De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuurvisie Programma: Inleiding30 minuten Discussietafels 3 x 20 minuten Evaluatie en vervolg20minuten Sluiting om22.00 uur. Baambrugge en omstreken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuurvisie Programma: Inleiding30 minuten Discussietafels 3 x 20 minuten Evaluatie en vervolg20minuten Sluiting om22.00 uur. Baambrugge en omstreken."— Transcript van de presentatie:

1 Structuurvisie Programma: Inleiding30 minuten Discussietafels 3 x 20 minuten Evaluatie en vervolg20minuten Sluiting om22.00 uur. Baambrugge en omstreken

2 http://www.eenlevendigegemeente.nl/structuurvisie/baambrugge/

3

4

5 Stand van zaken Kadernotitie DRV is verschenen; Uitgewerkt naar kadernotitie t.b.v. een deelvisie Baambrugge; Nu naar Nota van uitgangspunten: Regie hierop ligt bij gemeente; Gemeente analyseert, stelt beleidskaders Gemeenschap reikt visie aan Gemeente bundelt en maakt concept Gemeenschap spreekt zich uit: kunnen wij ons hierin vinden...

6 ruimtelijke en maatschappelijke analyse bestaande & komende ontwikkelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau, bijvoorbeeld vergrijzing, ontgroening, krimp ander bestaand en komend beleid o.a. Structuurvisie gemeente DRV Woonvisie Economische visie Beleidsplan verkeer en vervoer Landschapsvisie Visie, kernpunten, thema’s waar het volgens ons binnen dit kader over moet gaan

7 Kadernota.... Eenlevendegemeente Nota van Uitgangspunten Structuur(deel)visie Baambrugge Structuurvisie DRV Bestemmingsplannen

8

9

10

11 Uitgangspunten……..de vraag is: Hoe ziet een leefbaar Baambrugge er uit over 30 jaar. Wij, dorpsbewoners zijn het meest deskundig als het om leven in dit dorp gaat….

12 Wat is in 2025 een ‘leefbaar’ en levend Baambrugge? Hoe moet het dorp eruit zien, wat moet er zijn Welke voorzieningen moet het dorp kennen hoe moet de gemeenschap zijn opgebouwd, Hoe is gezorgd voor sociale eenheid wil het dorp in deze mooie omgeving leefbaar zijn? Wat moet er dan behouden zijn..... Wat moet er anders zijn: meer, beter..... Wat moet er niet meer zijn......?

13 Klankbordgroep Baambrugge 2007 Project Leefbaarheid Kleine Kernen van de provincie Utrecht De inwoners van Baambrugge zijn van meet af aan heel nauw betrokken bij het opstellen van een plan Het project duurde van mei tot 1 oktober 2007 Punten die er uitsprongen waren: - huisvesting voor jongeren en ouderen - - dorpshuis als centraal punt in het dorp - - winkelvoorzieningen - - de peuterspeelzaal - - omgeving, landschap en recreatie - - bedrijventerrein voor Baambrugse ondernemers

14 De 7 stellingen voor bouwen en wonen van Bammbrugge. 1. Bouwen naar behoefte. Momenteel is er behoeft aan woningen voor eenpersoons huishoudens van 60 tot 70 m2 2. Geen grootschalige projecten. 3. Alleen Inbrei woningbouwprojecten. 4. Bouwen kosten/baten neutraal. 5. Evenwichtige leeftijdsopbouw nastreven. Bevordering van sociale contacten en mantelzorg. 6. Kleinschalig woon-zorgcentrum (particulier) mogelijk. 7. Geen fantasieloze architectuur. Dorps karakter moet gehandhaafd blijven; laagbouw, groen, ruimte en harmonisch. Bestaande infrastructuur moet passen bij bestaande bebouwing.

15 Reacties uit Baambrugge over de Kadernota deelvisie Baambrugge. 1. Volkshuisvesting en stedenbouw 2. Economie: bedrijventerreinen 3. Welzijn: voorzieningen 4. Verkeer 5. Overig 6. BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN EN AANBE- VELINGEN VOOR DE NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

16 Reactie kadernota: 6. BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN EN AANBEVELINGEN VOOR DE NOTA VAN UITGANGSPUNTEN * De woningbehoefte en de kwaliteit van ruimte moeten in balans blijven, waarbij bouwen als kans moet worden gezien. Dit geldt in meer of mindere mate ook voor de behoefte van ondernemers. * Aandacht behouden voor uitbreiding van voorzieningen voor zorg, winkels, kinderopvang, sport en verenigings-leven waarbij een goede bereikbaarheid gegarandeerd is. * Sluipverkeer op termijn tegen gaan. * Beperkte uitbreiding van verkeersvoorzieningen. * Recreatie moet passen bij de schaal van een gebied.

17 Reactie kadernota: 1. Volkshuisvesting en stedenbouw In Baambrugge valt op dat er veel ouderen en jongeren wonen, maar dat het “middensegment” ontbreekt. Jongeren die willen doorstromen kunnen geen betaalbare koop- of huurwoning vinden. Is dit een kernpunt voor een leefbaar Baambrugge in 2025?

18 Reactie kadernota: Stelling 1 Baambrugge kan nog wel iets uitbreiden, omdat dat goed is voor school, kerk, verenigingsleven en winkelbestand. Deze voorzieningen zijn extra belangrijk omdat het dorp vergrijsd is, omdat jongeren door de dure woningen naar elders trekken. Bouwen zou dan binnen de rode contour moeten plaatsvinden, daarbuiten wordt het karakter van Baambrugge aangetast en komt de EHS in het geding. Om de behoefte van de eigen bevolking op te vangen zijn er binnen de rode contour genoeg mogelijkheden om te bouwen voor minder draagkrachtigen en starters. Kleinschalig invlechten van bebouwing doet recht aan landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de omgeving.

19 Reactie kadernota: Stelling 2 Baambrugge zou niet meer moeten bouwen, omdat het een rustig dorp is. Dat wordt door inwoners gewaardeerd. Het is kleinschalig en vanuit Amsterdam niet zo goed ontsloten, waardoor de druk op de woningmarkt iets meevalt. De hoeveelheid sluipverkeer zou door woningbouw verder stijgen. De recente woningbouw van de IJsvogel had een grote impact op de woningmarkt van Baambrugge en trok vooral draagkrachtige gezinnen uit Amsterdam. Toewijzen aan plaatselijke woningzoekenden bleef beperkt. Woningbouw zou ook beperkend kunnen zijn voor bedrijven in verband met geur.

20 Welzijn en voorzieningen Met hoeveel inwoners is dit haalbaar betaalbaar? Openbaarvervoer Winkels Bibliotheek Sport Dorpshuis met sportzaal Kinderopvang, crèche, voor/naschools Medisch, huisdokter, tandarts, fysiotherapie. Recreatie Ouderenzorg. Sociaalburgerschap

21 Aan de slag Ieders visie of idee is waardevol; Wat zijn onze relevante thema’s? Op zoek naar het kernpunt omtrent ‘leefbaarheid’ dat achter uw idee schuilt; Onze ‘kernpunten’ voor ‘n leefbaar Baambrugge zijn de basis voor een Nota Het gaat niet om elkaar overtuigen: help elkaar het onderliggend uitgangspunt duidelijk te krijgen;

22 3 Discussie tafels Aan de hand van enkele thema’s Wat behouden – anders/beter - niet meer? En waarom dan dit? Welke aannames over leefbaarheid liggen hier onder? Brainstorm/dialoog Doorvragen op die aannames: géén welles-nietes Gespreksleider en verslaglegger per tafel

23 Discussietafel 1 Wonen Bevolkingsamenstelling Infrastructuur Karakter van de gemeenschap Profilering

24 Discussietafel 2 Cultuurhistorische waarde Landschappelijke waarde Recreatie & Toerisme Archeologie Werkgelegenheid Bedrijvigheid

25 Discussietafel 3 Voorzieningen: Sociale binding en trefpunten Sport Medisch Openbaarvervoer Recreatie Winkels Ouderenzorg Jongerenwerk Sociaalburgerschap

26 Structuurvisie Programma: Inleiding30 minuten Discussietafels 3 x 20 minuten Evaluatie en vervolg20minuten Sluiting om22.00 uur. Baambrugge en omstreken


Download ppt "Structuurvisie Programma: Inleiding30 minuten Discussietafels 3 x 20 minuten Evaluatie en vervolg20minuten Sluiting om22.00 uur. Baambrugge en omstreken."

Verwante presentaties


Ads door Google