhankelijk per actie Per maatregel verschillend POP2 - LEADER 10 Groene Diensten: Singels Bosjes Poelen natuuroevers Blauwe Diensten: Flora en fauna; gras en akkerland Weidvogels Verbeteren van het Brabants Landschap en waterbeheer. Leveren van een bijdrage aan natuur- of landschapsbehoud Particulieren/grondeigenaren Verschilt per pakket Stimuleringskader Groene en Blauwe Diensten(STIKA)

6 Water Kernwoorden Doelstelling Doelgroep Looptijd indienen
Subsidiabele kosten Naam 1 Herstel, aanleg en nazorg van kleine landschapselementen Biotoop verbeteringen Kleinschalige natuurontwikkeling Ecologische verbindingszones Landschapsbeheer Deze regeling is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap in de provincie Noord-Brabant instellingen voor landschapsbeheer, zowel particulieren, nutsbedrijven, gemeenten en waterschappen Onbepaalde looptijd Afhankelijk van het doel/onderwerp Beleidsregel Subsidie Natuur en Landschap 2 Beheersubsidie Landschapsubsidie Inrichtingssubsidie Samenwerkingsverbanden Ontwikkelen en in stand houden van natuur op landbouwgronden Landbouwers Aanvragen tussen midden november en midden januari, volgens principe: wie het eerst komt wie het eerst maalt Maximaal 100% Elke provincie heeft een eigen subsidieplafond PSAN; Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 3 Beheersubsidie Recreatiesubsidie Landschapsubsidie Inrichtingssubsidie Subsidie functieverandering Bevorderen duurzame instandhouding en ontwikkeling van bos, natuurterreinen en landschappelijke elementen Particulieren en samenwerkingsverbanden van beheerders Twee jaarlijkse aanvraagperiodes De hoogte van de subsidie wordt per doelpakket bepaald PSN; Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer 4 Natuur Landbouw Recreatie Landschap Bodem Water Reconstructie Waterkwaliteit verbeteren Provincies beheren pot Per maatregel verschillend ILG

7 Water Kernwoorden Doelstelling Doelgroep Looptijd indienen
Subsidiabele kosten Naam 5 Pakket ARB – Bouwland Pakket ARB - Grasland Verbeteren van het Brabants Landschap en waterbeheer. Leveren van een bijdrage aan natuur- of landschapsbehoud Particulieren/grondeigenaren Verschilt per pakket Stimuleringskader Groene en Blauwe Diensten(STIKA)

8 Landbouw Kernwoorden Doelstelling Doelgroep Looptijd indienen
Subsidiabele kosten Naam 1 Natuur Landbouw Recreatie Landschap Bodem Water Reconstructie Realisatie EHS Soortenbescherming Nationaal landschap en beheer opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Provincies beheren pot Per maatregel verschillend ILG 2 Economische vernieuwing Markt- productinnovatie Innovatie landbouw Biologische landbouw Stimuleren van innovatieve projecten in de landbouwsector en biologische landbouwsector Samenwerking in de agrarische sector of gelieerd aan de agrarische sector Tot 1 januari 2011, vier maal per jaar een beoordeling Subsidie max 50% van de projectkosten LIB Landbouw Innovatie Bureau Noord-Brabant 3 Beroepsopleiding en voorlichting Demonstratieprojecten Bedrijfsmodernisering Samenwerking bij innovatieprojecten Draagvlak natuur Ontwikkeling van het landschap In deze regeling zijn diverse subsidieregelingen van LNV samengebracht. Alle afzonderlijke regelingen kennen specifieke doelstellingen Landbouwondernemingen en samenwerkingsverbanden, agro-MKB-ondernemingen, stichtingen en verenigingen, gemeenten en provincies (per regeling specifieke doelgroep afgebakend) Per regeling gelden specifieke openstellingperiodes en indieningprocedures Per onderdeel verschillend Regeling LNV Subsidies

9 Landbouw Kernwoorden Doelstelling Doelgroep Looptijd indienen
Subsidiabele kosten Naam 4 Kempenland: Economie en Leefbaarheid Boven-Dommel: Recreatie en Toerisme De Peel: Landbouw en Sociaal-Economisch Bottom up plattelandsontwikkeling door locale actiegroepen Aanvragers: Gemeente Ondernemers Stichtingen LEADER (Europees): Provinciaal LEADER (subsidieregeling plattelandsontwikkeling): Subsidie bedraagt minimaal €15.000,- en maximaal € ,- LEADER (zowel Europees als provinciaal)

10 Arbeid en onderwijs Kernwoorden Doelstelling Doelgroep
Looptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 1 ICT Plattelandseconomie Kennis/innovatie Internationalisering Knelpunten arbeidsmarkt Toerisme/recreatie Ruimtegebruik voor economische activiteit en mobiliteit. Ondersteunen van strategische en oriënterende projecten in Zuidoost-Brabant om de economie in de regio structureel te versterken. Samenwerkingsverbanden van gemeenten, ondernemingen in de sectoren chemie, bouwnijverheid, zakelijke dienstverlening, distributie, metaal, toerisme, gezondheidszorg en op het gebied van sport, onderwijs en cultuur Doorlopend, onbepaalde looptijd De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten en maximaal euro Regionaal Actieprogramma (REAP) (Zuidoost Brabant 2 Kenniscirculatie Vernieuwing vorm en inhoud van groene opleidingen Stimuleren kennisuitwisseling over landbouw tussen scholen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid Agrarische opleidingcentra, scholengemeenschappen (met groen) en Wageningen Universiteit Onbepaalde looptijd Afhankelijk van keuze voor programma’s, programma-onderdelen of projecten min € en max. € subsidie regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs (KIGO) 3 Activiteiten op het gebied van communicatie, voorlichting en educatie over ecologie stimuleren. Water Natuur Landschap Milieu Het stimuleren van educatie en communicatie op het gebied van ecologie Organisaties in bezit van rechtspersoonlijk-heid. Indienen kan op 1 januari, 1 mei en 1 september De subsidie bedraagt maximaal 100% boven de €2000,- maximaal 80% Subsidie communicatie en Educatie Ecologie Noord-Brabant 4 Verbeteren concurrentievermogen Kenniseconomie Innovatie Technologie Arbeidsmarkt Prioriteit 1: Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie Prioriteit 2: Attractieve regio’s Prioriteit 3: Stedelijke dimensie Verschilt per prioriteit De projectkosten moeten minimaal €50.000,- bedragen OP Zuid

11 Toerisme, recreatie en cultuur
Kernwoorden Doelstelling Doelgroep Looptijd indienen Subsidiabele kosten Naam Natuur 1 Natuur 2.Landbouw 3.Recreatie 4.Landschap 5.Bodem 6.Water 7.Reconstructie Met name realisatie routestructuren De provincie beheert de pot Per maatregel verschillend ILG 2 Recreatiesubsidie (alleen in combinatie met beheerssubsidie) Algemeen: Bevorderen duurzame instandhouding en ontwikkeling van bos, natuurterreinen en landschappelijke elementen Particulieren, overheden en samenwerkingsverbanden Jaarlijks twee aanvraagperiodes Maximaal 100% PSN; Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer 3 Cultuurhistorie Inbedding in ruimtelijke plannen Stimuleren en faciliteren dat cultuurhistorische aspecten integraal en in een vroegtijdig stadium in plan- en ontwerpprocessen worden meegewogen en richtinggevend zijn voor ruimtelijke transformatieopgaven instellingen en individuen Looptijd tot en met Het is mogelijk driemaal per jaar aanvragen in te dienen: 13 februari, 8 mei en 15 oktober De subsidie bedraagt maximaal 75% v.d. projectkosten. Subsidie uit andere bronnen is van invloed beïnvloed de bijdrage. Subsidieplafond lokale projecten; euro voor kennisprojecten euro per jaar Reglement Projectsubsidies Belvedere 4 Theater en muziek Culturele vorming Monumentenzorg Prins Bernhard Cultuurfondsen verlenen bijdragen ten behoeve van activiteiten op het gebied van cultuur en natuurbehoud Rechtspersonen zonder winstoog-merk Voor landelijke projecten bij de landelijk PBC, anders bij de regionale PBC. De omvang van de bijdragen en de wijze van financiering van de projecten varieert al naar gelang de omvang, aard en betekenis van het project. De gemiddelde bijdrage is euro Prins Bernhard Cultuurfonds 5 Zorg en welzijn Natuur en milieu, Kunst en cultuur Sport en vrije tijd Het VSB fonds verleent financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang ter bevordering van een evenwichtige samenleving, liefst zo breed mogelijk Non-profitinstellingen, met name verenigingen en stichtingen Aanvragen moeten worden ingediend, ten minste 4 maanden voordat met het project is begonnen Bijdrage wordt per project bepaald VSB fonds

12 Toerisme, recreatie en cultuur
Kernwoorden Doelstelling Doelgroep Looptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 6 Molens Kennis en beleving van Cultuurhistorische waarden Archeologische opgravingen Instandhouden ruimtelijk erfgoed; kerken, molens en kennis en beleving cultuurhistorische waarde en opgravingen Afhankelijk van soort ruimtelijk erfgoed Voor cultuurhistorische waarde en molens geldt een onbepaalde looptijd. Indieningtermijn voor cultuurhistorische waarden 1 maart/1 oktober. Doorlopend indienen voor molens Per aandachtgebied verschillend, o.a. Publiekrechtelijke instellingen, non-profitinstellingen, gemeenten, waterschappen Beleidsregel instandhouding ruimtelijk erfgoed 7 Cultuur educatie, Kunst Cultureel erfgoed Steunen van educatieve projecten op het gebied van alle kunstdisciplines en cultureel erfgoed Scholen en culturele organisaties eventueel in combinatie met overige rechtspersonen Onbepaalde tijd, doorlopend indienen Maximaal 50% van de projectkosten. Cumulatie met andere cultuursubsidies is niet toegestaan Regeling Cultuureducatie 8 Toerisme/recreatie Oondersteunen van strategische en oriënterende projecten in Zuidoost-Brabant om de economie in de regio structureel te versterken Diverse samenwerkingsverbanden van gemeenten, ondernemingen in verschillenden sectoren oa, toerisme, gezondheidszorg en op het gebied van sport, onderwijs en cultuur Doorlopend, onbepaalde looptijd De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten en maximaal euro Regionaal Actieprogramma (REAP) (Zuidoost Brabant

13 Toerisme, recreatie en cultuur
Kernwoorden Doelstelling Doelgroep Looptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 10 A: grensoverschrijdende samenwerking B: transnationale samenwerking C: interregionale samenwerking Grensoverschrijdend aan toerisme werken Bedrijven/samenwerkingsverbanden actief in recreatieve branche   Loopt in tenders Verschilt per actie. Interreg IV 11 Recreatie/toerisme Cultureel erfgoed Landschappelijke/cultuurhistorische waarde Het ANWB Fonds steunt projecten en initiatieven op het gebied van recreatie, toerisme, cultureel erfgoed en verkeer en vervoer. Organisaties die zich op non-profitbasis inzetten Op de aanvragen wordt zo'n 14 keer per jaar besloten De bijdrage varieert euro tot euro, gemiddeld euro. Bijdragen in natura mogelijk. ANWB fonds 12 Bevordering toeristische activiteiten in het: - Groenewoud - Maashortst- Herperduin - Brabantse Wal Ontsluiting cultureel erfgoed en musea. Diversificatie plattelandseconomie Rechtspersonen Maximaal € ,- voor ondernemers en € ,- voor overheden POP 2 - LEADER 14 Instandhouding van monumenten In stand houden van monumentale waarde Eigenaren van monumenten, aangewezen organisaties voor monumentenbehoud, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen Onbeperkte looptijd. Aanvragen tussen 1 april en 1 september. Afhankelijk van het project een maximum van € tot € BRIM

14 Toerisme, recreatie en cultuur
Kernwoorden Doelstelling Doelgroep Looptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 16 Kempenland: Economie en Leefbaarheid Boven-Dommel: Recreatie en Toerisme De Peel: Landbouw en Sociaal-Economisch Bottom up plattelandsontwikkeling door locale actiegroepen Aanvragers: Gemeente Ondernemers Stichtingen LEADER (Europees): Provinciaal LEADER (subsidieregeling plattelandsontwikkeling): Subsidie bedraagt: Minimaal €15.000,- Maximaal € ,- LEADER (zowel Europees als provinciaal) 17. Wandelpaden over boerenland Verbeteren van het Brabants Landschap en waterbeheer. Leveren van een bijdrage aan natuur- of landschapsbehoud Particulieren/grondeigenaren Verschilt per pakket Stimuleringskader Groene en Blauwe Diensten(STIKA)

15 Welzijn, zorg en sport Kernwoorden Doelstelling Doelgroep
Looptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 1 Initiatieven op gebied maatschappelijk welzijn; Zorg;maatschappelijk werk Maatschappelijk advies en informatie Vrijwillige hulp- en dienstverlening Welzijnswerk/zorg voor ouderen Zorg voor alleenstaande ouders Reclassering Jeugdwelzijnszorg Verlenen van financiële steun aan groepen, organisaties en initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn Instellingen die actief zijn op het werkterrein van het fonds Aanvragen moeten vóór de start van een activiteit worden ingediend De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald Oranje Fonds 2 Zorg en welzijn Sport en vrije tijd Het VSB fonds verleent financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang ter bevordering van een evenwichtige samenleving Non-profitinstellingen, met name verenigingen en stichtingen Aanvragen moeten worden ingediend, ten minste 4 maanden voordat met het project is begonnen Bijdrage wordt per project bepaald VSB fonds 3 Gezondheidsbevordering Gezondheidsbescherming Gezondheidszorg maatschappelijke zorg en sport. De regeling beschrijft de algemene bepalingen voor subsidieverlening door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, publiekrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen Voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar dat werkzaamheden worden uitgevoerd Afhankelijk van project, geen algemene richtlijnen Subsidieregeling VWS subsidies

16 Sociaal beleid Kernwoorden Doelstelling Doelgroep Looptijd indienen
Subsidiabele kosten Naam 1 Sociaal-culturele activiteiten: Dorpshuizen Sociaal-cultureel werk met of zonder beroepskracht Buurtwerk/ educatiewerk Ouderen Zelforganisaties Kinderopvang Mentaliteitsgroepen en sportactiviteiten ter vergroting van maatschappelijke participatie Verlenen van financiële steun aan groepen, organisaties en initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn Instellingen die actief zijn op het werkterrein van het fonds Aanvragen moeten vóór de start van een activiteit worden ingediend De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald Oranje Fonds 2 Zorg en welzijn Natuur en milieu Kunst en cultuur Sport en vrije tijd Verlenen van financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang ter bevordering van een evenwichtige samenleving, liefst zo breed mogelijk Non-profitinstellingen, met name verenigingen en stichtingen. Aanvragen moeten worden ingediend, ten minste 4 maanden voordat met het project is begonnen Bijdrage wordt per project bepaald VSB fonds 3 Kempenland: Economie en Leefbaarheid Boven-Dommel: Recreatie en Toerisme De Peel: Landbouw en Sociaal-Economisch Bottom up plattelandsontwik-keling Aanvragers: Gemeenten Ondernemers Stichtingen LEADER (Europees): Provinciaal LEADER (subsidieregeling plattelandsontwikkeling): Subsidie: Minimaal €15.000,- Maximaal € ,/€ , LEADER (zowel Europees als provinciaal)

17 Overig Kernwoorden Doelstelling Doelgroep Looptijd indienen
Subsidiabele kosten Naam 1 Ondersteuning projecten om aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving te behouden, Versterking economische positie regio Zuidoost Brabant Doorlopend contact opnemen met het SRE Diverse mogelijkheden van ondersteuning Ontwikkelservice 2 Verbeteren concurrentievermogen Kenniseconomie Innovatie Technologie Arbeidsmarkt Prioriteit 1: Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie Prioriteit 2: Attractieve regio’s Prioriteit 3: Stedelijke dimensie Verschilt per prioriteit De projectkosten moeten minimaal €50.000,- bedragen OP Zuid 3 A: grensoverschrijdende samenwerking B: transnationale samenwerking C: interregionale samenwerking Grensoverschrijdende samenwerking Bedrijven/samenwerkingsverbanden.   Loopt in tenders  verschilt per actie. Interreg IV 4 Kempenland: Economie en Leefbaarheid Boven-Dommel: Recreatie en Toerisme De Peel: Landbouw en Sociaal-Economisch Bottom up plattelandsontwikkeling Aanvragers: Gemeente Ondernemers Stichtingen LEADER (Europees): Provinciaal LEADER (subsidieregeling plattelandsontwikkeling): Subsidie bedraagt: Minimaal €15.000,- Maximaal € ,- LEADER (zowel Europees als provinciaal)

18 Link Hieronder worden links gegeven naar andere thema’s op het gebied van subsidie: Verkeer Energie Subsidieoverzicht per gemeente


Download ppt "Subsidie Kompas Platteland Landschap, natuur en milieu Water Landbouw"

Verwante presentaties


Ads door Google