De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bij vragen kan altijd contact opgenomen worden met de gebiedsmakelaars van de provincie of met het SRE. Gebiedsmakelaar Boven Dommel; Rick van de Berg,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bij vragen kan altijd contact opgenomen worden met de gebiedsmakelaars van de provincie of met het SRE. Gebiedsmakelaar Boven Dommel; Rick van de Berg,"— Transcript van de presentatie:

1 Bij vragen kan altijd contact opgenomen worden met de gebiedsmakelaars van de provincie of met het SRE. Gebiedsmakelaar Boven Dommel; Rick van de Berg, 06 18303350, hvdberg@brabant.nlhvdberg@brabant.nl Gebiedsmakelaar De Peel; Alfred van Maneren, 06 55686538, bvmameren@brabant.nlbvmameren@brabant.nl Gebiedsmakelaar Beerze-Reusel; Martien van Bavel, 06 18303296 mvbavel@brabant.nlmvbavel@brabant.nl SRE, Dick Loeff, 040 2594413 D.Loeff@milieudienst.sre.nlD.Loeff@milieudienst.sre.nl Subsidie Kompas Toerisme, recreatie en natuur Welzijn, zorg en sport Arbeid en onderwijs LandbouwWater Landschap, natuur en milieuPlatteland Sociaal beleid OverigLink

2 Platteland KernwoordenDoelstellingDoelgroepLooptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 1Verbetering concurrentie land- en bosbouwsector Verbetering van milieu en platteland, Leefkwaliteit platteland/ diversificatie plattelandseconomie LEADER Verbeteren concurrentiekracht landbouw, kwaliteit natuur en landschap, leefbaarheid en economie en bottom-up benadering (LEADER) Afhankelijk per actie 2007-2013Per maatregel verschillend POP2POP2 - LEADER 2Natuur Landbouw Recreatie Landschap Bodem Water Reconstructie Voor elk van de prioriteiten zijn doelstellingen geformuleerd Provincies beheren pot 2007-2013Per maatregel verschillend ILG 3Innovatieve plannen Advies Nieuw product Nieuwe markt of een combinatie hiervan. Bijdrage in extern advies voor innovatieve activiteiten op het platteland Onderneminge n op het platteland, m.u.v. primair agrarische ondernemingen & detailhandel DoorlopendMaximaal 50%, minimaal 1000 en maximaal 16.000 euro per aanvraag Plattelands AdviesRegeling 4Innovatieve plannen Investeringen Nieuwe product Nieuwe markt of een combinatie hiervan. Bijdrage in ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten op het platteland Onderneminge n op het platteland, met uitzondering van primair agrarische ondernemingen & detailhandel DoorlopendMaximaal 30%, min 2.000 en maximaal 45.000 euro Plattelands Investeringsregeling

3 Landschap, natuur en milieu KernwoordenDoelstellingDoelgroepLooptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 1Beheersubsidie Landschapsubsidie Inrichtingssubsidie Samenwerkingsverbanden Ontwikkelen en in stand houden van natuur op landbouwgronden LandbouwersAanvragen tussen midden november en midden januari, volgens principe: wie het eerst komt wie het eerst maalt Maximaal 100% Elke provincie heeft een eigen subsidieplafond PSAN; Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 2Beleid en LandschapBevorderen van een doelmatig beleid met betrekking tot het beheer en de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig landschap Provincies en (samenwerkingsver banden van) gemeenten Aanvragen tussen 1 april en 1 november, onbepaalde looptijd Maximaal 50% van de projectkosten bij aanvraag 1 partij; 75% bij meerdere partijen BOL Besluit Ontwikkeling van Landschappen 3Herstel, aanleg en nazorg van kleine landschapselementen Biotoop verbeteringen Kleinschalige natuurontwikkeling Ecologische verbindingszones Landschapsbeheer Deze regeling is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap in de provincie Noord- Brabant instellingen voor landschapsbeheer, zowel particulieren, nutsbedrijven, gemeenten en waterschappen Onbepaalde looptijd Afhankelijk van het doel/onderwerp Beleidsregel SubsidieBeleidsregel Subsidie Natuur en Landschap 4Beheersubsidie Recreatiesubsidie Landschapsubsidie Inrichtingssubsidie Subsidie functieverandering Bevorderen duurzame instandhouding en ontwikkeling van bos, natuurterreinen en landschappelijke elementen Particulieren en samenwerkingsver banden van beheerders Twee jaarlijkse aanvraagperiodes De hoogte van de subsidie wordt per doelpakket bepaald PSN; Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer

4 Landschap, natuur en milieu DoelstellingDoelgroepLooptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 5Natuur Landbouw Recreatie Landschap Bodem Water Reconstructie Realisatie EHS, soortenbescherming, nationaal landschap en beheer Provincies beheren pot 2007-2013Per maatregel verschillend ILG 6Natuur Voorkoming van uitsterven Instandhouden van dier- en plantensoorten In stand houden van in het wild levende dier- en plantensoorten en het uitvoeren van het bijbehorende soortenbeleid in Noord- Brabant Organisaties en particulieren 1 mei t/m 31 oktober en van 1 november t/m/ 30 april Maximaal 100% van de projectkosten. Subsidie uit andere bronnen is van invloed op de hoogte van de bijdrage Beleidsregel Uitvoering Soortenbeleid Noord-Brabant 7Investeringen op het gebied van: natuur bos landschap openluchtrecreatie landbouw. -Ondersteunen investeringen -Lenen & financieren - Voorlichting & advies - Fondsenwerving & sponsoring Particulieren, rijksdiensten, natuurorganisat ies, provincies en gemeenten. Onbepaalde looptijd, doorlopend indienen Per project bepaald. Gunstig lenen tegen groene rente Groenfonds 8Bewustwording milieu en duurzame ontwikkelingBewustwording milieuvraagstukken bevorderen, Maatschappelijk draagvlak vergroten, Belang duurzame ontwikkeling behartigen Maatschappelij ke organisaties zonder winstmerk Aanvragen indienen vóór 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft Wordt per project bepaald, op uitvoeringskosten Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)

5 Landschap, natuur en milieu KernwoordenDoelstellingDoelgroepLooptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 9Verbetering concurrentie land- en bosbouwsector Verbetering van milieu en platteland, Leefkwaliteit platteland/ diversificatie plattelandseconomie LEADER Verbeteren concurrentiekracht landbouw, kwaliteit natuur en landschap, leefbaarheid en economie en bottom- up benadering (LEADER) Afhankelijk per actie 2007-2013Per maatregel verschillend POP2POP2 - LEADER 10Groene Diensten: Singels Bosjes Poelen natuuroevers Blauwe Diensten: Flora en fauna; gras en akkerland Weidvogels Verbeteren van het Brabants Landschap en waterbeheer. Leveren van een bijdrage aan natuur- of landschapsbehoud Particulieren/ grondeigena ren 2007-2011Verschilt per pakket Stimuleringskader Groene en Blauwe Diensten(STIKA)

6 Water KernwoordenDoelstellingDoelgroepLooptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 1Herstel, aanleg en nazorg van kleine landschapselementen Biotoop verbeteringen Kleinschalige natuurontwikkeling Ecologische verbindingszones Landschapsbeheer Deze regeling is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap in de provincie Noord-Brabant instellingen voor landschapsbeh eer, zowel particulieren, nutsbedrijven, gemeenten en waterschappen Onbepaalde looptijd Afhankelijk van het doel/onderwerp Beleidsregel SubsidieBeleidsregel Subsidie Natuur en Landschap 2Beheersubsidie Landschapsubsidie Inrichtingssubsidie Samenwerkingsverbanden Ontwikkelen en in stand houden van natuur op landbouwgronden LandbouwersAanvragen tussen midden november en midden januari, volgens principe: wie het eerst komt wie het eerst maalt Maximaal 100% Elke provincie heeft een eigen subsidieplafond PSAN; Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 3Beheersubsidie Recreatiesubsidie Landschapsubsidie Inrichtingssubsidie Subsidie functieverandering Bevorderen duurzame instandhouding en ontwikkeling van bos, natuurterreinen en landschappelijke elementen Particulieren en samenwerkings verbanden van beheerders Twee jaarlijkse aanvraagperiod es De hoogte van de subsidie wordt per doelpakket bepaald PSN; Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer 4Natuur Landbouw Recreatie Landschap Bodem Water Reconstructie Waterkwaliteit verbeterenProvincies beheren pot 2007-2013Per maatregel verschillend ILG

7 Water KernwoordenDoelstellingDoelgroepLooptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 5Pakket ARB – Bouwland Pakket ARB - Grasland Verbeteren van het Brabants Landschap en waterbeheer. Leveren van een bijdrage aan natuur- of landschapsbehoud Particulieren/gr ondeigenaren 2007-2011Verschilt per pakketStimuleringskader Groene en Blauwe Diensten(STIKA)

8 Landbouw KernwoordenDoelstellingDoelgroepLooptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 1Natuur Landbouw Recreatie Landschap Bodem Water Reconstructie Realisatie EHS Soortenbescherming Nationaal landschap en beheer opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Provincies beheren pot 2007-2013.Per maatregel verschillend ILG 2Economische vernieuwing Markt- productinnovatie Innovatie landbouw Biologische landbouw Stimuleren van innovatieve projecten in de landbouwsector en biologische landbouwsector Samenwerking in de agrarische sector of gelieerd aan de agrarische sector Tot 1 januari 2011, vier maal per jaar een beoordeling Subsidie max 50% van de projectkosten LIB Landbouw Innovatie Bureau Noord-Brabant 3Beroepsopleiding en voorlichting Demonstratieprojecten Bedrijfsmodernisering Samenwerking bij innovatieprojecten Draagvlak natuur Ontwikkeling van het landschap In deze regeling zijn diverse subsidieregelingen van LNV samengebracht. Alle afzonderlijke regelingen kennen specifieke doelstellingen Landbouwonde rnemingen en samenwerkings verbanden, agro-MKB- ondernemingen, stichtingen en verenigingen, gemeenten en provincies (per regeling specifieke doelgroep afgebakend) Per regeling gelden specifieke openstellingperi odes en indieningproced ures Per onderdeel verschillend Regeling LNV Subsidies

9 Landbouw KernwoordenDoelstellingDoelgroepLooptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 4Kempenland: Economie en Leefbaarheid Boven-Dommel: Recreatie en Toerisme De Peel: Landbouw en Sociaal-Economisch Bottom up plattelandsontwikkeling door locale actiegroepen Aanvragers: Gemeente Ondernemers Stichtingen LEADER (Europees): 2007-2013 Provinciaal LEADER (subsidieregelin g plattelandsontwi kkeling): 2007-2011 Subsidie bedraagt minimaal €15.000,- en maximaal €150.000,- LEADER (zowel Europees als provinciaal)

10 Arbeid en onderwijs KernwoordenDoelstellingDoelgroepLooptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 1ICT Plattelandseconomie Kennis/innovatie Internationalisering Knelpunten arbeidsmarkt Toerisme/recreatie Ruimtegebruik voor economische activiteit en mobiliteit. Ondersteunen van strategische en oriënterende projecten in Zuidoost-Brabant om de economie in de regio structureel te versterken. Samenwerkingsverb anden van gemeenten, ondernemingen in de sectoren chemie, bouwnijverheid, zakelijke dienstverlening, distributie, metaal, toerisme, gezondheidszorg en op het gebied van sport, onderwijs en cultuur Doorlopend, onbepaalde looptijd De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten en maximaal 45.000 euro Regionaal Actieprogramma (REAP) (Zuidoost Brabant 2Kenniscirculatie Vernieuwing vorm en inhoud van groene opleidingen Stimuleren kennisuitwisseling over landbouw tussen scholen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid Agrarische opleidingcentra, scholengemeenscha ppen (met groen) en Wageningen Universiteit Onbepaalde looptijd Afhankelijk van keuze voor programma’s, programma- onderdelen of projecten min € 50.000 en max. € 300.000 subsidie regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs (KIGO) 3Activiteiten op het gebied van communicatie, voorlichting en educatie over ecologie stimuleren. Water Natuur Landschap Milieu Het stimuleren van educatie en communicatie op het gebied van ecologie Organisaties in bezit van rechtspersoonlijk- heid. Indienen kan op 1 januari, 1 mei en 1 september De subsidie bedraagt maximaal 100% boven de €2000,- maximaal 80% Subsidie communicatie en Educatie Ecologie Noord-Brabant 4Verbeteren concurrentievermogen Kenniseconomie Innovatie Technologie Arbeidsmarkt Prioriteit 1: Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie Prioriteit 2: Attractieve regio’s Prioriteit 3: Stedelijke dimensie Verschilt per prioriteit 2007-2013De projectkosten moeten minimaal €50.000,- bedragen OP Zuid

11 Toerisme, recreatie en cultuur KernwoordenDoelstellingDoelgroe p Looptijd indienenSubsidiabele kostenNaam 1.N a t u u r 1 Natuur 2.Landbouw 3.Recreatie 4.Landschap 5.Bodem 6.Water 7.Reconstructie Met name realisatie routestructuren De provincie beheert de pot 2007-2013Per maatregel verschillendILG 2Recreatiesubsidie (alleen in combinatie met beheerssubsidie) Algemeen: Bevorderen duurzame instandhouding en ontwikkeling van bos, natuurterreinen en landschappelijke elementen Particulieren, overheden en samenwerkin gsverbanden Jaarlijks twee aanvraagperiodes Maximaal 100%PSN; Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer 3Cultuurhistorie Inbedding in ruimtelijke plannen Stimuleren en faciliteren dat cultuurhistorische aspecten integraal en in een vroegtijdig stadium in plan- en ontwerpprocessen worden meegewogen en richtinggevend zijn voor ruimtelijke transformatieopgaven instellingen en individuen Looptijd tot en met 2009. Het is mogelijk driemaal per jaar aanvragen in te dienen: 13 februari, 8 mei en 15 oktober De subsidie bedraagt maximaal 75% v.d. projectkosten. Subsidie uit andere bronnen is van invloed beïnvloed de bijdrage. Subsidieplafond lokale projecten; 700.000 euro voor kennisprojecten 585.000 euro per jaar Reglement Projectsubsidies Belvedere 2005-2008 4Theater en muziek Culturele vorming Monumentenzorg Prins Bernhard Cultuurfondsen verlenen bijdragen ten behoeve van activiteiten op het gebied van cultuur en natuurbehoud Rechtsperso nen zonder winstoog- merk Voor landelijke projecten bij de landelijk PBC, anders bij de regionale PBC. De omvang van de bijdragen en de wijze van financiering van de projecten varieert al naar gelang de omvang, aard en betekenis van het project. De gemiddelde bijdrage is 15.000 euro Prins Bernhard Cultuurfonds 5Zorg en welzijn Natuur en milieu, Kunst en cultuur Sport en vrije tijd Het VSB fonds verleent financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang ter bevordering van een evenwichtige samenleving, liefst zo breed mogelijk Non- profitinstellin gen, met name verenigingen en stichtingen Aanvragen moeten worden ingediend, ten minste 4 maanden voordat met het project is begonnen Bijdrage wordt per project bepaald VSB fonds

12 Toerisme, recreatie en cultuur KernwoordenDoelstellingDoelgroepLooptijd indienenSubsidiabele kosten Naam 6Molens Kennis en beleving van Cultuurhistorische waarden Archeologische opgravingen Instandhouden ruimtelijk erfgoed; kerken, molens en kennis en beleving cultuurhistorische waarde en opgravingen Afhankelijk van soort ruimtelijk erfgoed Voor cultuurhistorische waarde en molens geldt een onbepaalde looptijd. Indieningtermijn voor cultuurhistorische waarden 1 maart/1 oktober. Doorlopend indienen voor molens Per aandachtgebied verschillend, o.a. Publiekrechtelijke instellingen, non- profitinstellingen, gemeenten, waterschappen Beleidsregel instandhouding ruimtelijk erfgoed 7Cultuur educatie, Kunst Cultureel erfgoed Steunen van educatieve projecten op het gebied van alle kunstdisciplines en cultureel erfgoed Scholen en culturele organisaties eventueel in combinatie met overige rechtspersonen Onbepaalde tijd, doorlopend indienen Maximaal 50% van de projectkosten. Cumulatie met andere cultuursubsidies is niet toegestaan Regeling Cultuureducatie 8Toerisme/recreatieOondersteunen van strategische en oriënterende projecten in Zuidoost-Brabant om de economie in de regio structureel te versterken Diverse samenwerkingsverbanden van gemeenten, ondernemingen in verschillenden sectoren oa, toerisme, gezondheidszorg en op het gebied van sport, onderwijs en cultuur Doorlopend, onbepaalde looptijd De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten en maximaal 45.000 euro Regionaal Actieprogramma (REAP) (Zuidoost Brabant

13 Toerisme, recreatie en cultuur KernwoordenDoelstellingDoelgroepLooptijd indienenSubsidiabele kostenNaam 10A: grensoverschrijdende samenwerking B: transnationale samenwerking C: interregionale samenwerking Grensoverschrijdend aan toerisme werken Bedrijven/samenwer kingsverbanden actief in recreatieve branche 2007-2013 Loopt in tenders Verschilt per actie.Interreg IV 11Recreatie/toerisme Cultureel erfgoed Landschappelijke/cultuurhistori sche waarde Het ANWB Fonds steunt projecten en initiatieven op het gebied van recreatie, toerisme, cultureel erfgoed en verkeer en vervoer. Organisaties die zich op non-profitbasis inzetten Op de aanvragen wordt zo'n 14 keer per jaar besloten De bijdrage varieert +- 500 euro tot 25.000 euro, gemiddeld 5.000 euro. Bijdragen in natura mogelijk. ANWB fonds 12Bevordering toeristische activiteiten in het: - Groenewoud - Maashortst- Herperduin - Brabantse Wal Ontsluiting cultureel erfgoed en musea. Diversificatie plattelandseconomie Rechtspersonen2007-2013Maximaal €200.000,- voor ondernemers en € 500.000,- voor overheden POP 2POP 2 - LEADER 14Instandhouding van monumenten In stand houden van monumentale waarde Eigenaren van monumenten, aangewezen organisaties voor monumentenbehoud, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen Onbeperkte looptijd. Aanvragen tussen 1 april en 1 september. Afhankelijk van het project een maximum van € 25.000 tot € 1.000.000 BRIM

14 Toerisme, recreatie en cultuur KernwoordenDoelstellingDoelgroepLooptijd indienenSubsidiabele kostenNaam 16Kempenland: Economie en Leefbaarheid Boven-Dommel: Recreatie en Toerisme De Peel: Landbouw en Sociaal-Economisch Bottom up plattelandsontwikkeli ng door locale actiegroepen Aanvragers: Gemeente Ondernemers Stichtingen LEADER (Europees): 2007-2013 Provinciaal LEADER (subsidieregeling plattelandsontwikkeling): 2007-2011 Subsidie bedraagt: Minimaal €15.000,- Maximaal €150.000,- LEADER (zowel Europees als provinciaal) 17. Wandelpaden over boerenlandVerbeteren van het Brabants Landschap en waterbeheer. Leveren van een bijdrage aan natuur- of landschapsbehoud Particulieren/grondei genaren 2007-2011Verschilt per pakketStimuleringskader Groene en Blauwe Diensten(STIKA)

15 Welzijn, zorg en sport KernwoordenDoelstellingDoelgroepLooptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 1Initiatieven op gebied maatschappelijk welzijn; Zorg;maatschappelijk werk Maatschappelijk advies en informatie Vrijwillige hulp- en dienstverlening Welzijnswerk/zorg voor ouderen Zorg voor alleenstaande ouders Reclassering Jeugdwelzijnszorg Verlenen van financiële steun aan groepen, organisaties en initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn Instellingen die actief zijn op het werkterrein van het fonds Aanvragen moeten vóór de start van een activiteit worden ingediend De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald OranjeOranje Fonds 2Zorg en welzijn Sport en vrije tijd Het VSB fonds verleent financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang ter bevordering van een evenwichtige samenleving Non- profitinstellingen, met name verenigingen en stichtingen Aanvragen moeten worden ingediend, ten minste 4 maanden voordat met het project is begonnen Bijdrage wordt per project bepaald VSB fonds 3Gezondheidsbevordering Gezondheidsbescherming Gezondheidszorg maatschappelijke zorg en sport. De regeling beschrijft de algemene bepalingen voor subsidieverlening door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, publiekrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen Voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar dat werkzaamheden worden uitgevoerd Afhankelijk van project, geen algemene richtlijnen Subsidieregeling VWS subsidies

16 Sociaal beleid KernwoordenDoelstellingDoelgroepLooptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 1Sociaal-culturele activiteiten: Dorpshuizen Sociaal-cultureel werk met of zonder beroepskracht Buurtwerk/ educatiewerk Ouderen Zelforganisaties Kinderopvang Mentaliteitsgroepen en sportactiviteiten ter vergroting van maatschappelijke participatie Verlenen van financiële steun aan groepen, organisaties en initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn Instellingen die actief zijn op het werkterrein van het fonds Aanvragen moeten vóór de start van een activiteit worden ingediend De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald Oranje Fonds 2Zorg en welzijn Natuur en milieu Kunst en cultuur Sport en vrije tijd Verlenen van financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang ter bevordering van een evenwichtige samenleving, liefst zo breed mogelijk Non- profitinstellingen, met name verenigingen en stichtingen. Aanvragen moeten worden ingediend, ten minste 4 maanden voordat met het project is begonnen Bijdrage wordt per project bepaald VSB fonds 3Kempenland: Economie en Leefbaarheid Boven-Dommel: Recreatie en Toerisme De Peel: Landbouw en Sociaal-Economisch Bottom up plattelandsontwik- keling Aanvragers: Gemeenten Ondernemers Stichtingen LEADER (Europees): 2007-2013 Provinciaal LEADER (subsidieregelin g plattelandsontwi kkeling): 2007-2011 Subsidie: Minimaal €15.000,- Maximaal €100.000,/€150.000, LEADER (zowel Europees als provinciaal)

17 KernwoordenDoelstellingDoelgroepLooptijd indienen Subsidiabele kosten Naam 1Ondersteuning projecten om aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving te behouden, Versterking economische positie regio Zuidoost BrabantDoorlopend contact opnemen met het SRE Diverse mogelijkheden van ondersteuning Ontwikkelservice 2Verbeteren concurrentievermogen Kenniseconomie Innovatie Technologie Arbeidsmarkt Prioriteit 1: Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie Prioriteit 2: Attractieve regio’s Prioriteit 3: Stedelijke dimensie Verschilt per prioriteit2007-2013De projectkosten moeten minimaal €50.000,- bedragen OP Zuid 3A: grensoverschrijdende samenwerking B: transnationale samenwerking C: interregionale samenwerking Grensoverschrijdend e samenwerking Bedrijven/samenwerki ngsverbanden. 2007-2013 Loopt in tenders verschilt per actie.Interreg IV 4 Kempenland: Economie en Leefbaarheid Boven-Dommel: Recreatie en Toerisme De Peel: Landbouw en Sociaal-Economisch Bottom up plattelandsontwikkeli ng Aanvragers: Gemeente Ondernemers Stichtingen LEADER (Europees): 2007-2013 Provinciaal LEADER (subsidieregelin g plattelandsontwi kkeling): 2007-2011 Subsidie bedraagt: Minimaal €15.000,- Maximaal €100.000,- LEADER (zowel Europees als provinciaal) Overig

18 Hieronder worden links gegeven naar andere thema’s op het gebied van subsidie: Verkeer Energie Subsidieoverzicht per gemeente Link


Download ppt "Bij vragen kan altijd contact opgenomen worden met de gebiedsmakelaars van de provincie of met het SRE. Gebiedsmakelaar Boven Dommel; Rick van de Berg,"

Verwante presentaties


Ads door Google